اخبار و اطلاعیه ها

بانک سرمايه

برگزاري مزايده املاک مازاد بانک سرمايه

«آگهي مزايده املاک مازاد بانک سرمايه»
    بانک سرمايه در راستاي اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و تأکيدات دولت محترم، املاک تمليکي و مازاد بر نياز خود را با شرايط ويژه و استثنايي به فروش مي‌رساند. املاک مذکور بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط، با و بدون متصرف در معرض فروش قرار مي‌گيرند.
متقاضيان مي‌توانند براي کسب اطلاعات بيشتر يا بازديد از املاک با شماره تلفن‌هاي 84245114 و 84245267 تماس حاصل نموده و به منظور دريافت اسناد مزايده (اوراق  شرايط شرکت در مزايده) و تسليم پيشنهادات خود به محل اداره تدارکات و خدمات بانک سرمايه واقع در تهران، خيابان سپهبد قرني، نبش خيابان اراک، پلاک 34 مراجعه نمايند. آخرين مهلت براي تسليم پيشنهادات ساعت 12:00 روز پنجشنبه مورخ 1403/04/28 مي‌باشد.
توضيحات: 
1- پيشنهادات فاقد سپرده يا داراي سپرده کم‌تر از ميزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط، مردود است.
2- رعايت کليه موارد مندرج در اوراق مزايده الزامي است.
3- سپرده (وديعه) شرکت در مزايده معادل 5 درصد قيمت پايه مزايده است که متقاضيان بايد طي يک فقره چک بانکي (صادره از شعب بانک سرمايه) در وجه بانک سرمايه با شناسه ملي شماره 10103798457 و نيز شماره شباي حساب بانک سرمايه به شماره IR460580101001100043721001 بابت شرکت در مزايده تير ماه 1403 به همراه پاکت‌هاي برگ شرايط شرکت در مزايده، تحويل دهند.
4- کليه پاکات حاوي پيشنهادات متقاضيان خريد املاک در ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1403/04/30 در سالن اجتماعات ساختمان ادارات مرکزي واقع در خيابان سپهبد قرني، نبش خيابان اراک، پلاک 34، بازگشايي خواهد شد؛ ضمناً جلسه بازگشائي پاکات بدون حضور متقاضيان و نمايندگان آنها برگزار خواهد شد.
5- مطالعه اسناد، مدارک و سوابق املاک قبل از شرکت در مزايده الزامي است و متقاضيان مکلف هستند پيش از شرکت در مزايده  اسناد و مدارک ملک را ملاحظه و محل وقوع و ملک مورد مزايده را حضوراً رؤيت نمايند؛ در غيــــر اين‌ صورت، با توجه به اينکه املاک مورد مزايده با وضعيت موجود واگذار مي گردند؛ در فرض برنده شدن، هيچ‌گونه اعتراضي از سوي آنان در رابطه با شرايط و وضع ملک موضوع مزايده تحت هر عنوان و جهت پذيرفته نخواهد شد. 
6- در خصوص املاک داراي متصرف، ملک با وضع موجود و با وجود متصرف در معرض مزايده و فروش قرار مي‌گيرد و تنها متقاضياني به عنوان برنده مزايده پذيرفته مي‌شوند که علاوه بر احراز ساير امتيازات و اولويت‌هاي برشمرده در شروط مزايده، ملک را با وجود متصرف پذيرفته و مسئوليت تخليه ملک را راساً به عهده بگيرند. بانک در اين خصوص هيچ‌گونه مسئوليتي ندارد و متقاضيان حق هرگونه  ادعا و اعتراضي در رابطه با تخليه ملک توسط بانک را از خود سلــــب و اسقاط مي‌نمايند. لازم به ذکر است اجرت¬المثل ايام تصرف در قيمت کارشنــــــاسي لحاظ نشده و تا زمان انعقاد قرارداد با بانک، اجرت¬المثل مذکور متعلق به بانک و بعد از آن متعلق به خريدار ( برنده مزايده) خواهد بود.
7- در بررسي پيشنهادات (اعم از نقدي / نقد و اقساط) ارزش فعلي اقساط آتي در نظر گرفته مي‌شود.
8- به متقاضياني که قصد خريد املاک به صورت نقد و اقساط را دارند؛ املاک در قالب عقد اجاره به شرط تمليک واگذار خواهد شد و انتقال قطعي ملک به خريدار، پس از پرداخت آخرين قسط و تسويه کامل مطالبات بانک (پيش پرداخت + مبلغ عقد اجاره به شرط تمليک و خسارات و وجوه التزام احتمالي متعلقه) و هزينه¬هاي اعلامي از سوي بانک انجام مي گيرد. لازم به ذکر است تا پايان مدت قرارداد اجاره به شرط تمليک و تسويه کامل، امکان ساخت و ساز و تغييرات فيزيکي به هيچ عنوان مجاز نمي¬باشد.  
9- هزينه نشر آگهي و کارشناسي بر عهده برنده مزايده مي¬باشد و مي‌بايست هزينه مذکور را بر اساس اعلام بانک قبل از انعقاد قرارداد، نقداً در وجه بانک واريز نمايد.
10- متقاضيان خريد بابت خريد اسناد و اوراق مزايده مي‌بايست مبلغ 2.000.000 ريال (دو ميليون ريال) به حساب شماره 5-1-11-170 به نام سپرده قرض‌الحسنه جاري بانک سرمايه (قابل واريز در کليه شعب بانک سرمايه) واريز و اصل رسيد را هنگام دريافت اصل اسناد و اوراق مزايده تحويل دهند.
11- فروش املاک به صورت نقدواقساط بر اساس جدول اعلام‌شده ذيل صورت خواهد پذيرفت که متقاضيان مي‌بايست در درخواست خود صراحتاً نحوه پرداخت مبلغ پيشنهادي شامل درصد نقدي و درصد اقساطي و تعداد اقساط مورد نظر را قيد نمايند؛ ضمناً در شرايط مساوي بودن پيشنهاد قيمت به صورت نقد و اقساط، اولويت با درصد پيش‌پرداخت بيش‌تر مي‌باشد.
12- بانک سرمايه در قبول يا رد يک يا کليه پيشنهادات مختار است و متقاضيان در صورت رد پيشنهادات، حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و اسقاط مي نمايند. 
13- پيشنهادات براي هريک از املاک به صورت جداگانه و به صورت سه پاکت مجزا به شرح ذيل : 
* الف: اصل و تصوير چک تضمين‌شده (صادره از شعب بانک سرمايه) معادل پنج درصد قيمت پايه مزايده براي تضمين شرکت در مزايده 
* ب: اسناد مزايده و فيش خريد اسناد 
* ج: فقط برگه پيشنهاد قيمت
 که مي‌بايست همه پاکت‌ها جداگانه لاک و مهر شده و هر سه پاکت در يک پاکت بزرگ‌تر جاسازي و مهر و موم گردد. 
آخرين مهلت تحويل پاکات ساعت 12:00 روز پنجشنبه مورخ 1403/04/28 مي‌باشد. 
*متقاضياني که در  شهر تهران فرم و اوراق شرکت در مزايده را خريداري مي¬نمايند، پاکت مهر و موم شده را در تاريخ 1403/04/28 (آخرين مهلت تحويل پاکات) تحويل اداره تدارکات و خدمات نمايند.
* متقاضياني که در شهرستان فرم و اوراق شرکت در مزايده را خريداري مي¬نمايند، پاکت مهر و موم شده را در تاريخ 1403/04/28 (آخرين مهلت تحويل پاکات) تحويل نزديک¬ترين شعبه بانک سرمايه و يا اداره پست نمايند.
 
 
 
14- شرايط فروش املاک به شرح ذيل انجام خواهد شد: 
• متقاضيان مي‌توانند به منظور هماهنگي جهت بازديد از املاک تخليه با تلفن‌هاي مندرج در فهرست املاک تماس حاصل و ليست املاک را در صفحه اصلي وب سايت بانک سرمايه به آدرس www.sbank.ir مشاهده نمايند.
گروه الف: به صورت نقد و بدون تخفيف (به شرح قراردادهاي اسناد مزايده)
گروه «ب» «ج» «د» «هـ» «و»: علاوه بر شرايط نقدي، فروش به صورت نقد و اقساط (طبق قرارداد اجاره به شرط تمليک اسناد مزايده) به شرح جدول ذيل:
کاربري شرايط فروش گروه توضيحات
تجاري، مسکوني، اداري،
خدماتي،  باغ و ... نقد الف نقدي
نقد و اقساط ب در صورتيکه پيش پرداخت نقدي معادل30% مبلغ پيشنهادي باشد، مابقي ثمن معامله با شرايط اقساط حداکثر 60 ماهه با نرخ  سود مصوب شوراي پول و اعتبار به روش عقد اجاره به شرط تمليک، دريافت خواهد شد.
ج در صورتيکه پيش پرداخت نقدي معادل40% مبلغ پيشنهادي باشد، مابقي ثمن معامله با شرايط اقساط حداکثر 60 ماهه با نرخ  سود مصوب شوراي پول و اعتبار به روش عقد اجاره به شرط تمليک، دريافت خواهد شد.
د در صورتيکه پيش پرداخت نقدي معادل50% مبلغ پيشنهادي باشد، مابقي ثمن معامله با شرايط اقساط حداکثر 60 ماهه با نرخ  سود مصوب شوراي پول و اعتبار به روش عقد اجاره به شرط تمليک، دريافت خواهد شد.
هـ در صورتيکه پيش پرداخت نقدي معادل40% مبلغ پيشنهادي باشد، مابقي ثمن معامله با شرايط اقساط حداکثر 36 ماهه با نرخ  سود مصوب شوراي پول و اعتبار به روش عقد اجاره به شرط تمليک، دريافت خواهد شد.
و در صورتيکه پيش پرداخت نقدي معادل 50% مبلغ پيشنهادي باشد، مابقي ثمن معامله با شرايط اقساط حداکثر 36 ماهه با نرخ  سود مصوب شوراي پول و اعتبار به روش عقد اجاره به شرط تمليک، دريافت خواهد شد.
درصورت برنده شدن در مزايده پس از اخذ پيش پرداخت اوليه و انعقاد قرارداد، ملک به متقاضي تحويل داده مي شود.
* متقاضيان خريد غيرنقدي مي¬بايست روش پرداخت دقيق خود را (طبق موارد مندرج در ستون توضيحات جدول مشروحه با ذکر ميزان درصد نقدي و اقساطي و ميزان پيش پرداخت اوليه و تعداد اقساط) در برگ پيشنهاد قيمت و تعهدنامه شرکت در مزايده قيد نمايند؛ در غير اينصورت پيشنهاد خريد، مبهم تلقي و تقاضاي وي مردود مي¬گردد.
   * به متقاضيان خريد غيرنقدي، در صورت برنده شدن در مزايده، ملک پس از اخذ کامل بخش نقدي ثمن معامله و انعقاد قرارداد، تحويل داده مي¬شود.
  * به متقاضيان خريد غيرنقدي املاک متصرف¬دار، در صورت برنده شدن در مزايده، به¬منظور تعيين و معرفي وکيل دادگستري جهت انجام  اقدامات قضايي و ساير اقدامات به منظور رفع تصرف، وکالت کاري داده مي¬شود. 
  * درخصوص املاک داراي متصرف، کليه هزينه¬هاي رفع تصـرف و اقدامات حقوقي مربوطه به عهده برنده مزايده مي¬باشد. پس از معرفي وکيل دادگستري از سوي برنده مزايده و با امضاي تعهدنامه¬اي از سوي وي مبني بر قبول پرداخت کليه هزينه¬هاي مربوط به رفع تصرف اعم از هزينه¬هاي اقدامات حقوقي و حق¬الوکاله وکيل و ...،  از سوي بانک به وکيل معرفي شده، تفويض وکالت مي¬گردد.
 * مهم: متقاضيان خريد شرايط نقد و اقساط مي¬بايست هيچگونه بدهي غيرجاري به سيستم بانکي و يا سابقه چک برگشتي در شبکه بانکي نداشته باشند. 

مقاله های مرتبط

برگزاري مزايده املاک مازاد بانک سرمايه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک سرمايه

ادامه

برگزاري مزايده املاک مازاد بانک سرمايه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک سرمايه

ادامه

برگزاري مزايده املاک مازاد بانک سرمايه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک سرمايه

ادامه

برگزاري مزايده املاک مازاد بانک سرمايه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک سرمايه

ادامه

برگزاري مزايده املاک مازاد بانک سرمايه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک سرمايه

ادامه

برگزاري مزايده املاک مازاد بانک سرمايه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک سرمايه

ادامه

برگزاري مزايده املاک مازاد بانک سرمايه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک سرمايه

ادامه

برگزاري مزايده املاک مازاد بانک سرمايه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک سرمايه

ادامه

برگزاري مزايده املاک مازاد بانک سرمايه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک سرمايه

ادامه

برگزاري مزايده املاک مازاد بانک سرمايه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک سرمايه

ادامه

برگزاري مزايده املاک مازاد بانک سرمايه

مزايده عمومي املاک مازاد بانک سرمايه

ادامه

برگزاري مزايده املاک مازاد بانک سرمايه

مزايده عمومي املاک مازاد بانک سرمايه

ادامه

برگزاري مزايده املاک مازاد بانک سرمايه

مزايده عمومي املاک مازاد بانک سرمايه

ادامه

برگزار مزايده املاک مازاد بانک سرمايه

مزايده املاک مازاد بانک سرمايه در اسفند ماه 1400

ادامه

برگزاري مزايده بانک سرمايه

مزايده املاک مازاد بانک سرمايه

ادامه

برگزاري مزايده بانک سرمايه

مزايده املاک مازاد بانک سرمايه

ادامه

برگزاري مزايده بانک سرمايه

مزايده املاک مازاد بانک سرمايه

ادامه

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

تغییر رنگ