ردیف کد ملک آدرس پلاک ثبتی نوع ملک کاربری عرصه (متر مربع) اعیان (متر مربع) مبلغ پایه شرایط پرداخت توضیحات
1 08776 بندرعباس- کوي شاه حسيني - خيابان شهيد حقاني-کوچه ربيع 19- ساختمان ترابي-طبقه هفتم -واحد 20 3623/26 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 127/82 4,000,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي تخليه- داراي پارکينگ و انباري -داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
2 08778 بندرعباس - گلشهر جنوبي - خيابان والفجر-کوچه عدالت 1 - ساختمان يام يام - طبقه 5 - واحد 9 1/12034 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 226 7,000,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي متصرف دارد - داراي پارکينگ و انباري- داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
3 08781 قائم شهر -خيابان ساري - ابتداي خيابان اديب - روبروي اتو شويي کارون -طبقه اول 23/3679 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 117/37 2,800,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي متصرف دارد - داراي پارکينگ و انباري - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
4 08782 زاهدان - خيابان امير المومنين 2 - نبش ميلان 1 - سمت راست - طبقه همکف 4316/6 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 72/95 2,550,000,000 %50 نقد، 50%در اقساط 24ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد -داراي پارکينگ - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
5 08783 زاهدان - خيابان امير المومنين2 - نبش ميلان 1 - سمت راست - طبقه دوم 4316/4 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 127/38 4,500,000,000 %50 نقد، 50%در اقساط 24ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد -داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
6 08784 زاهدان - خيابان امير المومنين 2 - نبش ميلان اول - سمت راست - طبقه اول 4316/3 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 127/38 4,800,000,000 %50 نقد، 50%در اقساط 24ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد -داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
7 08785 خرم آباد -ابتداي جاده خرم آباد -کوهدشت -روستاي گيلوران -بعد از کشتارگاه سابق 1/56 ساختمان تجاري مسکوني 208 388 5,000,000,000 %50 نقد، 50%در اقساط 24ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد - سهم بانک 2/15 دانگ مشاع از ششدانگ- انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
8 09046 تهران -شهر ري - خيابان زکرياي رازي - خيابان 24 متري بيات - خيابان مسلم بن عقيل -8 متري پيري -پلاک 9 -طبقه 2 162/3681 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 132/72 13,200,000,000 50% نقد، 50 % در اقساط 12 ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد -داراي پارکينگ مي باشد- انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
9 09047 شيراز- فضل آباد - شهرک وليعصر - خيابان 109 - خيابان فدک 2 - سمت راست - پلاک 104 2083/1047 ساختمان مسكوني 364/5 1191/9 30,000,000,000 %50 نقد، 50%در اقساط 24ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد -سهم بانک 4/065 دانگ مشاع از ششدانگ-قيمت پايه کارشناسي هم اساس ارزش قدرالسهم از کل ملک ميباشد-داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود- بصورت نيمه کاره و در مرحله نازک کاري- قيمت پايه براساس کارشناسي براساس قدرالسهم بانک
10 09049 بندر عباس -بلوار خليج فارس-ابتداي بلوار سوم خرداد-جنب نمايندگي کياموتور 1/8262 ساختمان مسكوني 500 1886 46,293,000,000 %50 نقد، 50%در اقساط 24ماهه (با سود بانکي 18%) تخليه-داراي پارکينگ و سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود

تغییر رنگ