ردیف کد ملک آدرس پلاک ثبتی نوع ملک کاربری عرصه (متر مربع) اعیان (متر مربع) مبلغ پایه شرایط پرداخت توضیحات
1 08757 کرمانشاه - فرهنگيان - فاز يک - خيابان ناسيونال - کوچه گلفام - پلاک 12 19/5443 ساختمان مسكوني 250 152 8,500,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي متصرف دارد - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
2 08758 سمنان - بلوار 17 شهريور - جنب نمايندگي فرش مشهد - طبقه دوم - واحد 3 9731/146 آپارتمان (واحد) خدماتي قدرالسهم 65/36 3,733,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي تخليه - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
3 08759 سمنان - بلوار 17 شهريور - جنب نمايندگي فرش مشهد - طبقه دوم - واحد 4 9731/147 آپارتمان (واحد) خدماتي قدرالسهم 105/74 5,430,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي تخليه - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
4 08760 سمنان - بلوار 17 شهريور - جنب نمايندگي فرش مشهد - طبقه سوم- واحد 5 9731/148 آپارتمان (واحد) خدماتي قدرالسهم 65/36 3,733,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي تخليه - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
5 08761 سمنان - بلوار 17 شهريور - جنب نمايندگي فرش مشهد - طبقه سوم - واحد 6 9731/149 آپارتمان (واحد) خدماتي قدرالسهم 105/74 5,430,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي تخليه - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
6 08762 سمنان - بلوار 17 شهريور - جنب نمايندگي فرش مشهد - طبقه چهارم - واحد 7 9731/150 آپارتمان (واحد) خدماتي قدرالسهم 65/36 3,733,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي تخليه -داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
7 08763 سمنان - بلوار 17 شهريور - جنب نمايندگي فرش مشهد - طبقه چهارم - واحد 8 9731/151 آپارتمان (واحد) خدماتي قدرالسهم 105/74 5,430,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي تخليه - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
8 08764 سمنان - بلوار 17 شهريور - جنب نمايندگي فرش مشهد - طبقه پنجم- واحد 9 9731/152 آپارتمان (واحد) خدماتي قدرالسهم 65/36 3,733,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي تخليه - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
9 08765 سمنان - بلوار 17 شهريور - جنب نمايندگي فرش مشهد - طبقه پنجم - واحد 10 9731/153 آپارتمان (واحد) خدماتي قدرالسهم 105/74 5,430,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي تخليه - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
10 08775 شيراز-بلوار جمهوري اسلامي- خيابان کوهستان-کوچه 5-جنب مدرسه توحيد-ساختمان امير-طبقه اول 503/684 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 231 9,000,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي متصرف دارد - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود

تغییر رنگ