یافتن ملک جدید

به گزینه های بیشتری برای جست و جو نیاز دارید؟ جست و جوی پیشرفته
ما بیش از 10000 ملک برای شما داریم!

آگهی های مزایده شرکت فام

مزايده 175

يکصدو هفتادو پنجمين

ادامه

آگهی مزایده بانکها

صادرات

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي استان البرز 1-1402

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي استان البرز 1-1402

ادامه

صادرات

مزايده 1402.1سي و سومين مزايده عمومي فروش املاک بانک صادرات ايران خراسان رضوي

سي و سومين مزايده عمومي فروش املاک بانک صادرات ايران خراسان رضوي1402.1

ادامه

کشاورزي

بانک کشاورزي

آگهي مزايده املاک بانک کشاورزي استان آذربايجان شرقي منتشره در روزنامه جام جم به شماره 6499 مورخ 1402/3/8 و روزنامه آواي اقتصاد به شماره 1412 مورخ 1402/3/8 قابل رويت در وب سايت بانک کشاورزي به نشاني www.bki.ir طالبين ميتوانند جهت اخذ اسناد و شرکت در مزايده به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) مراجعه نمايند

ادامه

ملت

مزايده 03-1402

شرکت توسعه بازاريابي و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذيل با شرايط ويژه از طريق مزايده عمومي شماره 1402/3 به فروش برساند، متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و همچنين دريافت اسناد مزايده ازتاريخ 1402/03/01 لغايت 1402/03/13 از ساعت8/30 الي 15 به آدرس ذيل مراجعه فرمايند. آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده تا ساعت 15 روزشنبه مورخ 1402/03/13 ميباشد. ضمناً جلسه بازگشايي پاکات و قرائت پيشنهادات واصله ساعت 14 روزشنبه مورخ 1402/03/20 در محل دفتر مرکزي شرکت برگزار مي گردد. شرکت در قبول يا رد يک يا کليه پيشنهادات مختار خواهد بود. توضيحات: الف) در فروشهاي نقدي شرايط پرداخت بصورت 40% پيش پرداخت 40% حداکثر2 ماه بعد(همزمان با تحويل ملک در املاک غير متصرف دار)و 20% هنگام تنظيم سند دردفترخانه ميباشد. ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پيش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهي مي باشد. ( در فروش اقساطي اولويت با اقساط کمتر و تحويل ملک (دراملاک غيرمتصرفدار) همزمان با تنظيم مبايعه نامه مي باشد.) ج) در صورتيکه متقاضي شريک مشاع / مالک / راهن باشد : 1) در فروشهاي نقدي شرايط پرداخت بصورت 20% ثمن معامله (همزمان با تنظيم مبايعه نامه ) 60% بصورت ( 20% حداکثر دو ماه بعد (همزمان با تحويل ملک در املاک غير متصرف دار) 20% حداکثر4 ماه بعد 20 % 5 ماه بعد از پرداخت اول ) و 20% هنگام تنظيم سند دردفترخانه ميباشد. 2) نحوه فروش نقد و اقساط 20% پيش پرداخت( به استثناي کاربري صنعتي و مزروعي) الباقي بصورت اقساط طبق جدول مندرج در آگهي مي باشد. د) ساير شرايط مزايده فروش املاک در اسناد مزايده درج گرديده است. با عنايت به شيوع ويروس کرونا و لزوم رعايت پروتکل هاي بهداشتي و حقوق شهروندي : 1) متقاضيان شرکت در مزايده شامل اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سايت شرکت ماد به آدرس WWW.MaadMellat.ir قسمت مزايده ها مراجعه فرمايند. 2) شرکت کنندگان مي بايست اسناد مزايده را درپاکت درب بسته بصورت لاک و مهر شده به آدرس دفتر مرکزي شرکت از طريق پست سفارشي ارسال و يا به نمايندگي استان تحويل نمايند.

ادامه

ملي

مزايده نوبت دوم چاي سنواتي

آگهي مزايده نوبت دوم فروش چاي سنواتي بانک ملي ايران در نظر دارد در راستاي اجراي مصوبه 44122/ت 52573 مورخ 1395/04/19 هيات محترم وزيران و براساس قوانين و مقررات 5000 تن چاي سنواتي تاريخ گذشته موجود در انبارهاي امين آباد شهرري را از طريق مزايده سراسري الکترونيکي و در بستر سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) صرفاً براي مصارف صنعتي و صادرات به کشورهاي آسياي ميانه و روسيه به بالاترين قيمت پيشنهادي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و شرايط مندرج در اسناد مزايده / برگ شرايط و تعهدنامه شرکت در مزايده به فروش برساند. مبلغ پايه مزايده : 825،000،000،0000 ريال معادل حروفي هشتصد و بيست و پنج ميليارد ريال براي 5000 تن زمان دريافت کالا و نحوه واريز ثمن معامله * سپرده شرکت در مزايده به ميزان 5% مبلغ پايه مزايده *پيش پرداخت به ميزان 10% ثمن کل معامله (با احتساب سپرده شرکت در مزايده) *پرداخت الباقي ثمن معامله به شرح جدول ذيل: بخش مقدار مهلت دريافت، حمل و صادرات کالا مهلت پرداخت ثمن معامله مبالغ پرداختي بخش اول 1000 تن حداکثر تا پايان آذر ماه 1402 حداکثر تا اول آذر ماه 1402 معادل 18% ثمن کل معامله بخش دوم 1000 تن حداکثر تا پايان دي ماه 1402 حداکثر تا اول دي ماه 1402 معادل 18% ثمن کل معامله بخش سوم 1000 تن حداکثر تا پايان بهمن ماه 1402 حداکثر تا اول بهمن ماه 1402 معادل 18% ثمن کل معامله بخش چهارم 1000 تن حداکثر تا پايان اسفند ماه 1402 حداکثر تا اول اسفند ماه 1402 معادل 18% ثمن کل معامله بخش پنجم تتمه موجودي انبار حداکثر تا پايان فروردين ماه 1403 حداکثر تا اول فروردين ماه 1403 معادل مبلغ الباقي ثمن معامله - تاريخ شروع مزايده از ساعت 12:00 مورخ 1402/03/01 لغايت ساعت 19:00 مورخ 1402/03/27ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12:00 مورخ 1402/03/01 تا ساعت 19 مورخ 1402/03/17 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12:00 مورخ 1402/03/01 تا ساعت 19:00 مورخ 1402/03/27 ميباشد. - زمان بازديد از اموال مورد مزايده صرفاً از ساعت 9-13 روز سه شنبه 1402/03/09 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 9:00 صبح روز يکشنبه مورخ 1402/03/28 خواهد بود. توجه: الف- امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1402/03/17) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. ب- از آنجاکه براساس دستورالعملهاي موجود بازديد از اموال مورد مزايده مستلزم فک پلمپ و حضور نمايندگان سازمانها و نهادهاي مختلف منجمله پليس امنيت اقتصادي، اداره کل اطلاعات، اداره کل استاندارد، سازمان غذا و دارو، سازمان چاي، نماينده بانک ملي ايران و ..... و سپس پلمپ مجدد انبارها پس از بازديد ميباشد لذا انجام بازديد از اموال مورد مزايده صرفاً راس ساعت و تاريخ مقرر ممکن ميباشد. ج- متقاضيان خريد ميتوانند براي کسب هرگونه اطلاعات بيشتر در مورد اموال مورد مزايده از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره 60994040 - 60993372 2- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري نوبت دوم چاي سنواتي 3- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 1002091218000001 اموال منقول) 4- مراجعه حضوري به اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران ( به آدرس تهران خيابان فردوسي-ادارات مرکزي- ساختمان فردوسي- طبقه اول)

ادامه

ملي

مزايده عمومي شماره 1402/02(و ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده بشماره 2002004040000002) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت دوم سال1402 استان يزد

اگهي مزايده املاک و اموال تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران نوبت دوم سال 1402 استان يزد(بشماره 02/1402) با سلام و احترام، بانک ملي ايران در نظر دارد تعدادي از اموال تمليکي و مازاد ملکي خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت "نقدي"، "نقد و اقساط" به فروش رساند. *شرايـــط ويـــژه فـــروش/واگـــذاري قســـطي * رديف کاربري پيش پرداخت مدت تنفس نحوه باز پرداخت نرخ سود 1 صنـــعتــي، دامـداري، کشـاورزي و اموال منقول 10% قيمت واگذاري حداکثر يکسال تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا" به مدت 5 سال حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار در تاريخ عقد قرارداد 2 تجـــاري خدمـــاتي 20% قيمت واگذاري حداکثر شش ماه تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس به مدت 5 سال 3 مسکـــوني اداري 30% قيمت واگذاري بدون مهلت تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 3 سال 40% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 4سال 50% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 5 سال * تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 08 : 30 روز شنبه مورخ 13/03/1402 لغايت ساعت 12:30 روز شنبه مورخ 03/04/1402 مي¬باشد. * مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 08 : 30 روز شنبه مورخ13/03/1402 تا ساعت 12 : 00 روز سه شنبه مورخ 23/03/1402 مي باشد. * مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 30 : 08 روز شنبه مورخ 13/30/1402 لغايت ساعت 12:30 روز شنبه مورخ 03/04/1402 مي باشد. *تاريخ بازديد از املاک مورد مزايده از ساعت 08:00 سه شنبه مورخ 30/03/1402 تا ساعت 12:00 شنبه مورخ 01/04/1402 مي باشد. * تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 09 :00 صبح روز يک شنبه مورخ 04/04/1402خواهد بود. ** هچنين در روزنامه کثيرالانتشارسراسري(شنبه مورخ 13/03/1402) و روزنامه محلي( سه شنبه مورخ 16/03/1402)منتشر و در پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران قابل مشاهده خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (از ساعت 30 : 08 روز شنبه مورخ 13/03/1402 تا ساعت 12 : 00 روز سه شنبه مورخ 23/03/1402) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 36955506-035 و 36951111-035 داخلي5506 اعلام مي گردد. 2- مراجعه به سايت بانک ملي ايران www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده -آگهي مزايده عمومي/ استاني 02/1402 املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران 3- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "سامانه ستاد" ( ir.setadiran.www مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي? مزايده گر ? مزايده شماره 2002004040000002 مراجعه فرمايند. 4- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور شعب بانک ملي ايران ليست مزايده عمومي شماره 1402/02(و ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده بشماره 2002004040000002) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت دوم سال1402 استان يزد رديف شماره مال مرجع نوع مـــال نشـــاني ملک نوع ملک کاربـري "مساحت عرصه (مترمربع)" "مساحت اعيان (مترمربع)" "پلاک ثبـتي " "وضعيت کنوني " توضيـحـات مال "مبلغ پايه مزايـــده (ريال)" شرايط فروش شماره سات تاريخ کارشناسي 1 1 ت يزد- سرچشمه زارچ - کندرو کنار گذر يزد به ميبد - جنب سنتو - جنب نمايندگي گواه - کارواش و قطعه شوئي سپنتا (گاراژ) (محمد رضا شريفي) گاراژ تجاري حدود 2471 مترمربع حدود 284 مترمربع 1137/4 بخش 9 يزد تخليه(کليد تحويل دادگستري مي باشد) مورد مزايده صرفا 1169/62 سهم از 2471 سهم مشاع از يک گاراژ با کاربري تجاري / تعميرگاه- داراي شش باب مغازه داخل گاراژ - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 38,967,137,547 فروش صرفا نقدي بدون تخفيف مي باشد 9735000086 1402/02/18 2 2 ت يزد - ابتداي خيابان ايت اله کاشاني- حد فاصل کوچه 23 تا 25 -روبرو فروشگاه پالاديوم(شرکت پلاستيک جلوه) ساختمان تجاري حدود 51/93 مترمربع حدود 59/93 مترمربع 1260/1/13 بخش 5 يزد تخليه(کليد تحويل دادگستري مي باشد) مورد مزايده صرفا 27/03 سهم از 72 سهم مشاع از يک مغازه با کاربري تجاري، مشتمل بر همکف و نيم طبقه(که در انتهاي مغازه مي باشد) -مغازه فاقد سيستم گرمايش مي باشد- داراي انشعابات اب، برق، گاز مي باشد-- بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 15,596,310,000 بيست درصد پيش پرداخت - شش ماه تنفس- مابقي طي اقساط 54 ماهه متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 9835000107 1401/10/22 3 3 ت يزد- بلوار باهنر - کوچه مهر(کوچه 22شهيد باهنر) - بن بست اول - پلاک 5 (الميرا ضيائي (2) ساختمان مسکوني حدود 86/50 مترمربع حدود 202/50 مترمربع 3084/2بخش 4 يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ ساختمان مشتمل بريک واحد مسکوني شامل پارکينگ همکف، طبقه اول، طبقه دوم که در زمان بازسازي قسمتي در تعريض گذر قرار دارد- داراي انشعاب آب، برق، گاز مي باشد-ملک مذکور داراي اموال منقول مازاد هم مي باشد-- بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 25,436,000,000 سي درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط سي و شش ماهه )متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 2-چهل درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط چهل و هشت ماهه )متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 3-پنجاه درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط شصت ماهه متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 0035000116 1401/12/21 4 4 ت يزد-بلوار فردوسي- روبروي شهرداري منطقه 3 و مجتمع سما-خيابان 18متري نگارستان-نبش کوچه ششم- مجتمع الماس- طبقه زيرزمين(محسن قاسمي طاحونه) مغازه تجاري قدرالسهم از عرصه حدود 229 مترمربع 6517/464/816بخش 4 يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ مغازه(واقع در زيرزمين مجتمع تجاري )به مساحت حدود 229 متر مربع - داراي انشعاب آب و برق و گاز و داراي سرويس بهداشتي - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 51,691,500,000 بيست درصد پيش پرداخت - شش ماه تنفس- مابقي طي اقساط 54 ماهه متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 9835000102 1402/01/05

ادامه

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم :)

ما بهترین خدمات را در اختیار شما قرار می دهیم. مشاوران محلی ما که آشنا با منطقه شما هستند بهترین املاک را برای شما پیدا می کنند. ما از ابزار های آنلاین برای سریع و هوشمند بودن استفاده می کنیم.

شروع

محبوب ترین مکان ها املاک در محبوب ترین مکان ها


مابه مردم و املاک کمک میکنیم که همدیگر را پیدا کنند :)

مشاهده املاک

تغییر رنگ