ردیف کد ملک آدرس پلاک ثبتی نوع ملک کاربری عرصه (متر مربع) اعیان (متر مربع) مبلغ پایه شرایط پرداخت توضیحات
1 09410 بابل - جاده جنگ افروز - سياهکلا - محله شرقي - کشاورز 14 - بعد از آزاد راه 2 2816/1125 ساختمان مسكوني 448/15 314 4,800,000,000 1 -اولويت فروش بصورت نقدي مي باشد2-در صورت فروش غيرنقدي، دريافت حداقل 30 % ثمن معامله بصورت نقد و الباقي حداکثر اقساط 12 ماهه با نرخ سود 18% محاسبه خواهد شد. درصدپرداخت نقدي و مدت بازپرداخت الباقي ثمن بايستي دربرگه پيشنهادات بصورت مشخص و شفاف اعلام گردد متصرف دارد - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
2 09411 بابل - انتهاي شهرک طالقاني - بر ساحلي - قطعه 267 3559/460 ساختمان مسكوني 98/56 613/66 13,500,000,000 نقدي متصرف دارد - داراي پارکينگ و انباري - ساختمان نيمه کاره در مرحله نازک کاري ميباشد - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
3 09412 تبريز - خيابان وليعصر - خيابان شهريار - کوچه 10 متري نيکو - پلاک 46 1/56651 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 117/38 10,000,000,000 نقدي متصرف دارد - داراي پارکينگ و انباري - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
4 09413 همدان - خيابان جواديه - بن بست بياتي - مجتمع ايليا - طبقه دوم 1/28834 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 85/23 4,000,000,000 نقدي متصرف دارد - داراي پارکينگ - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
5 09414 جاده آزاد شهر - مينو دشت - بعد از روستاي سيد آباد - مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي 17/209 مجتمع تجاري رفاهي خدماتي - 70587 3000 56,000,000,000 نقدي متصرف دارد - داراي صورتجلسه مزايده و اخذ سند مالکيت با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه به عهده خريدار ميباشد - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود

تغییر رنگ