درحال جستجو شکیبا باشید...
وضعیت تصرف :تخليه
18,475,200,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

عجب شير - ابتداي شهرک مهديهزمين ملکي عجب شير
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/21
 • پلاک ثبتی
 • 17/5450
 • عرصه
 • 1231/63
 • اعیان
 • 0
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان شرقي
 • شهر
 • عجب شير
 • کاربری
 • مختلط
 • نوع ملک
 • زمين
وضعیت تصرف :تخليه
19,351,200,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

عجب شير - ابتداي شهرک مهديه زمين ملکي عجب شير
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/22
 • پلاک ثبتی
 • 17/7332
 • عرصه
 • 703/68
 • اعیان
 • 0
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان شرقي
 • شهر
 • عجب شير
 • کاربری
 • مختلط
 • نوع ملک
 • زمين
وضعیت تصرف :تخليه
470,725,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مازندران - بهشهر - خليل شهر - کوچه بهار - بن بست آسمان5
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/23
 • پلاک ثبتی
 • 49/2686/2716
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 59
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • مازندران
 • شهر
 • بهشهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
18,567,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اروميه - خيابان مفتح - نبش خيابان کسري
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/24
 • پلاک ثبتی
 • 2988/159
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 233
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان غربي
 • شهر
 • اروميه
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :تخليه
400,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شهرستان ديلم - روستاي بنه اسمائيل
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/25
 • پلاک ثبتی
 • 22/116
 • عرصه
 • 370/15
 • اعیان
 • 78
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • بوشهر
 • شهر
 • بندرديلم
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
3,844,575,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

بخش 2 بوشهر - شهر جديد عاليشهر - فاز 2 - خيابان غدير - خيابان خيبر 1 - پلاک دوم سمت چپ
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/26
 • پلاک ثبتی
 • 3768/3872
 • عرصه
 • 222/5
 • اعیان
 • 521/375
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • بوشهر
 • شهر
 • بوشهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
6,091,800,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

بخش 2 بوشهر - شهر جديد عاليشهر - فاز 2 - خيابان غدير - خيابان خيبر - نبش کوچه خيبر 1
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/27
 • پلاک ثبتی
 • 3768/3873
 • عرصه
 • 289/40
 • اعیان
 • 535
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • بوشهر
 • شهر
 • بوشهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
4,063,250,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

بخش 2 بوشهر - شهر جديد عاليشهر - فاز 2 - خيابان غدير - خيابان خيبر - پلاک سوم سمت چپ
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/28
 • پلاک ثبتی
 • 3768/3874
 • عرصه
 • 292/5
 • اعیان
 • 470
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • بوشهر
 • شهر
 • بوشهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
750,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

بوشهر - ديلم - روستاي عامري - خيابان ورودي به روستا - قبل از مدرسه رسالت سمت راست
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/29
 • پلاک ثبتی
 • 27/54
 • عرصه
 • 430/90
 • اعیان
 • 136
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • بوشهر
 • شهر
 • بندرديلم
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
1,900,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

بوشهر - کوي فضيلت - خيابان بهشت صادق - کوچه فردوس 69 - طبقه دوم شرقي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/30
 • پلاک ثبتی
 • 3222/761
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 87/24
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • بوشهر
 • شهر
 • بوشهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان

تغییر رنگ