اخبار و اطلاعیه ها

کشاورزي

آگهي مزايده نوبت سوم ملک تمليکي از شرکت شکوه نورين ابهر واقع در شهرک صنعتي نورين ابهر توسط اجراي احکام مدني دادگستري ابهر مشتمل بر يک واحد کارخانه توليد لوله هاي پلي اتيلن

مقاله های مرتبط

آگهي مزايده نوبت سوم ملک تمليکي از شرکت شکوه نورين ابهر واقع در شهرک صنعتي نورين ابهر توسط اجراي احکام مدني دادگستري ابهر مشتمل بر يک واحد کارخانه توليد لوله هاي پلي اتيلن

آگهي مزايده نوبت سوم ملک تمليکي از شرکت شکوه نورين ابهر واقع در شهرک صنعتي نورين ابهر توسط اجراي احکام مدني دادگستري ابهر مشتمل بر يک واحد کارخانه توليد لوله هاي پلي اتيلن

ادامه

مزايده املاک و اموال مازاد استان البرز

مزايده اموال و املاک استان البرز

ادامه

آگهي مزايده نوبت سوم املاک مازاد مديريت شعب بانک کشاورزي استان زنجان

آگهي مزايده نوبت سوم املاک مازاد مديريت شعب بانک کشاورزي استان زنجان

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي استان گلستان

مزايده مرحله دوم لاک مازاد بانک کشاورزي استان گلستان

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد بانک کشاورزي مديريت جنوب کرمان

آگهي مزايده اموال مازاد غير منقول بانک کشاورزي مديريت جنوب کرمان ( شرکت در مزايده صرفا از طريق سامانه تداکرات الکترونيک دولت امکانپذير مي باشد ) که آخرين مهلت دريافت اسناد ساعت 19 مورخ 1401/08/08 و اخرين مهلت بارگزاري پيشنهادات ساعت19 مورخ 1401/08/18 و فقط از طريق سامانه ستاد مي باشد.

ادامه

آگهي مزايده نوبت دوم ملک تمليکي از شرکت شکوه نورين ابهر واقع در شهرک صنعتي نورين ابهر توسط اجراي احکام مدني دادگستري ابهر مشتمل بر يک واحد کارخانه توليد لوله هاي پلي اتيلن

آگهي مزايده نوبت دوم ملک تمليکي از شرکت شکوه نورين ابهر واقع در شهرک صنعتي نورين ابهر توسط اجراي احکام مدني دادگستري ابهر مشتمل بر يک واحد کارخانه توليد لوله هاي پلي اتيلن

ادامه

اصلاحيه آگهي مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي استان آذربايجان شرقي

پيرو آگهي مزايده منتشره در روزنامه جام جم به شماره 6323 مورخ 1401/7/16 و روزنامه روزگار ما به شماره 1473 مورخ 1401/7/16 بدينوسيله در بند 8 جدول مربوط به املاک با کاربري غير مسکوني، پلاک ثبتي 255 فرعي از 124 اصلي بصورت زمين مزروعي نيز توامان با پلاک 366 فرعي از 124 اصلي به فروش ميرسد.

ادامه

آگهي مزايده اموال مازاد منقول بانک کشاورزي مديريت استان آذربايجان غربي( شرکت در مزايده صرفا از طريق سامانه تداکرات الکترونيک دولت امکانپذير مي باشد )

آگهي مزايده اموال مازاد منقول بانک کشاورزي مديريت استان آذربايجان غربي( شرکت در مزايده صرفا از طريق سامانه تداکرات الکترونيک دولت امکانپذير مي باشد )

ادامه

آگهي مزايده اموال مازاد غير منقول بانک کشاورزي مديريت استان آذربايجان غربي( شرکت در مزايده صرفا از طريق سامانه تداکرات الکترونيک دولت امکانپذير مي باشد )

آگهي مزايده اموال مازاد غير منقول بانک کشاورزي مديريت استان آذربايجان غربي ( شرکت در مزايده صرفا از طريق سامانه تداکرات الکترونيک دولت امکانپذير مي باشد )

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد مديريت بانک کشاورزي استان البرز-روزنامه شرق مورخ 17و 18 مهر 1401

آگهي مزايده املاک مازاد مديريت بانک کشاورزي استان البرز-روزنامه شرق مورخ 17و 18 مهر 1401

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد مديريت بانک کشاورزي استان زنجان منتشره در روزنامه صداي زنجان به تاريخهاي 16و19 مهرماه 1401

آگهي مزايده املاک مازاد مديريت بانک کشاورزي استان زنجان منتشره در روزنامه صداي زنجان به تاريخهاي 16و19 مهرماه 1401

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد مديريت بانک کشاورزي استان آذربايجان شرقي

آگهي مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي استان آذربايجانشرقي منتشره در روزنامه جام جم به شماره 6323 مورخ 1401/7/16 و روزنامه سراسري روزگار ما به شماره 1473 مورخ 1401/7/16 قابل رويت در وب سايت بانک کشاورزي به نشاني www.bki.ir

ادامه

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

تغییر رنگ