ردیف کد ملک آدرس پلاک ثبتی نوع ملک کاربری عرصه (متر مربع) اعیان (متر مربع) مبلغ پایه شرایط پرداخت توضیحات
1 07820 تهران -خيابان شيخ بهائي - خيابان شهانقي - پلاک 74 - طبقه زير زمين 1 70/23085 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 131/66 15,140,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي در شرف تخليه - داراي انباري - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
2 07821 تهران - ميدان فاطمي - ميدان گلها - خيابان کاج جنوبي - کوچه 6 - پلاک3 - واحد 3 3741/8385 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 102/78 20,000,000,000 50% نقد، 50 % در اقساط 12 ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد - داراي پارکينگ و انباري - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
3 07822 کيش - اراضي نوار سياحتي (نمايشگاه اتومبيل ملل) 95 نمايشگاه ماشين - 225 255 50,000,000,000 نقدي تخليه - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
4 07823 تهران - ميدان هفت تير - ابتداي خيابان قائم مقام فراهاني 6933-6935/7137-7138-7139-2121-2083 زمين تجاري 4790/75 - 3,700,000,000,000 50% نقد، 50 % در اقساط 12 ماهه (با سود بانکي 18%) تخليه - با حق ارتفاقي توسط مترو تهران- داراي سند مالکيت، اخذ سند مالکيت و تمديد پروانه و انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
5 07824 مشهد - انتهاي بلوار وکيل آباد - کوهستان پارک شادي مشهد 182/16713 زمين تفريحي - توريستي 591600 7500 6,527,777,000,000 50% نقد، 50 % در اقساط 12 ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
6 08286 تهران- فلکه اول تهرانپارس - خيابان 144 شرقي - پلاک 19 جديد -طبقه دوم غربي 88/59126 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 72/73 8,000,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي متصرف دارد - داراي انباري - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
7 08287 تهران - خيابان شهيد باهنر - خيابان جماران - خيابان هاشمي - کوچه بيدکي - پلاک 9 - طبقه چهارم - واحد شرقي 8/8058 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 57/95 16,000,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي متصرف دارد - داراي انباري بمساحت و پارکينگ ميباشد- داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
8 08288 تهران - خيابان سبلان شمالي - کوچه نوري - کوچه شهيد جواديان - پلاک 11 6735/1763 ساختمان مسكوني 130/1 192 19,000,000,000 %50 نقد، 50%در اقساط 24ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
9 08679 تهران - خيابان مطهري - خيابان کوه نور - کوچه دوم - پلاک 26 - طبقه اول - واحد شمالي شرقي 6933/39020 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 101/78 12,100,000,000 60% نقد، 40% در اقساط 12 ماهه(با سود بانکي 18%) تخليه - داراي انباري و پارکينگ مشاع - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
10 08680 تهران - خيابان مطهري - خيابان کوه نور - کوچه 2 - پلاک 26 - طبقه دوم - واحد شمال غربي 6933/41861 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 103/54 11,900,000,000 60% نقد، 40% در اقساط 12 ماهه(با سود بانکي 18%) تخليه - داراي انباري و پارکينگ مشاع - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود

تغییر رنگ