اخبار و اطلاعیه ها

کشاورزي

مزايده املاک تمليکي مازاد مديريت شعب بانک کشاورزي استان زنجان

مقاله های مرتبط

مزايده املاک مازاد مديريت بانک کشاورزي استان آذربايجان شرقي

آگهي مزايده املاک بانک کشاورزي استان آذربايجان شرقي منتشره در روزنامه جام جم به شماره 6816 مورخ 1403/5/1 و روزنامه آواي اقتصاد به شماره 1678 مورخ 1403/5/1 قابل رويت در وب سايت بانک کشاورزي به نشاني www.bki.ir لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد و شرکت در مزايده به سامانه تدارکات الکترونيک دولت ( سامانه ستاد ) مراجعه نمايند

ادامه

مزايده املاک تمليکي مازاد مديريت شعب بانک کشاورزي استان زنجان

مزايده املاک تمليکي مازاد مديريت شعب بانک کشاورزي استان زنجان _ نقد و اقساط

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي - منطقه دو تهران

مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي - منطقه دو تهران

ادامه

آگهي مزايده املاک بانک کشاورزياستان آذربايجان شرقي

آگهي مزايده املاک بانک کشاورزي استان آذربايجان شرقي منتشره در روزنامه جم جم به شماره 6784 مورخ 1403/3/20 وروزنامه آواي اقتصاد به شماره 2024 مورخ 1403/3/20 قابل رويت در وب سايت بانک کشاورزي به نشاني www.bki.ir لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد و شرکت در مزايده به سامانه تدارکات الکترونيک دولت (سامانه ستاد ) مراجعه نمايند

ادامه

آگهي مزايده املاک نمليکي استان گيلان

آگهي مزايده املاک نمليکي استان گيلان

ادامه

آگهي مزايده املاک استان گيلان

آگهي مزايده املاک استان گيلان

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي - منطقه دو تهران از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به شماره 2003001024000001

شرايط عمومي آگهي مزايده شماره 2003001024000001 مديريت شعب بانک کشاورزي در منطقه دو تهران ، در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي شماره 2003001024000001 با جزئيات مندرج در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به نشاني الکترونيکي www.setadiran.ir به فروش برساند . متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و ملاحظه اسناد و نظريه کارشناسي همه روزه به جز ايام تعطيل از ساعت 8 الي 14، به مديريت شعب بانک کشاورزي در منطقه دو تهران به نشاني تهران، خيابان ستارخان،نبش خيابان حبيب اللهي واحد حقوقي مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 66554647 -021 و 66554672-021 تماس حاصل فرمايند. تاريخ انتشار مزايده در سامانه ساعت 8 صبح روز دوشنبه 20 مورخ /01/1403 مي باشد . آخرين مهلت ارسال پيشنهادات ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 05/02/1403 مي باشد . زمان بازگشايي پيشنهادات ساعت 10 صبح روزپنجشنبه مورخ 06/02/1403 در محل سالن جلسات مديريت و با حضور اعضا کميسيون فروش مي باشد. حضور شرکت کنندگان اختياري و منوط به هماهنگي قبلي و ارائه کارت شناسايي معتبر مي باشد. ليکن عدم حضور پيشنهاد دهندگان مانع بازگشايي پيشنهادات مزايده نمي باشد. شرايط و نحوه شرکت در مزايده : 1- برگزاري مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت مي باشد و کليه مراحل فرايند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده ، پرداخت تضمين شرکت در مزايده(وديعه)، ارسال پيشنهاد قيمت و اطلاع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امکان پذير مي باشد . 2- مبلغ سپرده شرکت در مزايده معادل 5% مبلغ پايه مندرج در آگهي به صورت واريز نقد ي و پرداخت الکترونيکي است و متقاضيان بايد وجه مذکور را به عنوان سپرده شرکت در مزايده به حساب شماره 1051096932 /شبا 6932-5109-0010-0000-6000-9401-IR به نام مديريت شعب بانک کشاورزي در منطقه دو تهران واريز و اصل رسيد را به همراه ساير اسناد و مدارک در سامانه بارگذاري نمايند. 3- شرکت کنندگان پس از دريافت کليه اسناد مزايده (اقرارنامه ، شرايط عمومي شرکت در مزايده ، تعهد نامه) از سامانه ، ضمن الزام به ثبت و بارگذاري اسناد، تصوير شناسنامه و کارت ملي (اشخاص حقيقي) ، اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات شرکت (اشخاص حقوقي) در سامانه (ستاد) بارگذاري فرمايند . 4- متقاضيان شرکت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضا الکترونيکي (توکن) با شماره تلفن1456-021 مرکز راهبري و پشتيباني تماس و يا به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند . 5- مراجعه به محل املاک مورد مزايده و مطالعه اسناد و مدارک مربوطه قبل از شرکت در مزايده براي متقاضيان ضروري است. 6- وضعيت کمي و کيفي املاک مورد مزايده ( اعم از کاربري، مساحت و ... ) بر اساس اسناد و مدارک در اختيار بانک بوده و لازم است متقاضيان قبل از خريد و شرکت در مزايده از وضعيت حقوقي و ثبتي اسناد و عوارض و ماليات و بدهي هاي احتمالي متعلقه اطمينان حاصل نمايند. 7- کليه مطالبات تامين اجتماعي، دارايي، شهرداري، رفع بازداشتي هاي احتمالي بعد از سند رهني، حق الوکاله وکيل و غيره مربوط به ملک به عهده برنده مزايده مي باشد. 8- واگذاري در فروش نقدي از طريق مبايعه نامه و در فروش اقساطي از طريق عقد اجاره به شرط تمليک با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار بوده که پس از اخذ مفاصاحساب هاي مربوطه توسط خريدار و پس از حصول شرايط قراردادي ، از طريق وکالت نامه و يا حسب مورد، انتقال قطعي در دفتر اسناد رسمي ، منتقل خواهد گرديد . 9- کليه هزينه هاي مربوط به تنظيم وکالت نامه ، نقل و انتقال قطعي املاک و بيمه املاک به عهده خريدار مي باشد . 10- کليه املاک با وضع موجود واگذار مي گردد. لذا براي املاکي که داراي متصرف مي باشند ، تخليه و خلع يد و رفع تصرف بر عهده خريدار مي باشد. 11- اولويت فروش با پيشنهاداتي خواهد بود که با مصلحت و منافع بانک همخواني بيشتري داشته باشد لذا پيشنهادات در صورت تطبيق با دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد موسسات اعتباري و پس از طرح در کميسيون هاي مربوطه بانک ، مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار خواهد گرفت. در پيشنهادات اقساطي اخذ پيش پرداخت نقدي حداقل 30 درصد و الباقي اقساط حداکثر 3 سال در قالب عقد اجاره به شرط تمليک با نرخ سود شوراي پول و اعتبار، اجتناب ناپذير خواهد بود که در هر حال پيشنهادات واصله (اعم از نقد يا اقساط) مجددا بررسي و در صورت قبول بانک به مزايده گر ابلاغ خواهد شد . 12- پس از اعلام نتايج مزايده، برنده مزايده موظف است ظرف مدت 10 روز ، باقيمانده قيمت پيشنهادي را به حساب بانک واريز نمايد. اعطاء مهلت بيشتر ، منوط به موافقت بانک و اعتبار گزارش کارشناسي مورد مزايده و پرداخت سود مطابق نرخ شوراي پول و اعتبار در مدت تاخير خواهد بود . 13- بانک در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختار است و صرف شرکت در مزايده و ارائه پيشنهاد دلالت بر قبول بانک ندارد و قبول پيشنهاد خريدار منوط به ابلاغ کتبي به وي خواهد بود . 14- هزينه درج آگهي و کارشناسي ملک به عهده برنده مزايده مي باشد. 15- هزينه خريد اسناد مزايده 3.000.000 ريال مي باشد.

ادامه

Index

مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي استان فارس

ادامه

مزايده املاک مازاد

تعداد 15 فقره از املاک مازندران

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي استان فارس

املاک مازاد بانک کشاورزي از طريق سامانه ستاد عرضه گرديده است تا تاريخ 1402/12/05مهلت دريافت اسناد مي باشد و تا تاريخ 1402/12/15 مهلت ثبت پيشنهاد و تاريخ 1402/12/16 مهلت بازگشايي و اعلام به برند ه مي باشد

ادامه

آگهي مزايده املاک بانک کشاورزي استان آذربايجان شرقي

آگهي مزايده املاک بانک کشاورزي استان آذربايجان شرقي منتشره در روزنامه جام جم به شماره 6707 مورخ 1402/11/25 و روزنامه تفاهم مورخ 1402/11/25 قابل رويت در وب سايت بانک کشاورزي به نشاني www.bki.ir لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد و شرکت در مزايده به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (سامانه ستاد)مراجعه نمايند

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي استان آذربايجان شرقي

مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي استان آذربايجان شرقي منتشره در روزنامه جام جم به شماره 6697 مورخ 1402/11/12 و روزنامه تعادل به شماره به شماره 2699 مورخ 1402/11/12 قابل رويت در وب سايت بانک کشاورزي به نشاني www.bki.irمتقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد و شرکت در مزايده به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد )مراجعه نمايند.

ادامه

مزايده ملک مازاد بانک کشاورزي استان فارس

اعياني يک باب سوله واقع در شهرک صنعتي اقليد

ادامه

آگهي مزايده املاک بانک کشاورزي استان و بلوچستان

آگهي مزايده املاک بانک کشاورزي-روزنامه رسالت -تاريخ انتشار نوبت اول 1402/11/02 و انتشار نوبت دوم1402/11/04-م الف 1445 شناسه آگهي1648720

ادامه

آگهي مزايده املاک استان سيستان و بلوچستان

آگهي مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي-روزنامه رسالت -تاريخ انشار نوبت اول 1402/11/02 نوبت دوم 1402/11/04 -م الف 1445 شناسه آگهي 1648720

ادامه

آگهي مزايده املاک بانک کشاورزي استان سيستان و بلوچستان

آگهي مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي -روزنامه رسالت شماره 10785-تاريخ انتشار آگهي نوبت اول 1402/11/02 نوبت دوم 1402/11/04

ادامه

آگهي مزايده املاک بانک کشاورزي سيستان و بلوچستان

آگهي مزايده انملاک مازاد بانک کشاورزي -روزنامه رسالت -شماره 10785-تاريخ انتشار آگهي نوبت اول 1402/11/02 و نوبت دوم 1402/11/04

ادامه

آگهي مزايده املاک سيستان و بلوچستان

آگهي مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي -روزنامه رسالت شماره 10785-تاريخ انتشار نوبت اول1402/11/02-نوبت دوم1402/11/04

ادامه

آگهي مزايده املاک بانک کشاورزي-استان سيستان و بللوچستان

آگهي مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي -روزنامه رسالت شماره 10785-تاريخ انتشار نوبت اول1402/11/02 نوبت دوم 1402/11/04

ادامه

Iمزايده املک مازاد بانک کشاورزي استان سيستان و بلوچستان

آگهي مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي -روزنامه رسالت شماره 10785-تاريخ انتشار آگهي نوبت اول1402/11/02 نوبت دون 1402/11/04

ادامه

Indexمزايده املک مازاد بانک کشاورزي استان سيستان و بلوچستان

آگهي مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي -روزنامه رسالت شماره 10785-تاريخ انتشار نوبت اول1402/11/02 نوبت دوم 1402/11/04

ادامه

Indمزايده املک مازاد بانک کشاورزي استان سيستان و بلوچستان

آگهي مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي -روزنامه رسالت شماره 10785-تاريخ انتشار آگهي نوبت اول1402/11/02 نوبت دوم 1402/11/04

ادامه

مزايده املک مازاد بانک کشاورزي استان سيستان و بلوچستان

آگهي مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي-روزنامه رسالت شماره 10785 -انتشار آگهي نوبت اول 1402/11/02 و نوبت دوم 1402/11/04

ادامه

مزايده املک مازاد بانک کشاورزي استان سيستان و بلوچستان

آگهي مزايده املاک بانک کشاورزي -روزنامه رسالت شماره 10785-تاريخ انتشار آگهي نوبت اول 1402/11/02 و نوبت دوم 1402/11/04

ادامه

آگهي مزايده بانک کشاورزي استان سيستان و بلوچستان

آگهي مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي-روزنامه رسالت شماره 10785-تاريخ انتشار آگهي نوبت اول1402/11/02 و نوبت دوم 1402/11/04

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي منطقه دو تهران - آگهي مزايده شماره 2002001024000002

مديريت شعب بانک کشاورزي در منطقه دو تهران ، در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي شماره 2002001024000002 با جزئيات مندرج در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به نشاني الکترونيکي www.setadiran.ir به فروش برساند .

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي منطقه دو تهران - مزايده شماره 2002001024000001

مديريت شعب بانک کشاورزي در منطقه دو تهران ، در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي شماره 2002001024000001 با جزئيات مندرج در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به نشاني الکترونيکي www.setadiran.ir به فروش برساند .

ادامه

مزايده املاک تمليکي

مزايده املاک تمليکي بانک کشاورزي

ادامه

مزايده املاک تمليکي

مزايده املاک ملکي و تمليکي بانک کشاورزي استان گيلان

ادامه

مزايده املاک مازاد

مزايده املاک مازاد به تعداد 20 ملک مسکوني تجاري و توليد

ادامه

مزايده نوبت چهارم (1402/4) املاک تمليکي مازاد بر نياز مديريت شعب بانک کشاورزي استان زنجان

مزايده نوبت چهارم (1402/4) املاک تمليکي مازاد بر نياز مديريت شعب بانک کشاورزي استان زنجان

ادامه

آگهي مزايده املاک بانک کشاورزي استان آذربايجان شرقي

آگهي مزايده املاک بانک کشاورزي استان آذربايجان شرقي منتشره در روزنامه اقتصاد سرآمد به شماره 1809 مورخ 1402/9/25 و روزنامه رمز اقتصاد به شماره 1890 مورخ 1402/9/25 قابل رويت در وب سايت بانک کشاورزي به نشاني www.bki.ir طالبين ميتوانند جهت اخذ اسناد و شرکت در مزايده به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) مراجعه نمايند

ادامه

مزايده نوبت سوم (1402/3) املاک تمليکي مازاد بر نياز مديريت شعب بانک کشاورزي استان زنجان

مزايده نوبت سوم (1402/3) املاک تمليکي مازاد بر نياز مديريت شعب بانک کشاورزي استان زنجان

ادامه

آگهي مزايده نوبت سوم ملک تمليکي شرکت فرآوري محصولات طبيعت طارم توسط واحد اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان طارم (از بابت ارائه دادخواست فروش 6 دانگ مال مشاع تمليکي) مشتمل بر يک واحد کارخانه فرآوري و روغن کشي زيتون به انضمام تمامي ماشين آلات و مستحدثات و ...

آگهي مزايده نوبت سوم ملک تمليکي شرکت فرآوري محصولات طبيعت طارم توسط واحد اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان طارم (از بابت ارائه دادخواست فروش 6 دانگ مال مشاع تمليکي) مشتمل بر يک واحد کارخانه فرآوري و روغن کشي زيتون به انضمام تمامي ماشين آلات و مستحدثات و ...

ادامه

مزايده نوبت اول (1402/1) املاک مازاد بر نياز مديريت شعب بانک کشاورزي استان زنجان

مزايده نوبت اول (1402/1) املاک مازاد بر نياز مديريت شعب بانک کشاورزي استان زنجان

ادامه

بانک کشاورزي آگهي مزايده املاک مازاد مديريت بانک کشاورزي استان آذربايجان شرقي

آگهي مزايده املاک مازاد مديريت بانک کشاورزي استان آذربايجان شرقي منتشره در روزنامه جام جم شماره 6525 مورخ 1402/4/11 و روزنامه سراسري تعادل شماره 2527 مورخ 1402/4/11 قابل رويت در وب سايت بانک کشاورزي به نشاني www.bki.ir

ادامه

بانک کشاورزي

آگهي مزايده املاک بانک کشاورزي استان آذربايجان شرقي منتشره در روزنامه جام جم به شماره 6499 مورخ 1402/3/8 و روزنامه آواي اقتصاد به شماره 1412 مورخ 1402/3/8 قابل رويت در وب سايت بانک کشاورزي به نشاني www.bki.ir طالبين ميتوانند جهت اخذ اسناد و شرکت در مزايده به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) مراجعه نمايند

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي استان آذربايجان شرقي

آگهي مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي استان آذربايجان شرقي منتشره در روزنامه جام جم به شماره 6435مورخ 1401/12/1 و روزنامه سراسري تعادل به شماره 2437 مورخ 1401/12/1 قابل رويت در وب سايت بانک کشاورزي به نشانيwww.bki.ir

ادامه

آگهي مزايده فروش املاک تمليکي مازاد بانک کشاورزي مديريت گيلان

آگهي مزايده فروش املاک تمليکي مازاد بانک کشاورزي مديريت گيلان

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي جنوب کرمان

آگهي مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي ??مديريت شعب بانک کشاورزي جنوب کرمان در نظر دارد املاک مازاد بر نياز خود را بشرح ذيل ازطريق مزايده عمومي با شرايط و وضع موجود بفروش برساند. ??لذامتقاضيان الزاما بايد جهت دريافت اسناد شرکت در مزايده از تاريخ23/09/1401 تا ساعت 19روز01/10/1401 به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت(ستاد) به آدرس :www.setadiran.ir مراجعه و نيز جهت کسب اطلاعات بيشتر و بازديد از املاک از تاريخ انتشار آگهي ( 23/9/1401) همه روز بجز ايام تعطيل از ساعت 8 صبح تا ساعت 13 روز يکشنبه مورخ 10/11//1401 به مديريت شعب بانک کشاورزي جنوب کرمان واقع در خيابان قرني غربي طبقه دوم دايره خدمات و پشتيباني مراجعه و تا ساعت 19مورخ 12/10/1401 پيشنهادات خود را در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir بارگذاري نمايند. ??پاکت‌هاي پيشنهادي ارائه شده در سامانه ستاد در تاريخ14/10/1401ساعت 8صبح در محل مديريت شعب بانک کشاورزي جنوب کرمان واقع در خيابان قرني غربي مديريت بانک کشاورزي در حضور اعضا کميسيون معاملات مفتوح و قرائت خواهد شد.

ادامه

مزايده بانک کشاورزي آذر ماه 1401

شرايط عمومي آگهي مزايده مديريت امور شعب بانک کشاورزي در تهران بزرگ ، در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند . متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ، بازديد و ارائه پيشنهادات خود از تاريخ 1401/09/07 لغايت 1401/09/16همه روزه به جز ايام تعطيل از ساعت 9 الي 12 ، به مديريت امور شعب بانک کشاورزي در تهران بزرگ به نشاني تهران، خيابان ستارخان،نبش خيابان حبيب اللهي مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 66554647 -021 ، 66554672-021 تماس حاصل فرمايند. آخرين مهلت تحويل پاکت هاي پيشنهاد قيمت به همراه ساير مستندات ساعت 12 روز مورخ 1401/09/16و بازگشايي پاکت ها مورخ 1401/09/19در محل مديريت و با حضور اعضا کميسيون فروش صورت مي گيرد. حضور شرکت کنندگان اختياري و منوط به هماهنگي قبلي و ارائه رسيد تحويل پاکت مزايده و کارت شناسايي معتبر مي باشد. ليکن عدم حضور پيشنهاد دهندگان مانع بازگشايي پاکات مزايده نمي باشد. شرايط و نحوه شرکت در مزايده : 1- مبلغ سپرده شرکت در مزايده معادل 5% مبلغ پايه مندرج در آگهي است که متقاضيان بايد وجه مذکور را به عنوان سپرده شرکت در مزايده به حساب شماره 605853725 / شبا 3725-0585-0006-0000-6000-1401-IR به نام مديريت شعب بانک کشاورزي در تهران بزرگ واريز و اصل رسيد را به همراه ساير اسناد و مدارک تحويل دهند. 2- متقاضيان بايد مدارک خود را شامل ( فرم پيشنهاد قيمت و فرم شرايط مزايده و اقرارنامه ) در پاکت در بسته به همراه اصل رسيد واريز سپرده شرکت در مزايده به بانک تحويل نموده و رسيد اخذ نمايند . 3- بازديد از املاک و ماشين آلات مورد مزايده قبل از شرکت در مزايده و مطالعه اسناد و مدارک مربوطه براي متقاضيان ضروري است. 4- وضعيت کمي و کيفي املاک مورد مزايده ( اعم از کاربري، مساحت و ... ) بر اساس اسناد و مدارک در اختيار بانک بوده و لازم است متقاضيان قبل از خريد و شرکت در مزايده از وضعيت حقوقي و ثبتي اسناد و عوارض و ماليات و بدهي هاي احتمالي متعلقه اطمينان حاصل نمايند. 5- کليه مطالبات تامين اجتماعي، دارايي، شهرداري، رفع بازداشتي هاي احتمالي بعد از سند رهني، حق الوکاله وکيل و غيره مربوط به ملک به عهده برنده مزايده مي باشد. 6- واگذاري در فروش نقدي از طريق مبايعه نامه و درفروش اقساطي از طريق اجاره به شرط تمليک بوده که پس از اخذ مفاصاحساب هاي مربوطه توسط خريدار و پس از حصول شرايط قراردادي ، از طريق وکالت نامه و يا حسب مورد ، انتقال قطعي در دفتر اسناد رسمي ، منتقل خواهد گرديد . 7- کليه املاک با وضع موجود واگذار مي گردد. لذا براي املاکي که داراي متصرف مي باشند ، تخليه و خلع يد و رفع تصرف بر عهده خريدار مي باشد. 8- در کليه مواردي که سرقفلي واگذار مي گردد، قبول پيشنهاد خريدار ، قطعيت فروش و انعقاد مبايعه نامه منوط به اخذ رضايت مالکانه توسط خريدار و پرداخت حقوق مالکانه توسط ايشان مي باشد. در واگذاري سرقفلي فروش صرفا به صورت نقد مي باشد. 9- اولويت فروش با پيشنهاداتي خواهد بود که با مصلحت و منافع بانک همخواني بيشتري داشته باشد لذا پيشنهادات در صورت تطبيق با دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد موسسات اعتباري و پس از طرح در کميسيون هاي مربوطه بانک ، مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار خواهد گرفت. در پيشنهادات اقساطي اخذ پيش پرداخت نقدي حداقل 10 درصد و الباقي اقساط حداکثر 5 سال(وفق ستون نحوه فروش) در قالب عقد اجاره به شرط تمليک با نرخ سود شوراي پول و اعتبار، اجتناب ناپذير خواهد بود که در هر حال پيشنهادات واصله (اعم از نقد يا اقساط) مجددا بررسي و در صورت قبول بانک به مزايده گر ابلاغ خواهد شد . 10- در واگذاري اقساطي املاک صنعتي، ارائه تضمين معتبر و سهل البيع با قابليت نقد شوندگي آسان، به ميزان ارزش ماشين آلات به نحوي که اصل و سود مربوطه را پوشش دهد، الزامي مي باشد. 11- بانک در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختار است و صرف شرکت در مزايده و ارائه پيشنهاد دلالت بر قبول بانک ندارد و قبول پيشنهاد خريدار منوط به ابلاغ کتبي به وي خواهد بود . 12- هزينه خريد اسناد مزايده 000/000/2ريال مي باشد. 13- هزينه درج آگهي و کارشناسي ملک به عهده برنده مزايده مي باشد. توجه : عرصه و اعيان مندرج در فهرست ذيل براساس مترمربع و قيمت پايه املاک بر حسب ريال مي باشد .

ادامه

مزايده املاک و اموال مازاد استان البرز

مزايده اموال و املاک استان البرز

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي استان گلستان

مزايده مرحله دوم لاک مازاد بانک کشاورزي استان گلستان

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد بانک کشاورزي مديريت جنوب کرمان

آگهي مزايده اموال مازاد غير منقول بانک کشاورزي مديريت جنوب کرمان ( شرکت در مزايده صرفا از طريق سامانه تداکرات الکترونيک دولت امکانپذير مي باشد ) که آخرين مهلت دريافت اسناد ساعت 19 مورخ 1401/08/08 و اخرين مهلت بارگزاري پيشنهادات ساعت19 مورخ 1401/08/18 و فقط از طريق سامانه ستاد مي باشد.

ادامه

اصلاحيه آگهي مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي استان آذربايجان شرقي

پيرو آگهي مزايده منتشره در روزنامه جام جم به شماره 6323 مورخ 1401/7/16 و روزنامه روزگار ما به شماره 1473 مورخ 1401/7/16 بدينوسيله در بند 8 جدول مربوط به املاک با کاربري غير مسکوني، پلاک ثبتي 255 فرعي از 124 اصلي بصورت زمين مزروعي نيز توامان با پلاک 366 فرعي از 124 اصلي به فروش ميرسد.

ادامه

آگهي مزايده اموال مازاد منقول بانک کشاورزي مديريت استان آذربايجان غربي( شرکت در مزايده صرفا از طريق سامانه تداکرات الکترونيک دولت امکانپذير مي باشد )

آگهي مزايده اموال مازاد منقول بانک کشاورزي مديريت استان آذربايجان غربي( شرکت در مزايده صرفا از طريق سامانه تداکرات الکترونيک دولت امکانپذير مي باشد )

ادامه

آگهي مزايده اموال مازاد غير منقول بانک کشاورزي مديريت استان آذربايجان غربي( شرکت در مزايده صرفا از طريق سامانه تداکرات الکترونيک دولت امکانپذير مي باشد )

آگهي مزايده اموال مازاد غير منقول بانک کشاورزي مديريت استان آذربايجان غربي ( شرکت در مزايده صرفا از طريق سامانه تداکرات الکترونيک دولت امکانپذير مي باشد )

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد مديريت بانک کشاورزي استان البرز-روزنامه شرق مورخ 17و 18 مهر 1401

آگهي مزايده املاک مازاد مديريت بانک کشاورزي استان البرز-روزنامه شرق مورخ 17و 18 مهر 1401

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد مديريت بانک کشاورزي استان آذربايجان شرقي

آگهي مزايده املاک مازاد بانک کشاورزي استان آذربايجانشرقي منتشره در روزنامه جام جم به شماره 6323 مورخ 1401/7/16 و روزنامه سراسري روزگار ما به شماره 1473 مورخ 1401/7/16 قابل رويت در وب سايت بانک کشاورزي به نشاني www.bki.ir

ادامه

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

تغییر رنگ