اخبار و اطلاعیه ها

بانک پارسيان

آگهي مزايده 8-1400

مقاله های مرتبط

فراخوان فروش بخش اداري برج زرافشان

شرکت گسترش ساختماني لوتوس پارسيان به شماره ثبت 253114 مورخ 1384/05/24 به وکالت از طرف بانک پارسيان در نظر دارد نسبت به واگذاري بخش اداري برج زرافشان به شرح ذيل اقدام نمايد: - بخش اداري برج موصوف واقع در تهران، شهرک غرب ، تقاطع خيابان فرحزادي، زرافشان ، واقع در طبقات 8 الي 29 با کاربري اداري بالغ بر 20.000 متر مربع بنا (مشتمل بر بخش اداري و تاسيسات و ...) که از طريق فراخوان عمومي به بالاترين و بهترين شرايط پيشنهادي از نظر قيمت و نحوه پرداخت (نقد و يا نقد و اقساط) واگذار ميگردد. متقاضيان جهت کسب اطلاعات بيشتر، دريافت اسناد فراخوان و ارائه پيشنهادات حداکثر تا تاريخ 1402/12/28 ساعت 10 به آدرس: تهران، بلوار شهيد اشرفي اصفهاني، بلوار شهيد عرب حسيني، پلاک 62، طبقه اول، شرکت گسترش ساختماني لوتوس پارسيان (تلفن تماس 44225475 و 44225178) مراجعه نمايند.

ادامه

آگهي مزايده 18-1402

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز پنج شنبه مورخ 1402/12/24 الي شنبه مورخ 1402/12/26 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يکشنبه مورخ 1402/12/27 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي 17-1402

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز دوشنبه مورخ 1402/12/07 الي سه شنبه مورخ 1402/12/15 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز چهارشنبه مورخ 1402/12/16 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي شماره 16-1402

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1402/11/04 الي يکشنبه مورخ 1402/11/15 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز دوشنبه مورخ 1402/11/16 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي شماره 15-1402

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1402/10/20 الي يکشنبه مورخ 1402/11/01 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز دوشنبه مورخ 1402/11/02 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي مزايده 14-1402

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1402/09/29 الي شنبه مورخ 1402/10/09 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يکشنبه مورخ 1402/10/10 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي مزايده 13-1402

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز دوشنبه مورخ 1402/09/20 الي سه شنبه مورخ 1402/09/28 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز چهارشنبه مورخ 1402/09/29 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي مزايده 12- 1402

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز شنبه مورخ 1402/08/27 الي سه شنبه مورخ 1402/09/07 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يکشنبه مورخ 1402/09/08 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي مزايده 11-1402

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1402/08/17 الي شنبه مورخ 1402/08/27 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يکشنبه مورخ 1402/08/28 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي مزايده 10-1402

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1402/08/10 الي يکشنبه مورخ 1402/08/21 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز دوشنبه مورخ 1402/08/22 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي مزايده 9-1402

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1402/07/26 الي شنبه مورخ 1402/08/06 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يکشنبه مورخ 1402/08/07 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي مزايده 8-1402

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1402/07/19 الي شنبه مورخ 1402/07/29 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يکشنبه مورخ 1402/07/30 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي مزايده 7-1402

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز يکشنبه مورخ 1402/07/16 الي سه شنبه مورخ 1402/07/25 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز چهارشنبه مورخ 1402/07/26 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي مزايده 6-1402

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز شنبه مورخ 1402/06/18 الي چهارشنبه مورخ 1402/06/22 از ساعت 8 صبح لغايت 13 و در روز يکشنبه مورخ 1402/06/26 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي مزايده 5- 1402

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز سه شنبه مورخ 1402/06/07 الي شنبه مورخ 1402/06/18 از ساعت 8 صبح لغايت 13 و در روز يکشنبه مورخ 1402/06/19 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي مزايده 4- 1402

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1402/05/18 الي شنبه مورخ 1402/05/28 از ساعت 8 صبح لغايت 13 و در روز يکشنبه مورخ 1402/05/29 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي مزايده 3-1402

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1402/05/04 الي شنبه مورخ 1402/05/14 از ساعت 8 صبح لغايت 13 و در روز يکشنبه مورخ 1402/05/15 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي مزايده 2-1402

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1402/04/14 الي شنبه مورخ 1402/04/24 از ساعت 7 صبح لغايت 13 و در روز يکشنبه مورخ 1402/04/25 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي 1- 1402

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1402/03/24 الي شنبه مورخ 1402/04/03 از ساعت 7 صبح لغايت 13 و در روز يکشنبه مورخ 1402/04/04 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

فراخوان فروش ملک رويال وزرا

متقاضيان جهت کسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد فراخوان حداکثر تا تاريخ 1401/12/16 به آدرس: تهران، بلوار شهيد اشرفي اصفهاني، بلوار شهيد عرب حسيني، پلاک 62، طبقه اول، شرکت گسترش ساختماني لوتوس پارسيان (تلفن تماس 44225475 و 44225178) مراجعه نمايند.

ادامه

فراخوان فروش ملک

متقاضيان جهت کسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد فراخوان حداکثر تا تاريخ 1401/12/16 به آدرس: تهران، بلوار شهيد اشرفي اصفهاني، بلوار شهيد عرب حسيني، پلاک 62، طبقه اول، شرکت گسترش ساختماني لوتوس پارسيان (تلفن تماس 44225475 و 44225178) مراجعه نمايند.

ادامه

آگهي مزايده 25-1401

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز سه شنبه مورخ 1401/12/09 الي يکشنبه مورخ 1401/12/14 از ساعت 8 صبح لغايت 15 و در روز دوشنبه مورخ 1401/12/15 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي مزايده شماره 24-1401

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز يکشنبه مورخ 1401/12/07 الي شنبه مورخ 1401/12/13 از ساعت 8 صبح لغايت 15 و در روز يکشنبه مورخ 1401/12/14 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي مزايده 23-1401

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 الي يکشنبه مورخ 1401/11/30 از ساعت 8 صبح لغايت 15 و در روز دوشنبه مورخ 1401/12/01 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي مزايده 22-1401

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز سه شنبه مورخ 1401/11/04 الي يکشنبه مورخ 1401/11/16 از ساعت 8 صبح لغايت 15 و در روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي مزايده 21-1401

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز سه شنبه مورخ 1401/10/20 الي يکشنبه مورخ 1401/11/02 از ساعت 8 صبح لغايت 15 و در روز دوشنبه مورخ 1401/11/03 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي مزايده 20-1401

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز سه شنبه مورخ 1401/10/13 الي يکشنبه مورخ 1401/10/25 از ساعت 8 صبح لغايت 15 و در روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي مزايده 19-1401

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز شنبه مورخ 1401/10/03 الي دوشنبه مورخ 1401/10/12 از ساعت 8 صبح لغايت 15 و در روز سه شنبه مورخ 1401/10/13 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي مزايده شماره 18-1401

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز شنبه مورخ 1401/09/26 الي يکشنبه مورخ 1401/10/04 از ساعت 8 صبح لغايت 15 و در روز دوشنبه مورخ 1401/10/05 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.(طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل)

ادامه

آگهي مزايده 17- 1401

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز شنبه مورخ 1401/09/19 الي دوشنبه مورخ 1401/09/28 از ساعت 8 صبح لغايت 15 و در روز سه شنبه مورخ 1401/09/29 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 16- 1401

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1401/09/09 الي يک شنبه مورخ 1401/09/20 از ساعت 8 صبح لغايت 15 و در روز دوشنبه مورخ 1401/09/21 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 15-1400

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز پنجشنبه مورخ 1401/09/03 الي سه شنبه مورخ 1401/09/15 از ساعت 8 صبح لغايت 15 و در روز چهارشنبه مورخ 1401/09/16 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 14-1401

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز سه شنبه مورخ 1401/09/01 الي يکشنبه مورخ 1401/09/13 از ساعت 8 صبح لغايت 15 و در روز دوشنبه مورخ 1401/09/14 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 13-1401

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز پنج شنبه مورخ 1401/08/26 الي دوشنبه مورخ 1401/09/07 از ساعت 8 صبح لغايت 15 و در روز سه شنبه مورخ 1401/09/08 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي 12-1401

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز سه شنبه مورخ 1401/08/17 الي يکشنبه مورخ 1401/08/29 از ساعت 8 صبح لغايت 15 و در روز دوشنبه مورخ 1401/08/30 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 11-1401

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز شنبه مورخ 1401/08/14 الي سه شنبه مورخ 1401/08/24 از ساعت 8 صبح لغايت 15 و در روز چهارشنبه مورخ 1401/08/25 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 10-1401

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز سه شنبه مورخ 1401/08/03 الي شنبه مورخ 1401/08/14 از ساعت 8 صبح لغايت 15 و در روز يکشنبه مورخ 1401/08/15 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 9-1401

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز شنبه مورخ 1401/07/30 الي سه شنبه مورخ 1401/08/10 از ساعت 8 صبح لغايت 15 و در روز چهارشنبه مورخ 1401/08/11 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي 8-1401

اخذ درخواست هاي پيشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز سه شنبه مورخ 1401/07/12 الي يکشنبه مورخ 1401/07/24 از ساعت 8 صبح لغايت 15 و در روز دوشنبه مورخ 1401/07/25 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 7-1401

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز سه شنبه مورخ 1401/06/29 الي دوشنبه مورخ 1401/07/11 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز سه شنبه مورخ 1401/076/12 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 6-1401

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1401/06/16 الي يکشنبه مورخ 1401/06/27 از ساعت 8 صبح لغايت 15 و در روز دوشنبه مورخ 1401/06/28 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده شماره 5 - 1401

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1401/06/09 الي يکشنبه مورخ 1401/06/20 از ساعت 8 صبح لغايت 15 و در روز دوشنبه مورخ 1401/06/21 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده شماره 4-1401

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12 الي دوشنبه مورخ 1401/05/24 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز سه شنبه مورخ 1401/05/25 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 3-1401

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي داراي شناسه صياد در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 و شماره شبا IR140540100220112345678607 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1401/04/15 الي يکشنبه مورخ 1401/04/26 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز سه شنبه مورخ 1401/04/28 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده شماره 2-1401

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1401/02/28 الي شنبه مورخ 1401/03/07 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يک شنبه مورخ 1401/03/08 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده شماره 1-1401

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1401/01/24 الي يک شنبه مورخ 1401/02/04 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز دوشنبه مورخ1401/02/05 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده شماره 26-1400

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز پنج شنبه مورخ 1400/12/19 الي سه شنبه مورخ 1400/12/24 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز چهارشنبه مورخ 1400/12/25 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 25-1400

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1400/12/11 الي شنبه مورخ 1400/12/21 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يکشنبه مورخ 1400/12/22 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 24-1400

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز شنبه مورخ 1400/11/30 الي يک شنبه مورخ 1400/12/08 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز دوشنبه مورخ 1400/12/09 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 23-1400

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز سه شنبه مورخ 1400/11/19 الي شنبه مورخ 1400/11/30 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يک شنبه مورخ 1400/12/01 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 22-1400

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29 الي شنبه مورخ 1400/11/09 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يک شنبه مورخ 1400/11/10 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 21-1400

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز يک شنبه مورخ 1400/10/19 الي سه شنبه مورخ 1400/10/28 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 20-1400

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز سه شنبه مورخ 1400/10/14 الي شنبه مورخ 1400/10/25 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يکشنبه مورخ 1400/10/26 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 19-1400

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز دوشنبه مورخ 1400/09/29 الي سه شنبه مورخ 1400/10/07 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز چهارشنبه مورخ 1400/10/08 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 18-1400

به اطلاع مي رساند شرکت گسترش ساختماني لوتوس پارسيان به نمايندگي از شرکت بانک پارسيان (سهامي عام) در راستاي اجراي مفاد قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور در نظر دارد نسبت به فروش املاک و اموال بشرح تصوير بصورت يکجا از طريق مزايده عمومي به بالاترين قيمت پيشنهادي و در قالب شرايط واگذاري به صورت 30% نقد و مابقي اقساط 3 ساله با فاصله زمان پرداخت 6 ماهه اقدام نمايد. متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده و کسب اطلاعات بيشتر حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 1400/10/06 در ساعات اداري با شماره تلفن هاي 44225178 و 44225475 تماس حاصل فرمايند.

ادامه

آگهي مزايده 17-1400

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1400/09/17 الي شنبه مورخ 1400/09/27 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يکشنبه مورخ 1400/09/28 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 15-1400

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1400/09/10 الي يکشنبه مورخ 1400/09/21 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز دوشنبه مورخ 1400/09/22 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 14-1400

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز سه شنبه مورخ 1400/09/09 الي شنبه مورخ 1400/09/20 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز شنبه مورخ 1400/09/21 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 13-1400

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز شنبه مورخ 1400/09/06 الي دوشنبه مورخ 1400/09/15 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز سه شنبه مورخ 1400/09/16 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 12-1400

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1400/08/26 الي شنبه مورخ 1400/09/06 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يکشنبه مورخ 1400/09/07 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 11-1400

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1400/08/12 الي شنبه مورخ 1400/08/22 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يکشنبه مورخ 1400/08/23 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 10-1400

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1400/08/05 الي شنبه مورخ 1400/08/15 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يکشنبه مورخ 1400/08/16 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 9-1400

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1400/07/14 الي شنبه مورخ 1400/07/24 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يکشنبه مورخ 1400/07/25 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 8-1400

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31 الي شنبه مورخ 1400/07/10 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يکشنبه مورخ 1400/07/11 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي 7-1400

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز سه شنبه مورخ 1400/06/23 الي شنبه مورخ 1400/07/03 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يکشنبه مورخ 1400/07/04 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 6-1400

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز سه شنبه مورخ 1400/06/02 الي شنبه مورخ 1400/06/13 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يکشنبه مورخ 1400/06/14 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

تمديد آگهي مزايده 5-1400

با توجه به تعطيلي اعلام شده توسط ستاد ملي کرونا مزايده املاک شماره 5-1400 به مدت يک هفته تا تاريخ 1400/06/07 تمديد مي گردد.

ادامه

آگهي مزايده 5-1400

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز شنبه مورخ 1400/05/16 الي شنبه مورخ 1400/05/30 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يکشنبه مورخ 1400/05/31 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده 4-1400 بانک پارسيان

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز دوشنبه مورخ 1400/04/28 الي شنبه 1400/05/10 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز دوشنبه مورخ 1400/05/11 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده بانک پارسيان

شرکت گسترش ساختماني لوتوس پارسيان به شماره ثبت 253114 مورخ 1384/05/26 به نمايندگي از طرف مالک در نظر دارد نسبت به فروش املاک از طريق مزايده عمومي و در قالب شرايط واگذاري به صورت نقد و اقساط اقدام نمايد.

ادامه

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

تغییر رنگ