ردیف کد ملک آدرس پلاک ثبتی نوع ملک کاربری عرصه (متر مربع) اعیان (متر مربع) مبلغ پایه شرایط پرداخت توضیحات
1 08681 تهران - خيابان مطهري - خيابان کوه نور - کوچه 2 - پلاک 26 - طبقه دوم - واحد شمال شرق 6933/37278 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 101/78 11,300,000,000 60% نقد، 40% در اقساط 12 ماهه(با سود بانکي 18%) تخليه - داراي انباري و پارکينگ مشاع - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
2 08682 تهران - خيابان مطهري - خيابان کوه نور - کوچه 2 - پلاک 26 - طبقه سوم - واحد شمال غربي 6933/39016 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 103/54 12,000,000,000 60% نقد، 40% در اقساط 12 ماهه(با سود بانکي 18%) تخليه - داراي انباري و پارکينگ مشاع - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
3 08683 تهران - خيابان مطهري - خيابان کوه نور - کوچه 2 - پلاک 26 - طبقه سوم - واحد شمال شرقي 6933/39018 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 101/78 11,600,000,000 60% نقد، 40% در اقساط 12 ماهه(با سود بانکي 18%) تخليه - داراي انباري و پارکينگ مشاع - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
4 08684 تهران - خيابان مطهري - خيابان کوه نور - کوچه 2 - پلاک 26 - طبقه چهارم - واحد جنوب شرقي 6933/40257 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 90/3 10,600,000,000 60% نقد، 40% در اقساط 12 ماهه(با سود بانکي 18%) تخليه - داراي انباري و پارکينگ مشاع - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
5 08685 تهران - خيابان مطهري - خيابان کوه نور - کوچه 2 - پلاک 26 - طبقه چهارم - واحد شمال شرقي 6933/39014 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 101/78 12,200,000,000 60% نقد، 40% در اقساط 12 ماهه(با سود بانکي 18%) تخليه - داراي انباري و پارکينگ مشاع - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
6 08686 تهران - خيابان مطهري - خيابان کوه نور - کوچه 2 - پلاک 26 - طبقه چهارم- واحد شمال غربي 6933/38780 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 103/54 12,600,000,000 60% نقد، 40% در اقساط 12 ماهه(با سود بانکي 18%) تخليه - داراي انباري و پارکينگ مشاع - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
7 08687 تهران - مسعوديه -خيابان ابومسلم خراساني-خيابان ترکاشوندشرقي-بين 10 متري دوم وسوم -پلاک 117 138/55805 ساختمان تجاري مسکوني 66 210/32 14,000,000,000 %50 نقد، 50%در اقساط 24ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد - داراي صورتجلسه مزايده و اخذ سند مالکيت با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- داراي 14 متر تجاري مي باشد- انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
8 08688 اروميه - شهرک فرهنگيان -انتهاي خيابان شمالي-خيابان ستارخان -نبش 14 متري دوم - پلاک 40 104/2332 ساختمان مسكوني 253 414 10,000,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي متصرف دارد - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود- سرقفلي مغازه ها واگذار شده است
9 08689 اروميه -خيابان باهنر - نرسيده به پل قويون - کوي دادگستري - کوي 29 - کوچه 19- پلاک 3 106/3448 ساختمان مسكوني 300 397 14,500,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي متصرف دارد- داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
10 08756 پاوه - بلوار جانبازان 1/4550 ساختمان مسكوني 404/77 88 485,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي متصرف دارد - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود

تغییر رنگ