اخبار و اطلاعیه ها

ملي

مزايده شماره 99/4 املاک مازاد بانک ملي ايران اداره امورشعب استان لرستان

مقاله های مرتبط

ليست املاک مزايده شهريور ماه استان کرمانشاه

به نام خدا آگهي مزايده املاک مازاد بر نياز اداره امور شعب بانک ملي استان کرمانشاه اداره امور شعب بانک ملي استان کرمانشاه در نظر دارد املاک مازاد خود را به شرح جدول پيوست و جزييات مندرج در اسناد مزايده با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيک دولت (ستاد) بر مبناي قيمت پايه از طريق مزايده شماره 2000003185000002 به صورت الکترونيکي و به شرح جدول زمان بندي زير به صورت نقد و اقساط مطابق با جدول روش فروش مندرج در متن آگهي به فروش برساند. متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت Setadiran.ir و با در نظر داشتن شماره مزايده نسبت به خريد اسناد مزايده و شرکت در آن اقدام نمايند . همچنين مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به اداره امور شعب بانک ملي استان کرمانشاه ، طبقه سوم ، واحد کارشناسي ساختمان و املاک و همچنين سايت بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir مراجعه نمايند . خاطرنشان مي سازد که رعايت موارد زير الزامي مي باشد : 1 – فرآيند مزايده در سامانه تدارکات الکترونيک دولت برگزار مي گردد و تمامي مراحل آن شامل خريد اسناد ، پرداخت تضمين شرکت در مزايده (وديعه) ، پيشنهاد قيمت ، گشودن پاکت پيشنهاد قيمت ، اعلام به برنده ، واريز وجه مزايده و تحويل ملک در بستر سامانه ستاد خواهد بود . بديهي است قيمت پيشنهادي تنها در صورتي معتبر و پذيرفته است که در سامانه ستاد ارسال شده باشد . زمان دريافت اسناد و مهلت تحويل پيشنهاد قيمت و نيز زمان بازگشايي پاکت ها همان است که در متن آگهي قيد گرديده. 2 – متقاضيان مي بايست ابتدا گواهي الکترونيکي (توکن) خود را دريافت و با استفاده از شناسه کاربري و کلمه عبور دريافتي در مزايده شرکت نمايند . 3 – بانک ملي ايران در پذيرفتن يا رد هر يک از پيشنهادات مختار است . 4 – سپرده ( وديعه ) شرکت در مزايده معادل 5 درصد قيمت پايه مزايده است که مي بايست يا از طريق الکترونيکي به حساب معرفي شده واريز وديعه در سامانه ستاد واريز گردد و يا به صورت غير الکترونيکي ( فيش بانکي ) انجام و اصل مدرک واريز وديعه تا پيش از پايان مهلت ارائه قيمت به بانک تحويل شود . 5 – پيشنهادات داراي سپرده کمتر از ميزان مقرر ، مبهم ، مخدوش و مشروط ، مردود خواهند بود . 6 – رعايت کليه نکات و موارد درج شده در برگه ها و اسناد مزايده الزامي است . 7 - براي کليه املاک بازديد الزامي است و در وضعيت موجود واگذار مي گردند . 8 – در صورتي که اسناد مالکيت هر يک از ملک هاي مورد مزايده از نوع دفترچه اي و يا سند انتقال اجرايي باشند ، مزايده گر برنده تعهد مي نمايد انجام کليه امورات اداري و اجرايي و پيگيري هاي مرتبط با دريافت سند تک برگي به نام بانک و سپس دريافت سند تک برگي به نام خريدار را تقبل نمايد . بديهي است که هزينه هاي در تعهد بانک، پس از پرداخت آنها توسط خريدار و دريافت اسناد تک برگي، با ارائه رسيدهاي پرداخت معتبر از سوي بانک به خريدار پرداخت خواهند گرديد. 9 – هزينه هاي نقل و انتقال شهرداري و دفترخانه و هزينه هاي اداره دارايي و مفاصاحساب هاي لازم مرتبط با نقل و انتقال سند تا تاريخ انتقال سند به عهده بانک مي باشد . 10 – هزينه هاي آگهي روزنامه و کارشناسي تعيين قيمت ملک بر عهده خريدار است و خريدار مي بايست اين هزينه ها را بر اساس اعلام ، تا پيش از انعقاد قرارداد در وجه بانک ملي ايران پرداخت نمايد . 11 – پرداخت کارمزد سامانه ستاد براي هر ملک، بر عهده برنده مزايده آن ملک مي باشد. 12 – متقاضيان مي بايست جهت خريد اوراق و اسناد مزايده مبلغ 500 هزار ريال به حساب معرفي شده در سامانه ستاد واريز و اسناد مربوطه را از طريق سامانه دريافت نمايند . 13 – متولي امورات مرتبط با فروش املاک تمليکي ، شعبه تمليک کننده و متولي امورات مرتبط با فروش املاک مازاد ملکي ، اداره امور شعب مي باشد . 14 - فروش املاک از نظر فيزيکي و اسناد قانوني و ساير شرايط با وضع موجود بوده و بازديد الزامي است و پيشنهاد دهنده مي پذيرد و تعهد مي نمايد که وضعيت کنوني ملک را مشاهده و بررسي نموده و در زمان انتقال سند ، چنانچه از سوي ادارات و سازمان هاي ذيربط هر گونه تغييري به هر علت در ابعاد ملک شامل عرصه و اعيان و نيز کاربري ملک به وجود آيد ، کليه پيگيري ها و پرداخت هزينه هاي مربوطه بر عهده خريدار خواهد بود . 15 - مزايده گر بايد کليه مدارک پيوست شامل آگهي روزنامه ، تعهد نامه شرکت در مزايده و نيز برگه هاي شرايط و نحوه شرکت در مزايده را که پيشتر از طريق سامانه ستاد دريافت کرده به دقت مطالعه نموده و با آگاهي کامل از شرايط و خواسته هاي بانک که در آنها قيد شده و همچنين پس از بازديد از ملک تک تک آنها را امضا و به همراه مستند واريز 5 درصد وديعه شرکت در مزايده علاوه بر بارگذاري در سامانه ستاد ، در پاکت دربسته و مهر و موم شده قرار داده و تا پيش از پايان يافتن مهلت مزايده به واحد کارشناسي ساختمان و املاک بانک ملي استان کرمانشاه تحويل نمايد . بديهي است در غير اين صورت پس از اعلام قيمت و در صورت برنده شدن هيچ اعتراضي وارد نمي باشد . 16 – مزايده گر برنده مي بايست در مهلت تعيين شده از سوي بانک براي واريز وجه مزايده و انعقاد قرارداد ، برنده بودن خود را در سامانه ستاد تاييد نموده و هزينه کارمزد سامانه را پرداخت نمايد و رسيد پرداخت کارمزد را به بانک تحويل دهد . در غير اينصورت برنده بودن مزايده گر باطل اعلام شده و سپرده شرکت در مزايده وي به نفع بانک ضبط خواهد گرديد . در همين راستا و پيش از اعلام قيمت و شرکت در مزايده مي بايست استعلام هاي مورد نياز در خصوص ميزان کارمزد از سامانه ستاد بعمل آيد. 17 – کليه املاک با وضع موجود به فروش مي رسند و بانک ملي ايران هيچگونه تعهدي در خصوص کاربري و ساير مجوزهاي قانوني جهت فعاليت يا بهره برداري ندارد . 18 – فروش املاک به صورت نقد و اقساط در قالب عقد قرارداد اجاره به شرط تمليک با سود مصوب 18 درصد به شرح جدول زير بوده که پس از دريافت مبلغ در نظر گرفته شده به صورت نقدي، مبلغ باقيمانده در قالب عقد قرارداد اجاره به شرط تمليک و با اعمال سود 18 درصد، از برنده مزايده دريافت مي گردد . بديهي است انتقال سند مالکيت منوط به پرداخت کليه اقساط در موعد مقررشان خواهد بود . رديف روش فروش 1 املاک داراي کاربري صنعتي ، کشاورزي و دامداري به صورت 20% نقد و 80% باقيمانده با اقساط ماهيانه براي مدت 60 ماه با نرخ سود 18 درصد . 2 املاک داراي کاربري تجاري به صورت 50% نقد و 50% باقيمانده با اقساط ماهيانه براي مدت 36 ماه با نرخ سود 18 درصد 3 املاک داراي کاربري مسکوني و اداري به صورت 30% نقد و 70% باقيمانده با اقساط ماهيانه براي مدت 36 ماه با نرخ سود 18 درصد املاک متصرف دار با وکالتنامه بلاعزل به فروش مي رسند شماره تماس جهت پاسخگويي در ساعات اداري : 38231292 زمان انتشار مزايده در سايت از تاريخ 27/06/1400 ساعت 12 تا تاريخ 14/07/1400 ساعت 13 مهلت دريافت اسناد مزايده از تاريخ 27/06/1400 ساعت 12 تا تاريخ 04/07/1400 ساعت 12 مهلت بازديد املاک از تاريخ 27/06/1400 تا تاريخ 14/07/1400 ساعت 10 تا 12 مهلت ارائه پيشنهاد قيمت از تاريخ 27/06/1400 ساعت 12 تا تاريخ 14/07/1400 ساعت 13 زمان بازگشايي پيشنهاد قيمت ها تاريخ 17/07/1400 محل مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

ادامه

اگهي مزايده عمومي فروش املاک و مستغلات بانک ملي اداره امور شعب استان گيلان 1400/01

بانک ملي اداره امور شعب استان گيلان در نظر دارد املاک و مستغلات مازاد بر نياز ان اداره با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را از طريق مزايده عمومي شماره 2000001068000001 خود در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت – ستاد – به صورت الکترونيکي واگذار نمايد . تاريخ انتشار : 9 صبح شنبه 20/06/1400 مهلت دريافت اسناد مزايده : تا ساعت 13 بعدظهر 25/06/1400 تاريخ بازديد : طي ساعات 9 الي 12 از تاريخ 20/06/1400 لغايت 07/07/1400 مهلت ارائه پيشنهاد : از ساعت 9 صبح 20/06/1400 لغايت ساعت 13:30 عصر 07/07/1400 تاريخ بازگشايي : ساعت 8 صبح 08/07/1400 تاريخ اعلام به برنده : ساعت 9 صبح 08/07/1400 ضمنا رعايت موارد ذيل الزامي است : 1. برگزاري مزايده صرفا از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت – ستاد- به ادرس www.setadiran.ir مي باشد و کليه مراحل انجام مزايده شامل " ثبت نام و اخذ راهنمايي جهت دريافت امضاي ديجيتال ( توکن ) ، خريد و دريافت اسناد مزايده ، پرداخت وديعه تضمين شرکت در مزايده ، ارسال پيشنهاد قيمت ، اطلاع از برنده بودن و پذيرش ان " تنها از طريق اين سامانه انجام پذير خواهد بود. 2. کليه اطلاعات املاک و مستغلات شامل " مشخصات ، شرايط و نحوه فروش " در برد اعلان عمومي سامانه مزايده قابل مشاهده و دسترسي است .بازديد از املاک الزمي بوده و کليه املاک در وضعيت موجود واگذار ميگردند. کاربر پاسخگو : حسن پيشنماززاده 5-33113412 ( -013 ) داخلي : 1440

ادامه

آگهي مزايده عمومي فروش املاک مازاد بر نياز بانک ملي استان کرمان

اداره امور شعب بانک ملي استان کرمان در نظر دارد املاک مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به نشاني www.setadiran.ir و شماره مزايده 2000004185000001 به صورت الکترونيکي به فروش برساند. تاريخ انتشار : 1400/06/17 مهلت دريافت اسناد مزايده: 1400/06/27 ساعت 10 صبح مهلت بازديد تا:1400/07/06 و شماره تماس 03432234763 جهت هماهنگي مهلت ارسال پيشنهاد: 1400/07/07 ساعت 10 صبح تاريخ بازگشايي: 1400/07/07

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان گلستان – نوبت 1400/06

داره امور شعب بانک ملي استان گلستان در راستاي اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و تاکيدات دولت محترم ، تعدادي از اموال مازاد خود را با شرايط ويژه و استثنائي و از طريق سامانه تدارک الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس ( ir.www.setadiran: مزايده – مزايده دستگاه اجرايي – مزايده گر ) مزايده شماره 2000003681000002 مربوط به اموال غير منقول ، بر مبناي قيمت پايه مزايده ، با وضعيت موجود و به صورت نقدي ، نقد و اقساط ، متصرفدار و غير متصرفدار به فروش برساند . متقاضيان ميتوتنند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه ، از ساعت 08:00 روز سه شنبه مورخ 1400/06/09 لغايت ساعت 12:30 روز پنج شنبه مورخ 1400/05/25 پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر ، از طريق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاري نموده و سئوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده ، به اداره امورشعب بانک ملي استان گلستان واقع در گرگان – خيابان شهيد بهشتي – سه راه بانک ملي – نبش بهشت 10 مراجعه نمايند. متقاضيان محترم مي توانند در صورت وجود هرگونه پرسش يا ابهام با شماره تلفن 01732267753 تماس حاصل نمايند

ادامه

گهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان البرز- (2-1400)

بانک ملي ايران در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقد /نقد و اقساط ، به فروش برساند. متقاضيان مي¬توانند براي کسب اطلاعات بيشتر از ساعت 15روزسه شنبه 1400/06/16 به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ? مزايده شماره 1400/2 املاک بانک ملي ايران در استان البرز ويا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ? (مزايده شماره) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 34257649-026 تماس حاصل نمايند. ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 19روز شنبه مورخ 1400/06/27 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشائي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 11صبح روز يکشنبه مورخ 1400/06/28خواهد بود.

ادامه

آگهي مزايده فروش املاک مازاد برنياز بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به نشاني www.setadiran.ir از تاريخ 11/6/1400 لغايت 28/6/1400

بسمه تعالي آگهي مزايده شماره 1/1400 املاک بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي اداره امور شعب بانک ملي ايران استان خراسان شمالي ، در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقد /نقد و اقساط ، به فروش برساند. متقاضيان مي¬توانند براي کسب اطلاعات بيشتر از ساعت 8 روزپنجشنبه 11/06/1400به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ? مزايده شماره 1/1400 املاک بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي ويا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ? (مزايده شماره 2000003232000001 اموال غيرمنقول ) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 32720416-058 تماس حاصل نمايند. ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 12روز يک شنبه مورخ 28/06/1400 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشائي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 8صبح روز دوشنبه مورخ 29/06/1400 خواهد بود.

ادامه

آگهي مزايده اداره امورشعب استان خراسان رضوي 1400

بانک ملي ايران در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقد /نقد و اقساط ، به فروش برساند. متقاضيان مي-توانند براي کسب اطلاعات بيشتر از ساعت 9 صبح روز 13/06/1400 به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده و يا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ? (مزايده شماره *************** اموال غيرمنقول ) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 37637756-051 تماس حاصل نمايند. ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 17روز سه شنبه مورخ 23/06/1400 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشائي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 9صبح روز چهار شنبه مورخ 24/6/1400 خواهد بود.

ادامه

آگهي مزايده اداره امورشعب استان فارس شماره 1000001267000011

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان فارس در نظر دارد نسبت به برگزاري مزايده هاي عمومي اموال مازاد به شرح ذيل از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت اقدام نمايد.متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر و شرکت در مزايده به سايت اينترنتي WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمايند.

ادامه

آگهي مزايده اداره امور شعب استان فارس به شماره1000001267000010

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان فارس در نظر دارد نسبت به برگزاري مزايده هاي عمومي اموال مازاد به شرح ذيل از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت اقدام نمايد.متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر و شرکت در مزايده به سايت اينترنتي WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمايند.

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان همدان - نوبت دوم شهريور 1400

بسمه تعالي آگهي مزايده امالک مازاد بانک ملي استان همدان )نوبت دوم – شهريور1400) اداره امور شعب بانک ملي استان همدان در نظر دارد ، قسمتي از امالک مازاد خود را از طريق مزايده کتبي بر مبناي قيمت پايه مزايده ، در وضعيت موجود و به صورت نقد و اقساط ، بدون متصرف و داراي متصرف به فروش برساند ، متقاضيان مي توانند براي کسب اطالعات بيشتر ، بازديد از امالک تا ساعت 13 روز پنجشنبه 18/06/1400 در محل اين اداره واقع در خيابان مهديه ،ساختمان اداره امور شعب بانک ملي استان همدان مراجعه نمايند و يا با شماره هاي 38370002 و 38371018 تماس حاصل نمايند و قيمت پيشنهادي خود را تا ساعت 30:13 روز يکشنبه مورخ 21/06/1400در سامانه ستاد الکترونيک دولت اعالم نماييد . 1 -پيشنهادات فاقد سپرده يا داراي سپرده کمتر از ميزان مقرر ، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است . 2 -رعايت کليه موارد مندرج در برگه هاي مزايده الزامي است. 3 -ارائه تضمين الزم جهت اموال منقول و ماشين آالت منصوب در امالک فروخته شده در مزايده در قراردادهاي اجاره به شرط تمليک از سوي خريدار با اخذ 100 %وثيقه غيرمنقول ارزنده، شهري، مفروز و بالمعارض الزاميست. 4 -سپرده ) وديعه ( شرکت در مزايده معادل 5 %قيمت پايه مزايده است که متقاضي به صورت وجه نقد يا اوراق مشارکت يا ضمانت نامه بانکي معتبر و مورد قبول و يا اوراق بهادار به همراه پاکت حاوي برگه شرايط شرکت در مزايده تحويل دهند . 5 -بررسي کليه پيشنهادات متقاضيان خريد که از طرق سامانه ستاد دريافت گرديده است، در ساعت 8 صبح روز دوشنبه 22/06/1400در اداره امور شعب استان همدان انجام خواهد شد، لذا متقاضيان ميتوانند درموعدياد شده با ارائه کارت شناسائي در جلسه مذکور شرکت نمايند . 6 -امالک داراي متصرف به صورت وکالت بالعزل و تقبل کليه هزينه هاي مربوط به اخذ استعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و ساير موارد بر عهده خريدار واگذار مي گردد ) هزينه تنظيم وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود ( 7 -براي کليه امالک ، بازديد الزامي است و در وضعيت موجود واگذار ميگردد و براي امالک متصرف دار تخليه ملک بر عهده خريدار است . 8 -امالکي که بصورت نقد و اقساط واگذار مي شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تمليک مي باشد . 9 -هزينه آگهي و کارشناسي بر عهده خريدار است و مشاراليه مي بايست اين هزينه را بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد قراردادها نقداً در وجه بانک واريز نمايد . 10-متقاضيان خريد مي بايست مبلغ 000,000,1 ريال به حساب شماره 0104403889003 در وجه کارپردازي اداره امور شعب بانک ملي استان همدان ) قابل واريز در کليه شعب بانک ملي کشور ( واريز و اصل رسيد را به همراه برگه هاي تکميل شده تحويل دهند . 11-متقاضيان خريد امالک به صورت نقد و اقساط مي بايست در برگه هاي شرايط شرکت در مزايده )که به صورت نقد و اقساط در اختيار ايشان قرار مي گيرد ( صراحتاً اشاره به مدت مورد نظر بر اساس جدول ذيل نمايند . 12-در صورتيکه مبالغ پيشنهادي خريداران ، به طور مساوي باشد ، اولويت فروش با شرايط نقدي است . 13-بانک تا قبل از ارسال و ابالغ نامه قبول برنده مزايده يا ابالغ الکترونيکي از طريق سامانه ستاد، در رد يا قبول پيشنهاد خريد، همچنين تجديد جلسه يا انصراف از مزايده و فروش بدون ذکر دليل مختار است. 14-توجه: فيش واريز نقدي 5 %تضمين شرکت در مزايده در پاکت دربسته مهر و موم شده بايد تا تاريخ 21/06/1400 ساعت 30:13 به دبيرخانه اداره امور واقع در همدان – خيابان مهديه – اداره امور شعب بانک ملي استان همدان – طبقه پنجم تحويل داده شود و رسيد دريافت گردد. 15-نحوه فروش امالک بانک به شرح ذيل اعالم ميگردد . ? فروش نقدي تمامي اموال منقول و غير منقول با قيمت پايه مزايده مي باشد. ? امالک متصرف دار با ارائه وکالت نامه بالعزل به فروش مي رسد و پيگيري کليه امور آن بر عهده خريدار مي باشد. ? نحوه فروش اموال به صورت نقد و اقساط با قيمت پايه مزايده به شرح جدول ذيل مي باشد: رديف کاربري پيش پرداخت مدت تنفس نحوه بازپرداخت نرخ سود 1 صنعتي، دامداري، کشاورزي معادل 10 %قيمت واگذاري حداکثر يکسال اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا به مدت 5 سال حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار )در حال حاضر با نرخ 18)% 2 تجاري، خدماتي معادل 20 %قيمت واگذاري حداکثر شش ماه اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس به مدت 5سال 3 مسکوني، اداري معادل 50 %قيمت واگذاري - اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر به مدت 5سال معادل 40 %قيمت واگذاري - اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر به مدت 4سال معادل 30 %قيمت واگذاري - اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر به مدت 3سال *تبصره: در صورتي که برنده مزايده اقدام به پيشنهاد قيمت نقد و اقساط نموده باشد، بايد به مبلغ کل اقساط باقيمانده يک برگ چک يا سفته به بانک ارائه نموده و اطالعات آنرا در سامانه تدارک الکترونيک دولت بارگذاري نمايند. *شماره هاي ثبت سيستمي در سامانه تدارک الکترونيکي دولت: 2000001088000003

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان البرز-کرج(1-1400)

بانک ملي ايران در نظر دارد، تعدادي از اموال منقول و غير منقول مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir (مزايده / مزايده / دستگاه / اجرايي / مزايده گر)، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط، به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 15:00روز دوشنبه 1400/05/11 لغايت ساعت 19:00 روزپنجشنبه 1400/05/21 پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر،ازطريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نمايند، و زمان بازگشايي 1400/05/23ساعت 11 صبح در اداره امور شعب استان البرز صورت مي پذيرد. ،متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 34257649 026-داخلي 407 تماس حاصل نمايند

ادامه

آگهي مزايده شماره 1/1400 اموال مازاد بانک ملي ايران اداره امور شعب استان لرستان

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان لرستان در نظر دارد تعدادي از اموال تمليکي و مازاد خودرا از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد) به آدرس (https://www.setadiran.ir ) www.setadiran.ir (مزايده – مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر ) مزايده شماره 2000001199000001 مربوط به اموال غيرمنقول و مزايده شماره 1000001199000001 مربوط به اموال منقول ، بر مبناي قيمت پايه مزايده ،با وضعيت موجود و به صورت نقدي ، نقد و اقساط ،بدون متصرف و متصرف دار به فروش برساند . متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه ، از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 20/05/1400 تاساعت 12 روز سه شنبه مورخ 02/06/1400 پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر ،از طريق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مزايده با شماره تلفن 06633313158 (دايره ساختمان و املاک ) مطرح نمايند وهمچنين در ساير شهرستانها متقاضيان مي توانند به شعب مرکزي اين بانک مراجعه نمايند . تعهدنامه شرکت در مزايده شرايط و نحوه شرکت در مزايده اموال : بانک ملي ايران به نشاني خرم آباد- خيابان امام خميني –چهارراه بانک - ساختمان بانک ملي ايران – اداره امور شعب استان لرستان که ذيلاً به اختصار "بانک" ناميده مي¬شود، در نظر دارد در راستاي عمل به منويات مقام معظم رهبري و اجراي مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت¬پذير و ارتقاء نظام مالي کشور مصوب 01/02/1394 و مصوبه هيئت محترم وزيران به شماره 175043/ت436هـ مورخ 30/10/1386 بر اساس قوانين و مقررات جاري حاکم از طريق مزايده، اموال متعلق به خود را به بالاترين قيمت پيشنهادي با شرايط و ضوابط ذکر شده به فروش رساند

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت اول املاک و اموال مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان سمنان

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان سمنان در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي/ نقد و اقساط به فروش برساند. متقاضيان مي¬ توانند براي کسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ? مزايده سراسري نوبت اول بانک ملي اداره امور شعب استان سمنان و يا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir مزايده ? مزايده¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ دستگاه ¬¬-اجرايي ? مزايده¬ گر (مزايده شماره 2000003309000004 اموال غير منقول ) مراجعه نمايند . و يا با شماره تلفن 33324693-023 تماس حاصل نمايند . ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 10 صبح روز يکشنبه 31/05/1400 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشايي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 02/06/1400 خواهد بود .

ادامه

آگهي مزايده اموال منقول تمليکي و مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان خوزستان

اداره امور شعب بانک ملي استان خوزستان در نظر دارد، اموال منقول تمليکي و مازاد (شناور) خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به شماره مزايده (1000005540000003) به فروش برساند . علاوه بر اين که کليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارک الکترونيکي دولت به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مزايده گر مي بايست در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مزايده محقق سازد . تاريخ انتشار مزايده در سامانه: روز چهارشنبه 13/05/1400 مهلت زماني دريافت اسناد مزايده از سايت: ساعت 14 روز شنبه 23/05/1400 مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 16 روز شنبه 23/05/1400 زمان بازگشايي پاکت ها: ساعت 10 صبح روز يکشنبه 24/05/1400 اطلاعات تماس دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطلاعات اسناد مزايده و ارائه پاکت ها آدرس: اهواز امانيه خ سقراط شرقي سمت رودخانه اداره امور شعب استان خوزستان تلفن: 06133360050 -06133367344 علاقمندان به شرکت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الکترونيکي (توکن) با شماره هاي زير تماس حاصل نمايند: مرکز پشتيباني و راهبري سامانه: 1456 رديف نام اموال منقول پايه مزايده (ريال) محل 1 شناور موعود 000/000/000/50 ريال خرمشهر 2 2295 سهم مشاعي از شناور پرستوي مهاجر110 000/500/037/21 ريال آبادان

ادامه

مزايده شماره يک اموال منقول و غير منقول استاني اداره امور شعب زنجان

ليست اموال ملکي و تمليکي مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان زنجان- مزايده مرداد 1400 رديف نشاني ملک نوع ملک کاربري مساحت عرصه مساحت اعيان پلاک ثبتي وضعبت توضيحات مبلغ پايه مزايده به ريال 1 ارمغانخانه، خيابان قدس نبش ارمغان 1 زمين و سوله صنعتي 1/1132 53/263 63/81 تخليه ملک با وضعيت موجود به فروش مي‌رسد . فروش نقدي با قيمت پايه مزايده با لحاظ 10 درصد تخفيف ميباشد. 77840000000 2 زنجان، شهرک صنعتي شماره يک، نبش نياوران 5 کارخانه و ماشين آلات صنعتي 46/4175 5/577 573/68 تخليه ملک و ماشين آلات مربوطه با وضعيت موجود به فروش مي‌رسد و فروش نقدي با قيمت پايه مزايده با لحاظ 10 درصد تخفيف ميباشد. 79162137600 3 زنجان بازار پايين، مجاور پاساژ وثوق، محل سابق شعبه گلشن ساختمان و مغازه تجاري 66/121 04/166 1/2651 و 2651 دو شعير از 2656 الي2668، 2656، 2474 تخليه ملک با وضعيت موجود به فروش مي‌رسد و فروش نقدي با قيمت پايه مزايده با لحاظ 10 درصد تخفيف ميباشد. 55807437280 4 خرمدره، شهرک صنعتي خرمدره، خيابان نگين 2، محل سابق شرکت تهران ستاک زمين و مستحدثات صنعتي 77/17915 12000 5/97 تخليه ملک با وضعيت موجود به فروش مي‌رسد و داراي بدهي به شرکت شهرکهاي صنعتي بوده و فروش نقدي با قيمت پايه مزايده با لحاظ 10 درصد تخفيف ميباشد. 118104000000 5 زنجان خيابان امام کوچه باشگاه، محل سابق شعبه کوي باشگاه ساختمان و مغازه تجاري 197 93/145 2/125 و 3/125 تخليه ملک مذکور به صورت يک باب و دو دهنه مغازه با کاربري موجود تجاري بوده و جهت اطلاع کامل از وضعيت آن با واحد مهندسي و املاک بانک ملي استان زنجان هماهنگي لازم معمول فرمائيد. ضمناً ملک با وضعيت موجود به فروش مي‌رسد و بازديد الزامي و فروش نقدي با قيمت پايه مزايده با لحاظ 10 درصد تخفيف ميباشد. 110782476000 6 زنجان خيابان فردوسي محل سابق شعبه فردوسي ساختمان و مغازه تجاري و انباري تاسيسات 75/108 11/307 2/2523 تخليه ملک با وضعيت موجود به فروش مي‌رسد و فروش نقدي با قيمت پايه مزايده با لحاظ 10 درصد تخفيف ميباشد. 87527804000

ادامه

آگهي مزايده اداره امور شعب استان البرز

آگهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان البرز-کرج(1-1400) بانک ملي ايران در نظر دارد، تعدادي از اموال منقول و غير منقول مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir (مزايده ? مزايده­­­­­­­­­­ دستگاه ­­­اجرايي ? مزايده­ گر)، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط، به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 15:00روز دوشنبه 11/05/1400 لغايت ساعت 19:00 روزپنجشنبه 21/05/1400 پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر،ازطريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نمايند، و زمان بازگشايي 23/05/1400ساعت 11 صبح در اداره امور شعب استان البرز صورت مي پذيرد. ،متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 34257649 026-داخلي 407 تماس حاصل نمايند. توضيحات : 1- بانک ملي ايران در قبول يا رد يک يا کليه پيشنهاد ها مختار است. 2- پيشنهاد هاي فاقد سپرده يا داراي سپرده کمتر از ميزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط ،مردود است. 3- رعايت کليه موارد مندرج در برگه هاي مزايده الزامي است. 4- سپرده (وديعه) شرکت در مزايده معادل 5 % قيمت پايه مزايده است که متقاضيان ميبايست به يکي از دو روش­ پرداختي تصريح شده در سامانه ستاد، از طريق درگاه سامانه و يا وجه مورد نظر را به حساب شماره 0111359628007 به نام "اداره امور شعب استان البرز" واريز و تصوير رسيد پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. 5- متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي بايست پس از مراجعه به آدرس الکترونيکي فوق الذکر و انتخاب اموال مورد نظر؛ جهت شرکت در مزايده نسبت به تهيه توکن از دفاتر منتخب خدمات پيشخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضاي الکترونيکي، نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند. متقاضيان مي توانند براي دريافت اطلاعات بيشتر در اين زمينه با کارشناسان سامانه تدارکات الکترونيکي دولت با شماره تلفن 41934 -021 تماس حاصل نمايند. 6- کليه پاکت هاي حاوي پيشنهادات متقاضيان به صورت الکترونيکي از طريق سامانه ستاد بازگشايي و از طريق آدرس الکترونيکي به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. 7- در خصوص املاک متصرف دار، به برنده مزايده وکالتنامه کاري جهت انجام امور قانوني اعطاء گشته و کليه هزينه ­هاي مربوط به اخذ استعلام در ارتباط با نقل و انتقال، تنظيم وکالتنامه و ساير موارد برعهده خريدار مي ­باشد. 8- براي کليه املاک ، بازديد الزامي است و در وضعيت موجود واگذار مي گردد و براي املاک متصرف دار، وفق شرايط مندرج در برگ مزايده ، تخليه ملک بر عهده خريدار است. 9- املاکي که به صورت نقد و اقساط واگذار مي شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تمليک مي باشد . 10- هزينه آگهي و کارشناسي بر عهده خريدار است و مشاراليه مي بايست اين هزينه را بر اساس اعلام نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک واريز نمايد. 11- متقاضيان خريد املاک با شرايط اجاره به شرط تمليک، مي ­بايست در برگه­ هاي شرايط شرکت در مزايده (که از طريق سامانه ستاد خريداري مي­ گردد) صراحتاً اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر براساس جدول ذيل نمايند. 12- در صورتي که مبالغ پيشنهادي خريداران ، به طور مساوي باشد ، اولويت فروش با شرايط نقدي است. 13- در خصوص املاکي که به صورت نقد و اقساط به فروش مي­رسد، قرارداد اجاره به شرط تمليک منعقد .ميگردد. 14- با توجه به امکان بازديد املاک تخليه براي کليه شرکت کنندگان در مزايده، بانک از پذيرفتن هرگونه اعتراض در اين زمينه از متقاضيان، معذور مي­ باشد. 15- . نحوه فروش اموال مازاد بانک به شرح ذيل اعلام ميگردد: نحوه فروش با شرايط نقد نحوه فروش با شرايط نقد و اقساط رديف کاربري مدت شرايط اقساط 1 تجاري 12 ماهه 50% نقد + 50% اقساط ماهيانه با سود 18 % 24 ماهه 50% نقد + 50% اقساط ماهيانه با سود 18 % 36 ماهه 50% نقد + 50% اقساط ماهيانه با سود 18 %

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت سوم املاک و اموال مازاد اداره امور شعب استان چهار محال بختياري

بسمه تعالي آگهي مزايده سراسري نوبت سوم املاک و اموال مازاد اداره امور شعب استان چهار محال و بختياري مرداد ماه 1400 اداره امور شعب بانک ملي استان چهار محال و بختياري در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.ir ( مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ) مزايده شماره2000003340000004مربوط به اموال غيرمنقول، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط وغير متصرفدار به فروش برساند . متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 10:00 صبح روزچهارشنبه مورخ 06/05/1400لغايت ساعت 13:00روز چهارشنبه مورخ 20/05/1400پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر، از طريق سامانه ستاد، ثبت و بار گذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تلفن 32225116-038 ، دايره مهندسي و املاک مطرح نمايند . توضيحات : 1. بانک ملي ايران در قبول يا رد پيشنهادات مختار است . 2. پيشنهادات فاقد سپرده، کمتر از ميزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط؛ مردود مي باشد . 3. رعايت کليه موارد مندرج در شرايط مزايده الزامي است . 4. متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي بايست پس از مراجعه به آدرس الکترونيکي فوق الذکر و انتخاب اموال مورد نظر؛ جهت شرکت در مزايده نسبت به تهيه توکن از دفاتر منتخب خدمات پيشخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضاي الکترونيکي، نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند. متقاضيان مي توانند براي دريافت اطلاعات بيشتر در اين زمينه با کارشناسان سامانه تدارکات الکترونيکي دولت با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نمايند . 5. سپرده ( وديعه ) شرکت در مزايده معادل 5 % قيمت پايه مزايده است که متقاضيان مي بايست به يکي از دو روش پرداختي تصريح شده در سامانه ستاد، از طريق درگاه سامانه و يا وجه مورد نظر را به حساب شماره 0110435904005 به نام " اداره امور شعب بانک ملي استان چهارمحال وبختياري " واريز و تصوير رسيد پرداخت شده را در سامانه ستاد بار گذاري نمايند . 6. کليه پاکت هاي حاوي پيشنهادات متقاضيان راس ساعت 10:00صبح روزشنبه مورخ23/05/1400 به صورت فيزيکي بازگشايي و همزمان با مدارک و مستندات بارگذاري شده در سامانه تدارک ستاد مطابقت داده خواهد شد و در صورت عدم مغايرت مراتب جهت تعيين برنده مزايده به کميسيون قبول معاملات گزارش مي گردد. نتيجه مزايده از طريق سامانه تدارک ستاد به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسيد . 7. در خصوص املاک متصرف دار، به برنده مزايده وکالتنامه کاري جهت انجام امور قانوني اعطاء گشته و کليه هزينه هاي مربوط به اخذ استعلام در ارتباط با نقل و انتقال، تنظيم وکالتنامه و ساير موارد بر عهده خريدار مي باشد . 8. با توجه به اعلان قبلي بانک مبني بر متصرف دار بودن يا تخليه املاک، بانک از پذيرفتن هر گونه اعتراض از متقاضيان ، معذور ميباشد . 9. در املاک سرقفلي، رضايت مالک جهت تغيير شغل و در صورت لزوم تغيير کاربري بر عهده خريدار مي باشد . 10. در خصوص املاکي که به صورت نقد و اقساط به فروش مي رسد، قرارداد اجاره به شرط تمليک منعقد و در املاک سرقفلي يا حق کسب و پيشه، قرارداد به صورت صلح حقوقي اقساطي خواهد بود که به دو روش ذيل صورت مي پذيرد : " 1- انعقاد قرارداد عادي صلح حقوق اقساطي ( بدون نياز به ارائه وثيقه ) 2- عقد صلح اقساط به صورت رسمي با اخذ وثيقه مورد پذيرش بانک به ميزان مانده بخش اقساطي ثمن معامله و سود متعلقه آن . " 11. متقاضيان خريد املاک با شرايط اجاره به شرط تمليک ، مي بايست در برگه هاي شرايط شرکت در مزايده ( که از طريق سامانه ستاد خريداري مي گردد ) صراحتاً اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر بر اساس جدول ذيل نمايند . 12. متقاضيان جهت خريد اسناد مزايده مي بايست مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 0110435904005 واريز نمايند . 13. در صورتيکه مبالغ پيشنهادي خريداران، يکسان باشد، اولويت فروش با خريد نقدي است . 14. نحوه فروش املاک مازاد بانک به شرح ذيل اعلام مي گردد : نحوه فروش با شرايط نقد : رديف توضيحات 1 در صورت خريد نقدي 10 درصد تخفيف به خريدار داده خواهد شد. ( به استثناء موارد ذکر شده در توضيحات ). نحوه فروش با شرايط نقد و اقساط : رديف کاربري پيش پرداخت مدت شرايط اقساط 1 صنعتي – کشاورزي دامداري – خدماتي 20 % يک ساله 18 % 2 مسکوني – تجاري اداري 50 % يک ساله 18 % دو ساله 18 %

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان البرز-کرج ( 1-1400)

بانک ملي ايران در نظر دارد، تعدادي از اموال منقول و غير منقول مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir (مزايده ? مزايده­­­­­­­­­­ دستگاه ­­­اجرايي ? مزايده­ گر)، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط، به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 12:00روز سه شنبه 15/04/1400 لغايت ساعت 12:00 روزپنجشنبه 24/04/1400 پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر،ازطريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نمايند، و زمان بازگشايي 26/04/1400ساعت 10 صبح در اداره امور شعب استان البرز صورت مي پذيرد. ،متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 34257649 026-داخلي 407 تماس حاصل نمايند.

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان همدان

اداره امور شعب بانک ملي استان همدان در نظر دارد ، قسمتي از املاک مازاد خود را از طريق مزايده کتبي بر مبناي قيمت پايه مزايده ، در وضعيت موجود و به صورت نقد و اقساط ، بدون متصرف و داراي متصرف به فروش برساند ، متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر ، بازديد از املاک تا ساعت 12 روز پنجشنبه 17/04/1400 در محل اين اداره واقع در خيابان مهديه ،‌ساختمان اداره امور شعب بانک ملي استان همدان مراجعه نمايند و يا با شماره هاي 38370002 و 38371018 تماس حاصل نمايند و قيمت پيشنهادي خود را تا ساعت 13:30 روز يکشنبه مورخ 20/04/1400در سامانه ستاد الکترونيک دولت اعلام نماييد .

ادامه

آگهي مزايده عمومي فروش مستغلات شماره 2000001195000001 بانک ملي استان اصفهان

آگهي مزايده عمومي فروش مستغلات شماره 2000001195000001 بانک ملي استان اصفهان در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( setadiran.ir )و با شماره مزايده سيستمي به صورت الکترونيکي به فروش برساند . تاريخ انتشار : 1400/4/23 ساعت 8 صبح مهلت دريافت اسناد: تا تاريخ 1400/5/2 ساعت 19 تاريخ بازديد : از تاريخ 1400/4/24 الي تاريخ 1400/5/2 از ساعت 8 صبح تا ساعت 12 مهلت ارسال پيشنهاد از تاريخ 1400/4/23 ساعت 8 صبح تا تاريخ 1400/5/2 ساعت 19 تاريخ بازگشايي 1400/5/3 ساعت 10 صبح اعلام برنده مورخ 1400/5/3ساعت 11 صبح

ادامه

آگهي مزايده استاني املاک و اموال مازاد بانک ملي استان مازندران شماره 1400/1

اداره امور شعب بانک ملي استان مازندران در نظر دارد، تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس (/http:// www.setadiran.ir) (مزايده مزايده دستگاه اجرائي مزايده گر) مزايده مربوط به اموال غيرمنقول به شماره 2000030013000001 بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و بصورت نقدي، نقد و اقساط، متصرف دار و غير متصرف دار به فروش برساند. متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 8:00 روز شنبه مورخ 19ر04ر1400 لغايت ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 29ر04ر1400 پيشنهاد قيمت خود را حداکثر تا مهلت مقرر، از طريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تماس 33347022-011 تماس حاصل نمايند.

ادامه

مزايده سراسري شماره 1400/03(نوبت سوم) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر از ساعت 14 روز يکشنبه 1400/04/13به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده/ مزايده سراسري نوبت سوم اموال تمليکي ومازاد بانک ملي ايران و يا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مزايده / مزايده دستگاه اجرايي / مزايده گر / (مزايده شماره 2000091218000003 اموال غيرمنقول ) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 60994040-021 تماس حاصل نمايند. ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 17روز شنبه مورخ 1400/04/26 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشائي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 9صبح روز يکشنبه مورخ 1400/04/27 خواهد بود.

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت دوم املاک و اموال مازاد اداره امور شعب استان چهار محال و بختياري خرداد ماه 1400

آگهي مزايده سراسري نوبت دوم املاک و اموال مازاد اداره امور شعب استان چهار محال و بختياري خرداد ماه 1400 اداره امور شعب بانک ملي استان چهار محال و بختياري در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.ir ( مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ) مزايده شماره 2000003340000002 مربوط به اموال غيرمنقول، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط وغير متصرفدار به فروش برساند . متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 10:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 20/03/1400لغايت ساعت 13:00روز يکشنبه مورخ 30/03/1400پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر، از طريق سامانه ستاد، ثبت و بار گذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تلفن 32225116-038 ، دايره مهندسي و املاک مطرح نمايند . توضيحات : 1. بانک ملي ايران در قبول يا رد پيشنهادات مختار است . 2. پيشنهادات فاقد سپرده، کمتر از ميزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط؛ مردود مي باشد . 3. رعايت کليه موارد مندرج در شرايط مزايده الزامي است . 4. متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي بايست پس از مراجعه به آدرس الکترونيکي فوق الذکر و انتخاب اموال مورد نظر؛ جهت شرکت در مزايده نسبت به تهيه توکن از دفاتر منتخب خدمات پيشخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضاي الکترونيکي، نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند. متقاضيان مي توانند براي دريافت اطلاعات بيشتر در اين زمينه با کارشناسان سامانه تدارکات الکترونيکي دولت با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نمايند . 5. سپرده ( وديعه ) شرکت در مزايده معادل 5 % قيمت پايه مزايده است که متقاضيان مي بايست به يکي از دو روش پرداختي تصريح شده در سامانه ستاد، از طريق درگاه سامانه و يا وجه مورد نظر را به حساب شماره 0110435904005 به نام " اداره امور شعب بانک ملي استان چهارمحال وبختياري " واريز و تصوير رسيد پرداخت شده را در سامانه ستاد بار گذاري نمايند . 6. کليه پاکت هاي حاوي پيشنهادات متقاضيان راس ساعت 10:00صبح روز سه شنبه مورخ 01/04/1400 به صورت فيزيکي بازگشايي و همزمان با مدارک و مستندات بارگذاري شده در سامانه تدارک ستاد مطابقت داده خواهد شد و در صورت عدم مغايرت مراتب جهت تعيين برنده مزايده به کميسيون قبول معاملات گزارش مي گردد. نتيجه مزايده از طريق سامانه تدارک ستاد به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسيد . 7. در خصوص املاک متصرف دار، به برنده مزايده وکالتنامه کاري جهت انجام امور قانوني اعطاء گشته و کليه هزينه هاي مربوط به اخذ استعلام در ارتباط با نقل و انتقال، تنظيم وکالتنامه و ساير موارد بر عهده خريدار مي باشد . 8. با توجه بهاعلان قبلي بانک مبني بر متصرف دار بودن يا تخليه املاک، بانک از پذيرفتن هر گونه اعتراض از متقاضيان ، معذور ميباشد . 9. در املاک سرقفلي، رضايت مالک جهت تغيير شغل و در صورت لزوم تغيير کاربري بر عهده خريدار مي باشد . 10. در خصوص املاکي که به صورت نقد و اقساط به فروش مي رسد، قرارداد اجاره به شرط تمليک منعقد و در املاک سرقفلي يا حق کسب و پيشه، قرارداد به صورت صلح حقوقي اقساطي خواهد بود که به دو روش ذيل صورت مي پذيرد : " 1- انعقاد قرارداد عادي صلح حقوق اقساطي ( بدون نياز به ارائه وثيقه ) 2- عقد صلح اقساط به صورت رسمي با اخذ وثيقه مورد پذيرش بانک به ميزان مانده بخش اقساطي ثمن معامله و سود متعلقه آن . " 11. متقاضيان خريد املاک با شرايط اجاره به شرط تمليک ، مي بايست در برگه هاي شرايط شرکت در مزايده ( که از طريق سامانه ستاد خريداري مي گردد ) صراحتاً اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر بر اساس جدول ذيل نمايند . 12. متقاضيان جهت خريد اسناد مزايده مي بايست مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 0110435904005 واريز نمايند . 13. در صورتيکه مبالغ پيشنهادي خريداران، يکسان باشد، اولويت فروش با خريد نقدي است . 14. نحوه فروش املاک مازاد بانک به شرح ذيل اعلام مي گردد : نحوه فروش با شرايط نقد : رديف توضيحات 1 در صورت خريد نقدي 10 درصد تخفيف به خريدار داده خواهد شد. ( به استثناء موارد ذکر شده در توضيحات ). نحوه فروش با شرايط نقد و اقساط : رديف کاربري پيش پرداخت مدت شرايط اقساط 1 صنعتي – کشاورزي دامداري – خدماتي 20 % يک ساله 18 % دو ساله 18 % سه ساله 18 % 2 مسکوني – تجاري اداري 50 % يک ساله 18 % دو ساله 18 % سه ساله 18 %

ادامه

مزايده سراسري شماره 1400/02 (نوبت دوم) اموال مازاد بانک ملي ايران

فروش نقدي وقسطي املاک اموال مازاد بانک ملي ايران در مزايده الکترونيکي متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر از ساعت 14 روز يکشنبه 01400/03/09 به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده / مزايده سراسري نوبت دوم اموال مازاد بانک ملي ايران و يا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مزايده / مزايده دستگاه اجرايي / مزايده گر / (مزايده شماره 2000091218000001 اموال غيرمنقول ) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 60994040-021 تماس حاصل نمايند. ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 17روز شنبه مورخ 1400/03/22 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشائي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 9صبح روز يکشنبه مورخ 1400/03/23 خواهد بود.

ادامه

مزايده شماره 99/4 املاک مازاد بانک ملي ايران اداره امورشعب استان لرستان

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان لرستان در راستاي اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و تاکيدات دولت محترم، املاک تمليکي و مازاد خود را با شرايط ويژه و استثنايي به فروش مي رساند، و در نظر است ، املاک مذکور بر مبناي قيمت پايه مزايده ، در وضعيت موجود و به صورت نقدي ، نقد و اقساط ، بدون متصرف و متصرف دار (با شرايط مختلف در معرض فروش قرار گيرد . متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر ، بازديد از املاک ، دريافت اسناد مزايده (برگه هاي شرايط شرکت در مزايده ) و تسليم پيشنهادات خود از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه1396/06/12 تاساعت 12 روز شنبه مورخ1396/06/22 از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran1.ir مراجعه نمايند و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مزايده با شماره تلفن 6633313158. (دايره ساختمان و املاک ) مطرح نمايند وهمچنين در ساير شهرستانها متقاضيان مي توانند به شعب مرکزي اين بانک مراجعه نمايند . آدرس دورود- خيابان منوچهري مساحت عرصه 133/62 مساحت اعيان 234/90 مبلغ پايه مزايده 13/212/774/000 ريال پلاک ثبتي 115/1272 وضعيت تخليه نوع ملک عرصه و اعيان تجاري توضيحات : شعبه منحله منوچهري دورود ششدانگ

ادامه

مزايده نوبت اول اموال منقول تمليکي ومازاد بانک ملي اداره امور شعب استان خوزستان

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان خوزستان در نظر دارد، اموال منقول تمليکي و مازاد (شناور) خود را از طريق مناسي ايران سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به شماره مزايده (1000005540000001) به فروش برساند. کليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرسwww. setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مزايده محقق سازند. تاريخ انتشار مزايده در سامانه، روز شنبه 1400/02/25 مهلت زماني دريافت اسناد مزايده از سايه روز سه شنبه 1400/03/04 مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 11 روز سه شنبه 1400/03/04 زمان بازگشايي پاکت ها، ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1400/03/05 اطلاعات تمام دستگاه مزايده گزار: جهت دريافت اطلاعات، اسناد مزايده و ارائه پاکت ها آدرس: اهواز امانيه خ سقراط شرقي سمت رودخانه اداره امور شعب استان خوزستان تلفن: 09133367344- 0913339050 علاقمندان به شرکت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الکترونيکي (توکن) با شماره هاي زير تماس حاصل نمايند مرکز پشتيباني و راهبري سامانه: 021-41934 دفتر ثبت نام : است 8585193768 و 88969737 ردبف (1) نام اموال منقول 4399 سهم مشاعي از شناور منتظر 101 قيمت پايه مزايده 30/793/000/000 ريال محل آبادان اداره امورشعب استان خوزستان

ادامه

مزايده سراسري نوبت اول واگذاري در مجتمع تجاري سالاريه قم

بانک ملي در نظر دارد سهم / منافع خود در مجتمع تجاري مذکور را از طريق مزايده (صلح حقوق)با قيمت پايه 000ر720ر698ر579ر13 ريال به صورت نقد / نقد و اقساط به فروش برساند . متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر از ساعت 12 روز يکشنبه 1400/02/05 به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده / مزايده سراسري نوبت اول واگذاري در مجتمع تجاري سالاريه قم و يا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مزايده / مزايده دستگاه اجرايي / مزايده گر / (مزايده شماره 2000091218000002 اموال غيرمنقول) مراجعه نمايند . درضمن ارائه پيشنهاد صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 17روز شنبه مورخ 1400/02/18 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشائي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 10 روز يکشنبه مورخ 1400/02/19 خواهد بود.

ادامه

مزايده سراسري نوبت هفتم واگذاري سهام شرکت صنايع غذايي درياچه گهر لرستان (سهامي خاص)

بانک ملي در نظر دارد تعداد 000ر000ر185ر1 سهم خود معادل 98/75 درصد سهام شرکت مذکور را از طريق مزايده با قيمت پايه 000ر000ر103ر075ر7 ريال به صورت نقد / نقد و اقساط به فروش برساند . متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر از ساعت 12 روز يکشنبه 1400/02/05 به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده / مزايده سراسري نوبت هفتم واگذاري سهام شرکت صنايع غذايي درياچه گهر لرستان (سهامي خاص) و يا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مزايده / مزايده دستگاه اجرايي / مزايده گر / (مزايده شماره 1000091218000001 اموال منقول) مراجعه نمايند . درضمن ارائه پيشنهاد صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 17روز شنبه مورخ 1400/02/18 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشائي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 10 روز يکشنبه مورخ 1400/02/19 خواهد بود.

ادامه

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

تغییر رنگ