ردیف شماره مرایده تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات جزئیات
1 1 1301/01/01 1301/01/01
2 8701 1387/11/19 1387/11/29
3 8801 1388/02/17 1388/02/31
4 8802 1388/03/27 1388/05/10
5 8803 1388/06/25 1388/07/15 11
6 8804 1388/08/30 1388/09/20 پنجمين مزايده از ابتدا و اولين دوره متناوب (املاک بصورت چرخشي)
7 8805 1388/10/25 1388/11/15 1
8 8806 1388/12/08 1388/12/20
9 8901 1389/02/15 1389/02/25 طبق نظر مديريت محترم اجرايي تاريخهاي پيشنهادي بشرح ذيل بوده، ليکن هيئت مديره محترم مصمم است تا 20 ارديبهشت مزايده برگزار و به اتمام برسد: 1- شروع 89/02/15 2- خاتمه 89/02/28 3- بازگشايي 89/02/30
10 8902 1389/04/12 1389/04/29 1

تغییر رنگ