یافتن ملک جدید

به گزینه های بیشتری برای جست و جو نیاز دارید؟ جست و جوی پیشرفته
ما بیش از 10000 ملک برای شما داریم!

آگهی های مزایده شرکت فام

مزايده 159

يکصدو پنجاه و نهمين

ادامه

آگهی مزایده بانکها

بانک پارسيان

آگهي مزايده 8-1400

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31 الي شنبه مورخ 1400/07/10 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يکشنبه مورخ 1400/07/11 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

صادرات

مزايده 1400/2 فروش املاک مازاد بانک صادرات مديريت شعب استان سمنان

مربوط به فروش چهار رقبه ملکي که محل قديم شعب بانک صادرات در شهرستان هاي شاهرود و سمنان بوده اند مي باشد.

ادامه

ملت

مزايده 8-1400

هشتمين مزايده سراسري شرکت توسعه بازاريابي و فروش ماد به وکالت از بانک ملت

ادامه

صادرات

آگهي مزايده املاک مازاد بانک صادرات استان سيستان و بلوچستان

بانک صادرات ايران مديريت شعب استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد و تمليکي خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ، مطالعه مدارک و بازديد از ملک مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ انتشار آگهي (غير از ايام تعطيل) از ساعت 08:00 صبح لغايت 14:00 به دايره تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان سيستان و بلوچستان به آدرس : زاهدان - بلوار شهيد مطهري - ميدان آزادي - طبقه سوم ساختمان مرکزي شماره يک و شماره تلفن‌ 33235468-054 ، مراجعه و يا تماس حاصل نمايند و پاکت‌هاي حاوي پيشنهادات خريد خود را تا قبل از ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1400/07/17به دايره تدارکات و ساختمان اين مديريت تسليم و رسيد اخذ نمايند. آخرين مهلت خريد اسناد ساعت 14 روز يکشنبه مورخ 1400/07/04و جلسه بازگشايي پاکات پيشنهادات خريد شرکت کنندگان در روز يک شنبه مورخ 1400/07/18رأس ساعت 9 صبح درسالن اجتماعات اين مديريت واقع در زاهدان - بلوار شهيد مطهري - ميدان آزادي - طبقه سوم ساختمان مرکزي شماره دو با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي‌باشد.

ادامه

ملي

ليست املاک مزايده شهريور ماه استان کرمانشاه

به نام خدا آگهي مزايده املاک مازاد بر نياز اداره امور شعب بانک ملي استان کرمانشاه اداره امور شعب بانک ملي استان کرمانشاه در نظر دارد املاک مازاد خود را به شرح جدول پيوست و جزييات مندرج در اسناد مزايده با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيک دولت (ستاد) بر مبناي قيمت پايه از طريق مزايده شماره 2000003185000002 به صورت الکترونيکي و به شرح جدول زمان بندي زير به صورت نقد و اقساط مطابق با جدول روش فروش مندرج در متن آگهي به فروش برساند. متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت Setadiran.ir و با در نظر داشتن شماره مزايده نسبت به خريد اسناد مزايده و شرکت در آن اقدام نمايند . همچنين مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به اداره امور شعب بانک ملي استان کرمانشاه ، طبقه سوم ، واحد کارشناسي ساختمان و املاک و همچنين سايت بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir مراجعه نمايند . خاطرنشان مي سازد که رعايت موارد زير الزامي مي باشد : 1 – فرآيند مزايده در سامانه تدارکات الکترونيک دولت برگزار مي گردد و تمامي مراحل آن شامل خريد اسناد ، پرداخت تضمين شرکت در مزايده (وديعه) ، پيشنهاد قيمت ، گشودن پاکت پيشنهاد قيمت ، اعلام به برنده ، واريز وجه مزايده و تحويل ملک در بستر سامانه ستاد خواهد بود . بديهي است قيمت پيشنهادي تنها در صورتي معتبر و پذيرفته است که در سامانه ستاد ارسال شده باشد . زمان دريافت اسناد و مهلت تحويل پيشنهاد قيمت و نيز زمان بازگشايي پاکت ها همان است که در متن آگهي قيد گرديده. 2 – متقاضيان مي بايست ابتدا گواهي الکترونيکي (توکن) خود را دريافت و با استفاده از شناسه کاربري و کلمه عبور دريافتي در مزايده شرکت نمايند . 3 – بانک ملي ايران در پذيرفتن يا رد هر يک از پيشنهادات مختار است . 4 – سپرده ( وديعه ) شرکت در مزايده معادل 5 درصد قيمت پايه مزايده است که مي بايست يا از طريق الکترونيکي به حساب معرفي شده واريز وديعه در سامانه ستاد واريز گردد و يا به صورت غير الکترونيکي ( فيش بانکي ) انجام و اصل مدرک واريز وديعه تا پيش از پايان مهلت ارائه قيمت به بانک تحويل شود . 5 – پيشنهادات داراي سپرده کمتر از ميزان مقرر ، مبهم ، مخدوش و مشروط ، مردود خواهند بود . 6 – رعايت کليه نکات و موارد درج شده در برگه ها و اسناد مزايده الزامي است . 7 - براي کليه املاک بازديد الزامي است و در وضعيت موجود واگذار مي گردند . 8 – در صورتي که اسناد مالکيت هر يک از ملک هاي مورد مزايده از نوع دفترچه اي و يا سند انتقال اجرايي باشند ، مزايده گر برنده تعهد مي نمايد انجام کليه امورات اداري و اجرايي و پيگيري هاي مرتبط با دريافت سند تک برگي به نام بانک و سپس دريافت سند تک برگي به نام خريدار را تقبل نمايد . بديهي است که هزينه هاي در تعهد بانک، پس از پرداخت آنها توسط خريدار و دريافت اسناد تک برگي، با ارائه رسيدهاي پرداخت معتبر از سوي بانک به خريدار پرداخت خواهند گرديد. 9 – هزينه هاي نقل و انتقال شهرداري و دفترخانه و هزينه هاي اداره دارايي و مفاصاحساب هاي لازم مرتبط با نقل و انتقال سند تا تاريخ انتقال سند به عهده بانک مي باشد . 10 – هزينه هاي آگهي روزنامه و کارشناسي تعيين قيمت ملک بر عهده خريدار است و خريدار مي بايست اين هزينه ها را بر اساس اعلام ، تا پيش از انعقاد قرارداد در وجه بانک ملي ايران پرداخت نمايد . 11 – پرداخت کارمزد سامانه ستاد براي هر ملک، بر عهده برنده مزايده آن ملک مي باشد. 12 – متقاضيان مي بايست جهت خريد اوراق و اسناد مزايده مبلغ 500 هزار ريال به حساب معرفي شده در سامانه ستاد واريز و اسناد مربوطه را از طريق سامانه دريافت نمايند . 13 – متولي امورات مرتبط با فروش املاک تمليکي ، شعبه تمليک کننده و متولي امورات مرتبط با فروش املاک مازاد ملکي ، اداره امور شعب مي باشد . 14 - فروش املاک از نظر فيزيکي و اسناد قانوني و ساير شرايط با وضع موجود بوده و بازديد الزامي است و پيشنهاد دهنده مي پذيرد و تعهد مي نمايد که وضعيت کنوني ملک را مشاهده و بررسي نموده و در زمان انتقال سند ، چنانچه از سوي ادارات و سازمان هاي ذيربط هر گونه تغييري به هر علت در ابعاد ملک شامل عرصه و اعيان و نيز کاربري ملک به وجود آيد ، کليه پيگيري ها و پرداخت هزينه هاي مربوطه بر عهده خريدار خواهد بود . 15 - مزايده گر بايد کليه مدارک پيوست شامل آگهي روزنامه ، تعهد نامه شرکت در مزايده و نيز برگه هاي شرايط و نحوه شرکت در مزايده را که پيشتر از طريق سامانه ستاد دريافت کرده به دقت مطالعه نموده و با آگاهي کامل از شرايط و خواسته هاي بانک که در آنها قيد شده و همچنين پس از بازديد از ملک تک تک آنها را امضا و به همراه مستند واريز 5 درصد وديعه شرکت در مزايده علاوه بر بارگذاري در سامانه ستاد ، در پاکت دربسته و مهر و موم شده قرار داده و تا پيش از پايان يافتن مهلت مزايده به واحد کارشناسي ساختمان و املاک بانک ملي استان کرمانشاه تحويل نمايد . بديهي است در غير اين صورت پس از اعلام قيمت و در صورت برنده شدن هيچ اعتراضي وارد نمي باشد . 16 – مزايده گر برنده مي بايست در مهلت تعيين شده از سوي بانک براي واريز وجه مزايده و انعقاد قرارداد ، برنده بودن خود را در سامانه ستاد تاييد نموده و هزينه کارمزد سامانه را پرداخت نمايد و رسيد پرداخت کارمزد را به بانک تحويل دهد . در غير اينصورت برنده بودن مزايده گر باطل اعلام شده و سپرده شرکت در مزايده وي به نفع بانک ضبط خواهد گرديد . در همين راستا و پيش از اعلام قيمت و شرکت در مزايده مي بايست استعلام هاي مورد نياز در خصوص ميزان کارمزد از سامانه ستاد بعمل آيد. 17 – کليه املاک با وضع موجود به فروش مي رسند و بانک ملي ايران هيچگونه تعهدي در خصوص کاربري و ساير مجوزهاي قانوني جهت فعاليت يا بهره برداري ندارد . 18 – فروش املاک به صورت نقد و اقساط در قالب عقد قرارداد اجاره به شرط تمليک با سود مصوب 18 درصد به شرح جدول زير بوده که پس از دريافت مبلغ در نظر گرفته شده به صورت نقدي، مبلغ باقيمانده در قالب عقد قرارداد اجاره به شرط تمليک و با اعمال سود 18 درصد، از برنده مزايده دريافت مي گردد . بديهي است انتقال سند مالکيت منوط به پرداخت کليه اقساط در موعد مقررشان خواهد بود . رديف روش فروش 1 املاک داراي کاربري صنعتي ، کشاورزي و دامداري به صورت 20% نقد و 80% باقيمانده با اقساط ماهيانه براي مدت 60 ماه با نرخ سود 18 درصد . 2 املاک داراي کاربري تجاري به صورت 50% نقد و 50% باقيمانده با اقساط ماهيانه براي مدت 36 ماه با نرخ سود 18 درصد 3 املاک داراي کاربري مسکوني و اداري به صورت 30% نقد و 70% باقيمانده با اقساط ماهيانه براي مدت 36 ماه با نرخ سود 18 درصد املاک متصرف دار با وکالتنامه بلاعزل به فروش مي رسند شماره تماس جهت پاسخگويي در ساعات اداري : 38231292 زمان انتشار مزايده در سايت از تاريخ 27/06/1400 ساعت 12 تا تاريخ 14/07/1400 ساعت 13 مهلت دريافت اسناد مزايده از تاريخ 27/06/1400 ساعت 12 تا تاريخ 04/07/1400 ساعت 12 مهلت بازديد املاک از تاريخ 27/06/1400 تا تاريخ 14/07/1400 ساعت 10 تا 12 مهلت ارائه پيشنهاد قيمت از تاريخ 27/06/1400 ساعت 12 تا تاريخ 14/07/1400 ساعت 13 زمان بازگشايي پيشنهاد قيمت ها تاريخ 17/07/1400 محل مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

ادامه

ملي

اگهي مزايده عمومي فروش املاک و مستغلات بانک ملي اداره امور شعب استان گيلان 1400/01

بانک ملي اداره امور شعب استان گيلان در نظر دارد املاک و مستغلات مازاد بر نياز ان اداره با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را از طريق مزايده عمومي شماره 2000001068000001 خود در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت – ستاد – به صورت الکترونيکي واگذار نمايد . تاريخ انتشار : 9 صبح شنبه 20/06/1400 مهلت دريافت اسناد مزايده : تا ساعت 13 بعدظهر 25/06/1400 تاريخ بازديد : طي ساعات 9 الي 12 از تاريخ 20/06/1400 لغايت 07/07/1400 مهلت ارائه پيشنهاد : از ساعت 9 صبح 20/06/1400 لغايت ساعت 13:30 عصر 07/07/1400 تاريخ بازگشايي : ساعت 8 صبح 08/07/1400 تاريخ اعلام به برنده : ساعت 9 صبح 08/07/1400 ضمنا رعايت موارد ذيل الزامي است : 1. برگزاري مزايده صرفا از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت – ستاد- به ادرس www.setadiran.ir مي باشد و کليه مراحل انجام مزايده شامل " ثبت نام و اخذ راهنمايي جهت دريافت امضاي ديجيتال ( توکن ) ، خريد و دريافت اسناد مزايده ، پرداخت وديعه تضمين شرکت در مزايده ، ارسال پيشنهاد قيمت ، اطلاع از برنده بودن و پذيرش ان " تنها از طريق اين سامانه انجام پذير خواهد بود. 2. کليه اطلاعات املاک و مستغلات شامل " مشخصات ، شرايط و نحوه فروش " در برد اعلان عمومي سامانه مزايده قابل مشاهده و دسترسي است .بازديد از املاک الزمي بوده و کليه املاک در وضعيت موجود واگذار ميگردند. کاربر پاسخگو : حسن پيشنماززاده 5-33113412 ( -013 ) داخلي : 1440

ادامه

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم :)

ما بهترین خدمات را در اختیار شما قرار می دهیم. مشاوران محلی ما که آشنا با منطقه شما هستند بهترین املاک را برای شما پیدا می کنند. ما از ابزار های آنلاین برای سریع و هوشمند بودن استفاده می کنیم.

شروع

محبوب ترین مکان ها املاک در محبوب ترین مکان ها


مابه مردم و املاک کمک میکنیم که همدیگر را پیدا کنند :)

مشاهده املاک

تغییر رنگ