ردیف کد ملک آدرس پلاک ثبتی نوع ملک کاربری عرصه (متر مربع) اعیان (متر مربع) مبلغ پایه شرایط پرداخت توضیحات
1 00479 رفسنجان - جنب موزه رياست جمهوري - ساختمان برج شيشه اي - طبقه دوم 1817/739 آپارتمان اداري قدرالسهم 366/39 9,526,000,000 %40 نقد، 60%در اقساط 36ماهه با سود مصوب بانکي تخليه
2 00762 شيراز - بلوار چمران - نبش خيابان ايبوردي 3- ساختمان سابق بانک توسعه صادرات 348 ساختمان تجاري اداري 244 حدود 1155 111,500,000,000 50% نقد، 50% اقساط 36ماهه با سود مصوب بانکي تخليه
3 010094 کرج - جاده ملارد - خيابان نيروگاه - کوي ارم - کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش - ملک شمالي - پلاک 202 - قطعه اول - طبقه اول شمالغربي 163/73209 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 63/18 1,895,400,000 نقدي تخليه-داراي پارکينگ و انباري- بدون آسانسور ، شيرآلات و کابينت
4 010095 کرج - جاده ملارد - خيابان نيروگاه - کوي ارم - کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش - ملک شمالي - پلاک 202 - قطعه دوم - طبقه اول شمالي 163/73210 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 56/49 1,751,190,000 نقدي تخليه-داراي پارکينگ و انباري- بدون آسانسور ، شيرآلات و کابينت
5 010096 کرج - جاده ملارد - خيابان نيروگاه - کوي ارم - کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش - ملک شمالي - پلاک 202 - قطعه سوم - طبقه اول شمالي 163/73211 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 58/43 1,782,115,000 نقدي تخليه-داراي پارکينگ و انباري- بدون آسانسور ، شيرآلات و کابينت
6 010097 کرج - جاده ملارد - خيابان نيروگاه - کوي ارم - کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش - ملک شمالي - پلاک 202 - قطعه چهارم - طبقه اول شمالشرقي 163/73212 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 68/91 2,067,300,000 نقدي تخليه-داراي پارکينگ و انباري- بدون آسانسور ، شيرآلات و کابينت
7 010098 کرج - جاده ملارد - خيابان نيروگاه - کوي ارم - کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش - ملک شمالي - پلاک 202 - قطعه هشتم - طبقه اول جنوب غربي 163/73216 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 56/65 1,727,825,000 نقدي تخليه-داراي پارکينگ و انباري- بدون آسانسور ، شيرآلات و کابينت
8 010099 کرج - جاده ملارد - خيابان نيروگاه - کوي ارم - کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش - ملک شمالي - پلاک 202 - قطعه 9 - طبقه دوم شمال غربي 163/73217 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 62/98 1,826,420,000 نقدي تخليه-داراي پارکينگ و انباري- بدون آسانسور ، شيرآلات و کابينت
9 010100 کرج - جاده ملارد - خيابان نيروگاه - کوي ارم - کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش - ملک شمالي - پلاک 202 - قطعه 10 - طبقه دوم شمالي 163/73218 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 56/29 1,660,555,000 نقدي تخليه-داراي پارکينگ و انباري- بدون آسانسور ، شيرآلات و کابينت
10 010101 کرج - جاده ملارد - خيابان نيروگاه - کوي ارم - کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش - ملک شمالي - پلاک 202 - قطعه 11 - طبقه دوم شمالي 163/73219 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 58/43 1,723,685,000 نقدي تخليه-داراي پارکينگ و انباري- بدون آسانسور ، شيرآلات و کابينت

تغییر رنگ