ردیف کد ملک آدرس پلاک ثبتی نوع ملک کاربری عرصه (متر مربع) اعیان (متر مربع) مبلغ پایه شرایط پرداخت توضیحات
1 09213 محمود آباد - بلوار معلم - شهرک دي - طبقه ششم 47/2190 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 114/83 5,000,000,000 50% نقد، 50 % در اقساط 12 ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد - داراي پارکينگ و انباري - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
2 09214 کرمان - ماهان - جاده ماهان به بم - جاده عرب آباد 169/9 محل باغ باغ 30442 800 14,294,000,000 50% نقد، 50 % در اقساط 12 ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
3 09216 همدان - خيابان قلياني - چهارراه انبار نفت - سي متري جعفر طيار - کوي صدرايي - نبش کوچه بن بست 29/169 ساختمان مسكوني 123/43 557/36 12,200,000,000 50% نقد، 50 % در اقساط 12 ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
4 09217 همدان - خيابان پاسداران - 18 متري مبارکي - پلاک 14 - مجتمع فاضل 1/4636 ساختمان مسكوني 176/48 786/18 25,000,000,000 50% نقد، 50 % در اقساط 12 ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد - 70/75 سهم عرصه و اعيان متعلق به بانک دي ميباشد - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
5 09245 همدان - شهرک فرهنگيان - فاز 2 - خيابان گلستان - کوچه لادن - پلاک 39 1/2413 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 240 20,000,000,000 نقدي متصرف دارد - داراي پارکينگ و انباري - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
6 09246 قروه - ميدان بلال - بلوار سوم خرداد - کوچه زارعي 63/6414 ساختمان مسكوني 200 132/5 4,000,000,000 نقدي متصرف دارد - داراي صورتجلسه مزايده و اخذ سند مالکيت با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد-انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
7 09247 سنندج - خيابان امام - کوچه کمانگر - کوچه سينا - پلاک 8 2700/75 ساختمان مسكوني 45/23 107/83 1,000,000,000 نقدي متصرف دارد -داراي پارکينگ - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
8 09248 خرم آباد - چهارراه فرهنگ - آيت اله کاشاني - نبش کوچه خاقاني - طبقه سوم 2126/199 آپارتمان تجاري قدرالسهم 73/7 7,000,000,000 نقدي متصرف دارد - سهم بانک 1/47 دانگ مشاع از ششدانگ- داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
9 09249 تنکابن - خرم آباد - خيابان مطهري - کوچه سادات - باغ مرکبات 22/1408 زمين صنعتي 7208/27 364/9 18,000,000,000 نقدي متصرف دارد - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
10 09397 تهران-خيابان پيروزي -خيابان 21 متري دهقان -کوچه حاجي وند -پلاک 60 -واحد 4 4476/215421 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 74/68 10,000,000,000 نقدي متصرف دارد -داراي پارکينگ و انباري -داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود

تغییر رنگ