اخبار و اطلاعیه ها

ملي

آگهي مزايده استاني املاک و اموال مازاد بانک ملي استان مازندران شماره 1400/1

مقاله های مرتبط

آگهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان البرز-کرج ( 1-1400)

بانک ملي ايران در نظر دارد، تعدادي از اموال منقول و غير منقول مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir (مزايده ? مزايده­­­­­­­­­­ دستگاه ­­­اجرايي ? مزايده­ گر)، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط، به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 12:00روز سه شنبه 15/04/1400 لغايت ساعت 12:00 روزپنجشنبه 24/04/1400 پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر،ازطريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نمايند، و زمان بازگشايي 26/04/1400ساعت 10 صبح در اداره امور شعب استان البرز صورت مي پذيرد. ،متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 34257649 026-داخلي 407 تماس حاصل نمايند.

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان همدان

اداره امور شعب بانک ملي استان همدان در نظر دارد ، قسمتي از املاک مازاد خود را از طريق مزايده کتبي بر مبناي قيمت پايه مزايده ، در وضعيت موجود و به صورت نقد و اقساط ، بدون متصرف و داراي متصرف به فروش برساند ، متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر ، بازديد از املاک تا ساعت 12 روز پنجشنبه 17/04/1400 در محل اين اداره واقع در خيابان مهديه ،‌ساختمان اداره امور شعب بانک ملي استان همدان مراجعه نمايند و يا با شماره هاي 38370002 و 38371018 تماس حاصل نمايند و قيمت پيشنهادي خود را تا ساعت 13:30 روز يکشنبه مورخ 20/04/1400در سامانه ستاد الکترونيک دولت اعلام نماييد .

ادامه

آگهي مزايده عمومي فروش مستغلات شماره 2000001195000001 بانک ملي استان اصفهان

آگهي مزايده عمومي فروش مستغلات شماره 2000001195000001 بانک ملي استان اصفهان در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( setadiran.ir )و با شماره مزايده سيستمي به صورت الکترونيکي به فروش برساند . تاريخ انتشار : 1400/4/23 ساعت 8 صبح مهلت دريافت اسناد: تا تاريخ 1400/5/2 ساعت 19 تاريخ بازديد : از تاريخ 1400/4/24 الي تاريخ 1400/5/2 از ساعت 8 صبح تا ساعت 12 مهلت ارسال پيشنهاد از تاريخ 1400/4/23 ساعت 8 صبح تا تاريخ 1400/5/2 ساعت 19 تاريخ بازگشايي 1400/5/3 ساعت 10 صبح اعلام برنده مورخ 1400/5/3ساعت 11 صبح

ادامه

آگهي مزايده استاني املاک و اموال مازاد بانک ملي استان مازندران شماره 1400/1

اداره امور شعب بانک ملي استان مازندران در نظر دارد، تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس (/http:// www.setadiran.ir) (مزايده مزايده دستگاه اجرائي مزايده گر) مزايده مربوط به اموال غيرمنقول به شماره 2000030013000001 بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و بصورت نقدي، نقد و اقساط، متصرف دار و غير متصرف دار به فروش برساند. متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 8:00 روز شنبه مورخ 19ر04ر1400 لغايت ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 29ر04ر1400 پيشنهاد قيمت خود را حداکثر تا مهلت مقرر، از طريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تماس 33347022-011 تماس حاصل نمايند.

ادامه

مزايده سراسري شماره 1400/03(نوبت سوم) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر از ساعت 14 روز يکشنبه 1400/04/13به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده/ مزايده سراسري نوبت سوم اموال تمليکي ومازاد بانک ملي ايران و يا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مزايده / مزايده دستگاه اجرايي / مزايده گر / (مزايده شماره 2000091218000003 اموال غيرمنقول ) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 60994040-021 تماس حاصل نمايند. ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 17روز شنبه مورخ 1400/04/26 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشائي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 9صبح روز يکشنبه مورخ 1400/04/27 خواهد بود.

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت دوم املاک و اموال مازاد اداره امور شعب استان چهار محال و بختياري خرداد ماه 1400

آگهي مزايده سراسري نوبت دوم املاک و اموال مازاد اداره امور شعب استان چهار محال و بختياري خرداد ماه 1400 اداره امور شعب بانک ملي استان چهار محال و بختياري در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.ir ( مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ) مزايده شماره 2000003340000002 مربوط به اموال غيرمنقول، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط وغير متصرفدار به فروش برساند . متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 10:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 20/03/1400لغايت ساعت 13:00روز يکشنبه مورخ 30/03/1400پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر، از طريق سامانه ستاد، ثبت و بار گذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تلفن 32225116-038 ، دايره مهندسي و املاک مطرح نمايند . توضيحات : 1. بانک ملي ايران در قبول يا رد پيشنهادات مختار است . 2. پيشنهادات فاقد سپرده، کمتر از ميزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط؛ مردود مي باشد . 3. رعايت کليه موارد مندرج در شرايط مزايده الزامي است . 4. متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي بايست پس از مراجعه به آدرس الکترونيکي فوق الذکر و انتخاب اموال مورد نظر؛ جهت شرکت در مزايده نسبت به تهيه توکن از دفاتر منتخب خدمات پيشخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضاي الکترونيکي، نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند. متقاضيان مي توانند براي دريافت اطلاعات بيشتر در اين زمينه با کارشناسان سامانه تدارکات الکترونيکي دولت با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نمايند . 5. سپرده ( وديعه ) شرکت در مزايده معادل 5 % قيمت پايه مزايده است که متقاضيان مي بايست به يکي از دو روش پرداختي تصريح شده در سامانه ستاد، از طريق درگاه سامانه و يا وجه مورد نظر را به حساب شماره 0110435904005 به نام " اداره امور شعب بانک ملي استان چهارمحال وبختياري " واريز و تصوير رسيد پرداخت شده را در سامانه ستاد بار گذاري نمايند . 6. کليه پاکت هاي حاوي پيشنهادات متقاضيان راس ساعت 10:00صبح روز سه شنبه مورخ 01/04/1400 به صورت فيزيکي بازگشايي و همزمان با مدارک و مستندات بارگذاري شده در سامانه تدارک ستاد مطابقت داده خواهد شد و در صورت عدم مغايرت مراتب جهت تعيين برنده مزايده به کميسيون قبول معاملات گزارش مي گردد. نتيجه مزايده از طريق سامانه تدارک ستاد به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسيد . 7. در خصوص املاک متصرف دار، به برنده مزايده وکالتنامه کاري جهت انجام امور قانوني اعطاء گشته و کليه هزينه هاي مربوط به اخذ استعلام در ارتباط با نقل و انتقال، تنظيم وکالتنامه و ساير موارد بر عهده خريدار مي باشد . 8. با توجه بهاعلان قبلي بانک مبني بر متصرف دار بودن يا تخليه املاک، بانک از پذيرفتن هر گونه اعتراض از متقاضيان ، معذور ميباشد . 9. در املاک سرقفلي، رضايت مالک جهت تغيير شغل و در صورت لزوم تغيير کاربري بر عهده خريدار مي باشد . 10. در خصوص املاکي که به صورت نقد و اقساط به فروش مي رسد، قرارداد اجاره به شرط تمليک منعقد و در املاک سرقفلي يا حق کسب و پيشه، قرارداد به صورت صلح حقوقي اقساطي خواهد بود که به دو روش ذيل صورت مي پذيرد : " 1- انعقاد قرارداد عادي صلح حقوق اقساطي ( بدون نياز به ارائه وثيقه ) 2- عقد صلح اقساط به صورت رسمي با اخذ وثيقه مورد پذيرش بانک به ميزان مانده بخش اقساطي ثمن معامله و سود متعلقه آن . " 11. متقاضيان خريد املاک با شرايط اجاره به شرط تمليک ، مي بايست در برگه هاي شرايط شرکت در مزايده ( که از طريق سامانه ستاد خريداري مي گردد ) صراحتاً اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر بر اساس جدول ذيل نمايند . 12. متقاضيان جهت خريد اسناد مزايده مي بايست مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 0110435904005 واريز نمايند . 13. در صورتيکه مبالغ پيشنهادي خريداران، يکسان باشد، اولويت فروش با خريد نقدي است . 14. نحوه فروش املاک مازاد بانک به شرح ذيل اعلام مي گردد : نحوه فروش با شرايط نقد : رديف توضيحات 1 در صورت خريد نقدي 10 درصد تخفيف به خريدار داده خواهد شد. ( به استثناء موارد ذکر شده در توضيحات ). نحوه فروش با شرايط نقد و اقساط : رديف کاربري پيش پرداخت مدت شرايط اقساط 1 صنعتي – کشاورزي دامداري – خدماتي 20 % يک ساله 18 % دو ساله 18 % سه ساله 18 % 2 مسکوني – تجاري اداري 50 % يک ساله 18 % دو ساله 18 % سه ساله 18 %

ادامه

مزايده سراسري شماره 1400/02 (نوبت دوم) اموال مازاد بانک ملي ايران

فروش نقدي وقسطي املاک اموال مازاد بانک ملي ايران در مزايده الکترونيکي متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر از ساعت 14 روز يکشنبه 01400/03/09 به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده / مزايده سراسري نوبت دوم اموال مازاد بانک ملي ايران و يا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مزايده / مزايده دستگاه اجرايي / مزايده گر / (مزايده شماره 2000091218000001 اموال غيرمنقول ) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 60994040-021 تماس حاصل نمايند. ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 17روز شنبه مورخ 1400/03/22 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشائي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 9صبح روز يکشنبه مورخ 1400/03/23 خواهد بود.

ادامه

مزايده شماره 99/4 املاک مازاد بانک ملي ايران اداره امورشعب استان لرستان

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان لرستان در راستاي اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و تاکيدات دولت محترم، املاک تمليکي و مازاد خود را با شرايط ويژه و استثنايي به فروش مي رساند، و در نظر است ، املاک مذکور بر مبناي قيمت پايه مزايده ، در وضعيت موجود و به صورت نقدي ، نقد و اقساط ، بدون متصرف و متصرف دار (با شرايط مختلف در معرض فروش قرار گيرد . متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر ، بازديد از املاک ، دريافت اسناد مزايده (برگه هاي شرايط شرکت در مزايده ) و تسليم پيشنهادات خود از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه1396/06/12 تاساعت 12 روز شنبه مورخ1396/06/22 از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran1.ir مراجعه نمايند و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مزايده با شماره تلفن 6633313158. (دايره ساختمان و املاک ) مطرح نمايند وهمچنين در ساير شهرستانها متقاضيان مي توانند به شعب مرکزي اين بانک مراجعه نمايند . آدرس دورود- خيابان منوچهري مساحت عرصه 133/62 مساحت اعيان 234/90 مبلغ پايه مزايده 13/212/774/000 ريال پلاک ثبتي 115/1272 وضعيت تخليه نوع ملک عرصه و اعيان تجاري توضيحات : شعبه منحله منوچهري دورود ششدانگ

ادامه

مزايده نوبت اول اموال منقول تمليکي ومازاد بانک ملي اداره امور شعب استان خوزستان

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان خوزستان در نظر دارد، اموال منقول تمليکي و مازاد (شناور) خود را از طريق مناسي ايران سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به شماره مزايده (1000005540000001) به فروش برساند. کليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرسwww. setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مزايده محقق سازند. تاريخ انتشار مزايده در سامانه، روز شنبه 1400/02/25 مهلت زماني دريافت اسناد مزايده از سايه روز سه شنبه 1400/03/04 مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 11 روز سه شنبه 1400/03/04 زمان بازگشايي پاکت ها، ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1400/03/05 اطلاعات تمام دستگاه مزايده گزار: جهت دريافت اطلاعات، اسناد مزايده و ارائه پاکت ها آدرس: اهواز امانيه خ سقراط شرقي سمت رودخانه اداره امور شعب استان خوزستان تلفن: 09133367344- 0913339050 علاقمندان به شرکت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الکترونيکي (توکن) با شماره هاي زير تماس حاصل نمايند مرکز پشتيباني و راهبري سامانه: 021-41934 دفتر ثبت نام : است 8585193768 و 88969737 ردبف (1) نام اموال منقول 4399 سهم مشاعي از شناور منتظر 101 قيمت پايه مزايده 30/793/000/000 ريال محل آبادان اداره امورشعب استان خوزستان

ادامه

مزايده سراسري نوبت اول واگذاري در مجتمع تجاري سالاريه قم

بانک ملي در نظر دارد سهم / منافع خود در مجتمع تجاري مذکور را از طريق مزايده (صلح حقوق)با قيمت پايه 000ر720ر698ر579ر13 ريال به صورت نقد / نقد و اقساط به فروش برساند . متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر از ساعت 12 روز يکشنبه 1400/02/05 به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده / مزايده سراسري نوبت اول واگذاري در مجتمع تجاري سالاريه قم و يا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مزايده / مزايده دستگاه اجرايي / مزايده گر / (مزايده شماره 2000091218000002 اموال غيرمنقول) مراجعه نمايند . درضمن ارائه پيشنهاد صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 17روز شنبه مورخ 1400/02/18 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشائي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 10 روز يکشنبه مورخ 1400/02/19 خواهد بود.

ادامه

مزايده سراسري نوبت هفتم واگذاري سهام شرکت صنايع غذايي درياچه گهر لرستان (سهامي خاص)

بانک ملي در نظر دارد تعداد 000ر000ر185ر1 سهم خود معادل 98/75 درصد سهام شرکت مذکور را از طريق مزايده با قيمت پايه 000ر000ر103ر075ر7 ريال به صورت نقد / نقد و اقساط به فروش برساند . متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر از ساعت 12 روز يکشنبه 1400/02/05 به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده / مزايده سراسري نوبت هفتم واگذاري سهام شرکت صنايع غذايي درياچه گهر لرستان (سهامي خاص) و يا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مزايده / مزايده دستگاه اجرايي / مزايده گر / (مزايده شماره 1000091218000001 اموال منقول) مراجعه نمايند . درضمن ارائه پيشنهاد صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 17روز شنبه مورخ 1400/02/18 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشائي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 10 روز يکشنبه مورخ 1400/02/19 خواهد بود.

ادامه

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

تغییر رنگ