ردیف کد ملک آدرس پلاک ثبتی نوع ملک کاربری عرصه (متر مربع) اعیان (متر مربع) مبلغ پایه شرایط پرداخت توضیحات
1 09198 تهران -شوش -خيابان ابوموسي صدر -کوچه اباذر غفاري -پلاک 10 4559/75 ساختمان مسكوني 146/16 233/6 10,000,000,000 50% نقد، 50 % در اقساط 12 ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد-داراي انباري - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
2 09199 شهر ري-خيابان 24 متري -خيابان شير محمدي -کوچه 8 متري دوم - پلاک 20 جديد 161/196 ساختمان مسكوني 66/15 225 11,000,000,000 50% نقد، 50 % در اقساط 12 ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد-داراي صورتجلسه مزايده اخذ سند مالکيت با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشدد- انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
3 09203 مياندوآب - بلوار انقلاب - 16 متري اول شهيد شيرودي - دو قطعه مانده به خيابان مهندسين 1/17285 ساختمان مسكوني 371/5 _ 19,500,000,000 50% نقد، 50 % در اقساط 12 ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
4 09204 مياندوآب - بلوار 36 متري فرهنگيان - کوي ميلاد - 10 متري پنجم - کوي مهري - درب سوم 1/22447 ساختمان مسكوني 186/75 183/5 6,500,000,000 50% نقد، 50 % در اقساط 12 ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
5 09205 مياندوآب - خيابان ستارخان - کوچه يوزباشکندي - کوچه خرم روز - پلاک 14 1/4028 ساختمان مسكوني 439/2 137 10,000,000,000 50% نقد، 50 % در اقساط 12 ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد -داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
6 09206 مياندوآب - بلوار 16 متري - جنب پزشکي قانوني 1/23008 زمين و مستحدثات باغ 172/95 315 8,500,000,000 50% نقد، 50 % در اقساط 12 ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
7 09208 شيراز - شرق زندان عادل آباد - بلوار عدالت جنوبي - خيابان کاوه - کوچه شهيد مقدم پور - کوچه 16 - پلاک 25 2142/1358 ساختمان مسكوني 324 - 8,000,000,000 30% نقد، 70% در اقساط 12 ماهه(با سود بانکي 18%) متصرف دارد - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
8 09209 شيراز - بلوار چمران - کوي دانشگاه فرزانگان 4 - نبش کوچه 2/3 - دانش پژوهان - کوچه2 - نبش فرعي هاي 2/1 و 2/3 - طبقه اول 350/757 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 142 12,000,000,000 50% نقد، 50 % در اقساط 12 ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود- عرصه ملک اوقافي است - بانضمام نيم طبقه اول
9 09210 شيراز - بلوار شهيد شيرودي - احمد آباد - صقاد - خيابان گل يخ شرقي - کوچه 2 - پلاک 615 2077/615 ساختمان مسكوني 250 315 6,000,000,000 30% نقد، 70% در اقساط 12 ماهه(با سود بانکي 18%) متصرف دارد - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
10 09212 محمود آباد - بلوار معلم - شهرک دي - طبقه اول 47/2185 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 114/83 5,000,000,000 50% نقد، 50 % در اقساط 12 ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد - داراي پارکينگ و انباري - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود

تغییر رنگ