ردیف کد ملک آدرس پلاک ثبتی نوع ملک کاربری عرصه (متر مربع) اعیان (متر مربع) مبلغ پایه شرایط پرداخت توضیحات
1 09050 اراک -خيابان آيت اله سعيدي (راهزان سابق)- نرسيده به شن کش-سمت راست - بن بست 17 شهريور-طبقه همکف 4356/857 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 136/13 5,000,000,000 %50 نقد، 50%در اقساط 24ماهه (با سود بانکي 18%) تخليه-داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
2 09051 اراک -خيابان آيت اله سعيدي (راهزان سابق)- نرسيده به شن کش-سمت راست - بن بست 17 شهريور-طبقه اول 4356/947 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 156/33 6,000,000,000 %50 نقد، 50%در اقساط 24ماهه (با سود بانکي 18%) تخليه- داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
3 09052 اراک - خيابان ادبجو - خيابان انوري بالا بن بست - کوچه عمراني زاده - روبروي نمايندگي بوتان 4448/44 ساختمان تجاري مسکوني 220 312/3 274,000,000 %50 نقد، 50%در اقساط 24ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد-داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود-سهم بانک يک شعير مشاع از 96 شعير مي باشد
4 09053 اردبيل-شهرک آزادي-خيابان آذربايجان-کوچه 6 -بن بست بهار -پلاک 11-واحد 6 -طبقه 6 7561/18106 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 181/71 10,000,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي متصرف دارد-داراي انباري و پارکينگ ميباشد- داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
5 09054 اليگودرز-خيابان رودکي-خيابان توحيد-روبروي نانوايي 76/17435 ساختمان تجاري مسکوني 110 338 2,900,000,000 %50 نقد، 50%در اقساط 24ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد- -داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
6 09055 خرم آباد -ميدان انوشيروان -بسمت چهار راه اسد آبادي- نبش کوچه مرجان يک 2053/5 ساختمان مسكوني 403/3 593/92 40,000,000,000 50% نقد، 50 % در اقساط 12 ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد -خانه مشتمل بر مغازه - سهم بانک 1/88 دانگ مشاع از ششدانگ- قيمت پايه براساس ششدانگ - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
7 09056 مياندوآب - بلوار ساحلي - 12 متري افشاري - پشت بهزيستي - کوچه معراج 2 1/17089 ساختمان مسكوني 247/5 219/92 8,700,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي متصرف دارد -داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
8 09057 مياندوآب -بلوار نماز -کوي هجرت -کوچه روبروي دبيرستان امام خميني 1/13282 ساختمان مسكوني 216 260 8,025,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي متصرف دارد-داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
9 09058 مياندوآب -خيابان36 متري - کوي معلم - کوچه10 متري ششم 1/12870 ساختمان مسكوني 300 204 8,200,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي متصرف دارد- داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
10 09059 مياندوآب -خيابان شريعتي -کوچه رحيم زاده -قطعه چهارم 1/23058 ساختمان مسكوني 242/3 314 8,000,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي متصرف دارد-داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود

تغییر رنگ