یافتن ملک جدید

به گزینه های بیشتری برای جست و جو نیاز دارید؟ جست و جوی پیشرفته
ما بیش از 10000 ملک برای شما داریم!

آگهی های مزایده شرکت فام

مزايده171

يکصدو هفتادو يکمين

ادامه

آگهی مزایده بانکها

ملي

مزايده سراسري (نوبت نهم اموال غيرمنقول و نوبت چهارم اموال منقول) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/07/02 لغايت ساعت 19 مورخ 1401/07/23 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/07/02 تا ساعت 19 مورخ 1401/07/12 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/07/02 تا ساعت 19 مورخ 1401/07/23 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/07/24 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1401/07/12) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 9 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت نهم اموال غيرمنقول و نوبت چهارم اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2001091218000010 اموال غيرمنقول و 1001091218000007 اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

بانک پارسيان

آگهي مزايده 7-1401

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز سه شنبه مورخ 1401/06/29 الي دوشنبه مورخ 1401/07/11 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز سه شنبه مورخ 1401/076/12 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

بانک گردشگري

مزايده شهريور ماه 1401

سومين مزايده املاک مازاد بانک گردشگري در سال 1401

ادامه

ملي

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان گلستان نوبت 06/1401

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان گلستان نوبت 06/1401 اداره امور شعب بانک ملي استان گلستان در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت نقد واقساط فروش برساند. اريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 08:00 مورخ 20/06/1401 لغايت ساعت 14:30 مورخ 10/07/1401 مي­باشد. مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 08:00 مورخ 20/06/1401 تا ساعت 14:30 مورخ 31/06/1401 مي­باشد. مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از از ساعت 08:00 مورخ 20/06/1401 لغايت ساعت 14:30 مورخ 10/07/1401 مي­باشد. تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:00 صبح روز دوشنبه مورخ 11/07/1401 خواهد بود. امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي­باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي­بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 14:30 مورخ 31/06/1401 ) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر­­مي­توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. تماس تلفني با شماره تلفن 01732267753 مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ? مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان گلستان نوبت 06/1401 مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر? ( مزايده شماره 2001003681000005 اموال غيرمنقول مراجعه حضوري اداره امور و شعب بانک ملي استان گلستان

ادامه

صادرات

((آگهي مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات خوزستان 2/ 1401)) نوبت دوم

مزايده گذار : بانک صادرات ايران، مديريت شعب خوزستان موضوع مزايده : فروش املاک مازاد بانک بشرح ذيل : مهلت فروش اسناد و تحويل پاکت پيشنهاد مزايده : از تاريخ انتشار آگهي تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 24/06/1401 محل فروش اسناد : اهواز خيابان شهيد موسوي (حافظ )بين سلمان فارسي و مجاهدين ساختمان بانک صادرات خوزستان طبقه سوم دايره ساختمان ـ - تلفن :32924091 و32217798 ـ 061 محل تحويل پاکت : اهواز خيابان آزادگان (24 متري) نبش خيابان امام (ره) ساختمان مرکزي طبقه اول دايره دبيرخانه تلفن : 32222069 -061 مبلغ ضمانت شرکت در مزايده به شرح جدول ذيل :ضمانت نامه بانکي ( غير از بانک صادرات ) ياچک بانکي بانک صادرات به شرح جدول ذيل مطابق قيمت پايه مزايده مندرج در آگهي که توسط متقاضي به نام دايره ساختمان بانک صادرات ايران مديريت شعب خوزستان صادر و به انضمام اسناد تحويل مي گردد . تاريخ و محل بازگشايي پاکتها : روز دوشنبه مورخ 28/06/1401 ساعت 9 صبح واقع در اهواز خ آزادگان ساختمان مرکزي طبقه اول دفتر کميته معاملات در ضمن حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تحويل مدارک خواهد بود. و حضور نماينده متقاضي با ارائه معرفي نامه و ر سيد تحويل مدارک بلامانع مي باشد.

ادامه

ملي

مزايده اموال مازاد بانک ملي ايران - اداره امور شعب استان همدان

مزايده اموال مازاد نوبت چهارم - بانک ملي ايران - اداره امور شعب استان همدان

ادامه

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم :)

ما بهترین خدمات را در اختیار شما قرار می دهیم. مشاوران محلی ما که آشنا با منطقه شما هستند بهترین املاک را برای شما پیدا می کنند. ما از ابزار های آنلاین برای سریع و هوشمند بودن استفاده می کنیم.

شروع

محبوب ترین مکان ها املاک در محبوب ترین مکان ها


مابه مردم و املاک کمک میکنیم که همدیگر را پیدا کنند :)

مشاهده املاک

تغییر رنگ