اخبار و اطلاعیه ها

ملي

مزايده سراسري نوبت هشتم اموال غير منقول و نوبت سوم اموال منقول بانک ملي ايران

مقاله های مرتبط

مزايده املاک واموال تمليکي ومازاد بانک ملي ايران اداره امورشعب استان البرزنوبت دوم( مرداد سال 1403)

مزايده املاک واموال تمليکي ومازاد بانک ملي ايران اداره امورشعب استان البرزنوبت دوم( مرداد سال 1403)

ادامه

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران (نوبت سوم سال 1403)

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 10 صبح مورخ 1403/04/10 لغايت ساعت 10 صبح مورخ 1403/04/28 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 10 صبح مورخ 1403/04/10 تا ساعت 10 صبح مورخ 1403/04/18 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 10 صبح مورخ 1403/04/10 تا ساعت 10 صبح مورخ 1403/04/28 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1403/04/31 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 10صبح مورخ 1403/04/18) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند.

ادامه

مزايده عمومي شماره 1403/02(و ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده مزايده بشماره 2003004040000002) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت دوم سال1403 استان يزدIndex

اگهي مزايده املاک و اموال تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران نوبت دوم سال 1403 استان يزد(بشماره 02/1403) با سلام و احترام، بانک ملي ايران در نظر دارد تعدادي از اموال تمليکي و مازاد ملکي خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت "نقدي"، "نقد و اقساط" به فروش رساند. جدول شماره (1) شرايط واگذاري اموال مشاعي و اموال متصرفدار رديف نوع کاربري پيش پرداخت مدت تنفس نحوه بازپرداخت نرخ سود 1 تمامي اموال با کاربري¬هاي صنعتي – دامداري – کشاورزي – زراعي(متصرفدار) %10 12 ماه حداکثر 48 ماه اقساط متوالي ماهيانه نرخ سود معادل "حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار" (در حال حاضر 23%) 2 تمامي اموال مشاعي (تمام کاربري¬ها) %10 12 ماه حداکثر 48 ماه اقساط متوالي ماهيانه 3 تمامي اموال با کاربري¬هاي مسکوني – تجاري – اداري – خدماتي ششدانگ متصرفدار (بجز مناطق مستثناء)* %10 12 ماه حداکثر 48 ماه اقساط متوالي ماهيانه 4 تمامي اموال با کاربري¬هاي مسکوني - تجاري – اداري – خدماتي ششدانگ متصرفدار در مناطق مستثناء* %20 12 ماه حداکثر 48 ماه اقساط متوالي ماهيانه * منظور از مناطق مستثناء در جداول (1و2) فوق شامل محدوده جغرافيايي کلان شهرهاي تهران‌، کرج‌، مشهد‌، تبريز‌، شيراز‌، اصفهان و قم و محدوده جغرافيايي استان¬هاي مازندران و گيلان مي¬باشد.* * تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 08 : 30 روز چهارشنبه مورخ 13/04/1403 لغايت ساعت 12:30 روز شنبه مورخ 06/05/1403 مي¬باشد. * مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 08 : 30 روز چهارشنبه مورخ 13/04/1403 تا ساعت 12 : 00 روز شنبه مورخ 23/04/1403 مي باشد. * مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 08 : 30 روز چهارشنبه مورخ 13/04/1403 لغايت ساعت 12:30 روزشنبه مورخ 06/05/1403 مي-باشد. *تاريخ بازديد از املاک مورد مزايده از ساعت 08:00 سه شنبه مورخ19/04/1403 تا ساعت 12:00 پنجشنبه مورخ 21/04/1403 مي باشد. * تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 09 :00 صبح روز يکشنبه مورخ 07/05/1403خواهد بود. ** هچنين مزايده مذکور در روزنامه کثيرالانتشارسراسري(چهارشنبه مورخ 13/04/1403) و روزنامه محلي(شنبه مورخ 16/04/1403)منتشر و در پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران(چهارشنبه مورخ 13/04/1403) قابل مشاهده خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (از ساعت 08 : 30 روز چهارشنبه مورخ 13/04/1403 تا ساعت 12 : 00 روز شنبه مورخ 23/04/1403) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 36955506-035 و 36951111-035 داخلي5506 اعلام مي گردد. 2- مراجعه به سايت بانک ملي ايران www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده -آگهي مزايده عمومي/ استاني 02/1403 املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران 3- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "سامانه ستاد" ( ir.setadiran.www مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي? مزايده گر ? مزايده شماره 2003004040000002 مراجعه فرمايند. 4- مراجعه حضوري به شعب بانک ملي ايران - اداره امور شعب استان يزد ليست مزايده عمومي شماره 1403/02(و ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده مزايده بشماره 2003004040000002) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت دوم سال1403 استان يزد تاريخ تنظيم : 1403/04/07 رديف شماره مال مرجع نوع مـــال نشـــاني ملک نوع ملک کاربـري "مساحت تقريبي عرصه (مترمربع)" "مساحت تقريبي اعيان (مترمربع)" "پلاک ثبـتي " "وضعيت کنوني " توضيـحـات مال "مبلغ پايه مزايـــده (ريال)" شرايط فروش 1 1 تمليکي تفت - نصرآباد - مزرعه حسين آباد(مرغ گوشتي رزاق نصراباد) ساختمان خارج از طرح هادي و وضع موجود مرغداري مي باشد 19998 6900 يکفرعي از 178 اصلي بخش 14 يزد متصرفدار مورد مزايده 1.1426.265.251سهم از 8.693.280.000 سهم مشاع از مرغداري شامل ساختمان سالن هاي مجزي و انبار اذوقه و اتاق کارگري با مصالح بنايي و ديوار باربر اجري با سقف ضربي( که قسمتي از سقف سالنها ريزش کرده است و داراي قدمت بيش از 25 سال که حدود ملک به جاده يا معبر نمي باشد و دسترسي به ملک از ملک مجاور مي باشد -طبق استعلام شماره 5093 مورخ 1398/07/30 فرمانداري تفت بخشداري مرکزي تفت نوع کاربري خارج از طرح هادي و وضع موجود مرغداري مي باشد-طبق نامه شماره 98/55/65359 مورخ1398/07/13هاد کشاورزي استان يزد پلاک مذکور مشروط به عدم تغيير کاربري و تفکيک اراضي و تنظيم اقرار نامه کتبي ضمن انتقال دردفاتر اسناد رسمي توسط منتقل اليه داير بر کاربري غير مسکوني زمين و عدم امکان ساخت مسکن در ان با کسب نظر از ساير ادارات ذيربط بلمانع مي باشد. ملک مذکور داراي امتياز برق با ترانسفورماتور (خارج ار پلاک نصب شده)مي باشد- بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد 17,163,359,135 نقدي - نقد و اقساط (10 درصد پيش پرداخت حداکثر 12ماه تنفس مابقي طي اقساط متوالي ماهيانه حداکثر بمدت48 ماه ( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد ، درحال حاضر 23%) 2 2 تمليکي يزد - ابتداي خيابان ايت اله کاشاني- حد فاصل کوچه 23 تا 25 -روبرو فروشگاه پالاديوم(شرکت پلاستيک جلوه) ساختمان تجاري 51/93 59/93 1260/1/13 بخش 5 يزد تخليه(کليد تحويل دادگستري مي باشد) مورد مزايده 27/03 سهم از 72 سهم مشاع از يک مغازه با کاربري تجاري، مشتمل بر همکف و نيم طبقه(که در انتهاي مغازه مي باشد) -مغازه فاقد سيستم گرمايش مي باشد- داراي انشعاب برق مي باشد-- بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 23,339,654,170 فقط بصورت نقدي و بدون تخفيف بفروش مي رسد

ادامه

مزايده سراسري نوبت دوم اموال غير منقول 1403 (1403/02)

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 10 مورخ 1403/03/06 لغايت ساعت 10 مورخ 1403/03/31 مي¬باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 10 مورخ 1403/03/06 تا ساعت 10 مورخ 1403/03/21 مي¬باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 10 مورخ 1403/03/06 تا ساعت 10 مورخ 1403/03/31 مي¬باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1403/04/03 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 10مورخ 1403/03/21) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند.

ادامه

مزايده سراسري نوبت اول واگذاري سهام شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران(سهامي خاص)

مزايده سراسري نوبت اول واگذاري سهام شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران (سهامي خاص) بانک ملي ايران در نظر دارد تعداد 5.143.055.684 سهم (به حروف پنج ميليارد و يکصد و چهل و سه ميليون و پنجاه و پنج هزار و ششصد و هشتاد و چهار سهم) ، معادل 75% (به حروف هفتاد و پنج درصد) سهام شرکت مذکور را با شرايط مصرح در "تعهدنامه شرکت در مزايده" به قيمت 260,012,323,160,304 ريال از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) به صورت نقدي به فروش برساند. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 10 مورخ 1403/02/29 لغايت ساعت 10 مورخ 1403/03/19 مي¬باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 10 مورخ 1403/02/29 تا ساعت 10 مورخ 1403/03/09 مي¬باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 10 مورخ 1403/02/29 تا ساعت 10 مورخ 1403/03/19 مي¬باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1403/03/20خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي-باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 10 مورخ 1403/03/09) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند.

ادامه

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت اول سال 1403

تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 10 مورخ 1403/02/09 لغايت ساعت 10 مورخ 1403/02/27 مي¬باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 10 مورخ 1403/02/09 تا ساعت 10 مورخ 1403/02/17 مي¬باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 10 مورخ 1403/02/09 تا ساعت 10 مورخ 1403/02/27 مي¬باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1403/02/30 بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 10 مورخ 1403/02/17 ) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند.

ادامه

مزايده سراسري اموال غيرمنقول تمليکي وملکي اداره امور شعب استان البرز

مزايده سراسري اموال غيرمنقول تمليکي وملکي اداره امور شعب استان البرز

ادامه

مزايده عمومي شماره 1403/01(و ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده مزايده بشماره 2003004040000001) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت اول سال1403 استان يزدIndex

اگهي مزايده املاک و اموال تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران نوبت اول سال 1403 استان يزد(بشماره 01/1403) با سلام و احترام، بانک ملي ايران در نظر دارد تعدادي از اموال تمليکي و مازاد ملکي خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت "نقدي"، "نقد و اقساط" به فروش رساند. *شرايـــط ويـــژه فـــروش/واگـــذاري قســـطي * رديف کاربري پيش پرداخت مدت تنفس نحوه باز پرداخت نرخ سود 1 صنـــعتــي(منقول و غير منقول)، دامـداري، کشـاورزي 20% قيمت واگذاري حداکثر شش ماه تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا" به مدت 60 ماه حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد(درحال حاضر 23%) 2 تجـــاري خدمـــاتي 30% قيمت واگذاري حداکثر شش ماه تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس به مدت 36 ماه 3 مسکـــوني اداري 30% قيمت واگذاري بدون مهلت تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 24 ماه 40% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت30 ماه 50% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 36 ماه * تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 08 : 30 روز دوشنبه مورخ 20/01/1403 لغايت ساعت 12:30 روز سه شنبه مورخ 11/02/1403 مي¬باشد. * مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 08 : 30 روز دوشنبه مورخ 20/01/1403 تا ساعت 12 : 00 روز شنبه مورخ 01/02/1403 مي باشد. * مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 08 : 30 روز دوشنبه مورخ 20/01/1403 لغايت ساعت 12:30 روز سه شنبه مورخ 11/02/1403 مي¬باشد. *تاريخ بازديد از املاک مورد مزايده از ساعت 08:00 سه شنبه مورخ28/01/1403 تا ساعت 12:00 پنجشنبه مورخ 30/01/1403 مي باشد. * تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 09 :00 صبح روز چهارشنبه مورخ 12/02/1403خواهد بود. ** هچنين در روزنامه کثيرالانتشارسراسري(دوشنبه مورخ 20/02/1403) و روزنامه محلي(شنبه مورخ 25/01/1403)منتشر و در پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران قابل مشاهده خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (از ساعت 08 : 30 روز دوشنبه مورخ 20/01/1403 تا ساعت 12 : 00 روز شنبه مورخ 01/02/1403) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 36955506-035 و 36951111-035 داخلي5506 اعلام مي گردد. 2- مراجعه به سايت بانک ملي ايران www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده -آگهي مزايده عمومي/ استاني 01/1403 املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران 3- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "سامانه ستاد" ( ir.setadiran.www مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي? مزايده گر ? مزايده شماره 2003004040000001 مراجعه فرمايند. 4- مراجعه حضوري به شعب بانک ملي ايران - اداره امور شعب استان يزد ليست مزايده عمومي شماره 1403/01(و ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده مزايده بشماره 2003004040000001) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت اول سال1403 استان يزد تاريخ تنظيم : 1403/01/15 رديف شماره مال مرجع نوع مـــال نشـــاني ملک نوع ملک کاربـري "مساحت تقريبي عرصه (مترمربع)" "مساحت تقريبي اعيان (مترمربع)" "پلاک ثبـتي " "وضعيت کنوني " توضيـحـات مال "مبلغ پايه مزايـــده (ريال)" شرايط فروش 1 1 تمليکي يزد- سرچشمه زارچ - کندرو کنار گذر يزد به ميبد - جنب کمربندي - جنب نمايندگي گواه - کارواش و قطعه شوئي سپنتا (گاراژ) (محمد رضا شريفي) گاراژ خدماتي- تعميرگاه 2471 284 1137/4بخش9يزد تخليه(کليد تحويل دادگستري مي باشد) مورد مزايده 1169/62 سهم از 2471 سهم مشاع از يک گاراژ با کاربري خدمات بين راهي / تعميرگاه- داراي شش باب مغازه داخل گاراژ - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 42,475,997,547 نقدي - نقد و اقساط (سي درصد پيش پرداخت حداکثر شش ماه مدت تنفس مابقي طي اقساط متوالي ماهيانه حداکثر بمدت سي و شش ماه( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد ، درحال حاضر 23%) 2 2 ملکي مازاد ميبد- خيابان آيت اله کاشاني - قبل از کوچه خالق 22 (محل سابق بانک ملي شعبه ده آباد ميبد) ساختمان تجاري/ مسکوني 162 تجاري365 و مسکوني 162 (مجموعا527) 9فرعي از 7318 اصلي بخش21يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ ساختمان مشتمل بر زيرزمين ، همکف ، نيم طبقه و طبقه اول(مسکوني) که در زمان بازسازي داراي حدود 1/7 مترمربع عقب نشيني مي باشد - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 85,320,000,000 نقدي - نقد و اقساط (سي درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط متوالي ماهيانه حداکثر بمدت بيست و چهار ماه ( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد ، درحال حاضر 23%) 2-چهل درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط متوالي ماهيانه حداکثر بمدت سي ماه ( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد ، درحال حاضر 23%) 3-پنجاه درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط متوالي ماهيانه حداکثر بمدت سي و شش ماه( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد ، درحال حاضر 23%) 3 3 تمليکي تفت - نصرآباد - مزرعه حسين آباد(مرغ گوشتي رزاق نصراباد) ساختمان مرغداري 19998 6900 يکفرعي از 178 اصلي بخش 14 يزد متصرفدار مورد مزايده 1.1426.265.251سهم از 8.693.280.000 سهم مشاع از مرغداري شامل ساختمان سالن هاي مجزي و انبار اذوقه و اتاق کارگري با مصالح بنايي و ديوار باربر اجري با سقف ضربي( که قسمتي از سقف سالنها ريزش کرده است و داراي قدمت بيش از 25 سال که حدود ملک به جاده يا معبر نمي باشد و دسترسي به ملک از ملک مجاور مي باشد - ملک مذکور داراي امتياز برق با ترانسفورماتور (خارج ار پلاک نصب شده)مي باشد- بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد 17,163,359,135 فقط بصورت نقدي و بدون تخفيف بفروش مي رسد 4 4 تمليکي يزد - ابتداي خيابان ايت اله کاشاني- حد فاصل کوچه 23 تا 25 -روبرو فروشگاه پالاديوم(شرکت پلاستيک جلوه) ساختمان تجاري 51/93 59/93 1260/1/13 بخش 5 يزد تخليه(کليد تحويل دادگستري مي باشد) مورد مزايده 27/03 سهم از 72 سهم مشاع از يک مغازه با کاربري تجاري، مشتمل بر همکف و نيم طبقه(که در انتهاي مغازه مي باشد) -مغازه فاقد سيستم گرمايش مي باشد- داراي انشعاب برق مي باشد-- بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 23,339,654,170 فقط بصورت نقدي و بدون تخفيف بفروش مي رسد

ادامه

مزايده سراسري نوبت ششم آپارتمان اداري واقع در برج خليفه دبي (اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران)

بانک ملي ايران در نظر دارد از طريق مزايده در بستر سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) نسبت به واگذاري يکدستگاه آپارتمان اداري به مساحت 1054 متر مربع با 18 پارکينگ اختصاصي واقع در طبقه 116 برج خليفه دبي (قيمت پايه 45،420،000 درهم) به صورت نقدي(با شرايط 20% ثمن معامله پس از ابلاغ مصوبه فروش و در مهلت زماني مقرر، 30% ثمن معامله حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ مصوبه فروش و 50% الباقي حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ مصوبه فروش) و با شرايط مصرح در اسناد مزايده اقدام نمايد. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 11 مورخ 1402/12/12 لغايت ساعت 11 مورخ1403/01/25 مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 11 مورخ 1402/12/12 تا ساعت 11 مورخ 1403/01/15 مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 11 مورخ 1402/12/12 تا ساعت 11 مورخ 1403/01/25 مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1403/01/26 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده( 1403/01/15 ) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 6 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ?مزايده سراسري (نوبت ششم برج خليفه دبي) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي -مزايده گر ( مزايده شماره 2002091218000012 اموال غيرمنقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

مزايده سراسري نوبت چهارم واگذاري سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروري دشت چشمه بناب(سهامي خاص)

بانک ملي ايران در نظر دارد تعداد 1/600/000 سهم، معادل 100% (صددرصد) سهام شرکت مذکور را با قيمت پايه 11،380،000،000،000 ريال معادل حروفي يازده هزار و سيصد و هشتاد ميليارد ريال با شرايط مصرح در "تعهدنامه شرکت در مزايده" از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) به صورت نقدي يا نقد و اقساط (بيست درصد پيش پرداخت ، بدون مهلت تنفس ، مابقي طي 8 قسط 6 ماهه مجموعاً 48 ماه با سود 23 درصد) به فروش برساند. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 11 مورخ 12/07 /1402 لغايت ساعت 11 مورخ 1402/12/26 مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 11 مورخ 1402/12/07 تا ساعت 11 مورخ 1402/12/16مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 11 مورخ 1402/12/07 تا ساعت 11 مورخ 1402/12/26 مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1402/12/27خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 11مورخ 1402/12/16) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند . متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره 60994040 2- ارتباط پيامکي ارسال عدد 4 به شماره تلفن 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ?مزايده سراسري (نوبت چهارم سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروري دشت چشمه بناب (سهامي خاص) 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر? ( مزايده شماره 1002091218000013 اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران ( به آدرس تهران خيابان فردوسي-ادارات مرکزي- ساختمان فردوسي- طبقه اول)

ادامه

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت هشتم سال 1402

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 11 مورخ 1402/12/03 لغايت ساعت 11 مورخ 1402/12/19 مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 11 مورخ 1402/12/03 تا ساعت 11 مورخ 1402/12/09 مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 11 مورخ 1402/12/03 تا ساعت 11 مورخ 1402/12/19مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1402/12/20 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده( 1402/12/09 ) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 8 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ?مزايده سراسري (نوبت هشتم اموال غيرمنقول و اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر? ( مزايده شماره 2002091218000011 اموال غيرمنقول و مزايده شماره 1002091218000012 براي اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

مزايده استاني نوبت ششم اموال تمليکي اداره امور شعب استان همدان

مزايده استاني نوبت ششم اموال تمليکي اداره امور شعب استان همدان

ادامه

مزايده سراسري نوبت سوم واگذاري سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروري دشت چشمه بناب(سهامي خاص)

مزايده سراسري نوبت سوم واگذاري سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروري دشت چشمه بناب ( سهامي خاص) بانک ملي در نظر دارد تعداد 1،600،000 سهم ، معادل 100 %صددرصد( سهام شرکت مذکور را با قيمت پايه11،380،000،000 ريال معادل حروفي يازده هزار و سيصد و هشتاد ميليارد ريال با شرايط مصرح در "تعهدنامه شرکت در مزايده" از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد ايران به صورت نقدي يا نقد و اقساط به فروش برساند. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 13:30 مورخ 1402/11/11 لغايت ساعت 13:30 مورخ 1402/11/28 مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 13:30 مورخ 1402/11/11 تا ساعت 13:30 مورخ 1402/11/18 مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 13:30 مورخ 1402/11/11 تا ساعت 13:30 مورخ 1402/11/28 مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 9 صبح روز يکشنبه مورخ 1402/11/29 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتما مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده )ساعت13:30 مورخ 1402/11/18 نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق ( سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ) ستاد ايران اقدام نمايند.

ادامه

مزايده سراسري اموال منقول و غير منقول نوبت هفتم سال 1402 املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/11/08 لغايت ساعت 13 مورخ 1402/11/28 مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/11/08 تا ساعت 13 مورخ 1402/11/18 مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/11/08 تا ساعت 13 مورخ 1402/11/28 مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1402/11/29 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 13 مورخ 1402/11/18) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند.

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 02-1402

تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 8 مورخ 1402/10/23 لغايت ساعت 12 مورخ 1402/11/15مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده تا ساعت 18 مورخ 1402/11/04 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1402/11/15خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 05832720416 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2001003232000004 اموال غيرمنقول) 5- مراجعه حضوري اداره امور شعب بانک ملي خراسان شمالي

ادامه

مزايده املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت پنجم سال 1402 استان اردبيل

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان اردبيل در نظر دارد قسمتي از املاک و مستغلات مازاد و تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي با جزئيات مندرج در اسناد مزايده و با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزايده 2002001387000006 به صورت الکترونيکي به فروش برساند . تاريخ نمايش در سامانه : از 4/10/1402ساعت 8:00 صبح تا 21/10/1402 ساعت 19:00 مهلت بازديداز املاک:از4/10/1402تا 21/10/1402همه روزه به غيرازايام تعطيل ازساعت08:00صبح تا ساعت 15:00 مهلت دريافت اسناد مزايده: از ساعت 8:00 صبح 4/10/1402 تا ساعت 19:00 بعد از ظهر 11/10/1402 مهلت ارسال پيشنهاد: از ساعت 8:00 صبح 4/10/1402 تا ساعت 19:00 بعد از ظهر 21/10/1402 تاريخ بازگشايي: 10صبح مورخ 23/10/1402 تاريخ اعلام به برنده : 23/10/1402 متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر با تلفن 33249912-045 تماس حاصل نمايند.

ادامه

مزايده نوبت پنجم اموال تمليکياداره امور شعب بانک ملي استان همدان

مزايده نوبت پنجم اموال تمليکياداره امور شعب بانک ملي استان همدان

ادامه

آگهي مزايده استاني املاک و اموال مازاد و نمليکي بانک ملي استان مازندران شماره(1402/09)

اداره امور شعب بانک ملي استان مازندران در نظر دارد، تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس (/http:// www.setadiran.ir) (مزايده - مزايده دستگاه اجرائي - مزايده گر) مزايده مربوط به اموال غيرمنقول به شماره 2002030013000009 وضعيت موجود و بصورت نقدي، نقد و اقساط، متصرف دار و غير متصرف دار به فروش برساند. متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 12 مورخ 23/10/1402 لغايت ساعت 19:00 مورخ 01/11/1402 نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام و پس از آن قيمت پيشنهادي خود را حداکثر تا تاريخ 12/11/1402 ،ساعت 19 از طريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نمايند و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تماس 33347022-011 تماس حاصل نمايند. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي-بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 01/11/1402) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند.

ادامه

Indexليست مزايده عمومي شماره 1402/05(و ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده مزايده بشماره 2002004040000005) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت پنجم سال1402 استان يزد

اگهي مزايده املاک و اموال تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران نوبت پنجم سال 1402 استان يزد(بشماره 05/1402) با سلام و احترام، بانک ملي ايران در نظر دارد تعدادي از اموال تمليکي و مازاد ملکي خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت "نقدي"، "نقد و اقساط" به فروش رساند. *شرايـــط ويـــژه فـــروش/واگـــذاري قســـطي * رديف کاربري پيش پرداخت مدت تنفس نحوه باز پرداخت نرخ سود 1 صنـــعتــي(منقول و غير منقول)، دامـداري، کشـاورزي 20% قيمت واگذاري حداکثر شش ماه تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا" به مدت 60 ماه حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد(درحال حاضر 23%) 2 تجـــاري خدمـــاتي 30% قيمت واگذاري حداکثر شش ماه تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس به مدت 36 ماه 3 مسکـــوني اداري 30% قيمت واگذاري بدون مهلت تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 24 ماه 40% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت30 ماه 50% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 36 ماه * تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 08 : 30 روز شنبه مورخ 23/10/1402 لغايت ساعت 12:30 روز يکشنبه مورخ 15/11/1402 مي¬باشد. * مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 08 : 30 روز شنبه مورخ23/10/1402 تا ساعت 12 : 00 روز چهارشنبه مورخ 04/11/1402 مي باشد. * مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 30 : 08 روز شنبه مورخ 23/10/1402 لغايت ساعت 12:30 روز يکشنبه مورخ 15/11/1402 مي باشد. *تاريخ بازديد از املاک مورد مزايده از ساعت 08:00 يکشنبه مورخ01/11/1402 تا ساعت 12:00 سه شنبه مورخ 03/11/1402 مي باشد. * تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 09 :00 صبح روز دوشنبه مورخ 16/11/1402خواهد بود. ** هچنين در روزنامه کثيرالانتشارسراسري(شنبه مورخ 23/10/1402) و روزنامه محلي(دوشنبه مورخ 25/10/1402)منتشر و در پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران قابل مشاهده خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (از ساعت 08 : 30 روز شنبه مورخ23/10/1402 تا ساعت 12 : 00 روز چهارشنبه مورخ 04/11/1402) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 36955506-035 و 36951111-035 داخلي5506 اعلام مي گردد. 2- مراجعه به سايت بانک ملي ايران www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده -آگهي مزايده عمومي/ استاني 05/1402 املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران 3- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "سامانه ستاد" ( ir.setadiran.www مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي? مزايده گر ? مزايده شماره 2002004040000005 مراجعه فرمايند. 4- مراجعه حضوري به شعب بانک ملي ايران - اداره امور شعب استان يزد ليست مزايده عمومي شماره 1402/05(و ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده مزايده بشماره 2002004040000005) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت پنجم سال1402 استان يزد تاريخ تنظيم : 1402/10/17 رديف شماره مال مرجع نوع مـــال نشـــاني ملک نوع ملک کاربـري "مساحت تقريبي عرصه (مترمربع)" "مساحت تقريبي اعيان (مترمربع)" "پلاک ثبـتي " "وضعيت کنوني " توضيـحـات مال "مبلغ پايه مزايـــده (ريال)" شرايط فروش 1 1 تمليکي يزد- سرچشمه زارچ - کندرو کنار گذر يزد به ميبد - جنب کمربندي - جنب نمايندگي گواه - کارواش و قطعه شوئي سپنتا (گاراژ) (محمد رضا شريفي) گاراژ تجاري- تعميرگاه 2471/00 حدود 284 مترمربع 1137/4بخش9يزد تخليه(کليد تحويل دادگستري مي باشد) مورد مزايده صرفا 1169/62 سهم از 2471 سهم مشاع از يک گاراژ با کاربري تجاري / تعميرگاه- داراي شش باب مغازه داخل گاراژ - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 42,475,997,547 فقط بصورت نقدي و بدون تخفيف بفروش مي رسد 2 2 تمليکي يزد - ابتداي خيابان ايت اله کاشاني- حد فاصل کوچه 23 تا 25 -روبرو فروشگاه پالاديوم(شرکت پلاستيک جلوه) ساختمان تجاري 51/93 حدود 59/93 مترمربع 1260/1/13 بخش 5 يزد تخليه(کليد تحويل دادگستري مي باشد) مورد مزايده صرفا 27/03 سهم از 72 سهم مشاع از يک مغازه با کاربري تجاري، مشتمل بر همکف و نيم طبقه(که در انتهاي مغازه مي باشد) -مغازه فاقد سيستم گرمايش مي باشد- داراي انشعاب برق مي باشد-- بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 20,873,166,667 1- نقدي 2- نقد و اقساط ( سي درصد قيمت واگذاري پيش پرداخت -حداکثر شش ماه مدت تنفس- مابقي اقساط متوالي ماهيانه حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا بمدت سي و شش ماه ( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد ، درحال حاضر 23%) 3 3 تمليکي يزد- خيابان امام خميني - خيابان مسجد جامع - بازار چهارسوق پلاک2(شرکت بازرگاني ايده ال نوين) ساختمان تجاري 37/30 همکف37/30مترمربع ونيم طبقه 24 متر مربع صفر فرعي از 226 اصلي بخش 3 يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ مغازه با مساحت عرصه 37/30متر مربع و مساحت اعياني 37/30 مترمربع همکف و 24 متر مربع نيم طبقه با قدمت بيش از 60 سال و مصالح خشت گل و طاق ضربي قديمي که بازسازي نشده است - فاقد انشعابات اب و برق و گاز مي باشد - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 14,920,000,000 فقط بصورت نقدي و بدون تخفيف بفروش مي رسد 4 4 ملکي مازاد يزد - ميبد- خيابان آيت اله کاشاني - قبل از کوچه خالق 22 (محل سابق بانک ملي شعبه ده آباد ميبد) ساختمان تجاري/ مسکوني 162/00 تجاري365مترمربع و مسکوني 162 مترمربع(مجموعا527مترمربع) 9فرعي از 7318 اصلي بخش21يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ ساختمان مشتمل بر زيرزمين ، همکف ، نيم طبقه و طبقه اول(مسکوني) که در زمان بازسازي داراي حدود 1/7 مترمربع عقب نشيني مي باشد - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 85,320,000,000 فقط بصورت نقدي و بدون تخفيف بفروش مي رسد

ادامه

مزايده اموال مازاد وتمليکي بانک ملي اداره امور شعب استان البرز

مزايده اموال مازاد وتمليکي بانک ملي اداره امور شعب استان البرز

ادامه

مزايده نوبت چهارم بانک ملي اداره امور شعب استان البرز

مزايده اموال غير منقول تمليکي ومازاد بانک ملي اداره امور شعب استان البرز

ادامه

آگهي مزايده استاني املاک و اموال مازاد و نمليکي بانک ملي استان مازندران شماره(1402/08)

اداره امور شعب بانک ملي استان مازندران در نظر دارد، تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس (/http:// www.setadiran.ir) (مزايده - مزايده دستگاه اجرائي - مزايده گر) مزايده مربوط به اموال غيرمنقول به شماره 2002030013000008 وضعيت موجود و بصورت نقدي، نقد و اقساط، متصرف دار و غير متصرف دار به فروش برساند.

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 01-1402

تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 8 مورخ 1402/09/27 لغايت ساعت 12 مورخ 1402/10/19 مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده تا ساعت 18 مورخ 1402/10/07ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1402/10/20خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 05832720416 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2001003232000004 اموال غيرمنقول) 5- مراجعه حضوري اداره امور شعب بانک ملي خراسان شمالي

ادامه

مزايده سراسري نوبت ششم اموال غير منقول و منقول سال 1402

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/09/22 لغايت ساعت 19 مورخ 1402/10/14 مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/09/22 تا ساعت 19 مورخ 1402/10/04 مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/09/22 تا ساعت 19 مورخ 1402/10/14 مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1402/10/17 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1402/10/04) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند.

ادامه

مزايده اموال تمليکي نوبت چهارم

مزايده نوبت چهارم اموال تمليکي اداره امور شعب استان همدان

ادامه

مزايده املاک تمليکي و مازاد بانک ملي استان زنجان نوبت سوم سال 1402

مزايده املاک تمليکي و مازاد بانک ملي استان زنجان نوبت سوم سال 1402

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت پنجم املاک و اموال مازاد اداره امور شعب استان چهار محال و بختياري آذر ماه 1402

اداره امور شعب بانک ملي استان چهار محال و بختياري در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.ir ( مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ) مزايده شماره 2002003340000005 مربوط به اموال غيرمنقول ، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط و متصرفدار و غيرمتصرف دار به فروش برساند . متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 08:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 09/09/1402 لغايت ساعت 14:00روز دوشنبه مورخ 13/09/ 1402 نسبت به خريد اسناد (مهلت خريد اسناد تا ساعت 14 مورخ 13/09/1402 مي باشد) و شرکت در مزايده اقدام نموده و پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 25/09/1402 از طريق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده ، با شماره تلفن 32225116-038 دايره مهندسي و املاک مطرح نمايند .

ادامه

مزايده نوبت دوم سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروري دشت چشمه بناب

بانک ملي در نظر دارد تعداد 1/600/000 سهم ، معادل 100% (صددرصد) سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروري دشت چشمه بناب را با قيمت پايه 11،380،000،000،000 ريال معادل حروفي يازده هزار و سيصد و هشتاد ميليارد ريال با شرايط مصرح در "تعهدنامه شرکت در مزايده" از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) به صورت نقد به فروش برساند. متقاضيان خريد مي توانند نسخه چاپ شده (پرينت) تعهدنامه شرکت در مزايده از سامانه ستاد ايران دريافت و پس از مهر و امضاء (همه صفحات)، تعهدنامه ممهور به مهر و امضاء را در سامانه ستاد ايران بارگزاري نمايند. بديهي است در صورت عدم تکميل و تاييد تعهدنامه با مهر و امضاء متقاضي / متقاضيان ، بانک مخير به رد پيشنهاد ارائه شده خواهد بود.

ادامه

مزايده املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت چهارم سال 1402 استان اردبيل

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان اردبيل در نظر دارد قسمتي از املاک و مستغلات مازاد و تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي با جزئيات مندرج در اسناد مزايده و با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزايده 2002001387000005 به صورت الکترونيکي به فروش برساند . تاريخ نمايش در سامانه : از 22/8/1402ساعت 8:00 صبح تا 11/9/1402 ساعت 19:00 مهلت بازديداز املاک:از22/8/1402تا 11/9/1402همه روزه به غيرازايام تعطيل ازساعت08:00صبح تا ساعت 15:00 مهلت دريافت اسناد مزايده: از ساعت 8:00 صبح 22/8/1402 تا ساعت 19:00 بعد از ظهر 30/8/1402 مهلت ارسال پيشنهاد: از ساعت 8:00 صبح 22/8/1402 تا ساعت 19:00 بعد از ظهر 11/9/1402 تاريخ بازگشايي: 10صبح مورخ 12/9/1402 تاريخ اعلام به برنده : 12/9/1402 متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر با تلفن 33249912-045 تماس حاصل نمايند.

ادامه

مزايده سراسري نوبت دوم شرکت کفش فدک (بلا) سال 1402

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/08/27 لغايت ساعت 19 مورخ 09/18/ 1402 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/08/27 تا ساعت 19 مورخ 1402/09/08 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/08/27 تا ساعت 19 مورخ 09/18/ 1402 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 9صبح روز يکشنبه مورخ 1402/09/19خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19مورخ 1402/09/08) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 و 88811181 2- ارسال پيامک عدد 7 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت دوّم اموال غيرمنقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2002091218000007 اموال غيرمنقول) 5- مراجعه حضوري به گروه صنعتي بلا به نشاني، ميدان هفت تير، خ مفتح جنوبي ، کوچه طهمورث، پ 3.

ادامه

مزايده نوبت سوم اموال تمليکي اداره امور شعب استان همدان

مزايده نوبت سوم اموال تمليکي اداره امور شعب استان همدان

ادامه

آگهي مزايده استاني املاک و اموال مازاد و نمليکي بانک ملي استان مازندران شماره(1402/07)

اداره امور شعب بانک ملي استان مازندران در نظر دارد، تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس (/http:// www.setadiran.ir) (مزايده - مزايده دستگاه اجرائي - مزايده گر) مزايده مربوط به اموال غيرمنقول به شماره 2001030013000007 وضعيت موجود و بصورت نقدي، نقد و اقساط، متصرف دار و غير متصرف دار به فروش برساند

ادامه

مزايده املاک تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت دوم سال1402 استان زنجان

مزايده املاک تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت دوم سال1402 استان زنجان

ادامه

مزايده سراسري (نوبت پنجم اموال غيرمنقول و منقول) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/08/22 لغايت ساعت 19 مورخ 1402/09/09 مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/08/22 تا ساعت 19 مورخ 1402/08/29 مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/08/22 تا ساعت 19 مورخ 1402/09/09 مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1402/09/12خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1402/08/29) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 6 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ?مزايده سراسري (نوبت پنجم اموال غيرمنقول و اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر? ( مزايده شماره 2002091218000006 اموال غيرمنقول و مزايده شماره 1002091218000006 براي اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت چهارم املاک و اموال مازاد اداره امور شعب استان چهار محال و بختياري آبان ماه 1402

اداره امور شعب بانک ملي استان چهار محال و بختياري در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.ir ( مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ) مزايده شماره 2002003340000004 مربوط به اموال غيرمنقول ، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط و متصرفدار و غيرمتصرف دار به فروش برساند . متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 10/08/1402 لغايت ساعت 14:00روز شنبه مورخ 13/08/ 1402 نسبت به خريد اسناد (مهلت خريد اسناد تا ساعت 14 مورخ 13/08/1402 مي باشد) و شرکت در مزايده اقدام نموده و پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده حداکثر تا ساعت 14:00 روز يکشنبه مورخ 28/08/1402 از طريق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده ، با شماره تلفن 32225116-038 دايره مهندسي و املاک مطرح نمايند .

ادامه

مزايده املاک و اموال تمليکي ومازاد بانک ملي ايران نوبت سوم1402 استان اردبيل

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان اردبيل در نظر دارد قسمتي از املاک و مستغلات مازاد و تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي با جزئيات مندرج در اسناد مزايده و با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزايده 2002001387000004 به صورت الکترونيکي به فروش برساند . تاريخ نمايش در سامانه : از 3/8/1402ساعت 8:00 صبح تا 20/8/1402 ساعت 19:00 مهلت بازديداز املاک:از3/8/1402تا 20/8/1402همه روزه به غيرازايام تعطيل ازساعت08:00صبح تا ساعت 15:00 مهلت دريافت اسناد مزايده: از ساعت 8:00 صبح 3/8/1402 تا ساعت 19:00 بعد از ظهر 10/8/1402 مهلت ارسال پيشنهاد: از ساعت 8:00 صبح 3/8/1402 تا ساعت 19:00 بعد از ظهر 20/8/1402 تاريخ بازگشايي: 10صبح مورخ 21/8/1402 تاريخ اعلام به برنده : 21/8/1402 متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر با تلفن 33249912-045 تماس حاصل نمايند.

ادامه

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/07/22 لغايت ساعت 19 مورخ 1402/08/11 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/07/22 تا ساعت 19 مورخ 1402/08/01 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/07/22 تا ساعت 19 مورخ 1402/08/11 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1402/08/14 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1402/08/01) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 5 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت چهارم اموال غيرمنقول و اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2002091218000005 اموال غيرمنقول و مزايده شماره 1002091218000005 براي اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

مزايده املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت ششم سال 1402 استان مازندران

اداره امور شعب بانک ملي استان مازندران در نظر دارد، تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس (/http:// www.setadiran.ir) (مزايده - مزايده دستگاه اجرائي - مزايده گر) مزايده مربوط به اموال غيرمنقول به شماره 2002030013000006 وضعيت موجود و بصورت نقدي، نقد و اقساط، متصرف دار و غير متصرف دار به فروش برساند.

ادامه

مزايده املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت سوم سال1402 استان البرز

مزايده املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت سوم سال1402 استان البرز

ادامه

مزايده عمومي شماره 1402/04(و ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده بشماره 2002004040000004) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت چهارم سال1402 استان يزد

اگهي مزايده املاک و اموال تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران نوبت چهارم سال 1402 استان يزد(بشماره 04/1402) با سلام و احترام، بانک ملي ايران در نظر دارد تعدادي از اموال تمليکي و مازاد ملکي خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت "نقدي"، "نقد و اقساط" به فروش رساند. *شرايـــط ويـــژه فـــروش/واگـــذاري قســـطي * رديف کاربري پيش پرداخت مدت تنفس نحوه باز پرداخت نرخ سود 1 صنـــعتــي(منقول و غير منقول)، دامـداري، کشـاورزي 20% قيمت واگذاري حداکثر شش ماه تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا" به مدت 60 ماه حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد(درحال حاضر 23%) 2 تجـــاري خدمـــاتي 30% قيمت واگذاري حداکثر شش ماه تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس به مدت 36 ماه 3 مسکـــوني اداري 30% قيمت واگذاري بدون مهلت تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 24 ماه 40% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت30 ماه 50% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 36 ماه * تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 08 : 30 روز پنجشنبه مورخ 20/07/1402 لغايت ساعت 12:30 روز پنجشنبه مورخ 11/08/1402 مي¬باشد. * مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 08 : 30 روز پنجشنبه مورخ20/07/1402 تا ساعت 12 : 00 روز دو شنبه مورخ 01/08/1402 مي باشد. * مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 30 : 08 روز پنجشنبه مورخ 20/07/1402 لغايت ساعت 12:30 روز پنجشنبه مورخ 11/08/1402 مي باشد. *تاريخ بازديد از املاک مورد مزايده از ساعت 08:00 چهارشنبه مورخ26/07/1402 تا ساعت 12:00 يکشنبه مورخ 30/07/1402 مي باشد. * تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 09 :00 صبح روز شنبه مورخ 13/08/1402خواهد بود. ** هچنين در روزنامه کثيرالانتشارسراسري(پنجشنبه مورخ 20/07/1402) و روزنامه محلي(شنبه مورخ 22/07/1402)منتشر و در پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران قابل مشاهده خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (از ساعت 30 : 08 روز پنجشنبه مورخ 20/07/1402 تا ساعت 12 : 00 روز دوشنبه مورخ 01/08/1402) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 36955506-035 و 36951111-035 داخلي5506 اعلام مي گردد. 2- مراجعه به سايت بانک ملي ايران www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده -آگهي مزايده عمومي/ استاني 04/1402 املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران 3- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "سامانه ستاد" ( ir.setadiran.www مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي? مزايده گر ? مزايده شماره 2002004040000004 مراجعه فرمايند. 4- مراجعه حضوري به شعب بانک ملي ايران - اداره امور شعب استان يزد ليست مزايده عمومي شماره 1402/04(و ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده بشماره 2002004040000004) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت چهارم سال1402 استان يزد رديف شماره مال مرجع نوع مـــال نشـــاني ملک نوع ملک کاربـري "مساحت عرصه (مترمربع)" "مساحت اعيان (مترمربع)" "پلاک ثبـتي " "وضعيت کنوني " توضيـحـات مال "مبلغ پايه مزايـــده (ريال)" شرايط فروش شماره سات تاريخ کارشناسي 1 1 تمليکي يزد- سرچشمه زارچ - کندرو کنار گذر يزد به ميبد - جنب کمربندي - جنب نمايندگي گواه - کارواش و قطعه شوئي سپنتا (گاراژ) (محمد رضا شريفي) گاراژ تجاري- تعميرگاه 2471 حدود 284 مترمربع 1137/4بخش9يزد تخليه(کليد تحويل دادگستري مي باشد) مورد مزايده صرفا 1169/62 سهم از 2471 سهم مشاع از يک گاراژ با کاربري تجاري / تعميرگاه- داراي شش باب مغازه داخل گاراژ - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 38,967,137,547 سي درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط بيست و چهار ماهه )متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 2-چهل درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط سي ماهه )متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 3-پنجاه درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط سي و شش ماهه متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 9735000086 1402/02/18 2 2 تمليکي يزد - ابتداي خيابان ايت اله کاشاني- حد فاصل کوچه 23 تا 25 -روبرو فروشگاه پالاديوم(شرکت پلاستيک جلوه) ساختمان تجاري 51/93 حدود 59/93 مترمربع 1260/1/13 بخش 5 يزد تخليه(کليد تحويل دادگستري مي باشد) مورد مزايده صرفا 27/03 سهم از 72 سهم مشاع از يک مغازه با کاربري تجاري، مشتمل بر همکف و نيم طبقه(که در انتهاي مغازه مي باشد) -مغازه فاقد سيستم گرمايش مي باشد- داراي انشعاب برق مي باشد-- بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 20,873,166,667 سي درصد پيش پرداخت حداکثر شش ماه مدت تنفس مابقي طي اقساط سي و شش ماهه )متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 9835000107 1402/06/09 3 3 ملکي مازاد ابرکوه - خيابان شهيد بهشتي (محل سابق شعبه خ امام خميني ابرکوه) مغازه-مسکوني تجاري-مسکوني 534/87 437/21 تجاري حدود و356/66متر مربع مسکوني 3فرعي از 1845 اصلي مفروز ومجزا از صفر اصلي مذکور قطعه صفر تفکيکي بخش43 يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ ساختمان هاي دو بلوک مجزا - بلوک شمالي در دو طبقه زيرزمين و همکف به صورت يک واحد تجاري با مشاعات در زيرزمين (با کاربري تجاري در همکف و انباري و موتورخانه در زيرزمين) و بلوک جنوبي کلاً شامل دو واحد مسکوني در دو طبقه همکف و اول( با کاربري مسکوني) - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 243,786,760,000 سي درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط بيست و چهار ماهه )متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 2-چهل درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط سي ماهه )متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 3-پنجاه درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط سي و شش ماهه متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 1135000054 1402/06/10 4 4 ملکي مازاد يزد - ميبد- خيابان آيت اله کاشاني - قبل از کوچه خالق 22 (محل سابق بانک ملي شعبه ده آباد ميبد) ساختمان تجاري/ مسکوني 162 حدود 527 مترمربع(حدود 365 مترمربع تجاري و 162 مترمربع مسکوني) 7318/9 بخش21 يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ ساختمان مشتمل بر زيرزمين ، همکف ، نيم طبقه و طبقه اول(مسکوني) که در زمان بازسازي داراي حدود 1/7 مترمربع عقب نشيني مي باشد - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 79,000,000,000 سي درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط بيست و چهار ماهه )متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 2-چهل درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط سي ماهه )متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 3-پنجاه درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط سي و شش ماهه متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 1135000111 1402/03/24

ادامه

مزايده املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت چهارم سال 1402 استان گلستان

مزايده املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت چهارم سال 1402 استان گلستان

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت سوم املاک و اموال مازاد اداره امور شعب استان چهار محال و بختياري مهرماه 1402

اداره امور شعب بانک ملي استان چهار محال و بختياري در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.ir ( مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ) مزايده شماره 2002003340000003 مربوط به اموال غيرمنقول ، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط و متصرفدار و غيرمتصرف دار به فروش برساند . متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه مورخ 04/07/1402 لغايت ساعت 14:00روز پنج شنبه مورخ 13/07/ 1402 نسبت به خريد اسناد (مهلت خريد اسناد تا ساعت 13 مورخ 13/07/1402 مي باشد) و شرکت در مزايده اقدام نموده و پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده حداکثر تا ساعت 14:00 روز يکشنبه مورخ 23/07/1402 از طريق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده ، با شماره تلفن 32225116-038 دايره مهندسي و املاک مطرح نمايند .

ادامه

مزايده سراسري املاک شرکت توليدي و صنعتي کفش فدک - بلا (در حال تصفيه)

تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 11:00 مورخ 1402/07/10 لغايت ساعت 19:00 مورخ 1402/07/30 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 11:00 مورخ 1402/07/10 تا ساعت 19:00 مورخ 1402/07/19 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 11:00 مورخ 1402/07/10 تا ساعت 19:00 مورخ 1402/07/29 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکت‌هاي الکترونيکي ساعت 9:00 صبح روز يکشنبه مورخ 1402/07/30 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19:00 مورخ 1402/07/19) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 و 88811181 2- ارسال پيامک عدد 4 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت اول کفش بلا) 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2002091218000004 اموال غيرمنقول) 5- مراجعه حضوري به گروه صنعتي بلا به نشاني، ميدان هفت تير، خ مفتح جنوبي، کوچه طهمورث، پ 3.

ادامه

مزايده املاک و اموال تمليکي ومازاد بانک ملي ايران نوبت دوم سال1402استان اردبيل

مزايده املاک و اموال تمليکي ومازاد بانک ملي ايران نوبت دوم سال1402استان اردبيل

ادامه

مزايده سراسري (نوبت سوم اموال غيرمنقول و منقول) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/06/21 لغايت ساعت 19 مورخ 1402/07/13 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/06/21 تا ساعت 19 مورخ 1402/07/03 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/06/21 تا ساعت 19 مورخ 1402/07/13 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1402/07/16خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1402/07/03) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 3 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت سوم اموال غيرمنقول و نوبت سوم اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2002091218000003 اموال غيرمنقول و مزايده شماره 1002091218000004 براي اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

مزايده عمومي شماره 1402/03(و ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده بشماره 2002004040000003) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت سوم سال1402 استان يزد

اگهي مزايده املاک و اموال تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران نوبت سوم سال 1402 استان يزد(بشماره 03/1402) با سلام و احترام، بانک ملي ايران در نظر دارد تعدادي از اموال تمليکي و مازاد ملکي خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت "نقدي"، "نقد و اقساط" به فروش رساند. *شرايـــط ويـــژه فـــروش/واگـــذاري قســـطي * رديف کاربري پيش پرداخت مدت تنفس نحوه باز پرداخت نرخ سود 1 صنـــعتــي(منقول و غير منقول)، دامـداري، کشـاورزي 20% قيمت واگذاري حداکثر شش ماه تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا" به مدت 60 ماه حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد(درحال حاضر 23%) 2 تجـــاري خدمـــاتي 30% قيمت واگذاري حداکثر شش ماه تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس به مدت 36 ماه 3 مسکـــوني اداري 30% قيمت واگذاري بدون مهلت تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 24 ماه 40% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت30 ماه 50% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 36 ماه * تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 08 : 30 روز چهارشنبه مورخ 22/06/1402 لغايت ساعت 12:30 روز پنجشنبه مورخ 13/07/1402 مي¬باشد. * مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 08 : 30 روز چهارشنبه مورخ22/06/1402 تا ساعت 12 : 00 روز دو شنبه مورخ 03/07/1402 مي باشد. * مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 30 : 08 روز چهارشنبه مورخ 22/06/1402 لغايت ساعت 12:30 روز پنجشنبه مورخ 13/07/1402 مي باشد. *تاريخ بازديد از املاک مورد مزايده از ساعت 08:00 پنجشنبه مورخ 30/06/1402 تا ساعت 12:00 يکشنبه مورخ 02/07/1402 مي باشد. * تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 09 :00 صبح روز شنبه مورخ 15/07/1402خواهد بود. ** هچنين در روزنامه کثيرالانتشارسراسري(چهارشنبه مورخ 22/06/1402) و روزنامه محلي(دوشنبه مورخ 27/06/1402)منتشر و در پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران قابل مشاهده خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (از ساعت 30 : 08 روز چهارشنبه مورخ 22/06/1402 تا ساعت 12 : 00 روز دوشنبه مورخ 03/07/1402) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 36955506-035 و 36951111-035 داخلي5506 اعلام مي گردد. 2- مراجعه به سايت بانک ملي ايران www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده -آگهي مزايده عمومي/ استاني 03/1402 املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران 3- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "سامانه ستاد" ( ir.setadiran.www مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي? مزايده گر ? مزايده شماره 2002004040000003 مراجعه فرمايند. 4- مراجعه حضوري به شعب بانک ملي ايران - اداره امور شعب استان يزد ليست مزايده عمومي شماره 1402/03(و ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده بشماره 2002004040000003) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت سوم سال1402 استان يزد رديف شماره مال مرجع نوع مـــال نشـــاني ملک نوع ملک کاربـري "مساحت عرصه (مترمربع)" "مساحت اعيان (مترمربع)" "پلاک ثبـتي " "وضعيت کنوني " توضيـحـات مال "مبلغ پايه مزايـــده (ريال)" شرايط فروش شماره سات تاريخ کارشناسي 1 1 تمليکي يزد- سرچشمه زارچ - کندرو کنار گذر يزد به ميبد - جنب کمربندي - جنب نمايندگي گواه - کارواش و قطعه شوئي سپنتا (گاراژ) (محمد رضا شريفي) گاراژ تجاري 2471 حدود 284 مترمربع 1137/4 بخش 9 يزد تخليه(کليد تحويل دادگستري مي باشد) مورد مزايده صرفا 1169/62 سهم از 2471 سهم مشاع از يک گاراژ با کاربري تجاري / تعميرگاه- داراي شش باب مغازه داخل گاراژ - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 38,967,137,547 سي درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط بيست و چهار ماهه )متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 2-چهل درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط سي ماهه )متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 3-پنجاه درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط سي و شش ماهه متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 9735000086 1402/02/18 2 2 تمليکي يزد - ابتداي خيابان ايت اله کاشاني- حد فاصل کوچه 23 تا 25 -روبرو فروشگاه پالاديوم(شرکت پلاستيک جلوه) ساختمان تجاري 51/93 حدود 59/93 مترمربع 1260/1/13 بخش 5 يزد تخليه(کليد تحويل دادگستري مي باشد) مورد مزايده صرفا 27/03 سهم از 72 سهم مشاع از يک مغازه با کاربري تجاري، مشتمل بر همکف و نيم طبقه(که در انتهاي مغازه مي باشد) -مغازه فاقد سيستم گرمايش مي باشد- داراي انشعاب برق مي باشد-- بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 20,873,166,667 فروش صرفا نقدي بدون تخفيف مي باشد 9835000107 1402/06/09 3 3 ملکي مازاد ابرکوه - خيابان شهيد بهشتي (محل سابق شعبه خ امام خميني ابرکوه) مغازه-مسکوني تجاري-مسکوني 534/87 437/21 تجاري حدود و356/66متر مربع مسکوني 3فرعي از 1845 اصلي مفروز ومجزا از صفر اصلي مذکور قطعه صفر تفکيکي بخش43 يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ ساختمان هاي دو بلوک مجزا - بلوک شمالي در دو طبقه زيرزمين و همکف به صورت يک واحد تجاري با مشاعات در زيرزمين (با کاربري تجاري در همکف و انباري و موتورخانه در زيرزمين) و بلوک جنوبي کلاً شامل دو واحد مسکوني در دو طبقه همکف و اول( با کاربري مسکوني) - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 243,786,760,000 فروش صرفا نقدي بدون تخفيف مي باشد 1135000054 1402/06/10 4 4 ملکي مازاد يزد - ميبد- خيابان آيت اله کاشاني - قبل از کوچه خالق 22 (محل سابق بانک ملي شعبه ده آباد ميبد) ساختمان تجاري/ مسکوني 162 حدود 527 مترمربع(حدود 365 مترمربع تجاري و 162 مترمربع مسکوني) 7318/9 بخش21 يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ ساختمان مشتمل بر زيرزمين ، همکف ، نيم طبقه و طبقه اول(مسکوني) که در زمان بازسازي داراي حدود 1/7 مترمربع عقب نشيني مي باشد - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 79,000,000,000 فروش صرفا نقدي بدون تخفيف مي باشد 1135000111 1402/03/24

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت دوم املاک و اموال مازاد اداره امور شعب استان چهار محال و بختياري مرداد ماه 1402

اداره امور شعب بانک ملي استان چهار محال و بختياري در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.ir ( مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ) مزايده شماره 2002003340000002 مربوط به اموال غيرمنقول ، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط و متصرفدار و غيرمتصرف دار به فروش برساند . متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 08:00 صبح روز شنبه مورخ 21/05/1402 لغايت ساعت 14:00روز شنبه مورخ 11/06/ 1402 نسبت به خريد اسناد (مهلت خريد اسناد تا ساعت 13 مورخ 31/05/1402 مي باشد) و شرکت در مزايده اقدام نموده و پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 11/06/1402 از طريق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده ، با شماره تلفن 32225116-038 دايره مهندسي و املاک مطرح نمايند .

ادامه

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان زنجان

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان زنجان

ادامه

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/05/21 لغايت ساعت 19 مورخ 1402/06/09مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/05/21 تا ساعت 19 مورخ 1402/05/30 مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/05/21 تا ساعت 19 مورخ 1402/06/09 مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1402/06/12خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1402/05/30) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 2 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ?مزايده سراسري (نوبت دوم اموال غيرمنقول و نوبت دوم اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر? ( مزايده شماره 2002091218000002 اموال غيرمنقول و مزايده شماره 1002091218000003 براي اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان البرز

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان البرز

ادامه

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/04/21 لغايت ساعت 19 مورخ 1402/05/12 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/04/21 تا ساعت 19 مورخ 1402/05/02 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1402/04/21 تا ساعت 19 مورخ 1402/05/12 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1402/05/15 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1402/05/02) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 1 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت اول اموال غيرمنقول و نوبت اول اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2002091218000001 اموال غيرمنقول و مزايده شماره 1002091218000002 براي اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

مزايده املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت اول سال 1402 استان گلستان

مزايده املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت اول سال 1402 استان گلستان

ادامه

مزايده نوبت دوم چاي سنواتي

آگهي مزايده نوبت دوم فروش چاي سنواتي بانک ملي ايران در نظر دارد در راستاي اجراي مصوبه 44122/ت 52573 مورخ 1395/04/19 هيات محترم وزيران و براساس قوانين و مقررات 5000 تن چاي سنواتي تاريخ گذشته موجود در انبارهاي امين آباد شهرري را از طريق مزايده سراسري الکترونيکي و در بستر سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) صرفاً براي مصارف صنعتي و صادرات به کشورهاي آسياي ميانه و روسيه به بالاترين قيمت پيشنهادي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و شرايط مندرج در اسناد مزايده / برگ شرايط و تعهدنامه شرکت در مزايده به فروش برساند. مبلغ پايه مزايده : 825،000،000،0000 ريال معادل حروفي هشتصد و بيست و پنج ميليارد ريال براي 5000 تن زمان دريافت کالا و نحوه واريز ثمن معامله * سپرده شرکت در مزايده به ميزان 5% مبلغ پايه مزايده *پيش پرداخت به ميزان 10% ثمن کل معامله (با احتساب سپرده شرکت در مزايده) *پرداخت الباقي ثمن معامله به شرح جدول ذيل: بخش مقدار مهلت دريافت، حمل و صادرات کالا مهلت پرداخت ثمن معامله مبالغ پرداختي بخش اول 1000 تن حداکثر تا پايان آذر ماه 1402 حداکثر تا اول آذر ماه 1402 معادل 18% ثمن کل معامله بخش دوم 1000 تن حداکثر تا پايان دي ماه 1402 حداکثر تا اول دي ماه 1402 معادل 18% ثمن کل معامله بخش سوم 1000 تن حداکثر تا پايان بهمن ماه 1402 حداکثر تا اول بهمن ماه 1402 معادل 18% ثمن کل معامله بخش چهارم 1000 تن حداکثر تا پايان اسفند ماه 1402 حداکثر تا اول اسفند ماه 1402 معادل 18% ثمن کل معامله بخش پنجم تتمه موجودي انبار حداکثر تا پايان فروردين ماه 1403 حداکثر تا اول فروردين ماه 1403 معادل مبلغ الباقي ثمن معامله - تاريخ شروع مزايده از ساعت 12:00 مورخ 1402/03/01 لغايت ساعت 19:00 مورخ 1402/03/27ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12:00 مورخ 1402/03/01 تا ساعت 19 مورخ 1402/03/17 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12:00 مورخ 1402/03/01 تا ساعت 19:00 مورخ 1402/03/27 ميباشد. - زمان بازديد از اموال مورد مزايده صرفاً از ساعت 9-13 روز سه شنبه 1402/03/09 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 9:00 صبح روز يکشنبه مورخ 1402/03/28 خواهد بود. توجه: الف- امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1402/03/17) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. ب- از آنجاکه براساس دستورالعملهاي موجود بازديد از اموال مورد مزايده مستلزم فک پلمپ و حضور نمايندگان سازمانها و نهادهاي مختلف منجمله پليس امنيت اقتصادي، اداره کل اطلاعات، اداره کل استاندارد، سازمان غذا و دارو، سازمان چاي، نماينده بانک ملي ايران و ..... و سپس پلمپ مجدد انبارها پس از بازديد ميباشد لذا انجام بازديد از اموال مورد مزايده صرفاً راس ساعت و تاريخ مقرر ممکن ميباشد. ج- متقاضيان خريد ميتوانند براي کسب هرگونه اطلاعات بيشتر در مورد اموال مورد مزايده از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره 60994040 - 60993372 2- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري نوبت دوم چاي سنواتي 3- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 1002091218000001 اموال منقول) 4- مراجعه حضوري به اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران ( به آدرس تهران خيابان فردوسي-ادارات مرکزي- ساختمان فردوسي- طبقه اول)

ادامه

مزايده عمومي شماره 1402/02(و ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده بشماره 2002004040000002) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت دوم سال1402 استان يزد

اگهي مزايده املاک و اموال تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران نوبت دوم سال 1402 استان يزد(بشماره 02/1402) با سلام و احترام، بانک ملي ايران در نظر دارد تعدادي از اموال تمليکي و مازاد ملکي خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت "نقدي"، "نقد و اقساط" به فروش رساند. *شرايـــط ويـــژه فـــروش/واگـــذاري قســـطي * رديف کاربري پيش پرداخت مدت تنفس نحوه باز پرداخت نرخ سود 1 صنـــعتــي، دامـداري، کشـاورزي و اموال منقول 10% قيمت واگذاري حداکثر يکسال تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا" به مدت 5 سال حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار در تاريخ عقد قرارداد 2 تجـــاري خدمـــاتي 20% قيمت واگذاري حداکثر شش ماه تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس به مدت 5 سال 3 مسکـــوني اداري 30% قيمت واگذاري بدون مهلت تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 3 سال 40% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 4سال 50% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 5 سال * تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 08 : 30 روز شنبه مورخ 13/03/1402 لغايت ساعت 12:30 روز شنبه مورخ 03/04/1402 مي¬باشد. * مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 08 : 30 روز شنبه مورخ13/03/1402 تا ساعت 12 : 00 روز سه شنبه مورخ 23/03/1402 مي باشد. * مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 30 : 08 روز شنبه مورخ 13/30/1402 لغايت ساعت 12:30 روز شنبه مورخ 03/04/1402 مي باشد. *تاريخ بازديد از املاک مورد مزايده از ساعت 08:00 سه شنبه مورخ 30/03/1402 تا ساعت 12:00 شنبه مورخ 01/04/1402 مي باشد. * تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 09 :00 صبح روز يک شنبه مورخ 04/04/1402خواهد بود. ** هچنين در روزنامه کثيرالانتشارسراسري(شنبه مورخ 13/03/1402) و روزنامه محلي( سه شنبه مورخ 16/03/1402)منتشر و در پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران قابل مشاهده خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (از ساعت 30 : 08 روز شنبه مورخ 13/03/1402 تا ساعت 12 : 00 روز سه شنبه مورخ 23/03/1402) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 36955506-035 و 36951111-035 داخلي5506 اعلام مي گردد. 2- مراجعه به سايت بانک ملي ايران www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده -آگهي مزايده عمومي/ استاني 02/1402 املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران 3- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "سامانه ستاد" ( ir.setadiran.www مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي? مزايده گر ? مزايده شماره 2002004040000002 مراجعه فرمايند. 4- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور شعب بانک ملي ايران ليست مزايده عمومي شماره 1402/02(و ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده بشماره 2002004040000002) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت دوم سال1402 استان يزد رديف شماره مال مرجع نوع مـــال نشـــاني ملک نوع ملک کاربـري "مساحت عرصه (مترمربع)" "مساحت اعيان (مترمربع)" "پلاک ثبـتي " "وضعيت کنوني " توضيـحـات مال "مبلغ پايه مزايـــده (ريال)" شرايط فروش شماره سات تاريخ کارشناسي 1 1 ت يزد- سرچشمه زارچ - کندرو کنار گذر يزد به ميبد - جنب سنتو - جنب نمايندگي گواه - کارواش و قطعه شوئي سپنتا (گاراژ) (محمد رضا شريفي) گاراژ تجاري حدود 2471 مترمربع حدود 284 مترمربع 1137/4 بخش 9 يزد تخليه(کليد تحويل دادگستري مي باشد) مورد مزايده صرفا 1169/62 سهم از 2471 سهم مشاع از يک گاراژ با کاربري تجاري / تعميرگاه- داراي شش باب مغازه داخل گاراژ - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 38,967,137,547 فروش صرفا نقدي بدون تخفيف مي باشد 9735000086 1402/02/18 2 2 ت يزد - ابتداي خيابان ايت اله کاشاني- حد فاصل کوچه 23 تا 25 -روبرو فروشگاه پالاديوم(شرکت پلاستيک جلوه) ساختمان تجاري حدود 51/93 مترمربع حدود 59/93 مترمربع 1260/1/13 بخش 5 يزد تخليه(کليد تحويل دادگستري مي باشد) مورد مزايده صرفا 27/03 سهم از 72 سهم مشاع از يک مغازه با کاربري تجاري، مشتمل بر همکف و نيم طبقه(که در انتهاي مغازه مي باشد) -مغازه فاقد سيستم گرمايش مي باشد- داراي انشعابات اب، برق، گاز مي باشد-- بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 15,596,310,000 بيست درصد پيش پرداخت - شش ماه تنفس- مابقي طي اقساط 54 ماهه متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 9835000107 1401/10/22 3 3 ت يزد- بلوار باهنر - کوچه مهر(کوچه 22شهيد باهنر) - بن بست اول - پلاک 5 (الميرا ضيائي (2) ساختمان مسکوني حدود 86/50 مترمربع حدود 202/50 مترمربع 3084/2بخش 4 يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ ساختمان مشتمل بريک واحد مسکوني شامل پارکينگ همکف، طبقه اول، طبقه دوم که در زمان بازسازي قسمتي در تعريض گذر قرار دارد- داراي انشعاب آب، برق، گاز مي باشد-ملک مذکور داراي اموال منقول مازاد هم مي باشد-- بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 25,436,000,000 سي درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط سي و شش ماهه )متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 2-چهل درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط چهل و هشت ماهه )متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 3-پنجاه درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط شصت ماهه متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 0035000116 1401/12/21 4 4 ت يزد-بلوار فردوسي- روبروي شهرداري منطقه 3 و مجتمع سما-خيابان 18متري نگارستان-نبش کوچه ششم- مجتمع الماس- طبقه زيرزمين(محسن قاسمي طاحونه) مغازه تجاري قدرالسهم از عرصه حدود 229 مترمربع 6517/464/816بخش 4 يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ مغازه(واقع در زيرزمين مجتمع تجاري )به مساحت حدود 229 متر مربع - داراي انشعاب آب و برق و گاز و داراي سرويس بهداشتي - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 51,691,500,000 بيست درصد پيش پرداخت - شش ماه تنفس- مابقي طي اقساط 54 ماهه متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 9835000102 1402/01/05

ادامه

آگهي مزايده استاني املاک و اموال مازاد و نمليکي بانک ملي استان مازندران شماره02/1402

اداره امور شعب بانک ملي استان مازندران در نظر دارد، تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس (/http:// www.setadiran.ir) (مزايده - مزايده دستگاه اجرائي - مزايده گر) مزايده مربوط به اموال غيرمنقول به شماره 2002030013000002 وضعيت موجود و بصورت نقدي، نقد و اقساط، متصرف دار و غير متصرف دار به فروش برساند. متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 8صبح مورخ 17/02/1402 لغايت ساعت 19:00 مورخ 20/02/1402 نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام و پس از آن قيمت پيشنهادي خود را حداکثر تا تاريخ 30/02/1402 ،ساعت 19 از طريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نمايند و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تماس 33347022-011 تماس حاصل نمايند. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي-بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 20/02/1402) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند.

ادامه

مزايده املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت اول سال 1402 استان سمنان

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان سمنان در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران ) به صورت نقد و اقساط به فروش برساند. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 8 صبح مورخ 05/02/1402 تا ساعت 14 مورخ 20/02/1402 مي باشد . - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 8 صبح مورخ 05/02/1402 تا ساعت 14 مورخ 10/02/1402 مي باشد . - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 8 صبح مورخ 05/02/1402 تا ساعت 14 مورخ 20/02/1402 مي باشد . - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 21/02/1402 خواهد بود . توجه : امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده ( ساعت 14 مورخ 10/02/1402 ) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ايران ) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 33324693-023 2- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ? مزايده استاني (نوبت اول اموال غير منقول ) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان سمنان 3- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران ) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ? (مزايده شماره 2002003309000001اموال غيرمنقول ) 4- مراجعه حضوري به اداره امور شعب استان سمنان و شعب تحت پوشش

ادامه

آگهي مزايده استاني املاک و اموال مازاد و نمليکي بانک ملي استان مازندران شماره(1402/01)

اداره امور شعب بانک ملي استان مازندران در نظر دارد، تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس (/http:// www.setadiran.ir) (مزايده - مزايده دستگاه اجرائي - مزايده گر) مزايده مربوط به اموال غيرمنقول به شماره 2002030013000001 وضعيت موجود و بصورت نقدي، نقد و اقساط، متصرف دار و غير متصرف دار به فروش برساند. متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 8صبح مورخ 17/01/1402 لغايت ساعت 19:00 مورخ 22/01/1402 نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام و پس از آن قيمت پيشنهادي خود را حداکثر تا تاريخ 04/02/1402 ،ساعت 19 از طريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نمايند و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تماس 33347022-011 تماس حاصل نمايند.

ادامه

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران استنان چهارمحال و بختياري

اداره امور شعب بانک ملي استان چهار محال و بختياري در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.ir ( مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ) مزايده شماره 2002003340000001 مربوط به اموال غيرمنقول ، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط و متصرفدار و غيرمتصرف دار به فروش برساند . متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 08:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 17/01/1402 لغايت ساعت 13:00روز دوشنبه مورخ 28/01/ 1402 نسبت به خريد اسناد (مهلت خريد اسناد تا ساعت 13 مورخ 28/01/1402 مي باشد) و شرکت در مزايده اقدام نموده و پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 09/02/1402 از طريق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده ، با شماره تلفن 32225116-038 دايره مهندسي و املاک مطرح نمايند .

ادامه

مزايده عمومي شماره 1402/01(و ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده بشماره 2002004040000002) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت اول سال1402 استان يزد

با سلام و احترام، بانک ملي ايران در نظر دارد تعدادي از اموال تمليکي و مازاد ملکي خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت "نقدي"، "نقد و اقساط" به فروش رساند. *شرايـــط ويـــژه فـــروش/واگـــذاري قســـطي * رديف کاربري پيش پرداخت مدت تنفس نحوه باز پرداخت نرخ سود 1 صنـــعتــي، دامـداري، کشـاورزي و اموال منقول 10% قيمت واگذاري حداکثر يکسال تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا" به مدت 5 سال حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار در تاريخ عقد قرارداد 2 تجـــاري خدمـــاتي 20% قيمت واگذاري حداکثر شش ماه تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس به مدت 5 سال 3 مسکـــوني اداري 30% قيمت واگذاري بدون مهلت تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 3 سال 40% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 4سال 50% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 5 سال * تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 08 : 30 روز دوشنبه مورخ 14/01/1402 لغايت ساعت 12:30 روز دوشنبه مورخ 04/02/1402 مي¬باشد. * مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 08 : 30 روز دوشنبه مورخ14/01/1402 تا ساعت 12 : 00 روز پنجشنبه مورخ 24/01/1402 مي باشد. * مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 30 : 08 روز دوشنبه مورخ 14/01/1402 لغايت ساعت 12:30 روز دوشنبه مورخ 04/02/1402 مي باشد. *تاريخ بازديد از املاک مورد مزايده از ساعت 08:00 پنجشنبه مورخ 31/01/1402 تا ساعت 12:00 يکشنبه مورخ 03/02/1402 مي باشد. * تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 09 :00 صبح روز سه شنبه مورخ 05/02/1402خواهد بود. ** هچنين در روزنامه کثيرالانتشارسراسري(دوشنبه مورخ 14/01/1402) و روزنامه محلي( چهارشنبه مورخ 16/01/1402)منتشر و در پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران قابل مشاهده خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (از ساعت 30 : 08 روز دوشنبه مورخ14/01/1402 تا ساعت 12 : 00 روز پنجشنبه مورخ 24/01/1402) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 36955506-035 و 36951111-035 داخلي5506 اعلام مي گردد. 2- مراجعه به سايت بانک ملي ايران www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده -آگهي مزايده عمومي/ استاني 01/1402 املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران 3- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "سامانه ستاد" ( ir.setadiran.www مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي? مزايده گر ? مزايده شماره 2002004040000001 مراجعه فرمايند. 4- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور شعب بانک ملي ايران ليست مزايده املاک و اموال تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران نوبت اول سال 1402 استان يزد بشماره 1402/01 ( از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد"بشماره 2002004040000001) رديف شماره مال مرجع نوع مـــال نشـــاني ملک نوع ملک کاربـري "مساحت عرصه (مترمربع)" "مساحت اعيان (مترمربع)" "پلاک ثبـتي " "وضعيت کنوني " توضيـحـات مال "مبلغ پايه مزايـــده (ريال)" شرايط فروش شماره سات تاريخ کارشناسي 1 1 ت يزد- سرچشمه زارچ - کندرو کنار گذر يزد به ميبد - جنب سنتو - جنب نمايندگي گواه - کارواش و قطعه شوئي سپنتا (گاراژ) (محمد رضا شريفي) گاراژ تجاري حدود 2471 مترمربع حدود 284 مترمربع 1137/4 بخش 9 يزد تخليه(کليد تحويل دادگستري مي باشد) مورد مزايده صرفا 1169/62 سهم از 2471 سهم مشاع از يک گاراژ با کاربري تجاري / تعميرگاه- داراي شش باب مغازه داخل گاراژ - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 21,951,556,908 سي درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط سي و شش ماهه )متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 2-چهل درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط چهل و هشت ماهه )متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 3-پنجاه درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط شصت ماهه متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 9735000086 1401/08/26 2 2 ت يزد - ابتداي خيابان ايت اله کاشاني- حد فاصل کوچه 23 تا 25 -روبرو فروشگاه پالاديوم(شرکت پلاستيک جلوه) ساختمان تجاري حدود 51/93 مترمربع حدود 59/93 مترمربع 1260/1/13 بخش 5 يزد تخليه(کليد تحويل دادگستري مي باشد) مورد مزايده صرفا 27/03 سهم از 72 سهم مشاع از يک مغازه با کاربري تجاري، مشتمل بر همکف و نيم طبقه(که در انتهاي مغازه مي باشد) -مغازه فاقد سيستم گرمايش مي باشد- داراي انشعابات اب، برق، گاز مي باشد-- بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 15,596,310,000 بيست درصد پيش پرداخت - شش ماه تنفس- مابقي طي اقساط 54 ماهه متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 9835000107 1401/10/22 3 3 ت يزد- بلوار باهنر - کوچه مهر(کوچه 22شهيد باهنر) - بن بست اول - پلاک 5 (الميرا ضيائي (2) ساختمان مسکوني حدود 86/50 مترمربع حدود 202/50 مترمربع 3084/2بخش 4 يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ ساختمان مشتمل بريک واحد مسکوني شامل پارکينگ همکف، طبقه اول، طبقه دوم که در زمان بازسازي قسمتي در تعريض گذر قرار دارد- داراي انشعاب آب، برق، گاز مي باشد-ملک مذکور داراي اموال منقول مازاد هم مي باشد-- بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 25,436,000,000 فروش صرفا نقدي بدون تخفيف مي باشد 0035000116 1401/12/21 4 4 م ابرکوه - خيابان شهيد بهشتي (محل سابق شعبه خ امام خميني ابرکوه) مغازه-مسکوني تجاري-مسکوني 534/87 437/21 تجاري و356/66مسکوني 3فرعي از 1845 اصلي مفروز ومجزا از صفر اصلي مذکور قطعه صفر تفکيکي بخش43 يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ ساختمان هاي دو بلوک مجزا - بلوک شمالي در دو طبقه زيرزمين و همکف به صورت يک واحد تجاري با مشاعات در زيرزمين (با کاربري تجاري در همکف و انباري و موتورخانه در زيرزمين) و بلوک جنوبي کلاً شامل دو واحد مسکوني در دو طبقه همکف و اول( با کاربري مسکوني) - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 132,123,940,000 فروش صرفا نقدي بدون تخفيف مي باشد 1135000054 1401/11/16 5 5 م يزد - ميبد- خيابان آيت اله کاشاني - قبل از کوچه خالق 22 محل سابق بانک ملي شعبه ده آباد ميبد ساختمان تجاري/ مسکوني حدود 162 مترمربع حدود 527 مترمربع(حدود 365 مترمربع تجاري و 162 مترمربع مسکوني) 7318/9 بخش21 يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ ساختمان مشتمل بر زيرزمين ، همکف ، نيم طبقه و طبقه اول(مسکوني) که در زمان بازسازي داراي حدود 1/7 مترمربع عقب نشيني مي باشد - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 68,280,000,000 سي درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط سي و شش ماهه )متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 2-چهل درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط چهل و هشت ماهه )متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 3-پنجاه درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط شصت ماهه متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 1135000111 1401/10/27 6 6 ت يزد-بلوار فردوسي- روبروي شهرداري منطقه 3 و مجتمع سما-خيابان 18متري نگارستان-نبش کوچه ششم- مجتمع الماس- طبقه زيرزمين(محسن قاسمي طاحونه) مغازه تجاري قدرالسهم از عرصه حدود 229 مترمربع 6517/464/816بخش 4 يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ مغازه به مساحت حدود 229 متر مربع واقع در زيرزمين - داراي انشعاب آب و برق و گاز و داراي سرويس بهداشتي - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 51,691,500,000 فروش صرفا نقدي بدون تخفيف مي باشد 9835000102 1402/01/05

ادامه

آگهي مزايده فروش چاي سنواتي بانک ملي ايران (نوبت اول)

بانک ملي ايران در نظر دارد در راستاي اجراي مصوبه 44122/ت 52573 مورخ 1395/04/19 هيات محترم وزيران و براساس قوانين و مقررات حدود 5000 تن چاي سنواتي تاريخ گذشته موجود در انبارهاي امين آباد شهرري را از طريق مزايده سراسري الکترونيکي و در بستر سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) صرفاً براي مصارف صنعتي و صادرات به کشورهاي آسياي ميانه و روسيه به بالاترين قيمت پيشنهادي به صورت نقدي با شرايط مندرج در اسناد مزايده / برگ شرايط شرکت در مزايده به فروش برساند. مبلغ پايه مزايده : 825،000،000،0000 ريال معادل حروفي هشتصد و بيست و پنج ميليارد ريال براي حدود 5000 تن شرايط فروش: صرفاً نقدي و بدون تخفيف - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12:00 مورخ 1401/12/20 لغايت ساعت 19:00 مورخ 1402/02/09 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12:00 مورخ 1401/12/20 تا ساعت 19 مورخ 1402/01/29 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12:00 مورخ 1401/12/20 تا ساعت 19:00 مورخ 1402/02/09 ميباشد. - مهلت بازديد از اموال مورد مزايده صرفاً در روزهاي 1402/01/20 ، 1402/01/21، 1402/01/22 از ساعت 10-12 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 9:00 صبح روز يکشنبه مورخ 1402/02/10خواهد بود. توجه: الف- امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1402/01/29) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. ب- براساس دستورالعمل هاي موجود هر مرتبه بازديد از اموال مورد مزايده مستلزم فک پلمپ و حضور نمايندگان سازمان ها و نهادهاي مختلف منجمله پليس امنيت اقتصادي، اداره کل اطلاعات، اداره کل استاندارد، سازمان غذا و دارو، سازمان چاي، نماينده بانک ملي ايران و ..... و سپس پلمپ مجدد انبارها پس از (هر مرحله بازديد ) مي باشد لذا انجام بازديد از اموال مورد مزايده صرفاً با ارائه درخواست کتبي متقاضي براي بازديد راس تاريخ و ساعت مندرج در سامانه ستاد ايران ممکن ميباشد. ج- بازديد از اموال مورد مزايده صرفاً با ارائه درخواست کتبي متقاضي به اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد ميسر ميباشد. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره 60994040 - 60993372 2- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري نوبت اول چاي سنواتي 3- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 1001091218000014 اموال منقول) 4- مراجعه حضوري به اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران ( به آدرس تهران خيابان فردوسي-ادارات مرکزي- ساختمان فردوسي- طبقه اول)

ادامه

مزايده سراسري نوبت اول سهام مديريت طرح و توسعه آينده پويا (سهامي خاص)

مزايده سراسري نوبت اول سهام مديريت طرح و توسعه آينده پويا (سهامي خاص) بانک ملي در نظر دارد سهام 100 درصد به حروف صددرصد سهام خود در شرکت مذکور را در مزايده با بالاترين قيمت پيشنهادي با شرايط مصرح در تعهدنامه شرکت در مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) به صورت نقد به فروش برساند. شرايط فروش: صرفاً نقدي و بدون تخفيف - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/12/13 لغايت ساعت 17:00 مورخ 1401/12/27 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/12/13 تا ساعت 19 مورخ 1401/12/16 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/12/13 تا ساعت 17:00 مورخ 1401/12/27 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 9 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/12/28 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1401/12/16) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره 60994040 2- ارتباط پيامکي ارسال عدد 1 به شماره تلفن 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري نوبت اول واگذاري سهام شرکت مديريت طرح و توسعه آينده پويا ( سهامي خاص) 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 1001091218000013 اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران ( به آدرس تهران خيابان فردوسي-ادارات مرکزي- ساختمان فردوسي- طبقه اول)

ادامه

مزايده املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت يازدهم سال 1401 استان گلستان

مزايده املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت يازدهم سال 1401 استان گلستان

ادامه

آگهي مزايده استاني املاک و اموال مازاد و نمليکي بانک ملي استان مازندران شماره09/1401

با سلام ؛ اداره امور شعب بانک ملي استان مازندران در نظر دارد، تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس (/http:// www.setadiran.ir) (مزايده - مزايده دستگاه اجرائي - مزايده گر) مزايده مربوط به اموال غيرمنقول به شماره 2001030013000010 وضعيت موجود و بصورت نقدي، نقد و اقساط، متصرف دار و غير متصرف دار به فروش برساند. متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 08:00 صبح مورخ 09/12/1401 لغايت ساعت 19:00 مورخ 14/12/1401 نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام و پس از آن قيمت پيشنهادي خود را حداکثر تا تاريخ 24/12/1401 ساعت19 از طريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نمايند و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تماس 33347022-011 تماس حاصل نمايند. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي-بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 14/12/1401) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند.

ادامه

مزايده املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت سوم سال 1401 استان اصفهان

مزايده املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت سوم سال 1401 استان اصفهان

ادامه

مزايده املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت هفتم سال 1401 استان سمنان

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان سمنان در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران ) به صورت نقد و اقساط به فروش برساند. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 04/12/1401 تا ساعت 14 مورخ 24/12/1401 مي باشد . - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 04/12/1401 تا ساعت 14 مورخ 14/12/1401 مي باشد . - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 04/12/1401 تا ساعت 14 مورخ 24/12/1401 مي باشد . - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 27/12/1401 خواهد بود . توجه : امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده ( ساعت 14 مورخ 14/12/1401 ) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ايران ) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 33324693-023 2- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ? مزايده استاني (نوبت هفنم اموال غير منقول ) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان سمنان 3- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران ) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ? (مزايده شماره 2001003309000007 اموال غيرمنقول ) 4- مراجعه حضوري به اداره امور شعب استان سمنان و شعب تحت پوشش

ادامه

مزايده سراسري (نوبت پانزدهم اموال غيرمنقول و نوبت نهم اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/12/02 لغايت ساعت 19 مورخ 1401/12/18 مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/12/02 تا ساعت 19 مورخ 1401/12/08 مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/12/02 تا ساعت 19 مورخ 1401/12/18 مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:30 صبح روز شنبه مورخ 1401/12/20 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1401/12/08) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 15 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت پانزدهم اموال غيرمنقول و نوبت نهم اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2001091218000016 اموال غيرمنقول و مزايده شماره 1001091218000012 براي اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

آگهي مزايده استاني املاک مازاد بانک ملي استان اردبيل شماره 1401/08

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان اردبيل در نظر دارد قسمتي از املاک و مستغلات مازاد و تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي با جزئيات مندرج در اسناد مزايده و با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزايده 2001001387000008 به صورت الکترونيکي به فروش برساند . تاريخ نمايش در سامانه : از 6/12/1401ساعت 8:00 صبح تا 23/12/1401 ساعت 19:00 مهلت بازديداز املاک:از6/12/1401تا 23/12/1401همه روزه به غيرازايام تعطيل ازساعت08:00صبح تا ساعت 15:00 مهلت دريافت اسناد مزايده: از ساعت 08:00 صبح 6/12/1401 تا ساعت 19:00 بعد از ظهر 13/12/1401 مهلت ارسال پيشنهاد: از ساعت 08:00 صبح 6/12/1401 تا ساعت 19:00 بعد از ظهر 23/12/1401 تاريخ بازگشايي: 10صبح مورخ 24/12/1401 تاريخ اعلام به برنده : 24/12/1401 متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر با تلفن 33249912-045 تماس حاصل نمايند.

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت ششم املاک و اموال مازاد اداره امور شعب استان چهار محال و بختياري بهمن ماه 1401

اداره امور شعب بانک ملي استان چهارمحال و بختياري در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس : www.setadiran.ir ( مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ) مزايده شماره 2001003340000006 مربوط به اموال غيرمنقول، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط و متصرفدار و غيرمتصرف دار به فروش برساند. متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 08:00 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/11/23 لغايت ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 12/13/ 1401 نسبت به خريد اسناد (مهلت خريد اسناد تا ساعت 13 مورخ 1401/12/03 مي باشد) و شرکت در مزايده اقدام نموده و پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/12/13 از طريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده ، با شماره تلفن 32225116-038 دايره مهندسي و املاک مطرح نمايند.

ادامه

آگهي مزايده استاني املاک و اموال مازاد و تمليکي بانک ملي استان مازندران

اداره امور شعب بانک ملي استان مازندران در نظر دارد، تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس (/http:// www.setadiran.ir) (مزايده - مزايده دستگاه اجرائي - مزايده گر) مزايده مربوط به اموال غيرمنقول به شماره 2001030013000008 وضعيت موجود و بصورت نقدي، نقد و اقساط، متصرف دار و غير متصرف دار به فروش برساند. متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 8صبح مورخ 10/11/1401 لغايت ساعت 19:00 مورخ 16/11/1401 نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام و پس از آن قيمت پيشنهادي خود را حداکثر تا تاريخ 26/11/1401 ،ساعت 19 از طريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نمايند و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تماس 33347022-011 تماس حاصل نمايند. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي-بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 16/11/1401) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند.

ادامه

مزايده استاني املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان گلستان نوبت 11/1401

مزايده استاني املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان گلستان نوبت 11/1401

ادامه

مزايده نوبت هشتم اموال تمليکي

مزايده نوبت هشتم اموال تمليکي و مازاد

ادامه

مزايده املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران نوبت ششم سال 1401 استان سمنان

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان سمنان در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران ) به صورت نقد و اقساط به فروش برساند. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 8 مورخ 1401/11/10 تا ساعت 14:30 مورخ 1401/11/30 مي باشد . - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 8 مورخ 1401/11/10 تا ساعت 14 مورخ 1401/11/20 مي باشد . - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 8 مورخ 1401/11/10 تا ساعت 14:30 مورخ 1401/11/30 مي باشد . - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 01/12/1401 خواهد بود . توجه : امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده ( ساعت 14 مورخ 20/11/1401 ) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ايران ) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 33324693-023 2- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ? مزايده استاني (نوبت پنجم اموال غير منقول ) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان سمنان 3- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران ) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ? (مزايده شماره 2001003309000006 اموال غيرمنقول ) 4- مراجعه حضوري به اداره امور شعب استان سمنان و شعب تحت پوشش

ادامه

مزايده اموال تمليکي و مازاد غير منقول اداره امور شعب بانک ملي استان زنجان

مزايده عمومي بهمن ماه 1401 املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي - اداره امور شعب استان زنجان بشماره 1401/03(از طريق "سامانه ستاد "مزايده شماره2001003193000003

ادامه

مزايده سراسري (نوبت چهاردهم اموال غيرمنقول و نوبت هشتم اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/11/05 لغايت ساعت 19 مورخ 1401/11/27 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/11/05 تا ساعت 19 مورخ 1401/11/17 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/11/05 تا ساعت 19 مورخ 1401/11/27 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 9:00 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/11/30 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1401/11/17) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 14 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت چهاردهم اموال غيرمنقول و نوبت هشتم اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2001091218000015 اموال غيرمنقول و مزايده شماره 1001091218000011 براي اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

آگهي مزايده استاني املاک مازاد بانک ملي استان اردبيل شماره 1401/07

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان اردبيل در نظر دارد قسمتي از املاک و مستغلات مازاد و تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي با جزئيات مندرج در اسناد مزايده و با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزايده 2001001387000007 به صورت الکترونيکي به فروش برساند . تاريخ نمايش در سامانه : از 6/11/1401ساعت 8:00 صبح تا 24/11/1401 ساعت 19:00 مهلت بازديداز املاک:از6/11/1401تا 24/11/1401همه روزه به غيرازايام تعطيل ازساعت08:00صبح تا ساعت 15:00 مهلت دريافت اسناد مزايده: از ساعت 08:00 صبح 6/11/1401 تا ساعت 19:00 بعد از ظهر 13/11/1401 مهلت ارسال پيشنهاد: از ساعت 08:00 صبح 6/11/1401 تا ساعت 19:00 بعد از ظهر 24/11/1401 تاريخ بازگشايي: 10صبح مورخ 25/11/1401 تاريخ اعلام به برنده : 25/11/1401 متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر با تلفن 33249912-045 تماس حاصل نمايند.

ادامه

مزايده املاک و اموال تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران نوبت دوم سال 1401 استان يزد بشماره 1401/02 ( از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد"بشماره 2001004040000002)

آگهي مزايده عمومي/استاني املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران اداره امور شعب استان يزد (مزايده02/1401) با سلام و احترام، بانک ملي ايران در نظر دارد تعدادي از اموال تمليکي و مازاد ملکي خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت "نقدي"، "نقد و اقساط" به فروش رساند. * تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 08 : 30 روز دوشنبه مورخ 03/11/1401 لغايت ساعت 12:30 روز پنجشنبه مورخ 27/11/1401 مي¬باشد. * مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 08 : 30 روز دوشنبه مورخ03/11/1401 تا ساعت 12 : 00 روز يکشنبه مورخ 16/11/1401 مي باشد. * مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 30 : 08 روز دوشنبه مورخ 03/11/1401 لغايت ساعت 12:30 روز پنجشنبه مورخ 27/11/1401 مي باشد. *تاريخ بازديد از املاک مورد مزايده از ساعت 08:00 يکشنبه مورخ 24/11/1401 تا ساعت 12:00 مورخ 26/11/1401 مي باشد. * تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 09 :00 صبح روز يکشنبه مورخ 30/11/1401خواهد بود. ** هچنين در روزنامه کثيرالانتشارسراسري(دوشنبه مورخ 03/11/1401) و روزنامه محلي( چهارشنبه مورخ 05/11/1401)منتشر و در پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران قابل مشاهده خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (از ساعت 30 : 08 روز دوشنبه مورخ03/11/1401 تا ساعت 12 : 00 روز يکشنبه مورخ 16/11/1401) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 36955506-035 و 36951111-035 داخلي5506 اعلام مي گردد. 2- مراجعه به سايت بانک ملي ايران www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده -آگهي مزايده عمومي/ استاني 02/1401 املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران 3- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "سامانه ستاد" ( ir.setadiran.www مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي? مزايده گر ? مزايده شماره 2001004040000002 مراجعه فرمايند. 4- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور شعب بانک ملي ايران ليست مزايده املاک و اموال تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران نوبت دوم سال 1401 استان يزد بشماره 1401/02 ( از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد"بشماره 2001004040000002) رديف شماره مال مرجع نوع مـــال نشـــاني ملک نوع ملک کاربـري "مساحت عرصه (مترمربع)" "مساحت اعيان (مترمربع)" "پلاک ثبـتي " "وضعيت کنوني " توضيـحـات مال "مبلغ پايه مزايـــده (ريال)" شرايط فروش شماره سات تاريخ کارشناسي 1 1 ت يزد- سرچشمه زارچ - کندرو کنار گذر يزد به ميبد - جنب سنتو - جنب نمايندگي گواه - کارواش و قطعه شوئي سپنتا (گاراژ) (محمد رضا شريفي) گاراژ تجاري حدود 2471 مترمربع حدود 284 مترمربع 1137/4 بخش 9 يزد تخليه(کليد تحويل دادگستري مي باشد) مورد مزايده صرفا 1169/62 سهم از 2471 سهم مشاع از يک گاراژ با کاربري تجاري / تعميرگاه- داراي شش باب مغازه داخل گاراژ - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 21,951,556,908 سي درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط سي و شش ماهه )متوالي2-چهل درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط چهل و هشت ماهه )متوالي 3-پنجاه درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط شصت ماهه متوالي( همگي اقساط فوق الذکر با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 9735000086 1401/08/26 2 2 ت يزد-بلوار فردوسي- روبروي شهرداري منطقه 3 و مجتمع سما-خيابان 18متري نگارستان-نبش کوچه ششم- مجتمع الماس- طبقه زيرزمين(محسن قاسمي طاحونه) مغازه تجاري قدرالسهم از عرصه حدود 229 مترمربع 6517/464/816بخش 4 يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ مغازه به مساحت حدود 229 متر مربع واقع در زيرزمين - داراي انشعاب آب و برق و گاز و داراي سرويس بهداشتي - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 42,501,900,000 بيست درصد پيش پرداخت - شش ماه تنفس- مابقي طي اقساط 54 ماهه متوالي( با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 9835000102 1401/07/10 3 3 ت يزد- بلوار آزادگان- کوچه73 جنب ايران خودرو- نبش کوچه 2 آسمان(مهدي دهقان بنادکي) ساختمان کارگاه حدود 520 مترمربع حدود 637 مترمربع 6556/376/2772 بخش 8 يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ يک واحد صنعتي - سوله و اداري ( همکف و اول) به مساحت عرصه حدود 520 متر مربع که که حدود 27 مترمربع از آن در مسير قرار دارد و اعيان حدود 637 مترمربع- بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 50,210,000,000 سي درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط سي و شش ماهه )متوالي2-چهل درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط چهل و هشت ماهه )متوالي 3-پنجاه درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط شصت ماهه متوالي( همگي اقساط فوق الذکر با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 9935000112 1401/08/24 4 4 ت يزد - ابتداي خيابان ايت اله کاشاني- حد فاصل کوچه 23 تا 25 -روبرو فروشگاه پالاديوم(شرکت پلاستيک جلوه) ساختمان تجاري حدود 51/93 مترمربع حدود 59/93 مترمربع 1260/1/13 بخش 5 يزد تخليه(کليد تحويل دادگستري مي باشد) مورد مزايده صرفا 27/03 سهم از 72 سهم مشاع از يک مغازه با کاربري تجاري، مشتمل بر همکف و نيم طبقه(که در انتهاي مغازه مي باشد) -مغازه فاقد سيستم گرمايش مي باشد- داراي انشعابات اب، برق، گاز مي باشد-- بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 15,596,310,000 فروش صرفا نقدي بدون تخفيف مي باشد 9835000107 1401/10/22 5 5 ت يزد- بلوار باهنر - کوچه مهر(کوچه 22شهيد باهنر) - بن بست اول - پلاک 5 (الميرا ضيائي (2) ساختمان مسکوني حدود 86/50 مترمربع حدود 202/50 مترمربع 3084/2بخش 4 يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ ساختمان مشتمل بريک واحد مسکوني شامل پارکينگ همکف، طبقه اول، طبقه دوم که در زمان بازسازي قسمتي در تعريض گذر قرار دارد- داراي انشعاب آب، برق، گاز مي باشد-ملک مذکور داراي اموال منقول مازاد هم مي باشد-- بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 21,952,000,000 سي درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط سي و شش ماهه )متوالي2-چهل درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط چهل و هشت ماهه )متوالي 3-پنجاه درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط شصت ماهه متوالي( همگي اقساط فوق الذکر با حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در تاريخ عقد قرارداد) 0035000116 1401/06/28 6 6 م يزد - ميبد- خيابان آيت اله کاشاني - قبل از کوچه خالق 22 محل سابق بانک ملي شعبه ده آباد ميبد ساختمان تجاري/ مسکوني حدود 162 مترمربع حدود 527 مترمربع(حدود 365 مترمربع تجاري و 162 مترمربع مسکوني) 7318/9 بخش21 يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ ساختمان مشتمل بر زيرزمين ، همکف ، نيم طبقه و طبقه اول(مسکوني) که در زمان بازسازي داراي حدود 1/7 مترمربع عقب نشيني مي باشد - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 68,280,000,000 فروش صرفا نقدي بدون تخفيف مي باشد 1135000111 1401/10/27

ادامه

تغيير تاريخ بازگشائي نوبت سيزدهم اموال غيرمنقول و نوبت هفتم اموال منقول بانک ملي

تغيير تاريخ بازگشائي پاکتهاي الکترونيکي مزايده نوبت سيزدهم اموال غيرمنقول و نوبت هفتم اموال منقول بانک ملي ايران پيرو درج آگهي مزايده شماره 2001091218000014 مورخ 1401/10/03 بدينوسيله به آگاهي مي¬رساند با توجه به اعلام تعطيلي روز يکشنبه مورخ 1401/10/25 ، تاريخ بازگشائي پاکتهاي مزايده مزبور از روز / تاريخ اعلام شده قبلي به روز يکشنبه مورخ 1401/11/02 تغيير پيدا کرده است. اطلاع رساني تغيير مزبور همچنين از طريق سايت بانک و سامانه واگذاري اموال مازاد بانکها و سامانه ستاد انجام خواهد پذيرفت.

ادامه

مزايده نوبت هفتم

مزايده نوبت هفتم اموال تمليکي و مازاد

ادامه

آگهي مزايده استاني املاک و اموال مازاد و تمليکي بانک ملي استان مازندران

اداره امور شعب بانک ملي استان مازندران در نظر دارد، تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس (/http:// www.setadiran.ir) (مزايده - مزايده دستگاه اجرائي - مزايده گر) مزايده مربوط به اموال غيرمنقول به شماره 2001030013000007 وضعيت موجود و بصورت نقدي، نقد و اقساط، متصرف دار و غير متصرف دار به فروش برساند. متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 8صبح مورخ 11/10/1401 لغايت ساعت 19:00 مورخ 17/10/1401 نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام و پس از آن قيمت پيشنهادي خود را حداکثر تا تاريخ 27/10/1401 ،ساعت 19 از طريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نمايند و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تماس 33347022-011 تماس حاصل نمايند. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي-بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 17/10/1401) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند.

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 04-1401

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 04-1401: تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 8 مورخ 1401/10/17لغايت ساعت 8 مورخ 1401/11/09ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده تا ساعت 13 مورخ 1401/10/27ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/11/09خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 05832720416 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2001003232000004 اموال غيرمنقول) 5- مراجعه حضوري اداره امور شعب بانک ملي خراسان شمالي

ادامه

مزايده استاني املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان گلستان نوبت 10/1401

مزايده استاني املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان گلستان نوبت 10/1401

ادامه

مزايده استاني املاک تمليکي و مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان سمنان

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان سمنان در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران ) به صورت نقد و اقساط به فروش برساند.- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 8 مورخ 11/10/1401 تا ساعت 14 مورخ 01/11/1401 مي باشد . - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 8 مورخ 11/10/1401 تا ساعت 14 مورخ 21/10/1401 مي باشد . - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 8 مورخ 11/10/1401 تا ساعت 14 مورخ 01/11/1401 مي باشد - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8 صبح روز يکشنبه مورخ 02/11/1401 خواهد بود . توجه : امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده ( ساعت 14 مورخ 21/10/1401 ) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ايران ) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 33324693-023 2- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ? مزايده استاني (نوبت پنجم اموال غير منقول ) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان سمنان 3- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران ) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ? (مزايده شماره 2001003309000005 اموال غيرمنقول ) 4- مراجعه حضوري به اداره امور شعب استان سمنان و شعب تحت پوشش

ادامه

مزايده سراسري (نوبت سيزدهم اموال غيرمنقول و نوبت هفتم اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/10/03 لغايت ساعت 19 مورخ 1401/10/24 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/10/03 تا ساعت 19 مورخ 1401/10/14 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/10/03 تا ساعت 19 مورخ 1401/10/24 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/10/25 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1401/10/14) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 13 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت سيزدهم اموال غيرمنقول و نوبت هفتم اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2001091218000014 اموال غيرمنقول و مزايده شماره 1001091218000010 براي اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

آگهي مزايده استاني املاک مازاد بانک ملي استان اردبيل شماره 1401/06

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان اردبيل در نظر دارد قسمتي از املاک و مستغلات مازاد و تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي با جزئيات مندرج در اسناد مزايده و با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزايده 2001001387000006 به صورت الکترونيکي به فروش برساند . تاريخ نمايش در سامانه : از 7/10/1401ساعت 8:00 صبح تا 24/09/1401 ساعت 19:00 مهلت بازديداز املاک:از7/10/1401تا 24/10/1401همه روزه به غيرازايام تعطيل ازساعت08:00صبح تا ساعت 15:00 مهلت دريافت اسناد مزايده: از ساعت 08:00 صبح 7/10/1401 تا ساعت 19:00 بعد از ظهر 14/10/1401 مهلت ارسال پيشنهاد: از ساعت 08:00 صبح 7/10/1401 تا ساعت 19:00 بعد از ظهر 24/10/1401 تاريخ بازگشايي: 10صبح مورخ 25/10/1401 تاريخ اعلام به برنده : 25/10/1401 متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر با تلفن 33249912-045 تماس حاصل نمايند.

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت پنجم املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان چهارمحال وبختياري

بانک ملي ايران در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت نقد واقساط فروش برساند. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 8 مورخ 03/10/1401 لغايت ساعت 14مورخ 24/10/1401 مي¬باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 8 مورخ 03/10/1401 تا ساعت 13 مورخ 13/10/1401 مي¬باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 8 مورخ 03/10/1401 تا ساعت 14 مورخ 24/10/1401 مي¬باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 27/10/1401خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 13 مورخ 13/10/1401) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ¬¬مي¬توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 32225116-038 2- ارسال پيامک : ندارد 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ? مزايده سراسري (نوبت اول اموال غيرمنقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان چهارمحال وبختياري 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر? ( مزايده شماره 2001003340000005 اموال غيرمنقول ) 5- مراجعه حضوري به اداره امور شعب بانک ملي استان چهارمحال وبختياري

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک ملي استان البرز

مزايده املاک مازاد بانک ملي استان البرز از طرق سامانه ستاد

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت دوم اموال منقول (کالاهاي اسقاطي و مازاد بر نياز ) بانک ملي استان چهارمحال و بختياري

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان چهارمحال و بختياري در نظر دارد از طريق برگزاري مزايده عمومي کالاهاي اسقاطي و مازاد بر نياز خود را در 3 گروه به شرح ذيل به فروش برساند . لذا از کليه کساني که متقاضي شرکت در مزايده مذکور مي باشند دعوت به عمل مي آيد تا از طريق سامانه تدارک الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir ( مزايده مزايده دستگاه اجرايي مزايده گر مزايده شماره 1001003340000003 مربوط به اموال منقول ) با وضعيت موجود و به صورت نقدي به فروش برساند. متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه مقررات و ضوابط مربوط از ساعت 8:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 30/09/1401 لغايت ساعت 13:00روز شنبه مورخ 10/10/1401نسبت به دريافت اسناد شرکت در مزايده اقدام نموده و پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا ساعت 14:00روز سه شنبه مورخ 20/10/1401 ، از طريق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاري نماييد . - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 8:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 30/09/1401 لغايت ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 20/10/1401 ميباشد . - تاريخ بازديد از کالاهاي مورد مزايده روز چهارشنبه مورخ 30/09/1401 لغايت روز سه شنبه مورخ 20/10/1401همه روزه بجز ايام تعطيل از ساعت 8 صبح لغايت 14:00 مي باشد . - زمان بازگشايي پاکت هاي الکترونيکي در ساعت 10 صبح روز يکشنبه مورخ 25/10/1401خواهد بود . - زمان اعلام به برنده چهارشنبه 28/10/1401 مي باشد . سئوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده ، با شماره تلفن 32225116 - 038 دايره کارپردازي مطرح نمايند .

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 03-1401

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 03-1401: تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 9 مورخ 1401/09/13لغايت ساعت 8 مورخ 1401/10/04ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده تا ساعت 13 مورخ 1401/09/23ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/10/04خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 05832720416 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2001003232000003 اموال غيرمنقول) 5- مراجعه حضوري اداره امور شعب بانک ملي خراسان شمالي

ادامه

مزايده عمومي/ استاني آذر ما ه 1401 املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي - اداره امور شعب استان يزد بشماره 1401/01(از طريق "سامانه ستاد "مزايده شماره2001004040000001)

آگهي مزايده عمومي/استاني املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران اداره امور شعب استان يزد (مزايده01/1401) با سلام و احترام، بانک ملي ايران در نظر دارد تعدادي از اموال تمليکي و مازاد ملکي خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت "نقدي"، "نقد و اقساط" به فروش رساند. * تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 08 : 30 روز دو شنبه مورخ 21/90/1401 لغايت ساعت 12:30 روز چهارشنبه مورخ 14/10/1401 مي-باشد. * مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 08 : 30 روز دو شنبه مورخ21/09/1401 تا ساعت 12 : 00 روز شنبه مورخ 03/10/1401 مي باشد. * مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 30 : 08 روز دوشنبه مورخ 14/09/1401 لغايت ساعت 12:30 روز چهار شنبه مورخ 14/10/1401 مي باشد. *تاريخ بازديد از املاک مورد مزايده از ساعت 08:00 شنبه مورخ 10/10/1401 تا ساعت 12:00 مورخ 13/10/1401 مي باشد. * تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 09 :00 صبح روز پنجشنبه مورخ 15/10/1401خواهد بود. * هچنين در روزنامه کثيرالانتشارسراسري(دوشنبه مورخ 21/09/1401) و روزنامه محلي( چهارشنبه مورخ 23/09/1401) منتشر و در پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران قابل مشاهده خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (از ساعت 30 : 08 روز دوشنبه مورخ 14/09/1401 لغايت ساعت 12:30 روز شنبه مورخ 03/10/1401) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 36955506-035 و 36951111-035 داخلي5506 اعلام مي گردد. 2- مراجعه به سايت بانک ملي ايران www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده -آگهي مزايده عمومي/ استاني 01/1401 املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران 3- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "سامانه ستاد" ( ir.setadiran.www مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي? مزايده گر ? مزايده شماره 2001004040000001 مراجعه فرمايند. 4- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور شعب بانک ملي ايران ليست املاک تمليکي و ملکي مازاد آذر ما ه 1401 بانک ملي - اداره امور شعب استان يزد جهت عرضه در مزايده عمومي/ استاني بشماره 1401(از طريق "سامانه ستاد "مزايده شماره2001004040000001) رديف شماره مال مرجع نوع مـــال نشـــاني ملک نوع ملک کاربـري "مساحت عرصه (مترمربع)" "مساحت اعيان (مترمربع)" "پلاک ثبـتي " "وضعيت کنوني " توضيـحـات مال "مبلغ پايه مزايـــده (ريال)" شرايط فروش شماره سات تاريخ کارشناسي 1 1 ت يزد- سرچشمه زارچ - کندرو کنار گذر يزد به ميبد - جنب سنتو - جنب نمايندگي گواه - کارواش و قطعه شوئي سپنتا (گاراژ) (محمد رضا شريفي) گاراژ تجاري حدود 2471 مترمربع حدود 284 مترمربع 1137/4 بخش 9 يزد تخليه(کليد تحويل دادگستري مي باشد) مورد مزايده صرفا 1169/62 سهم از 2471 سهم مشاع از يک گاراژ با کاربري تجاري / تعميرگاه- داراي شش باب مغازه داخل گاراژ - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 21,951,556,908 فروش صرفاً نقدي و بدون تخفيف مي باشد 9735000086 1401/08/26 2 2 ت يزد-بلوار فردوسي- روبروي شهرداري منطقه 3 و مجتمع سما-خيابان 18متري نگارستان-نبش کوچه ششم- مجتمع الماس- طبقه زيرزمين(محسن قاسمي طاحونه) مغازه تجاري قدرالسهم از عرصه حدود 229 مترمربع 6517/464/816بخش 4 يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ مغازه به مساحت حدود 229 متر مربع واقع در زيرزمين - داراي انشعاب آب و برق و گاز و داراي سرويس بهداشتي - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 42,501,900,000 فروش صرفاً نقدي و بدون تخفيف مي باشد 9835000102 1401/07/10 3 3 م يزد - ميبد- خيابان آيت اله کاشاني - قبل از کوچه خالق 22 محل سابق بانک ملي شعبه ده آباد ميبد ساختمان تجاري/ مسکوني حدود 162 مترمربع حدود 527 مترمربع(حدود 365 مترمربع تجاري و 162 مترمربع مسکوني) 7318/9 بخش21 يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ ساختمان مشتمل بر زيرزمين ، همکف ، نيم طبقه و طبقه اول(مسکوني) که در زمان بازسازي داراي حدود 1/7 مترمربع عقب نشيني مي باشد - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 50,000,000,000 فروش صرفاً نقدي و بدون تخفيف مي باشد 1135000055 1401/07/16 4 4 ت يزد- بلوار آزادگان- کوچه73 جنب ايران خودرو- نبش کوچه 2 آسمان(مهدي دهقان بنادکي) ساختمان کارگاه حدود 520 مترمربع حدود 637 مترمربع 6556/376/2772 بخش 8 يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ يک واحد صنعتي - سوله و اداري ( همکف و اول) به مساحت عرصه حدود 520 متر مربع که که حدود 27 مترمربع از آن در مسير قرار دارد و اعيان حدود 637 مترمربع -ملک مذکور داراي اموال منقول مازاد هم مي باشد- بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 50,210,000,000 فروش صرفاً نقدي و بدون تخفيف مي باشد 9935000112 1401/08/24 5 5 م يزد - شهرستان ابرکوه - خيابان شهيد بهشتي - روبروي کوچه پير محل سابق بانک ملي شعبه خيابان امام خميني ابرکوه ساختمان تجاري/ مسکوني حدود 534 مترمربع حدود 427 مترمربع تجاري و حدود 356 مترمربع مسکوني 1845/3 بخش 43 يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ ساختمان هاي دو بلوک مجزا - بلوک شمالي در دو طبقه زيرزمين و همکف به صورت يک واحد تجاري با مشاعات در زيرزمين (با کاربري تجاري در همکف و انباري و موتورخانه در زيرزمين) و بلوک جنوبي کلاً شامل دو واحد مسکوني در دو طبقه همکف و اول( با کاربري مسکوني) - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 115,874,350,000 فروش صرفاً نقدي و بدون تخفيف مي باشد 1135000054 1401/07/28 6 6 ت يزد - ابتداي خيابان ايت اله کاشاني- حد فاصل کوچه 23 تا 25 -روبرو فروشگاه پالاديوم(شرکت پلاستيک جلوه) ساختمان تجاري حدود 51/93 مترمربع حدود 59/93 مترمربع 1260/1/13 بخش 5 يزد تخليه(کليد تحويل دادگستري مي باشد) مورد مزايده صرفا 27/03 سهم از 72 سهم مشاع از يک مغازه با کاربري تجاري، مشتمل بر همکف و نيم طبقه(که در انتهاي مغازه مي باشد) -مغازه فاقد سيستم گرمايش مي باشد- داراي انشعابات اب، برق، گاز مي باشد-- بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 12,726,625,000 بيست درصد پيش پرداخت - شش ماه تنفس- مابقي طي اقساط 54 ماهه )متوالي( با سود 18درصد 9835000107 1401/05/10 7 7 ت يزد- بلوار باهنر - کوچه مهر(کوچه 22شهيد باهنر) - بن بست اول - پلاک 5 (الميرا ضيائي (2) ساختمان مسکوني حدود 86/50 مترمربع حدود 202/50 مترمربع 3084/2بخش 4 يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ ساختمان مشتمل بريک واحد مسکوني شامل پارکينگ همکف، طبقه اول، طبقه دوم که در زمان بازسازي قسمتي در تعريض گذر قرار دارد- داراي انشعاب آب، برق، گاز مي باشد-ملک مذکور داراي اموال منقول مازاد هم مي باشد-- بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 21,952,000,000 سي درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط سي و شش ماهه )متوالي( با سود 18درصد 2-چهل درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط چهل و هشت ماهه )متوالي( با سود 18درصد 3-پنجاه درصد پيش پرداخت بدون مهلت تنفس مابقي طي اقساط شصت ماهه )متوالي( با سود 18درصد 0035000116 1401/06/28 8 8 م يزد خيابان امام خميني - بعد از کوچه برخوردار(محل سابق شعبه خ امام خميني يزد) ساختمان تجاري 472/95 760 9 فرعي از 3621 اصلي بخش يک يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ ساختمان مشتمل بريک واحد تجاري شامل پارکينگ همکف، زيرزمين بمساحت 290 مترمربع، همکف 290 متر مربع و نيم طبقه 180 مترمربع مي باشد- داراي انشعاب آب، برق، گاز مي باشد-- بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 176,700,000,000 فروش صرفاً نقدي و بدون تخفيف مي باشد 1135000111 1401/09/13 9 9 م يزد ميدان ازادي- روبرو شهرداري مرکز(محل سابق شعبه ميدان آزادي يزد) ساختمان تجاري/ انباري قدرالسهم همکف حدود 136/50 مترمربع و زيرزمين حدود 149/40 مترمربع پلاکات باقيمانده 15و 16 فرعي از 4740 اصلي بخش2يزد تخليه مورد مزايده عبارت است از ششدانگ ساختمان ( همکف با کاربري تجاري ، زيرزمين با کاربري انباري )و قدر السهم واحد هاي آپارتماني مي باشد-اخذ سند مالکيت تک برگي واحدها بعهده خريدار مي باشد- داراي انشعابات اب، برق، گاز مي باشد - بازديد از ملک الزامي و فروش با وضع موجود مي باشد. 129,000,000,000 بيست درصد پيش پرداخت - شش ماه تنفس- مابقي طي اقساط 54 ماهه )متوالي( با سود 18درصد 1135000116 1401/06/17

ادامه

مزايده استاني املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان گلستان نوبت 09/1401

مزايده استاني املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان گلستان نوبت 09/1401 اداره امور شعب بانک ملي استان گلستان در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت نقد واقساط فروش برساند.

ادامه

آگهي مزايده استاني املاک و اموال مازاد و نمليکي بانک ملي استان مازندران شماره06/1401

آگهي مزايده استاني املاک و اموال مازاد و نمليکي بانک ملي استان مازندران شماره06/1401 با سلام ؛ اداره امور شعب بانک ملي استان مازندران در نظر دارد، تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس (/http:// www.setadiran.ir) (مزايده - مزايده دستگاه اجرائي - مزايده گر) مزايده مربوط به اموال غيرمنقول به شماره 2001030013000006 وضعيت موجود و بصورت نقدي، نقد و اقساط، متصرف دار و غير متصرف دار به فروش برساند. متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 8صبح مورخ 10/09/1401 لغايت ساعت 19:00 مورخ 17/09/1401 نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام و پس از آن قيمت پيشنهادي خود را حداکثر تا تاريخ 27/09/1401 ،ساعت 19 از طريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نمايند و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تماس 33347022-011 تماس حاصل نمايند. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي-بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 17/09/1401) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند.

ادامه

آگهي مزايده استاني املاک مازاد بانک ملي استان اردبيل شماره 1401/05

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان اردبيل در نظر دارد قسمتي از املاک و مستغلات مازاد و تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي با جزئيات مندرج در اسناد مزايده و با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزايده 2001001387000005 به صورت الکترونيکي به فروش برساند . تاريخ نمايش در سامانه : از 1401/09/14ساعت 8:00 صبح تا 1401/09/29 ساعت 19:00 مهلت بازديداز املاک:از1401/09/14تا 1401/09/29همه روزه به غيرازايام تعطيل ازساعت08:00صبح تا ساعت 15:00 مهلت دريافت اسناد مزايده: از ساعت 08:00 صبح 1401/09/14 تا ساعت 19:00 بعد از ظهر 1401/09/19 مهلت ارسال پيشنهاد: از ساعت 08:00 صبح 1401/09/14 تا ساعت 19:00 بعد از ظهر 1401/09/29 تاريخ بازگشايي: 10صبح مورخ 1401/09/30 تاريخ اعلام به برنده : 1401/09/30 متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر با تلفن 33249912-045 تماس حاصل نمايند.

ادامه

مزايده سراسري اداره امور شعب بانک ملي استان قم

اداره امور شعب بانک ملي استان قم در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت نقد بفروش برساند. - تاريخ برگزاري ، انتشار و شرکت در مزايده از ساعت 8 مورخ 12/9/1401 لغايت ساعت 16 مورخ 30/9/1401 مي باشد. - آخرين مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده ساعت 16 مورخ 30/9/1401 مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 10 صبح مورخ 1/10/1401 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند: 1-تماس تلفني با شماره تلفن 02536701554 2-مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر 3-مراجعه حضوري به کليه ادارات امور شعب بانک ملي استان قم (واحد کارشناسي ساختمان و املاک)

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت چهارم املاک و اموال مازاد اداره امور شعب استان چهار محال و بختياري آذر ماه

اداره امور شعب بانک ملي استان چهار محال و بختياري در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.ir ( مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ) مزايده شماره 2001003340000004 مربوط به اموال غيرمنقول ، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط و متصرفدار و غيرمتصرف دار به فروش برساند . متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 08:00 صبح روز يکشنبه مورخ 06/09/1401 لغايت ساعت 14:00روز شنبه مورخ 26/09/ 1401 نسبت به خريد اسناد (مهلت خريد اسناد تا ساعت 13 مورخ 16/09/1401 مي باشد) و شرکت در مزايده اقدام نموده و پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 26/09/1401 از طريق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده ، با شماره تلفن 32225116-038 دايره مهندسي و املاک مطرح نمايند .

ادامه

مزايده سراسري (نوبت دوازدهم اموال غيرمنقول و نوبت ششم اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/09/01 لغايت ساعت 19 مورخ 1401/09/26 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/09/01 تا ساعت 19 مورخ 1401/09/16 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 09/01/ 1401 تا ساعت 19 مورخ 1401/09/26 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 9:00 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/09/27 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1401/09/16) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 12 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت دوازدهم اموال غيرمنقول و نوبت ششم اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2001091218000013 اموال غيرمنقول و مزايده شماره 1001091218000009 براي اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک ملي استان البرز

مزايده اموال مازاد دوره هشتم بانک ملي اداره امور شعب استان البرز

ادامه

مزايده سراسري نوبت دوم فروش اموال غير منقول بانک ملي اداره امور شعب استان زنجان

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 8 مورخ 12/08/1401 لغايت ساعت 19 مورخ 30/08/1401 مي¬باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 8 مورخ 12/08/1401 تا ساعت 19 مورخ 19/08/1401 مي¬باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 8 مورخ 12/08/1401 تا ساعت 19 مورخ 30/08/1401 مي¬باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 01/09/1401 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 8 مورخ 19/08/1401) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ¬¬مي¬توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 02433770152 2- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ?مزايده سراسري (نوبت دوم اموال غيرمنقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 3- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر? ( مزايده شماره 2001003193000002 اموال غيرمنقول) 4- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

مزايده نوبت ششم اموال تمليکي

مزايده نوبت ششم اموال تمليکي اداره امور شعب استان همدان

ادامه

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان گلستان نوبت 08/1401

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان گلستان نوبت 08/1401 - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 08:00 مورخ 12/08/1401 لغايت ساعت 14:30 مورخ 01/09/1401 مي¬باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 08:00 مورخ 12/08/1401 تا ساعت 14:30 مورخ 21/08/1401 مي¬باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از از ساعت 08:00 مورخ 12/08/1401 لغايت ساعت 14:30 مورخ 01/09/1401 مي-باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:00 صبح روز دوشنبه مورخ 02/09/1401 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 14:30 مورخ 21/08/1401 ) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند.

ادامه

آگهي مزايده استاني املاک و اموال مازاد و تمليکي بانک ملي استان مازندران

آگهي مزايده استاني املاک و اموال مازاد و نمليکي بانک ملي استان مازندران شماره05/1401 با سلام ؛ اداره امور شعب بانک ملي استان مازندران در نظر دارد، تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس (/http:// www.setadiran.ir) (مزايده - مزايده دستگاه اجرائي - مزايده گر) مزايده مربوط به اموال غيرمنقول به شماره 2001030013000005 وضعيت موجود و بصورت نقدي، نقد و اقساط، متصرف دار و غير متصرف دار به فروش برساند. متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 9صبح مورخ 12/08/1401 لغايت ساعت 19:00 مورخ 17/08/1401 نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام و پس از آن قيمت پيشنهادي خود را حداکثر تا تاريخ 28/08/1401 ،ساعت 19 از طريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نمايند و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تماس 33347022-011 تماس حاصل نمايند

ادامه

مزايده املاک تمليکي و مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان سمنان

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان سمنان در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران ) به صورت نقد و اقساط به فروش برساند. * شرايط ويژه فروش / واگذاري قسطي * رديف کاربري پيش پرداخت مدت تنفس نحوه پرداخت نرخ سود 1 صنعتي ، دامداري ، کشاورزي و اموال منقول 10? قيمت واگذاري حداکثر يکسال تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا به مدت 5 سال نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار در حال حاضر با نرخ (18?) 2 تجاري خدماتي 20? قيمت واگذاري حداکثر شش ماه تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا به مدت 5 سال 3 مسکوني اداري 30? قيمت واگذاري بدون مهلت تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 3 سال 40? قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 4 سال 50? قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 5 سال - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 8:30 مورخ 10/08/1401 تا ساعت 14 مورخ 25/08/1401 مي باشد . - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 8:30 مورخ 10/08/1401 تا ساعت 14 مورخ 15/08/1401 مي باشد . - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 8:30 مورخ 10/08/1401 تا ساعت 14 مورخ 25/08/1401 مي باشد - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 26/08/1401 خواهد بود . توجه : امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده ( ساعت 14 مورخ 15/08/1401) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ايران ) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 33324693-023 2- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ? مزايده سراسري (نوبت چهارم اموال غير منقول ) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان سمنان 3- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران ) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ? (مزايده شماره 2001003309000004 اموال غيرمنقول ) 4- مراجعه حضوري به اداره امور شعب استان سمنان و شعب تحت پوشش

ادامه

مزايده نوبت پنجم اموال تمليکي

مزايده نوبت پنجم اموال تمليکي

ادامه

آگهي مزايده استاني املاک و اموال مازاد و تمليکي بانک ملي استان مازندران

بسمه تعالي آگهي مزايده استاني املاک و اموال مازاد و نمليکي بانک ملي استان مازندران شماره04/1401 با سلام ؛ اداره امور شعب بانک ملي استان مازندران در نظر دارد، تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس (/http:// www.setadiran.ir) (مزايده - مزايده دستگاه اجرائي - مزايده گر) مزايده مربوط به اموال غيرمنقول به شماره 2001030013000004 وضعيت موجود و بصورت نقدي، نقد و اقساط، متصرف دار و غير متصرف دار به فروش برساند. متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 9صبح مورخ 10/07/1401 لغايت ساعت 19:00 مورخ 17/07/1401 نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام و پس از آن قيمت پيشنهادي خود را حداکثر تا تاريخ 27/07/1401 ،ساعت 19 از طريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نمايند و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تماس 33347022-011 تماس حاصل نمايند. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي-بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 17/07/1401) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند.

ادامه

آگهي مزايده عمومي املاک مازاد بانک ملي استان اردبيل شماره 1401/04

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان اردبيل در نظر دارد قسمتي از املاک و مستغلات مازاد و تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي با جزئيات مندرج در اسناد مزايده و با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزايده 2001001387000004 به صورت الکترونيکي به فروش برساند . تاريخ نمايش در سامانه : از 9/08/1401ساعت 8:00 صبح تا 24/08/1401 ساعت 19:00 مهلت بازديداز املاک:از9/08/1401تا 24/08/1401همه روزه به غيرازايام تعطيل ازساعت08:00صبح تا ساعت 15:00 مهلت دريافت اسناد مزايده: از ساعت 08:00 صبح 9/08/1401 تا ساعت 19:00 بعد از ظهر 14/08/1401 مهلت ارسال پيشنهاد: از ساعت 08:00 صبح 9/08/1401 تا ساعت 19:00 بعد از ظهر 24/08/1401 تاريخ بازگشايي: 10صبح مورخ 25/08/1401 تاريخ اعلام به برنده : 25/08/1401 متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر با تلفن 33249912-045 تماس حاصل نمايند.

ادامه

مزايده سراسري نوبت دوم برج خليفه دبي مزايده 1401/11 بانک ملي ايران

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/08/01 لغايت ساعت 19 مورخ 1401/08/21 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/08/01 تا ساعت 19 مورخ 1401/08/11 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/08/01 تا ساعت 19 مورخ 1401/08/21 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/08/22 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1401/08/11) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. **صرفاً در صورت خريد نقدي 5% از مبلغ پايه مزايده کسر خواهد شد. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 11 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت يازدهم اموال غيرمنقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2001091218000012 اموال غيرمنقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

مزايده سراسري(نوبت دهم اموال غيرمنقول و نوبت پنجم اموال منقول) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/08/01 لغايت ساعت 19 مورخ 1401/08/21 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/08/01 تا ساعت 19 مورخ 1401/08/11 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/08/01 تا ساعت 19 مورخ 1401/08/21 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/08/22خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1401/08/11) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 10 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت دهم اموال غيرمنقول و نوبت پنجم اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي -مزايده گر- ( مزايده شماره 2001091218000011 اموال غيرمنقول و 1001091218000008 اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 02-1401

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 02-1401

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک ملي استان البرز

مزايده املاک مازاد استان البرز

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت سوم املاک و اموال غيرمنقول مازاد اداره امور شعب استان چهار محال و بختياري مهر ماه 1401

اداره امور شعب بانک ملي استان چهار محال و بختياري در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.ir ( مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ) مزايده شماره 2001003340000003 مربوط به اموال غيرمنقو ، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط و متصرفدار و غيرمتصرف دار به فروش برساند . متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 08:00 صبح روز شنبه مورخ 16/07/1401 لغايت ساعت 13:00روز دوشنبه مورخ 25/07/1401نسبت به خريد اسناد و شرکت در مزايده اقدام نموده و پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده حداکثر تا ساعت 13:00 روز پنجشنبه مورخ 05/08/1401 از طريق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاري و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تلفن 32225116-038 دايره مهندسي و املاک مطرح نمايند.

ادامه

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان گلستان نوبت 07/1401

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان گلستان نوبت 07/1401

ادامه

مزايده اموال غير منقول استان البرز(از طريق سامانه ستاد )

مزايده سراسري اموال مازاد بانک ملي استان البرز(دوره ششم 1401)

ادامه

مزايده سراسري (نوبت نهم اموال غيرمنقول و نوبت چهارم اموال منقول) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/07/02 لغايت ساعت 19 مورخ 1401/07/23 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/07/02 تا ساعت 19 مورخ 1401/07/12 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/07/02 تا ساعت 19 مورخ 1401/07/23 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/07/24 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1401/07/12) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 9 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت نهم اموال غيرمنقول و نوبت چهارم اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2001091218000010 اموال غيرمنقول و 1001091218000007 اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان گلستان نوبت 06/1401

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان گلستان نوبت 06/1401 اداره امور شعب بانک ملي استان گلستان در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت نقد واقساط فروش برساند. اريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 08:00 مورخ 20/06/1401 لغايت ساعت 14:30 مورخ 10/07/1401 مي­باشد. مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 08:00 مورخ 20/06/1401 تا ساعت 14:30 مورخ 31/06/1401 مي­باشد. مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از از ساعت 08:00 مورخ 20/06/1401 لغايت ساعت 14:30 مورخ 10/07/1401 مي­باشد. تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:00 صبح روز دوشنبه مورخ 11/07/1401 خواهد بود. امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي­باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي­بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 14:30 مورخ 31/06/1401 ) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر­­مي­توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. تماس تلفني با شماره تلفن 01732267753 مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ? مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان گلستان نوبت 06/1401 مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر? ( مزايده شماره 2001003681000005 اموال غيرمنقول مراجعه حضوري اداره امور و شعب بانک ملي استان گلستان

ادامه

مزايده اموال مازاد بانک ملي ايران - اداره امور شعب استان همدان

مزايده اموال مازاد نوبت چهارم - بانک ملي ايران - اداره امور شعب استان همدان

ادامه

مزايده شماره 1401/01 اداره امور شعب استان لرستان

آگهي مزايده شماره 01/1401 اموال مازاد بانک ملي ايران اداره امور شعب استان لرستان بانک ملي ايران اداره امور شعب استان لرستان در نظر دارد تعدادي از اموال تمليکي و مازاد خودرا از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستادايران) به صورت نقد به فروش برساند . -تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 8 صبح مورخ 20/05/1401 لغايت ساعت12 مورخ 08/06/1401 مي باشد. -مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 8 صبح مورخ 20/05/1401 تا ساعت 12 مورخ 25/05/1401 مي باشد. -مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 8 صبح مورخ 20/05/1401 تا ساعت 12 مورخ 08/06/1401 مي باشد. -تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 9 صبح چهارشنبه مورخ 09/06/1401 مي باشد. توجه : امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتما مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده ( ساعت 12 مورخ 25/05/1401 ) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ايران) اقدام نمايند . متقاضيان خريد براي کسب اطلاع بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند: 1-تماس تلفني با شماره تلفن 06633313158 2-مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده -مزايده اموال تمليکي و مازاد استان لرستان ( نوبت اول) 3-مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ايران ) به آدرس (https://www.setadiran.ir ) www.setadiran.ir (مزايده – مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر ) مزايده شماره 2001001199000001 اموال غيرمنقول 4-مراجعه حضوري به کليه ادارت امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران1401/02 استان چهارمحال وبختياري

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران(02/1401) بانک ملي ايران در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت نقد واقساط فروش برساند. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 8 مورخ 09/06/1401 لغايت ساعت 14مورخ 27/06/1401 مي¬باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 8 مورخ 09/06/1401 تا ساعت 13 مورخ 16/06/1401 مي¬باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 8 مورخ 09/06/1401 تا ساعت 14 مورخ 27/06/1401 مي¬باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 29/06/1401خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 13 مورخ 16/06/1401) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ¬¬مي¬توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 32225116-038 2- ارسال پيامک : ندارد 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ? مزايده سراسري (نوبت اول اموال غيرمنقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان چهارمحال وبختياري 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر? ( مزايده شماره 2001003340000002 اموال غيرمنقول ) 5- مراجعه حضوري به اداره امور شعب بانک ملي استان چهارمحال وبختياري

ادامه

آگهي مزايده اموال تمليکي غيرمنقول اداره امور شعب استان بوشهر

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12:00 مورخ 06/06/1401 لغايت ساعت 18:00 مورخ 27/06/1401 مي¬باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12:00 مورخ 06/06/1401 تا ساعت 18 مورخ 16/06/1401 مي¬باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12:00 مورخ 06/06/1401 تا ساعت 18 مورخ 27/06/1401مي¬باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 28/06/1401 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 18:00 مورخ 16/06/1401) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ¬¬مي¬توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 07733321684 2- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ?مزايده سراسري (نوبت دوم- 02/1401 اموال غيرمنقول ) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 3- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر? ( مزايده شماره 2001004202000002 اموال غيرمنقول ) 4- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت اول اموال منقول (کالاهاي اسقاطي و مازاد بر نياز ) بانک ملي استان چهارمحال و بختياري

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان چهارمحال و بختياري در نظر دارد از طريق برگزاري مزايده عمومي کالاهاي اسقاطي و مازاد بر نياز خود را در 3 گروه به شرح ذيل به فروش برساند . لذا از کليه کساني که متقاضي شرکت در مزايده مذکور مي باشند دعوت به عمل مي آيد تا از طريق سامانه تدارک الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir ( مزايده مزايده دستگاه اجرايي ، مزايده گر، مزايده شماره 1001003340000001 مربوط به اموال منقول ) با وضعيت موجود و به صورت نقدي به فروش برساند. متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه مقررات و ضوابط مربوط از ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه مورخ 08/06/1401 لغايت ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 19/06/1401 نسبت به دريافت اسناد شرکت در مزايده اقدام نموده و پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 02/07/1401، از طريق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاري نماييد.

ادامه

مزايده سراسري نوبت هشتم اموال غير منقول و نوبت سوم اموال منقول بانک ملي ايران

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/06/01 لغايت ساعت 19 مورخ 1401/06/19 مي-باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/06/01 تا ساعت 19 مورخ 1401/06/09 مي¬باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/06/01 تا ساعت 19 مورخ 1401/06/19 مي-باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/06/20خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1401/06/09) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ¬¬مي¬توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 8 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ?مزايده سراسري (نوبت هشتم اموال غيرمنقول و نوبت سوم اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر? ( مزايده شماره 2001091218000009 اموال غيرمنقول و 1001091218000006 اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

آگهي مزايده استاني املاک مازاد بانک ملي استان قزوين

بانک ملي استان قزوين در نظر دارد 6فقره از املاک مازاد خود را به صورت نقدي / نقدي و اقساطي به فروش برساند . متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات و جزئيات شرکت در مزايده به سايت سامانه تدارکات الکترونيکي دولت مراجعه نمايند . شماره مزايده در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت : 2001001064000004 و 2001001064000005 املاک در معرض فروش : سه فقره آپارتمان مسکوني ( متصرف دارد) _ سه فقره ملک صنعتي ( متصرف دارد)

ادامه

آگهي مزايده عمومي املاک مازاد بانک ملي استان اردبيل شماره 1401/03

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان اردبيل در نظر دارد قسمتي از املاک و مستغلات مازاد و تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي با جزئيات مندرج در اسناد مزايده و با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزايده 2001001387000003 به صورت الکترونيکي به فروش برساند . تاريخ نمايش در سامانه : از 1401/06/1401 ساعت 8:00 صبح تا 1401/06/20 ساعت 19:00 مهلت بازديداز املاک:از1401/06/5 تا 1401/06/20 همه روزه به غيرازايام تعطيل ازساعت08:00صبح تا ساعت 15:00 مهلت دريافت اسناد مزايده: از ساعت 08:00 صبح 5/06/1401 تا ساعت 19:00 بعد از ظهر 1401/06/10 مهلت ارسال پيشنهاد: از ساعت 08:00 صبح 1401/06/5 تا ساعت 19:00 بعد از ظهر 1401/06/20 تاريخ بازگشايي: 10صبح مورخ 1401/06/21 تاريخ اعلام به برنده : 1401/06/21 متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر با تلفن 33249912-045 تماس حاصل نمايند.

ادامه

اگهي مزايده اموال غير منقول بانک ملي استان زنجان

مزايده مرحله اول اموال غير منقول بانک ملي استان زجان

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت اول املاک و اموال مازاد اداره امورشعب چهارمحال وبختياري مرداد ماه 1401

اداره امور شعب بانک ملي استان چهار محال و بختياري در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.ir ( مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ) مزايده شماره 2001003340000001 مربوط به اموال غيرمنقول، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، متصرفدار و غيرمتصرف دار به فروش برساند . متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 08:00 صبح روز شنبه مورخ 1401/05/15 لغايت ساعت 13:00روز شنبه مورخ 05/22/ 1401نسبت به خريد اسناد شرکت در مزايده اقدام نموده و پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده حداکثر تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1401/06/01 از طريق سامانه ستاد، ثبت و بار گذاري و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تلفن 32225116-038 دايره مهندسي و املاک مطرح نمايند .

ادامه

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان گلستان نوبت 1401/05

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان گلستان نوبت 1401/05

ادامه

فروش آپارتمان اداري به مساحت حدود 1054 مترمربع در طبقه 116 برج خليفه دبي به درهم امارات در مزايده 1401/07

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/05/12 لغايت ساعت 19 مورخ 1401/05/29 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/05/12 تا ساعت 19 مورخ 1401/05/19 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/05/12 تا ساعت 19 مورخ 1401/05/29 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/05/30 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1401/05/19) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 7 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت هفتم اموال غيرمنقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2001091218000008 اموال غيرمنقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

مزايده نوبت سوم اموال تمليکي اداره امور شعب استان همدان

مزايده نوبت سوم اموال تمليکي اداره امور شعب استان همدان

ادامه

مزايده سراسري نوبت ششم املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

بانک ملي ايران در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود در استان يزد از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت نقد فروش برساند. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/05/08 لغايت ساعت 19 مورخ 1401/05/22 مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/05/08 تا ساعت 19 مورخ 1401/05/12 مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/05/08 تا ساعت 19 مورخ 1401/05/22 مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/05/23 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1401/05/12) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 6 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ---> مزايده سراسري (نوبت ششم اموال غيرمنقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده ---> مزايده دستگاه اجرايي ---> مزايده گر---> ( مزايده شماره 2001091218000007 اموال غيرمنقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

Index

آگهي مزايده عمومي فروش املاک و مستغلات بانک ملي استان گلستان شماره 04/1401

ادامه

مزايده سراسري نوبت پنجم املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/05/01 لغايت ساعت 19 مورخ 1401/05/22 مي-باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/05/01 تا ساعت 19 مورخ 1401/05/12مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/05/01 تا ساعت 19 مورخ 1401/05/22 مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/05/23خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1401/05/12) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 5 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ?مزايده سراسري (نوبت پنجم اموال غيرمنقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر? ( مزايده شماره 2001091218000006 اموال غيرمنقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي

ادامه

IndexIndexآگهي مزايده عمومي املاک مازاد بانک ملي استان آذربايجان غربي شماره 1401/03

بانک ملي استان آذربايجان غربي در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران ) به صورت نقد و نقد-اقساط به فروش برساند.

ادامه

مزايده سراسري نوبت اول واگذاري سهام شرکت نکا چوب(سهامي خاص)

بانک ملي در نظر دارد 100% ، معادل به حروف صد درصد از سهام شرکت مذکور را با قيمت پايه مزايده 000ر000ر000ر530ر6 ريال معادل حروفي شش هزار و پانصد و سي ميليارد ريال با شرايط مصرح در "تعهدنامه شرکت در مزايده" از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) به صورت نقد به فروش برساند. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/04/22 لغايت ساعت 19 مورخ 1401/05/08 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/04/22 تا ساعت 19 مورخ 1401/04/29 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/04/22 تا ساعت 19 مورخ 1401/05/08 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/05/09 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19مورخ 1401/04/29) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره 60994040 2- ارتباط پيامکي ارسال عدد 1 به شماره تلفن 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري نوبت اول واگذاري سهام شرکت نکا چوب(سهامي خاص) 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 1001091218000005 اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران ( به آدرس تهران خيابان فردوسي-ادارات مرکزي- ساختمان فردوسي- طبقه اول)

ادامه

مزايده سراسري نوبت اول واگذاري سهام شرکت نکا چوب(سهامي خاص)

بانک ملي در نظر دارد 100% ، معادل به حروف صد درصد از سهام شرکت مذکور را با قيمت پايه مزايده 000ر000ر000ر530ر6 ريال معادل حروفي شش هزار و پانصد و سي ميليارد ريال با شرايط مصرح در "تعهدنامه شرکت در مزايده" از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) به صورت نقد به فروش برساند. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ1401/04/22 لغايت ساعت 19 مورخ 1401/05/08 مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/04/22 تا ساعت 19 مورخ 1401/04/29 مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/04/22 تا ساعت 19 مورخ 1401/05/08مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/05/09خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19مورخ 1401/04/29) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره 60994040 2- ارتباط پيامکي ارسال عدد 1 به شماره تلفن 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ?مزايده سراسري نوبت اول واگذاري سهام شرکت نکا چوب(سهامي خاص) 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر? ( مزايده شماره 1001091218000005 اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران ( به آدرس تهران خيابان فردوسي-ادارات مرکزي- ساختمان فردوسي- طبقه اول)

ادامه

مزايده اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان سمنان (نوبت دوم)

مزايده اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان سمنان

ادامه

مزايده سراسري نوبت چهارم املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/04/08 لغايت ساعت 19 مورخ 1401/04/25 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/04/08 تا ساعت 19 مورخ 1401/04/15 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/04/08 تا ساعت 19 مورخ 1401/04/25 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/04/26 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1401/04/15) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 5 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت چهارم اموال غيرمنقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر-( مزايده شماره 2001091218000005 اموال غيرمنقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

Indexآگهي مزايده عمومي املاک مازاد بانک ملي استان آذربايجان غربي شماره 1401/02

بانک ملي استان آذربايجان غربي در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران ) به صورت نقد و نقد-اقساط به فروش برساند.

ادامه

آگهي مزايده عمومي املاک مازاد بانک ملي استان اردبيل شماره 1401/02

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان اردبيل در نظر دارد قسمتي از املاک و مستغلات مازاد و تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي با جزئيات مندرج در اسناد مزايده و با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزايده 2001001387000002 به صورت الکترونيکي به فروش برساند . تاريخ نمايش در سامانه : از 1401/04/07ساعت 8:00 صبح تا 1401/04/22 ساعت 19:00 مهلت بازديداز املاک:از1401/04/07تا 1401/04/22همه روزه به غيرازايام تعطيل ازساعت08:00صبح تا ساعت 15:00 مهلت دريافت اسناد مزايده: از ساعت 08:00 صبح 1401/04/07 تا ساعت 19:00 بعد از ظهر 1401/04/12 مهلت ارسال پيشنهاد: از ساعت 08:00 صبح 1401/04/07 تا ساعت 19:00 بعد از ظهر 1401/04/22 تاريخ بازگشايي: 10صبح مورخ 1401/04/23 تاريخ اعلام به برنده : 1401/04/23 متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر با تلفن 33249912-045 تماس حاصل نمايند.

ادامه

مزايده سراسري نوبت اول واگذاري سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروري دشت چشمه بناب ( سهامي خاص)

بانک ملي در نظر دارد تعداد 100% سهم خود ، معادل به حروف صد درصد از کل سهام شرکت مذکور را با قيمت پايه 000ر000ر000ر970ر7 ريال معادل حروفي هفت هزار و نهصد و هفتاد ميليارد ريال با شرايط مصرح در "تعهدنامه شرکت در مزايده" از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) به صورت نقد به فروش برساند. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/04/01 لغايت ساعت 19 مورخ 1401/04/25 مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/04/01 تا ساعت 19 مورخ 1401/04/15 مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/04/01 تا ساعت 19 مورخ 1401/04/25 باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/04/26 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19مورخ 1401/04/15) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره 60994040 2- ارتباط پيامکي ارسال عدد 1 به شماره تلفن 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري نوبت اول واگذاري سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروري دشت چشمه بناب(سهامي خاص) 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 1001091218000004 اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران ( به آدرس تهران خيابان فردوسي-ادارات مرکزي- ساختمان فردوسي- طبقه اول)

ادامه

مزايده سراسري نوبت سوم املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران (1401/03)

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/04/01 لغايت ساعت 19 مورخ 1401/04/25 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/04/01 تا ساعت 19 مورخ 1401/04/15 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/04/01 تا ساعت 19 مورخ 1401/04/25 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/04/26 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1401/04/15) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 4 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت سوم اموال غيرمنقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2001091218000004 اموال غيرمنقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

مزايده املاک بانک ملي در استان خراسان جنوبي

مزايده شماره دو املاک بانک ملي در استان خراسان جنوبي

ادامه

مزايده سراسري نوبت دوم املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 1401/02

بانک ملي ايران در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت نقد واقساط فروش برساند. *شرايـــط ويـــژه فـــروش/واگـــذاري قســـطي * رديف کاربري پيش پرداخت مدت تنفس نحوه باز پرداخت نرخ سود 1 صنـــعتــي، دامـداري، کشـاورزي و اموال منقول 10% قيمت واگذاري حداکثر يکسال تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا" به مدت 5 سال نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در حال حاضر با نرخ (18%) 2 تجـــاري خدمـــاتي 20% قيمت واگذاري حداکثر شش ماه تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس به مدت 5 سال 3 مسکـــوني اداري 30% قيمت واگذاري بدون مهلت تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 3 سال 40% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 4سال 50% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 5 سال - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/03/01 لغايت ساعت 19 مورخ 1401/03/21 مي¬باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/03/01 تا ساعت 19 مورخ 1401/03/10 مي¬باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/03/01 تا ساعت 19 مورخ 1401/03/21مي¬باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/03/22خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1401/03/10) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ¬¬مي¬توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 2 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ?مزايده سراسري (نوبت دوم اموال غيرمنقول و نوبت دوم اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر? ( مزايده شماره 2001091218000002 اموال غيرمنقول و مزايده شماره 1101091218000002 براي اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

مزايده نوبت دوم املاک تمليکي اداره امور شعب بانک ملي استان همدان

مزايده نوبت دوم املاک تمليکي اداره امور شعب بانک ملي استان همدان

ادامه

مزايده سراسري نوبت دوم املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران(1401/02)

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/03/01 لغايت ساعت 19 مورخ 1401/03/21 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/03/01 تا ساعت 19 مورخ 1401/03/10 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/03/01 تا ساعت 19 مورخ 1401/03/21 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/03/22 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1401/03/10) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 2 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت دوم اموال غيرمنقول و نوبت دوم اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2001091218000002 اموال غيرمنقول و مزايده شماره 1101091218000002 براي اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

آگهي مزايده استاني املاک مازاد بانک ملي استان قزوين

اداره امور شعب استان قزوين در نظر دارد 3 فقره از املاک مازاد خود را به فروش برساند . متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات و جزئيات شرکت در مزايده به سايت سامانه تدارکات الکترونيکي دولت مراجعه نمايند. شماره مزايده در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت : 2001001064000003 املاک در معرض فروش : سه فقره آپارتمان مسکوني ( متصرف دارد )

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 01-1401

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 01-1401

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت اول املاک و اموال مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان سمنان

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان سمنان در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي / نقد و اقساط به فروش برساند. متقاضيان مي¬ توانند براي کسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ? مزايده سراسري نوبت چهارم بانک ملي اداره امور شعب استان سمنان و يا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir مزايده ? مزايده¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ دستگاه ¬¬-اجرايي ? مزايده¬ گر (مزايده شماره 2001003309000001 اموال غير منقول ) مراجعه نمايند . و يا با شماره تلفن 33324693-023 تماس حاصل نمايند . ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده و خريد اسناد مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت مي باشد . - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 10 صبح مورخ 17/02/1401 تا ساعت 14 مورخ 07/03/1401 مي باشد . - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 10 صبح مورخ 17/02/1401 تا ساعت 14 مورخ 27/02/1401 مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 10 صبح مورخ 17/02/1401 تا ساعت 14 مورخ 07/03/1401 مي باشد . - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8 صبح روز يکشنبه مورخ 08/03/1401 خواهد بود توجه : امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتما مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستادايران ) اقدام نمايند.

ادامه

مزايده املاک مازاد و تمليکي بانک ملي اداره امور شعب استان قزوين

اداره امور شعب قزوين در نظر دارد 4 فقره از املاک مازاد خود را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات و جزئيات شرکت در مزايده به سايت سامانه تدارکات الکترونيکي دولت مراجعه نمايند. شماره مزايده در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت: 2001001064000001 و 2001001064000002 املاک در معرض فروش: 1_ محل سابق بانک ملي شعبه فردوسي قزوين (تخليه) 2_ سه فقره آپارتمان مسکوني (متصرف دارد)

ادامه

مزايده املاک تمليکي و مازاد بانک ملي استان خراسان جنوبي 1401/01

مزايده املاک تمليکي و مازاد بانک ملي استان خراسان جنوبي 1401/01

ادامه

مزايده نوبت اول اموال تمليکي اداره امور شعب بانک ملي استان همدان در سال 1401

مزايده نوبت اول املاک تمليکي بانک ملي - اداره امور شعب استان همدان - ارديبهشت ماه 1401

ادامه

آگهي مزايده عمومي املاک مازاد بانک ملي استان آذربايجان غربي شماره 1401/01

بانک ملي استان آذربايجان غربي در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران ) به صورت نقد و نقد-اقساط به فروش برساند.

ادامه

آگهي مزايده عمومي املاک مازاد بانک ملي استان اردبيل شماره 1401/01

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان اردبيل در نظر دارد قسمتي از املاک و مستغلات مازاد و تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي با جزئيات مندرج در اسناد مزايده و با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزايده 2001001387000001 به صورت الکترونيکي به فروش برساند . تاريخ نمايش در سامانه : از 1401/02/10ساعت 8:00 صبح تا 1401/02/25 ساعت 19:00 مهلت بازديداز املاک:از1401/02/10تا 1401/02/25همه روزه به غيرازايام تعطيل ازساعت08:00صبح تا ساعت 15:00 مهلت دريافت اسناد مزايده: از ساعت 08:00 صبح 1401/02/10 تا ساعت 19:00 بعد از ظهر 1401/02/15 مهلت ارسال پيشنهاد: از ساعت 08:00 صبح 1401/02/10 تا ساعت 19:00 بعد از ظهر 1401/02/25 تاريخ بازگشايي: 10صبح مورخ 1401/02/26 تاريخ اعلام به برنده : 1401/02/26 متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر با تلفن 33249912-045 تماس حاصل نمايند.

ادامه

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران (1401/01)

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/01/31 لغايت ساعت 19 مورخ 1401/02/24 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/01/31 تا ساعت 19 مورخ 1401/02/14 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1401/01/31 تا ساعت 19 مورخ 1401/02/24 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/02/25 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1401/02/14) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 1 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت اول اموال غيرمنقول و نوبت اول اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2001091218000001 اموال غيرمنقول و مزايده شماره 1001091218000001 براي اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان قزوين

مزايده فروش محل سابق بانک ملي شعبه فردوسي قزوين (تخليه) ، و هجده دستگاه آپارتمان مسکوني(متصرفدار)

ادامه

مزايده سراسري نوبت سوم واگذاري سهام شرکت سرمايه گذاري ري ( سهامي خاص)

بانک ملي در نظر دارد سهام خود معادل 15/59 درصد به حروف پانزده مميز پنجاه و نه صدم درصد سهام شرکت مذکور را در مزايده با قيمت پايه 000ر000ر880ر878ر3 ريال معادل حروفي سه هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون ريال با شرايط مصرح در تعهدنامه شرکت در مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) به صورت نقد و اقساط به فروش برساند. شرايط فروش به صورت نقد و اقساط: پيش پرداخت :15% مبلغ پايه مزايده شرايط پرداخت مابقي ثمن معامله : الباقي با اعمال يکسال تنفس و نرخ 18 درصد سود ساليانه، در 28 قسط 3 ماهه (مجموع دوران تنفس و بازپرداخت اقساط حداکثر 8 سال) خواهد بود. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1400/12/25 لغايت ساعت 19 مورخ 1401/01/27 مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1400/12/25 تا ساعت 19 مورخ 1401/01/17 مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1400/12/25 تا ساعت 19 مورخ 1401/01/27 مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/01/28 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1401/01/17) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره 60994235 2- ارتباط پيامکي ارسال عدد 3 به شماره تلفن 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري نوبت سوم واگذاري سهام شرکت سرمايه گذاري ري( سهامي خاص) 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 1000091218000013 اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران ( به آدرس تهران خيابان فردوسي-ادارات مرکزي- ساختمان فردوسي- طبقه اول)

ادامه

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1400/12/25 لغايت ساعت 19 مورخ 1401/01/27 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1400/12/25 تا ساعت 19 مورخ 1401/01/17 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1400/12/25 تا ساعت 19 مورخ 1401/01/27 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/01/28خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ1401/01/17) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 12 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت دوازدهم اموال غيرمنقول و نوبت چهارم اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده -مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2000091218000013 اموال غيرمنقول و مزايده شماره 1000091218000012 براي اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت هفتم املاک و اموال مازاد اداره امور شعب استان چهار محال و بختياري اسفند ماه 1400

اداره امور شعب بانک ملي استان چهار محال و بختياري در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.ir ( مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ) مزايده شماره 2000003340000008 مربوط به اموال غيرمنقول، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط و متصرفدار و غيرمتصرف دار به فروش برساند . متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 08:00 صبح روز پنج شنبه مورخ 1400/12/26 لغايت ساعت 13:00روز پنج شنبه مورخ 11/01/ 1401نسبت به خريد اسناد شرکت در مزايده اقدام نموده و پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده حداکثر تا ساعت 14:00 روز يک شنبه مورخ 1401/01/21 از طريق سامانه ستاد، ثبت و بار گذاري و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تلفن 32225116-038 دايره مهندسي و املاک مطرح نمايند .

ادامه

مزايده سراسري نوبت سوم واگذاري سهام شرکت سرمايه گذاري ري ( سهامي خاص)

بانک ملي در نظر دارد سهام خود معادل 59/15 درصد به حروف پانزده مميز پنجاه و نه صدم درصد سهام شرکت مذکور را در مزايده با قيمت پايه 000ر000ر880ر878ر3 ريال معادل حروفي سه هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون ريال با شرايط مصرح در تعهدنامه شرکت در مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) به صورت نقد و اقساط به فروش برساند. شرايط فروش به صورت نقد و اقساط: پيش پرداخت :15% مبلغ پايه مزايده شرايط پرداخت مابقي ثمن معامله : الباقي با اعمال يکسال تنفس و نرخ 18 درصد سود ساليانه، در 28 قسط 3 ماهه (مجموع دوران تنفس و بازپرداخت اقساط حداکثر 8 سال) خواهد بود. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 25/12/1400 لغايت ساعت 19 مورخ 27/01/1401 مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 25/12/1400 تا ساعت 19 مورخ 17/01/1401 مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 25/12/1400 تا ساعت 19 مورخ 27/01/1401 مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 28/01/1401خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 17/01/1401) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره 60994235 2- ارتباط پيامکي ارسال عدد 3 به شماره تلفن 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ?مزايده سراسري نوبت سوم واگذاري سهام شرکت سرمايه گذاري ري( سهامي خاص) 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر? ( مزايده شماره 1000091218000013 اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران ( به آدرس تهران خيابان فردوسي-ادارات مرکزي- ساختمان فردوسي- طبقه اول)

ادامه

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران )نوبت دوازدهم اموال غير منقول و نوبت چهارم اموال منقول

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 25/12/1400 لغايت ساعت 19 مورخ 27/01/1401 مي¬باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 25/12/1400 تا ساعت 19 مورخ 17/01/1401 مي¬باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 25/12/1400 تا ساعت 19 مورخ 27/01/1401 مي¬باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 08:30 صبح روز يکشنبه مورخ 28/01/1401خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 17/01/1401) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ¬¬مي¬توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 12 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ?مزايده سراسري (نوبت دوازدهم اموال غيرمنقول و نوبت چهارم اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر? ( مزايده شماره 2000091218000013 اموال غيرمنقول و مزايده شماره 1000091218000012 براي اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

مزايده شماره 1400/03 اداره امور شعب استان اصفهان

فروش املاک و مستغلات مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان اصفهان

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان اردبيل شماره 1400/03

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان اردبيل در نظر دارد قسمتي از املاک و مستغلات مازاد و تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي با جزئيات مندرج در اسناد مزايده و با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزايده 2000001387000003 به صورت الکترونيکي به فروش برساند . تاريخ نمايش در سامانه : از 9/12/1400 ساعت 8:00 صبح تا 14/12/1400 ساعت 19:00 مهلت بازديداز املاک : از 9/12/1400 ساعت 08:00 تا 24/12/1400 ساعت 15:00 مهلت دريافت اسناد مزايده: از 9/12/1400 تا 14/12/1400 ساعت 19:00 مهلت ارسال پيشنهاد: از 9/12/1400 ساعت 8:00 صبح تا 24/12/1400 ساعت 19:00 تاريخ بازگشايي: 10صبح مورخ 25/12/1400 تاريخ اعلام به برنده : 25/12/1400 متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر با تلفن 33249912-045 تماس حاصل نمايند.

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 07-1400

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 07-1400

ادامه

مزايده سراسري نوبت سوم واگذاري سهام شرکت نمونه منصور گيلان( سهامي خاص)

بانک ملي در نظر دارد تعداد 13/590/000سهم خود ، معادل 90/6درصد به حروف نود مميز شش دهم درصد از کل سهام شرکت مذکور را با قيمت پايه 000ر000ر649ر210ر3 ريال معادل حروفي سه هزار و دويست و ده ميليارد و ششصد و چهل و نه ميليون ريال با شرايط مصرح در تعهدنامه شرکت در مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) به صورت نقد و اقساط به فروش برساند. شرايط فروش به صورت اقساط: پيش پرداخت :20% مبلغ پيشنهادي شرايط پرداخت مابقي ثمن معامله : الباقي پس از يکسال تنفس ، در 12 دوره 6 ماهه (مجموع دوران تنفس و بازپرداخت اقساط حداکثر 7 سال با نرخ 18 درصد سود ساليانه) خواهد بود. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1400/12/03 لغايت ساعت 19 مورخ 1400/12/21 مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1400/12/03 تا ساعت 19 مورخ 1400/12/11 مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1400/12/03 تا ساعت 19 مورخ 1400/12/21 مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 9 صبح روز يکشنبه مورخ 1400/12/22خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1400/12/11) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره 60994235 2- ارتباط پيامکي ارسال عدد 3 به شماره تلفن 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري نوبت سوم واگذاري سهام شرکت نمونه منصور گيلان( سهامي خاص) 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 1000091218000011 اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران ( به آدرس تهران خيابان فردوسي-ادارات مرکزي- ساختمان فردوسي- طبقه اول)

ادامه

مزايده اموال تمليکي غير منقول بانک ملي استان زنجان

مزايده مرحله سوم اموال غيرمنقول تمليکي و مازاد بانک ملي استان زنجان در اسفند ماه سال1400 -بشماره 1400/03 ( ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده بشماره 2000003193000003

ادامه

مزايده عمومي/استاني يزد اسفند ماه سال1400 املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي -اداره امور شعب استان يزد بشماره 1400/06 ( ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده بشماره 2000004040000006 )Index

آگهي مزايده عمومي/استاني املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران اداره امور شعب استان يزد (مزايده06/1400) بانک ملي ايران- اداره امور شعب استان يزد در راستاي اجراي مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و تأکيد دولت محترم و رعايت دستورالعمل ها و بخشنامه"41ب" بانک، در نظر دارد قسمتي از املاک تمليکي و مازاد ملکي، سرقفلي و حق کسب و پيشه خود را با شرايط ويژه و استثنايي بر مبناي قيمت پايه مزايده، از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir (مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر) مزايده شماره 2000004040000006مربوط به اموال غير منقول، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و بصورت "نقدي"، "نقد و اقساط"، بدون متصرف و متصرف دار (باشرايط مختلف) به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 30 : 08 صبح روز شنبه مورخ 07/12/1400 لغايت ساعت 12:30روز سه شنبه مورخ 24/12/1400 پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر ، از طريق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده از شعب بانک ويا به محل اين اداره امور واقع در يزد- بلوار جمهوري اسلامي – «بانک ملي ايران» اداره امور شعب استان يزد – دايره ساختمان و املاک مراجعه نمايند. شماره تلفن 61-35221658 داخلي 283 و 35246270 نيز جهت تماس اعلام مي گردد. * توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده( فقط از ساعت 08:30 صبح روز شنبه مورخ 07/12/1400 لغايت ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 14/12/1400) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد ايران" اقدام نمايند. **هچنين در روزنامه کثيرالانتشارسراسري(شنبه مورخ 07/12/1400) وروزنامه محلي( دوشنبه مورخ 09/12/1400) منتشر و در پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران قابل مشاهده خواهد بود. توضيحات : 1- بازگشايي پاکات به صورت الکترو نيکي و از طريق "سامانه ستاد" در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 25/12/1400 درمحل سالن جلسات بانک ملي ايران- اداره امور شعب استان يزد واقع دريزد -بلوار جمهوري اسلامي انجام مي گردد و از طريق آدرس الکترونيکي "سامانه ستاد" به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. هرگونه ابلاغ به برنده مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ((ستاد)) انجام مي گيرد. متقاضي مي بايست در موعد مقرر با مراجعه به سامانه مذکور از نتيجه مزايده اطلاع حاصل نمايد و نمي تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد. 2- جهت مشاهده متن کامل آگهي مزايده 06/1400 لطفا به سايت بانک ملي ايرانwww.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده -آگهي مزايده عمومي املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان يزد مزايده06/1400 و يا به به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "سامانه ستاد" ( ir.setadiran.www مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي? مزايده گر ? مزايده شماره 2000004040000006مراجعه فرمايند. 3- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران 4- نحوه فروش املاک مازاد بانک به شرح ذيل اعلام مي گردد : الف) فروش نقدي تمامي اموال منقول و غيرمنقول با قيمت پايه مزايده (بدون هرگونه تخفيف) ب) فروش تمامي اموال منقول و غيرمنقول به صورت نقد و اقساط با قيمت پايه مزايده به شرح ذيل: 1-اموال غيرمنقول : رديف کاربري مدت تنفس پيش پرداخت نحوه بازپرداخت نرخ سود 1 صنعتي، دامداري، کشاورزي و اموال منقول حداکثر يکسال معادل 10% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعاً به مدت 5 سال حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار (در حال حاضر با نرخ 18%) 2 تجاري ، خدماتي حداکثر شش ماه معادل 20% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس به مدت 5 سال 3 مسکوني، اداري 0 معادل 50% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر به مدت 5 سال 0 معادل 40% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر به مدت 4 سال 0 معادل 30% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر به مدت 3 سال 2-اموال منقول : پيش پرداخت مدت تنفس نحوه باز پرداخت نرخ سود معادل 10% قيمت واگذاري حداکثر يکسال به صورت اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعاً به مدت 5 سال معادل حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار(در حال حاضر با نرخ 18%) مزايده عمومي/استاني اسفند ماه سال1400 املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي -اداره امور شعب استان يزد بشماره 1400/06 ( ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده بشماره 2000004040000006 ) رديف شماره پرونده سامانه سات آدرس ملک نوع ملک کاربري مساحت عرصه/متر مربع مساحت اعياني/متر مربع مبلغ پايه مزايده / ريال پلاک ثبتي بخش وضعيت کنوني سهم مالکيت بانک ازکل ملک توضيحات 1 9035000005 تفت - نصرآباد - مزرعه حسين آباد(مرغ گوشتي رزاق نصراباد) ساختمان مرغداري 19,998 6,900 38,566,413,580 يکفرعي از 178 اصلي 14 يزد تخليه 5.396.608.685سهم مشاع از 8.693.280.000 سهم "نقد" و "نقد، اقساط" 2 9835000102 يزد- بلوار فردوسي-روبرو مجتمع سما-18متري نگارستان- نبش کوچه- مجتمع الماس - زيرزمين(محسن قاسمي طاحونه) مغازه تجاري قدرالسهم 229/74 36,758,400,000 816 فرعي از6571 اصلي مفروزومجزاشده از464 فرعي از اصلي مذکور قطعه يک تفکيکي 4يزد تخليه ششدانگ "نقد" و "نقد، اقساط" 3 9735000086 زارچ- کند رو سر چشمه زارچ- جنب شرکت گواه(محمد رضا شريفي) تعميرگاه خدمات بين راهي 2,471 284 15,640,391,715 3 فرعي از 1137 اصلي 9 يزد متصرفدار 1169/62سهم مشاع از 2471سهم عرصه و اعيان "نقد" و "نقد، اقساط" 4 9835000091 يزد-خ مطهري پشت ساختمان دارائي(مخابرات قديم ) کوچه 42 پلاک 11(علي بارجيني) ساختمان مسکوني 372/80 303 13,675,060,694 يکفرعي از 6535 اصلي 8يزد متصرفدار 24/67 سهم مشاع از72سهم "نقد" و "نقد، اقساط" 5 9935000112 يزد – بلوار آزادگان-کوچه شماره 73آسمان جنوبي( جنب ايران خودرو) نبش کوچه 2 آسمان(مهدي دهقان بنادکي) ساختمان کارگاه 520/20 637 35,000,000,000 پلاک ثبتي 2772فرعي از6556 اصلي مفروض و مجزي شده از 376 فرعي از اصلي مذکور 8يزد تخليه (منقول مازاد هم دارد) ششدانگ "نقد" و "نقد، اقساط" 6 003500113 يزد- سيد گلسرخ(خ نواب) - کوچه قدس - کوچه جنت يک - پلاک 5( الميرا ضيائي (1) ساختمان مسکوني 200/50 162 8,908,000,000 49 فرعي از 14424 اصلي 8 يزد متصرفدار ششدانگ فقط بصورت نقدي 7 0035000116 يزد- بلوار باهنر - کوچه مهر - بن بست اول - پلاک 5 (الميرا ضيائي (2) ساختمان مسکوني 86/50 205/50 17,639,900,000 2فرعي از 3084 اصلي 4 يزد تخليه ششدانگ فقط بصورت نقدي 8 9835000107 يزد خ کاشاني بعد از کوچه 25(بسمت پارک 7تير) روبرو پيتزا مثلث(شرکت پلاستيک جلوه) مغازه تجاري 51/93 59/93 9,747,693,750 13 فرعي از 1260 اصلي مفروض و مجزي از يکفرعي از اصلي مذکور 5 يزد متصرفدار 27/03 سهم از 72 سهم فقط بصورت نقدي 9 ملکي مازاد يزد خيابان امام خميني - بعد از کوچه برخوردار(محل سابق شعبه خ امام خميني يزد) مغازه تجاري 472/95 760 148,800,000,000 9 فرعي از 3621 اصلي يک يزد تخليه ششدانگ "نقد" و "نقد، اقساط" 10 ملکي مازاد ابرکوه - خيابان شهيد بهشتي (محل سابق شعبه خ امام خميني ابرکوه) مغازه-مسکوني تجاري-مسکوني 534/87 437/21 تجاري و356/66مسکوني 98,970,000,000 3فرعي از 1845 اصلي مفروز ومجزا از صفر اصلي مذکور قطعه صفر تفکيکي 43 يزد تخليه ششدانگ "نقد" و "نقد، اقساط" 11 ملکي مازاد ميبد- ده آباد ميبد - خيابان کاشاني(محل سابق شعبه ده آباد ميبد) مغازه-مسکوني تجاري-مسکوني 162/50 365 تجاري و162/50مسکوني 36,121,250,000 9فرعي از 7318 اصلي 21يزد تخليه ششدانگ "نقد" و "نقد، اقساط" 12 ملکي مازاد يزد خيابان امام خميني- روبرو شاهزاده فاضل(محل سابق شعبه بازار يزد) مغازه تجاري 159/60 209 103,705,000,000 يکفرعي از 3419 اصلي يک يزد تخليه ششدانگ "نقد" و "نقد، اقساط" 13 ملکي مازاد يزد ميدان ازادي- روبرو شهرداري مرکز(محل سابق شعبه ميدان آزادي يزد) مغازه تجاري- انباري قدرالسهم 135/60 همکف و 149/40 زيرزمين 122,040,000,000 پلاکات باقيمانده 15و 16 فرعي از 4740 اصلي دو يزد تخليه ششدانگ فروش فقط نقدي-واحد هاي زيرزمين و هکف آپارتمان مي باشد-اخذ سند مالکيت تک برگي بعهده خريدار مي باشد

ادامه

مزايده استاني فروش املاک مازاد اداره امور شعب بانک ملي استان قم نوبت 1400/4

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان قم در نظر دارد قسمتي از املاک و مستغلات مازاد و تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي با جزئيات مندرج در اسناد مزايده و با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (Setadiran.ir) و با شماره مزايده 2000001543000004 به صورت الکترونيکي به فروش برساند . تاريخ انتشار: از 1400/12/3 ساعت 8:00 صبح تا 1400/12/18 ساعت 14:00 مهلت دريافت اسناد مزايده: از 1400/12/4 تا 1400/12/18 ساعت 14:00 تاريخ بازديد از املاک: 1400/12/3 لغايت 1400/11/18 مهلت ارسال پيشنهاد: از 1400/12/4 ساعت 8:00 صبح تا 1400/12/18 ساعت 14:00 تاريخ بازگشايي: 8صبح مورخ 1400/12/19 تاريخ اعلام به برنده: 1400/11/19 ساعت 9صبح متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر با تلفن 36625121-025 و 36701554-025 تماس حاصل فرمايند.

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت پنجم املاک و اموال مازاد اداره امور شعب بانک ملي استان چهارمحال وبختياري

اداره امور شعب بانک ملي استان چهار محال و بختياري در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.ir ( مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ) مزايده شماره 2000003340000007 مربوط به اموال غيرمنقول، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط و متصرفدار و غيرمتصرف دار به فروش برساند . متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه مورخ 03/12/1400لغايت ساعت 13:00روز چهارشنبه مورخ 11/12/ 1400نسبت به خريد اسناد شرکت در مزايده اقدام نموده و پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 21/12/1400 از طريق سامانه ستاد، ثبت و بار گذاري و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تلفن 32225116-038 دايره مهندسي و املاک مطرح نمايند .

ادامه

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

- تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1400/12/01 لغايت ساعت 19 مورخ 1400/12/14ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1400/12/01 تا ساعت 19 مورخ 1400/12/04 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1400/12/01 تا ساعت 19 مورخ 1400/12/14 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 9:00 صبح روز يکشنبه مورخ 1400/12/15خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1400/12/04) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 11 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت يازدهم اموال غيرمنقول و نوبت سوم اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2000091218000011 اموال غيرمنقول و مزايده شماره 1000091218000008 براي اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

مزايده سراسري نوبت دوم واگذاري سهام شرکت سرمايه گذاري ري ( سهامي خاص)

بانک ملي در نظر دارد سهام خود معادل 15/59درصد به حروف پانزده مميز پنجاه و نه صدم درصد سهام شرکت مذکور را در مزايده با قيمت پايه 000ر000ر880ر878ر3 ريال معادل حروفي سه هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون ريال با شرايط مصرح در تعهدنامه شرکت در مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) به صورت نقد و اقساط به فروش برساند. شرايط فروش به صورت اقساط: پيش پرداخت :15% مبلغ پايه مزايده شرايط پرداخت مابقي ثمن معامله : الباقي با اعمال يکسال تنفس و نرخ 18 درصد سود ساليانه، در 28 قسط 3 ماهه (مجموع دوران تنفس و بازپرداخت اقساط حداکثر 8 سال) خواهد بود. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1400/11/27لغايت ساعت 19 مورخ 1400/12/14مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1400/11/27تا ساعت 19 مورخ 1400/12/04مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1400/11/27تا ساعت 19 مورخ 1400/12/14مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 9 صبح روز يکشنبه مورخ 1400/12/15بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1400/12/04) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره 60994235 2- ارتباط پيامکي ارسال عدد 2 به شماره تلفن 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري نوبت دوم واگذاري سهام شرکت سرمايه گذاري ري( سهامي خاص) 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 1000091218000010 اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران ( به آدرس تهران خيابان فردوسي - ادارات مرکزي - ساختمان فردوسي - طبقه اول)

ادامه

مزايده سراسري نوبت دهم املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

بانک ملي ايران در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت نقد و اقساط فروش برساند. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 10 صبح مورخ 1400/11/11 لغايت ساعت 17 مورخ 1400/11/23 مي¬باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 10 صبح مورخ 1400/11/11 تا ساعت 19 مورخ 1400/11/13 مي¬باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 10 صبح مورخ 1400/11/11 تا ساعت 19 مورخ 1400/11/23 مي¬باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 9:00 صبح روز يکشنبه مورخ 1400/11/24خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1400/11/13) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ¬¬مي¬توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 10 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت دهم اموال غيرمنقول و نوبت سوم اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر - ( مزايده شماره 2000091218000010 اموال غيرمنقول و مزايده شماره 1000091218000008 اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 06-1400

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 06-1400

ادامه

مزايده نوبت ششم املاک تمليکي

مزايده نوبت ششم املاک تمليکي اداره امور شعب استان همدان

ادامه

مزايده عمومي املاک مازاد بانک ملي استان اردبيل شماره 1400/02

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان اردبيل در نظر دارد قسمتي از املاک و مستغلات مازاد و تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي با جزئيات مندرج در اسناد مزايده و با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (Setadiran.ir) و با شماره مزايده 2000001387000002 به صورت الکترونيکي به فروش برساند . تاريخ نمايش در سامانه : از 9/11/1400 ساعت 8:00 صبح تا 14/11/1400 ساعت 19:00 مهلت بازديداز املاک : از 9/11/1400 ساعت 09:00 تا 24/11/1400 ساعت 19:00 مهلت دريافت اسناد مزايده: از 9/11/1400 تا 14/11/1400 ساعت 19:00 مهلت ارسال پيشنهاد: از 9/11/1400 ساعت 8:00 صبح تا 24/11/1400 ساعت 19:00 تاريخ بازگشايي: 10صبح مورخ 25/11/1400 تاريخ اعلام به برنده : 25/11/1400 متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر با تلفن 33249912-045 تماس حاصل نمايند.

ادامه

آگهي مزايده سراسري شماره 1400/02 اداره امور شعب بانک ملي استان هرمزگان

آگهي مزايده عمومي فروش املاک و مستغلات شماره دو بانک ملي در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (setadiran.ir) و با شماره مزايده 2000030651000002 به صورت الکترونيکي به فروش برساند. تاريخ انتشار : 25/10/1400 مهلت دريافت اسناد : ساعت 19:00 مورخ 05/11/1400 تاريخ بازديد : 27/10/1400 مهلت ارسال پيشنهاد : ساعت 19:00 تاريخ 16/11/1400 تاريخ بازگشايي : 18/11/1400 تاريخ اعلام به برنده : 18/11/1400

ادامه

مزايده سراسري نوبت اول واگذاري سهام شرکت سرمايه گذاري ري (سهامي خاص)

بانک ملي در نظر دارد سهام خود ، معادل 15/59 درصد بحروف پانزده مميز پنجاه و نه درصد سهام شرکت مذکور را در مزايده با قيمت پايه 3/878/880/000/000 ريال معادل حروفي سه هزار وهشتصد و هفتاد و هشت ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون ريال با شرايط مصرح در تعهدنامه شرکت در مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) به صورت نقد به فروش برساند . - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 14 مورخ 1400/11/04 لغايت ساعت 17 مورخ 1400/11/16 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 14 مورخ 1400/11/04 تا ساعت 17 مورخ 1400/11/16 مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 14 مورخ 1400/11/04 تا ساعت 17 مورخ 1400/11/06 مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 9 صبح روز يکشنبه مورخ 1400/11/17 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 17 مورخ 1400/11/06) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره 60993592 2- ارتباط پيامکي ارسال عدد 1 به شماره تلفن 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري نوبت اول واگذاري سهام شرکت سرمايه گذاري ري 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 1000091218000007 اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران ( به آدرس تهران خيابان فردوسي-ادارات مرکزي- ساختمان فردوسي- طبقه اول)

ادامه

مزايده سراسري نوبت دوم واگذاري سهام شرکت نمونه منصور گيلان( سهامي خاص)

بانک ملي در نظر دارد تعداد 13/590/000 سهم خود ، معادل 91 درصد از کل سهام شرکت مذکور را با قيمت پايه 000ر000ر649ر210ر3 ريال معادل حروفي سه هزار و دويست و ده ميليارد و ششصد و چهل و نه ميليون ريال با شرايط مصرح در تعهدنامه شرکت در مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) به صورت نقد به فروش برساند. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1400/11/04 لغايت ساعت 19 مورخ 1400/11/16 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1400/11/04 تا ساعت 19 مورخ 1400/11/06 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1400/11/04 تا ساعت 19 مورخ 1400/11/16 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 9 صبح روز يکشنبه مورخ 1400/11/17 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1400/11/06) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره 60993592 2- ارتباط پيامکي ارسال عدد 2 به شماره تلفن 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري نوبت دوم واگذاري سهام شرکت نمونه منصور گيلان( سهامي خاص) 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 1000091218000006 اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران ( به آدرس تهران خيابان فردوسي-ادارات مرکزي- ساختمان فردوسي- طبقه اول)

ادامه

مزايده سراسري نوبت نهم 1400/09 املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

بانک ملي ايران در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت نقد واقساط فروش برساند. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 14 مورخ 1400/11/02 لغايت ساعت 19 مورخ 1400/11/23 ميباشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 14 مورخ 1400/11/02 تا ساعت 19 مورخ 1400/11/13 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 14 مورخ 1400/11/02 تا ساعت 19 مورخ 1400/11/23 ميباشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 9:00 صبح روز يکشنبه مورخ 1400/11/24خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 19 مورخ 1400/11/13) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 9 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت نهم اموال غيرمنقول و نوبت دوم اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2000091218000009 اموال غيرمنقول و مزايده شماره 1000091218000005 براي اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

مزايده عمومي-استاني بهمن ماه 1400 املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران- اداره امورشعب استان يزدبشماره 1400/05 و ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده بشماره 2000004040000005

خلاصه آگهي مزايده عمومي/استاني املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي ايران اداره امور شعب استان يزد (مزايده05/1400) بانک ملي ايران- اداره امور شعب استان يزد در راستاي اجراي مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و تأکيد دولت محترم و رعايت دستورالعمل ها و بخشنامه"41ب" بانک، در نظر دارد قسمتي از املاک تمليکي و مازاد ملکي، سرقفلي و حق کسب و پيشه خود را با شرايط ويژه و استثنايي بر مبناي قيمت پايه مزايده، از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir (مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر) مزايده شماره 2000004040000005مربوط به اموال غير منقول، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و بصورت "نقدي"، "نقد و اقساط"، بدون متصرف و متصرف دار (باشرايط مختلف) به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 30 : 08 صبح روز چهارشنبه مورخ 06/11/1400 لغايت ساعت 12:30روز شنبه مورخ 23/11/1400 پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر ، از طريق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده از شعب بانک ويا به محل اين اداره امور واقع در يزد- بلوار جمهوري اسلامي – «بانک ملي ايران» اداره امور شعب استان يزد – دايره ساختمان و املاک مراجعه نمايند. شماره تلفن 61-35221658 داخلي 283 و 35246270 نيز جهت تماس اعلام مي گردد. * توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نميباشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً ميبايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده( فقط از ساعت 08:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 06/11/1400 لغايت ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 13/11/1400) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد ايران" اقدام نمايند. **هچنين در روزنامه کثيرالانتشارسراسري(چهارشنبه مورخ 06/11/1400) وروزنامه محلي(شنبه مورخ 09/11/1400) منتشر و در پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران قابل مشاهده خواهد بود. توضيحات : 1- بازگشايي پاکات به صورت الکترو نيکي و از طريق "سامانه ستاد" در ساعت 9 صبح روز يکشنبه مورخ 24/11/1400 درمحل سالن جلسات بانک ملي ايران- اداره امور شعب استان يزد واقع دريزد -بلوار جمهوري اسلامي انجام مي گردد و از طريق آدرس الکترونيکي "سامانه ستاد" به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. هرگونه ابلاغ به برنده مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ((ستاد)) انجام مي گيرد. متقاضي مي بايست در موعد مقرر با مراجعه به سامانه مذکور از نتيجه مزايده اطلاع حاصل نمايد و نمي تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد. 2- جهت مشاهده متن کامل آگهي مزايده 05/1400 لطفا به سايت بانک ملي ايرانwww.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده -آگهي مزايده عمومي املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان يزد مزايده05/1400) و يا به به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "سامانه ستاد" ( ir.setadiran.www مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي? مزايده گر ? مزايده شماره 2000004040000005مراجعه فرمايند. 3- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران 4- نحوه فروش املاک مازاد بانک به شرح ذيل اعلام مي گردد : الف) فروش نقدي تمامي اموال منقول و غيرمنقول با قيمت پايه مزايده (بدون هرگونه تخفيف) ب) فروش تمامي اموال منقول و غيرمنقول به صورت نقد و اقساط با قيمت پايه مزايده به شرح ذيل: 1-اموال غيرمنقول : رديف کاربري مدت تنفس پيش پرداخت نحوه بازپرداخت نرخ سود 1 صنعتي، دامداري، کشاورزي حداکثر يکسال معادل 10% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعاً به مدت 5 سال حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار (در حال حاضر با نرخ 18%) 2 تجاري ، خدماتي حداکثر شش ماه معادل 20% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس به مدت 5 سال 3 مسکوني، اداري 0 معادل 50% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر به مدت 5 سال 0 معادل 40% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر به مدت 4 سال 0 معادل 30% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر به مدت 3 سال 2-اموال منقول : پيش پرداخت مدت تنفس نحوه باز پرداخت نرخ سود معادل 10% قيمت واگذاري حداکثر يکسال به صورت اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعاً به مدت 5 سال معادل حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار(در حال حاضر با نرخ 18%) مزايده عمومي/استاني بهمن ماه سال1400 املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي -اداره امور شعب استان يزد بشماره 1400/05 ( ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده بشماره 2000004040000005 ) رديف شماره پرونده سامانه سات آدرس ملک نوع ملک کاربري مساحت عرصه/متر مربع مساحت اعياني/متر مربع مبلغ پايه مزايده / ريال پلاک ثبتي بخش وضعيت کنوني سهم مالکيت بانک ازکل ملک توضيحات 1 9035000005 تفت - نصرآباد - مزرعه حسين آباد(مرغ گوشتي رزاق نصراباد) ساختمان مرغداري 19,998 6,900 38,566,413,580 1 فرعي از 178 اصلي 14 يزد تخليه 5.396.608.685سهم مشاع از 8.693.280.000 سهم "نقد" و "نقد، اقساط" 3 9635000072 يزد-خيابان کاشاني- پشت مسجد اتابکي کوي حجت پلاک 112(شيشه دوجداره زارعزاده) ساختمان مسکوني 344/5 340 15,888,888,888 23 فرعي از1242 اصلي مفروز ومجزا از 17 و26 فرعي از1242 اصلي مفروز ومجزا از 18 5يزد تخليه (تحويل دادگستري يزد) 35/2 سهم مشاع از72سهم "نقد" و "نقد، اقساط" 3 9835000102 يزد- بلوار فردوسي-روبرو مجتمع سما-18متري نگارستان- نبش کوچه- مجتمع الماس - زيرزمين(محسن قاسمي طاحونه) مغازه تجاري قدرالسهم 229/74 36,758,400,000 816 فرعي از6571 اصلي مفروزومجزاشده از464 فرعي از اصلي مذکور قطعه يک تفکيکي 4يزد تخليه ششدانگ "نقد" و "نقد، اقساط" 4 9735000086 زارچ- کند رو سر چشمه زارچ- جنب شرکت گواه(محمد رضا شريفي) تعميرگاه خدمات بين راهي 2,471 284 15,640,391,715 3 فرعي از 1137 اصلي 9 يزد متصرفدار 1169/62سهم مشاع از 2471سهم عرصه و اعيان "نقد" و "نقد، اقساط" 5 9835000091 يزد-خ مطهري پشت ساختمان دارائي(مخابرات قديم ) کوچه 42 پلاک 11(علي بارجيني) ساختمان مسکوني 372/80 303 13,675,060,694 يکفرعي از 6535 اصلي 8يزد متصرفدار 24/67 سهم مشاع از72سهم "نقد" و "نقد، اقساط" 6 9935000112 يزد – بلوار آزادگان-کوچه شماره 73آسمان جنوبي( جنب ايران خودرو) نبش کوچه 2 آسمان(مهدي دهقان بنادکي) ساختمان کارگاه 520/20 637 35,000,000,000 پلاک ثبتي 2772فرعي از6556 اصلي مفروض و مجزي شده از 376 فرعي از اصلي مذکور 8يزد تخليه (منقول مازاد هم دارد) ششدانگ "نقد" و "نقد، اقساط" 7 9835000094 اشکذر- شهرک صنعتي نيکو(شرکت يکتا جوانه) کارخانه صنعتي 6،372/17 2,351 65,305,406,000 6 فرعي از 12988 اصلي 9 يزد تخليه ششدانگ "نقد" و "نقد، اقساط" -ملک مذکور داراي ماشين آلات (اموال منقول تمليکي) هم مي باشد. 8 ملکي يزد- خيابان سلمان پارسي(محل سابق شعبه خ سلمان پارسي يزد) مغازه تجاري 375/8 535 58,450,000,000 يک فرعي از3837 اصلي مفروز ومجزا از 3837 و 2468/2 يک يزد تخليه ششدانگ "نقد" و "نقد، اقساط" 9 ملکي يزد خيابان امام خميني - بعد از کوچه برخوردار(محل سابق شعبه خ امام خميني يزد) مغازه تجاري 472/95 760 148,800,000,000 9 فرعي از 3621 اصلي يک يزد تخليه ششدانگ "نقد" و "نقد، اقساط" 10 ملکي ابرکوه - خيابان شهيد بهشتي (محل سابق شعبه خ امام خميني ابرکوه) مغازه-مسکوني تجاري-مسکوني 534/87 437/21 تجاري و356/66مسکوني 98,970,000,000 3فرعي از 1845 اصلي مفروز ومجزا از صفر اصلي مذکور قطعه صفر تفکيکي 43 يزد تخليه ششدانگ "نقد" و "نقد، اقساط" 11 ملکي ميبد- ده آباد ميبد - خيابان کاشاني(محل سابق شعبه ده آباد ميبد) مغازه-مسکوني تجاري-مسکوني 162/50 365 تجاري و162/50مسکوني 36,121,250,000 9فرعي از 7318 اصلي 21يزد تخليه ششدانگ "نقد" و "نقد، اقساط" 12 ملکي يزد خيابان امام خميني- روبرو شاهزاده فاضل(محل سابق شعبه بازار يزد) مغازه تجاري 159/60 209 103,705,000,000 يکفرعي از 3419 اصلي يک يزد تخليه ششدانگ "نقد" و "نقد، اقساط"

ادامه

مزايده اموال تمليکي و مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان سمنان

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان سمنان در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي به فروش برساند. متقاضيان مي¬ توانند براي کسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ? مزايده سراسري نوبت دوم بانک ملي اداره امور شعب استان سمنان و يا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir مزايده ? مزايده¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ دستگاه ¬¬¬اجرايي ? مزايده¬ گر (مزايده شماره 2000003309000006 اموال غير منقول ) مراجعه نمايند . و يا با شماره تلفن 33324693-023 تماس حاصل نمايند .

ادامه

مزايده نوبت پنجم املاک تمليکي اداره امور شعب بانک ملي استان همدان

مزايده نوبت پنجم املاک تمليکي اداره امور شعب بانک ملي استان همدان

ادامه

مزايده استاني فروش املاک مازاد اداره امور شعب بانک ملي استان قم نوبت 1400/3

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان قم در نظر دارد قسمتي از املاک و مستغلات مازاد و تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي با جزئيات مندرج در اسناد مزايده و با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (Setadiran.ir) و با شماره مزايده 2000001543000003 به صورت الکترونيکي به فروش برساند . تاريخ انتشار: از 1400/10/25 ساعت 8:00 صبح تا 1400/11/10 ساعت 14:00 مهلت دريافت اسناد مزايده: از 1400/10/25 تا 1400/10/30 ساعت 14:00 تاريخ بازديد از املاک: 1400/10/25 لغايت 1400/11/10 مهلت ارسال پيشنهاد: از 1400/10/25 ساعت 8:00 صبح تا 1400/11/10 ساعت 14:00 تاريخ بازگشايي: 9صبح مورخ 1400/11/11 تاريخ اعلام به برنده: 1400/11/11 ساعت 10صبح متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر با تلفن 36625121-025 و 36701554-025 تماس حاصل فرمايند.

ادامه

مزايده اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان زنجان

مزايده اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان زنجان

ادامه

مزايده اموال تمليکي بانک ملي استان زنجان

مزايده اموال تمليکي بانک ملي استان زنجان

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت پنجم املاک و اموال مازاد اداره امور شعب استان چهار محال و بختياري دي ماه 1400

اداره امور شعب بانک ملي استان چهار محال و بختياري در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.ir ( مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ) مزايده شماره 2000003340000006 مربوط به اموال غيرمنقول، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط و متصرفدار و غيرمتصرف دار به فروش برساند . متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه مورخ 21/10/1400لغايت ساعت 14:00روز شنبه مورخ 02/11/ 1400نسبت به خريد اسناد شرکت در مزايده اقدام نموده و پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده حداکثر تا ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 14/11/1400 از طريق سامانه ستاد، ثبت و بار گذاري و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تلفن 32225116-038 دايره مهندسي و املاک مطرح نمايند . توجه: پس از اتمام مهلت خريد اسناد مزايده امکان دريافت اسناد از طريق سامانه وجود نخواهد داشت.

ادامه

مزايده عمومي املاک مازاد بانک ملي استان اردبيل شماره 1400/01

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان اردبيل در نظر دارد قسمتي از املاک و مستغلات مازاد و تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي با جزئيات مندرج در اسناد مزايده و با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (Setadiran.ir) و با شماره مزايده 2000001387000001 به صورت الکترونيکي به فروش برساند . تاريخ انتشار: از 15/10/1400 ساعت 8:00 صبح تا 29/10/1400 ساعت 19:00 مهلت دريافت اسناد مزايده: از 15/10/1400 تا 19/10/1400 ساعت 19:00 تاريخ بازديد از املاک: 15/10/1400 تا 19/10/1400 مهلت ارسال پيشنهاد: از 15/10/1400 ساعت 8:00 صبح تا 29/10/1400 ساعت 19:00 تاريخ بازگشايي: 10صبح مورخ 30/10/1400 تاريخ اعلام به برنده : 30/10/1400 متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر با تلفن 33249912-045 تماس حاصل نمايند.

ادامه

آگهي مزايده سراسري اموال منقول (کالاهاي اسقاطي و مازاد بر نياز )بانک ملي استان چهارمحال و بختياري

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان چهارمحال و بختياري در نظر دارد از طريق برگزاري مزايده عمومي کالاهاي اسقاطي و مازاد بر نياز خود را در 5 گروه به شرح ذيل به فروش برساند . لذا از کليه کساني که متقاضي شرکت در مزايده مذکور مي باشند دعوت به عمل مي آيد تا از طريق سامانه تدارک الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir ( مزايده ... مزايده دستگاه اجرايي .... مزايده گر) مزايده شماره 1000003340000001 مربوط به اموال منقول با وضعيت موجود و به صورت نقدي به فروش برساند متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه مقررات و ضوابط مربوط از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 11/10/1400 لغايت ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 22/10/1400نسبت به دريافت اسناد شرکت در مزايده اقدام نموده و پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا ساعت 14 روز يکشنبه مورخ 03/11/1400 مقرر ، از طريق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاري نماييد. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 11/10/1400 لغايت ساعت 14 روز يکشنبه 03/11/1400 مي باشد. - تاريخ بازديد از کالاهاي مورد مزايده روز شنبه مورخ 11/10/1400 لغايت روز شنبه مورخ 02/11/1400 همه روزه بجز ايام تعطيل از ساعت 8 صبح لغايت 13 مي باشد. - زمان بازگشايي پاکت هاي الکترونيکي در ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 06/11/1400 خواهد بود. سئوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده ، با شماره تلفن 32225116 - 038 دايره کارپردازي مطرح نمايند . توضيحات : 1 ) بانک ملي ايران در قبول يا رد پيشنهادات مختار است . 2 ) پيشنهادات فاقد سپرده ، کمتر از ميزان مقرر ، مخدوش ، مبهم و مشروط ، مردود مي باشد . 3 ) رعايت کليه موارد مندرج در شرايط مزايده ، الزامي مي باشد . 4 ) متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي بايست پس از مراجعه به آدرس الکترونيکي فوق الذکر و انتخاب اموال مورد نظر ، جهت شرکت در مزايده نسبت به تهيه توکن از دفاتر منتخب خدمات پيشخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضاي الکترونيکي ، نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند . متقاضيان مي توانند براي دريافت اطلاعات بيشتر در اين زمينه با کارشناسان سامانه تدارک الکترونيکي دولت با شماره تلفن 1456 تماس حاصل نمايند . 5 ) سپرده (وديعه) شرکت در مزايده معادل 5% قيمت پايه مزايده در هر گروه است که متقاضيان مي بايست وجه مورد نظر را به حساب شماره 0115111566000 به نام « بانک ملي استان چهارمحال و بختياري » واريز و تصوير رسيد پرداخت شده را در سامانه بارگذاري نمايند . 6 ) متقاضيان قبل از ارائه پيشنهادات قيمت ملزم به بازديد از اموال فوق الذکر مي باشند . 7) مکان کالاهاي مندرج در گروههاي 1 ، 2 ، 3 و 4 جداول پيوست جهت بازديد ، در خيابان سعدي غربي کوچه 71 بانک ملي ميدان دانش ( روبروي آموزش و پرورش ) و گروه 5 در سرپرستي بانک ملي واقع در ميدان 12 محرم ( فلکه آبي ) مي باشد .

ادامه

مزايده شماره 1400/01 اداره امور شعب استان اصفهان

فروش املاک و مستغلات مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان اصفهان آگهي مزايده املاک مازادبر نياز بانک ملي ايران استان اصفهان بانک ملي ايران اداره امور شعب استان اصفهان در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانمهع تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir : مزايده مزايده دستگاه اجرايي . مزايده گر ، مزايده شماره 2000001195000004 مربوط به اموال غير منقول بر مبناي قيمت پايه مزايده ، با وضعيت موجود و به صورت نقدي ، متصرف دار و غير متصرف دار به فروش برساند . متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه ازساعت 8:00 صبح مورخ 13/10/1400 لغايت ساعت 14:00 مورخ 25/10/1400 به سامانه فوق الذکر پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر از طريق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده ، با شماره تلفن 32247380 (واحد املاک اداره امور شعب بانک ملي استان اصفهان) مطرح نمايند. توضيحات : 1- بانک ملي ايران در قبول و يا رد کليه پيشنهادات واصله مختار است. 2- پيشنهادات فاقد سپرده يا داراي سپرده کمتر از ميزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است. 3- رعايت کليه موارد مندرج در برگه هاي مزايده الزامي است. 4- متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي بايست پس از مراجعه به آدرس الکترونيکي فوق الذکر و انتخاب اموال مورد نظر ، جهت شرکت در مزايده نسبت به تهييه توکن از دفاتر منتخب خدمات پيشخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضاء الکترونيکي، نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند. متقاضيان مي توانند براي دريافت اطلاعات بيشتر در اين زمينه با کارشناسان سامانه تدارکات الکترونيکي دولت با شماره تلفن 41934 – 021 تماس حاصل نمايند . 5- سپرده (وديعه) شرکت در مزايده معادل 5 % قيمت پايه مزايده است که متقاضيان مي‌بايست به يکي از دو روش پرداختي تصريح شده در سامانه ستاد، از طريق درگاه سامانه و يا وجه مورد نظر را به حساب شماره 0110490056006 به نا م اداره امور شعب بانک ملي استان اصفهان واريز و تصوير رسيد پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. 6- کليه پاکتهاي حاوي پيشنهادات متقاضيان راس ساعت 10:00 مورخ 26/10/1400 به صورت الکترونيکي از طريق سامانه ستاد بازگشايي و از طريق آدرس الکترونيکي به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. 7- در خصوص املاک متصرف دار ، به برنده مزايده وکالتنامه کاري جهت انجام امور قانوني اعطاء گشته و کليه هزينه هاي مربوط به اخذ استعلام در ارتباط با نقل و انتقال ، تنظيم وکالتنامه و ساير موارد برعهده خريدار مي‌باشد. 8- با توجه به اعلان قبلي بانک مبني بر متصرفدار بودن يا تخليه املاک ، بانک از پذيرفتن هر گونه اعتراض از متقاضيان ، معذور مي‌باشد. 9- هزينه آگهي و کارشناسي بر عهده خريدار بوده و هزينه هاي مذکور مي بايست بر اساس اعلام نظر بانک قبل از انقعاد قرارداد نقدا در وجه بانک واريز گردد. 10- در صورتي که مبالغ پيشنهادي خريداران به يک ميزان باشد اولويت فروش با شرايط نقدي است. 11- کليه اموال مشمول فروش نقدي با قيمت پايه مزايده بوده و املاک متصرف دار ، با ارائه وکالتنامه به فروش مي‌رسد و بانک هيچ گونه مسؤوليتي در قبال تخليه آن ندارد. 12- بازديد از کليه املاک الزامي است و در وضعيت موجود واگذار مي گردد .

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 04-1400

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 3-1400

ادامه

مزايده سراسري املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

بانک ملي ايران در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت نقد واقساط فروش برساند. *شرايـــط ويـــژه فـــروش/واگـــذاري قســـطي * رديف کاربري پيش پرداخت مدت تنفس نحوه باز پرداخت نرخ سود 1 صنـــعتــي، دامـداري، کشـاورزي و اموال منقول 10% قيمت واگذاري حداکثر يکسال تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا" به مدت 5 سال نرخ سود مصوب شوراي پول واعتبار در حال حاضر با نرخ (18%) 2 تجـــاري خدمـــاتي 20% قيمت واگذاري حداکثر شش ماه تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس به مدت 5 سال 3 مسکـــوني اداري 30% قيمت واگذاري بدون مهلت تنفس اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 3 سال 40% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 4سال 50% قيمت واگذاري اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر به مدت 5 سال - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 14 مورخ 1400/010/01 لغايت ساعت 17 مورخ 1400/10/18 مي¬باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 14 مورخ 1400/10/01 تا ساعت 17 مورخ 1400/10/08 مي¬باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 14 مورخ 1400/10/01 تا ساعت 17 مورخ 1400/10/18 مي¬باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 9:00 صبح روز يکشنبه مورخ 1400/10/19خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي¬باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي¬بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 17 مورخ 1400/10/08) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر ¬¬مي¬توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 8 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري (نوبت هشتم اموال غيرمنقول و نوبت اول اموال منقول) اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر - ( مزايده شماره 2000091218000008 اموال غيرمنقول و مزايده شماره 1000091218000004 براي اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

مزايده عمومي – استاني ديماه سال 1400 املاک تمليکي و مازاد ملکي بانک ملي ايران – اداره امور شعب استان يزد بشماره 1400/04 ( از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده شماره 2000004040000004)

خلاصه آگهي مزايده عمومي املاک ملکي مازاد بانک ملي ايران اداره امور شعب استان يزد (مزايده1400/04) بانک ملي ايران- اداره امور شعب استان يزد در راستاي اجراي مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و تأکيد دولت محترم و رعايت دستورالعمل ها و بخشنامه"41ب" بانک، در نظر دارد قسمتي از املاک تمليکي و مازاد ملکي، سرقفلي و حق کسب و پيشه خود را با شرايط ويژه و استثنايي بر مبناي قيمت پايه مزايده، از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir (مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر) مزايده شماره 4200000404000000مربوط به اموال غير منقول، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و فقط به صورت نقدي، بدون متصرف و متصرف دار (باشرايط مختلف) به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 30 : 08 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/10/06 لغايت ساعت 12:30روز پنجشنبه مورخ 1400/10/23 پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر ، از طريق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده از شعب بانک ويا به محل اين اداره امور واقع در يزد- بلوار جمهوري اسلامي – «بانک ملي ايران» اداره امور شعب استان يزد – دايره ساختمان و املاک مراجعه نمايند. شماره تلفن 61-35221658 داخلي 283 و 35246270 نيز جهت تماس اعلام مي گردد. *توجه: "ضمنا مهلت دريافت اسناد مزايده مذکور از "سامانه ستاد" فقط از ساعت 08:30 صبح روز دوشنبه مورخ 06/10/1400 لغايت ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 13/10/1400 مي باشد." **هچنين در روزنامه کثيرالانتشارسراسري(دوشنبه مورخ 06/10/1400) وروزنامه محلي(چهارشنبه مورخ 08/10/1400) منتشر و در پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران قابل مشاهده خواهد بود. توضيحات : 1- بازگشايي پاکات به صورت الکترو نيکي و از طريق "سامانه ستاد" در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 25/10/1400 درمحل سالن جلسات بانک ملي ايران- اداره امور شعب استان يزد واقع دريزد -بلوار جمهوري اسلامي انجام مي گردد و از طريق آدرس الکترونيکي "سامانه ستاد" به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. هرگونه ابلاغ به برنده مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ((ستاد)) انجام مي گيرد. متقاضي مي بايست در موعد مقرر با مراجعه به سامانه مذکور از نتيجه مزايده اطلاع حاصل نمايد و نمي تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد. 2- نحوه فروش املاک مازاد بانک به شرح ذيل اعلام مي گردد : * فروش فقط بصورت نقدي، تمامي اموال منقول و غيرمنقول با قيمت پايه مزايده مي باشد. 3- جهت مشاهده متن کامل آگهي مزايده 04/1400 لطفا به سايت بانک ملي ايران www.bmi.ir (پنجره مناقصه و مزايده -آگهي مزايده عمومي املاک ملکي مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان يزد مزايده04/1400) و يا به "سامانه ستاد" مراجعه فرمايند. مزايده عمومي- استاني ديماه سال1400 املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي -اداره امور شعب استان يزد بشماره 1400/04 ( ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده بشماره 2000004040000004 ) رديف شماره پرونده سامانه سات آدرس ملک نوع ملک کاربري مساحت عرصه/متر مربع مساحت اعياني/متر مربع مبلغ پايه مزايده / ريال پلاک ثبتي بخش وضعيت کنوني سهم مالکيت بانک ازکل ملک توضيحات 1 9035000005 تفت - نصرآباد - مزرعه حسين آباد(مرغ گوشتي رزاق نصراباد) ساختمان مرغداري 19,998 6,900 38,566,413,580 1 فرعي از 178 اصلي 14 يزد تخليه 5.396.608.685سهم مشاع از 8.693.280.000 سهم فقط نقد 3 9635000072 يزد-خيابان کاشاني- پشت مسجد اتابکي کوي حجت پلاک 112(شيشه دوجداره زارعزاده) ساختمان مسکوني 344/5 340 15,888,888,888 23 فرعي از1242 اصلي مفروز ومجزا از 17 و26 فرعي از1242 اصلي مفروز ومجزا از 18 5يزد تخليه (تحويل دادگستري يزد) 35/2 سهم مشاع از72سهم فقط نقد 3 9835000102 يزد- بلوار فردوسي-روبرو مجتمع سما-18متري نگارستان- نبش کوچه- مجتمع الماس - زيرزمين(محسن قاسمي طاحونه) مغازه تجاري قدرالسهم 229/74 36,758,400,000 816 فرعي از6571 اصلي مفروزومجزاشده از464 فرعي از از اصلي مذکور قطعه يک تفکيکي 4يزد تخليه ششدانگ فقط نقد 4 9735000086 زارچ- کند رو سر چشمه زارچ- جنب شرکت گواه(محمد رضا شريفي) تعميرگاه خدمات بين راهي 2,471 284 15,640,391,715 3 فرعي از 1137 اصلي 9 يزد متصرفدار 1169/62سهم مشاع از 2471سهم عرصه و اعيان فقط نقد 5 9835000091 يزد-خ مطهري پشت ساختمان دارائي(مخابرات قديم ) کوچه 42 پلاک 11(علي بارجيني) ساختمان مسکوني 372/80 303 13,675,060,694 يکفرعي از 6535 اصلي 8يزد متصرفدار 24/67 سهم مشاع از72سهم فقط نقد 6 9935000112 يزد – بلوار آزادگان-کوچه شماره 73آسمان جنوبي( جنب ايران خودرو) نبش کوچه 2 آسمان(مهدي دهقان بنادکي) ساختمان کارگاه 520/20 637 35,000,000,000 پلاک ثبتي 2772فرعي از6556 اصلي مفروض و مجزي شده از 376 فرعي از اصلي مذکور 8يزد تخليه (منقول مازاد هم دارد) ششدانگ فقط نقد 7 9835000094 اشکذر- شهرک صنعتي نيکو(شرکت يکتا جوانه) کارخانه صنعتي 6،372/17 2,351 65,305,406,000 6 فرعي از 12988 اصلي 9 يزد تخليه ششدانگ فقط نقد -ملک مذکور داراي ماشين آلات (اموال منقول تمليکي) هم مي باشد. 8 ملکي يزد- خيابان سلمان پارسي(محل سابق شعبه خ سلمان پارسي يزد) مغازه تجاري 375/8 535 58,450,000,000 يک فرعي از3837 اصلي مفروز ومجزا از 3837 و 2468/2 يک يزد تخليه ششدانگ فقط نقد 9 ملکي يزد خيابان امام خميني - بعد از کوچه برخوردار(محل سابق شعبه خ امام خميني يزد) مغازه تجاري 472/95 760 148,800,000,000 9 فرعي از 3621 اصلي يک يزد تخليه ششدانگ فقط نقد 10 ملکي ابرکوه - خيابان شهيد بهشتي (محل سابق شعبه خ امام خميني ابرکوه) مغازه-مسکوني تجاري-مسکوني 534/87 437/21 تجاري و356/66مسکوني 98,970,000,000 3فرعي از 1845 اصلي مفروز ومجزا از صفر اصلي مذکور قطعه صفر تفکيکي 43 يزد تخليه ششدانگ فقط نقد 11 ملکي ميبد- ده آباد ميبد - خيابان کاشاني(محل سابق شعبه ده آباد ميبد) مغازه-مسکوني تجاري-مسکوني 162/50 365 تجاري و162/50مسکوني 36,121,250,000 9فرعي از 7318 اصلي 21يزد تخليه ششدانگ فقط نقد 12 ملکي يزد خيابان امام خميني(محل سابق شعبه بازار يزد) مغازه تجاري 159/60 209 103,705,000,000 يکفرعي از 3419 اصلي يک يزد تخليه ششدانگ فقط نقد

ادامه

مزايده عمومي شماره 01/1400 املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي استان آذربايجان غربي

متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- در مورد سامانه ستاد : تماس تلفني با شماره تلفن 1456 داخلي 5 2- در مورد املاک مزايده : تماس تلفني با شماره 33453235 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ? مزايده استاني ? اموال تمليکي و مزاد بانک ملي استان آذربايجان غربي 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران ) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ? (مزايده شماره 2000001197000001 اموال غير منقول )

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 3-1400

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 2-1400 شماره مزايده 2000003232000003 در سامانه تدارک الکترونيکي دولت

ادامه

مزايده عمومي املاک تمليکي و مازاد ملکي بشماره03/1400 و ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده شماره 2000004040000003 بانک ملي - اداره امور شعب استان يزد(نوبت سوم)

بانک ملي ايران- اداره امور شعب استان يزد در راستاي اجراي مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و تأکيد دولت محترم و رعايت دستورالعمل ها و بخشنامه"41ب" بانک، در نظر دارد قسمتي از املاک تمليکي و مازاد ملکي، سرقفلي و حق کسب و پيشه خود را با شرايط ويژه و استثنايي بر مبناي قيمت پايه مزايده، از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir (مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر) مزايده شماره 2000004040000003مربوط به اموال غير منقول، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي ، نقد و اقساط ، بدون متصرف و متصرف دار (باشرايط مختلف) به فروش برساند . متقاضيان ميتوانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 30 : 08 صبح روز شنبه مورخ 06/09/1400 لغايت ساعت 12:30روز سه شنبه مورخ 23/09/1400 پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر ، از طريق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده از شعب بانک ويا به محل اين اداره امور واقع در يزد- بلوار جمهوري اسلامي – «بانک ملي ايران» اداره امور شعب استان يزد – دايره ساختمان و املاک مراجعه نمايند. شماره تلفن 61-35221658 داخلي 283 و 35246270 نيز جهت تماس اعلام مي گردد. *توجه: "ضمنا مهلت دريافت اسناد مزايده مذکور از "سامانه ستاد" از ساعت 08:30 صبح روز شنبه مورخ 06/09/1400 لغايت ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 13/09/1400 مي باشد." ** و هچنين درروزنامه کثيرالانتشارسراسري(شنبه مورخ 06/09/1400) وروزنامه محلي(دو شنبه مورخ 08/09/1400)منتشر ودر پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران قابل مشاهده خواهد بود. .... 6- سپرده (وديعه) شرکت در مزايده معادل 5%(پنج درصد) قيمت پايه مزايده مندرج در آگهي مي باشد که بوسيله متقاضيان در بانک توديع مي نمايند، و بايد بصورت فيش نقدي و يا پرداخت الکترونيکي به حساب شماره 0113937213009 به نام بانک ملي ايران – سامانه ستاد ايران (قابل واريز در کليه شعب بانک ملي)واريز وتصوير رسيد پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. ...... 15- بازگشايي پاکات به صورت الکترو نيکي "سامانه ستاد" از طريق سامانه ستاد در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ24/09/1400درمحل سالن جلسات بانک ملي- اداره امور شعب استان يزد واقع دريزد -بلوار جمهوري اسلامي انجام مي گردد و از طريق آدرس الکترونيکي "سامانه ستاد" به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. هرگونه ابلاغ به برنده مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ((ستاد)) انجام مي گيرد. متقاضي مي بايست در موعد مقرر با مراجعه به سامانه مذکور از نتيجه مزايده اطلاع حاصل نمايد و نمي تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد. .... ليست اموال غير منقول تمليکي و ملکي مازاد مزايده عمومي آذرماه سال1400 املاک تمليکي و ملکي مازاد بانک ملي -اداره امور شعب استان يزد شماره 1400/03 ( ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت "ستاد" مزايده بشماره 2000004040000003 ) رديف شماره پرونده سات آدرس ملک نوع ملک کاربري مساحت عرصه مساحت اعياني مبلغ پايه مزايده پلاک ثبتي بخش وضعيت کنوني سهم مالکيت بانک ازکل ملک توضيحات 1 9035000005 تفت - نصرآباد - مزرعه حسين آباد(مرغ گوشتي رزاق نصراباد) ساختمان مرغداري 19,998 6,900 38,566,413,580 1 فرعي از 178 اصلي 14 يزد تخليه 5.396.608.685سهم مشاع از 8.693.280.000 سهم نقد و اقساط 2 9335000034 ميبد-شهرک صنعتي جهان اباد-بلوارنسترن-خ فرعي(محل سابق شرکت خوش طعم ميبد) کارخانه صنعتي 7.043/85 3.503 79,500,000,000 154فرعي از5376 اصلي 10يزد تخليه ششدانگ نقد و اقساط 3 9635000072 يزد-خيابان کاشاني- پشت مسجد اتابکي کوي حجت پلاک 112(شيشه دوجداره زارعزاده) ساختمان مسکوني 344/5 340 15,888,888,888 23 فرعي از1242 اصلي مفروز ومجزا از 17 و26 فرعي از1242 اصلي مفروز ومجزا از 18 5يزد تخليه(تحويل دادگستري يزد) 35/2 سهم مشاع از72سهم نقد و اقساط 4 9835000102 يزد- بلوار فردوسي-روبرو مجتمع سما-18متري نگارستان- نبش کوچه- مجتمع الماس - زيرزمين(محسن قاسمي طاحونه) مغازه تجاري 229/74 229/74 36,758,400,000 816 فرعي از6571 اصلي مفروزومجزاشده از464 فرعي از از اصلي مذکور قطعه يک تفکيکي 4يزد تخليه ششدانگ نقد و اقساط- ملک مذکور در زيرزمين مجتمع الماس مي باشد 5 9735000086 زارچ- کند رو سر چشمه زارچ- جنب شرکت گواه(محمد رضا شريفي) تعميرگاه خدمات بين راهي 2,471 284 15,640,391,715 3 فرعي از 1137 اصلي 9 يزد متصرفدار 1169/62سهم مشاع از 2471سهم عرصه و اعيان نقد و اقساط 6 9835000091 يزد-خ مطهري پشت ساختمان دارائي(قديم مخابرات) کوچه 42 پلاک 11(علي بارجيني) ساختمان مسکوني 372/80 303 13,675,060,694 يکفرعي از 6535 اصلي 8يزد متصرفدار 24/67 سهم مشاع از72سهم نقد و اقساط 7 9935000112 يزد – بلوار آزادگان- جنب ايران خودرو(مهدي دهقان بنادکي) ساختمان کارگاه 520/20 637 35,000,000,000 پلاک ثبتي 2772فرعي از6556 اصلي مفروض و مجزي شده از 376 فرعي از اصلي مذکور 8يزد تخليه(منقول مازاد هم دارد) ششدانگ نقد و اقساط 8 ملکي يزد- خيابان سلمان پارسي(محل سابق شعبه خ سلمان پارسي يزد) مغازه تجاري 375/8 535 58,450,000,000 يک فرعي از3837 اصلي مفروز ومجزا از 3837 و 2468/2 يک يزد تخليه ششدانگ نقد و اقساط 9 ملکي يزد خيابان امام خميني - بعد از کوچه برخوردار(محل سابق شعبه خ امام خميني يزد) مغازه تجاري 472/95 760 148,800,000,000 9 فرعي از 3621 اصلي يک يزد تخليه ششدانگ نقد و اقساط 10 ملکي ابرکوه - خيابان شهيد بهشتي (محل سابق شعبه خ امام خميني ابرکوه) مغازه-مسکوني تجاري-مسکوني 534/87 437/21 تجاري و356/66مسکوني 98,970,000,000 3فرعي از 1845 اصلي مفروز ومجزا از صفر اصلي مذکور قطعه صفر تفکيکي 43 يزد تخليه ششدانگ نقد و اقساط 11 ملکي ميبد- ده آباد ميبد - خيابان کاشاني(محل سابق شعبه ده آباد ميبد) مغازه-مسکوني تجاري-مسکوني 162/50 365 تجاري و162/50مسکوني 36,121,250,000 9فرعي از 7318 اصلي 21يزد تخليه ششدانگ نقد و اقساط 12 ملکي يزد خيابان امام خميني(محل سابق شعبه بازار يزد) مغازه تجاري 159/60 209 103,705,000,000 يکفرعي از 3419 اصلي يک يزد تخليه ششدانگ نقد و اقساط 13 ملکي يزد- خيابان امام خميني شمالي(محل سابق شعبه سيدالشهداء يزد) مغازه تجاري 280 377 48,150,000,000 86فرعي از 1826 اصلي 8يزد تخليه ششدانگ نقد و اقساط 14 ملکي يزد- بلوار جمهوري اسلامي(محل سابق شعبه بلوار جمهوري اسلامي يزد) مغازه تجاري 184/70 482/80 117,509,600,000 3915فرعي از 6460 تجميعي از3585و3572 8يزد تخليه ششدانگ نقد و اقساط 15 ملکي ميبد- مهرجرد ميبد- خيابان طالقاني(محل سابق شعبه مهرجرد ميبد) مغازه-مسکوني تجاري-مسکوني 687/60 495 تجاري و336مسکوني 106,114,800,000 2فرعي از 4214 اصلي تجميعي از 5و7ويک و صفر 21يزد تخليه ششدانگ نقد و اقساط

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت چهارم املاک و اموال مازاد اداره امور شعب استان چهار محال و بختياري آذرماه 1400

اداره امور شعب بانک ملي استان چهار محال و بختياري در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.ir ( مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ) مزايده شماره 2000003340000005 مربوط به اموال غيرمنقول، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط و متصرفدار و غيرمتصرف دار به فروش برساند . متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 08:00 صبح روز دوشنبه مورخ 01/09/1400لغايت ساعت 13:00روز پنج شنبه مورخ 18/09/1400پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر، از طريق سامانه ستاد، ثبت و بار گذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تلفن 32225116-038 دايره مهندسي و املاک مطرح نمايند . توضيحات : 1. بانک ملي ايران در قبول يا رد پيشنهادات مختار است . 2. پيشنهادات فاقد سپرده، کمتر از ميزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط؛ مردود مي باشد . 3. رعايت کليه موارد مندرج در شرايط مزايده الزامي است . 4. متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي بايست پس از مراجعه به آدرس الکترونيکي فوق الذکر و انتخاب اموال مورد نظر؛ جهت شرکت در مزايده نسبت به تهيه توکن از دفاتر منتخب خدمات پيشخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضاي الکترونيکي، نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند. متقاضيان مي توانند براي دريافت اطلاعات بيشتر در اين زمينه با کارشناسان سامانه تدارکات الکترونيکي دولت با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نمايند . 5. سپرده ( وديعه ) شرکت در مزايده معادل 5 % قيمت پايه مزايده است که متقاضيان مي بايست به يکي از دو روش پرداختي تصريح شده در سامانه ستاد، از طريق درگاه سامانه و يا وجه مورد نظر را به حساب شماره 0110435904005 به نام " اداره امور شعب بانک ملي استان چهارمحال وبختياري " واريز و تصوير رسيد پرداخت شده را در سامانه ستاد بار گذاري نمايند . 6. کليه پاکت هاي حاوي پيشنهادات متقاضيان راس ساعت 09:00صبح روزشنبه مورخ20/09/1400 به صورت فيزيکي بازگشايي و همزمان با مدارک و مستندات بارگذاري شده در سامانه تدارک ستاد مطابقت داده خواهد شد و در صورت عدم مغايرت مراتب جهت تعيين برنده مزايده به کميسيون قبول معاملات گزارش مي گردد. نتيجه مزايده از طريق سامانه تدارک ستاد به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسيد . 7. در خصوص املاک متصرف دار، به برنده مزايده وکالتنامه کاري جهت انجام امور قانوني اعطاء گشته و کليه هزينه هاي مربوط به اخذ استعلام در ارتباط با نقل و انتقال، تنظيم وکالتنامه و ساير موارد بر عهده خريدار مي باشد . 8. با توجه به اعلان قبلي بانک مبني بر متصرف دار بودن يا تخليه املاک، بانک از پذيرفتن هر گونه اعتراض از متقاضيان ، معذور ميباشد . 9. در املاک سرقفلي، رضايت مالک جهت تغيير شغل و در صورت لزوم تغيير کاربري بر عهده خريدار مي باشد . 10. در خصوص املاکي که به صورت نقد و اقساط به فروش مي رسد، قرارداد اجاره به شرط تمليک منعقد و در املاک سرقفلي يا حق کسب و پيشه، قرارداد به صورت صلح حقوقي اقساطي خواهد بود که به دو روش ذيل صورت مي پذيرد : " 1- انعقاد قرارداد عادي صلح حقوق اقساطي ( بدون نياز به ارائه وثيقه ) 2- عقد صلح اقساط به صورت رسمي با اخذ وثيقه مورد پذيرش بانک به ميزان مانده بخش اقساطي ثمن معامله و سود متعلقه آن . " 11. متقاضيان خريد املاک با شرايط اجاره به شرط تمليک ، مي بايست در برگه هاي شرايط شرکت در مزايده ( که از طريق سامانه ستاد خريداري مي گردد ) صراحتاً اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر بر اساس جدول ذيل نمايند . 12. متقاضيان جهت خريد اسناد مزايده مي بايست مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 0110435904005 واريز نمايند . 13. در صورتيکه مبالغ پيشنهادي خريداران، يکسان باشد، اولويت فروش با خريد نقدي است .

ادامه

مزايده سراسري شماره 1400/07(نوبت هفتم) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

بانک ملي ايران در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت نقد واقساط فروش برساند. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 12 مورخ 1400/08/29 لغايت ساعت 17 مورخ 1400/09/27 مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 12 مورخ 1400/08/29 تا ساعت 17 مورخ 1400/09/17 مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 12 مورخ 1400/08/29تا ساعت 17 مورخ 1400/09/27 مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 9:00 صبح روز يکشنبه مورخ 1400/09/28 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 17 مورخ 1400/09/17) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر - مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 7 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري نوبت هفتم اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2000091218000007 اموال غيرمنقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

مزايده نوبت نهم سهام شرکت صنايع غذايي درياچه گهر لرستان (سهامي خاص)

واگذاري سهام شرکت صنايع غذايي درياچه گهر لرستان ( سهامي خاص )در مزايده الکترونيکي مزايده سراسري نوبت نهم واگذاري سهام شرکت صنايع غذايي درياچه گهر لرستان (سهامي خاص) بانک ملي در نظر دارد سهام خود ، معادل 98/75 درصد سهام شرکت مذکور را در مزايده با قيمت پايه 6/746/602/000/000 ريال معادل حروفي شش هزار و هفتصد و چهل و شش ميليارد و ششصد و دو ميليون ريال با شرايط مصرح در تعهدنامه شرکت در مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) به صورت نقد / اقساط به فروش برساند . شرايط فروش به صورت اقساط: پيش پرداخت: 15% مبلغ پايه مزايده شرايط پرداخت مابقي ثمن معامله: الباقي با اعمال يکسال تنفس و نرخ 18 درصد سود ساليانه ، طي 13 قسط که قسط اول پس از يکسال از اتمام دوره تنفس و مابقي در 12 قسط شش ماهه( مجموع دوران تنفس و پرداخت اقساط 8 سال) خواهد بود. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 10 مورخ 1400/08/25لغايت ساعت 17 مورخ 1400/09/13 مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 10 مورخ 1400/08/25 تا ساعت 17 مورخ 1400/09/13 مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 10 مورخ 1400/08/25 تا ساعت 17 مورخ 1400/09/03 مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 9 صبح روز يکشنبه مورخ 1400/09/14خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 17 مورخ 1400/09/03) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره 60993592 2- ارتباط پيامکي ارسال عدد 9 به شماره تلفن 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ?مزايده سراسري نوبت نهم واگذاري سهام شرکت صنايع غذايي درياچه گهر لرستان (سهامي خاص) 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر? ( مزايده شماره 2000091218000006 اموال غيرمنقول) 5- مراجعه حضوري به اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران ( به آدرس تهران خيابان فردوسي-ادارات مرکزي- ساختمان فردوسي- طبقه اول)

ادامه

مزايده سراسري شماره 1400/02(نوبت دوم) املاک مازاد اداره امور شعب بانک ملي استان قم

اداره امور شعب بانک ملي استان قم در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت نقد واقساط فروش برساند. - تاريخ برگزاري ، انتشار و شرکت در مزايده از ساعت 14 مورخ 29/8/1400 لغايت ساعت 14 مورخ 10/9/1400 مي باشد. - آخرين مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده ساعت 14 مورخ 10/9/1400 مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز پنجشنه مورخ 11/9/1400 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند: 1-تماس تلفني با شماره تلفن 02536701554 2-مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر 3-مراجعه حضوري به کليه ادارات امور شعب بانک ملي استان قم (واحد کارشناسي ساختمان و املاک)

ادامه

مزايده نوبت چهارم املاک تمليکي و مازاد اداره امور شعب بانک ملي استان همدان

بسمه تعالي آگهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان همدان (نوبت چهارم – آبان1400) اداره امور شعب بانک ملي استان همدان در نظر دارد ، قسمتي از املاک مازاد خود را از طريق مزايده کتبي بر مبناي قيمت پايه مزايده ، در وضعيت موجود و به صورت نقد و اقساط ، بدون متصرف و داراي متصرف به فروش برساند ، متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر ، بازديد از املاک تا ساعت 13:30 روز يکشنبه 07/09/1400 در محل اين اداره واقع در خيابان مهديه ،‌ساختمان اداره امور شعب بانک ملي استان همدان مراجعه نمايند و يا با شماره هاي 38370002 و 38371018 تماس حاصل نمايند و قيمت پيشنهادي خود را تا ساعت 13:30 روز يک شنبه مورخ 07/09/1400در سامانه ستاد الکترونيک دولت اعلام نماييد. 1- پيشنهادات فاقد سپرده يا داراي سپرده کمتر از ميزان مقرر ، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است . 2- رعايت کليه موارد مندرج در برگه هاي مزايده الزامي است. 3- ارائه تضمين لازم جهت اموال منقول و ماشين آلات منصوب در املاک فروخته شده در مزايده در قراردادهاي اجاره به شرط تمليک از سوي خريدار با اخذ 100% وثيقه غيرمنقول ارزنده، شهري، مفروز و بلامعارض الزاميست. 4- سپرده ( وديعه ) شرکت در مزايده معادل 5% قيمت پايه مزايده است که متقاضي به صورت وجه نقد يا اوراق مشارکت يا ضمانت نامه بانکي معتبر و مورد قبول و يا اوراق بهادار به همراه پاکت حاوي برگه شرايط شرکت در مزايده تحويل دهند . 5- مهلت فروش اسناد مزايده، از دوشنبه 17/08/1400 تا ساعت 13:30 پنجشنبه 27/08/1400 مي باشد. 6- بررسي کليه پيشنهادات متقاضيان خريد که از طرق سامانه ستاد دريافت گرديده است، در ساعت 8 صبح روز دوشنبه 08/09/1400در اداره امور شعب استان همدان انجام خواهد شد، لذا متقاضيان ميتوانند درموعدياد شده با ارائه کارت شناسائي در جلسه مذکور شرکت نمايند . 7- املاک داراي متصرف به صورت وکالت بلاعزل و تقبل کليه هزينه هاي مربوط به اخذ استعلامات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و ساير موارد بر عهده خريدار واگذار مي گردد ( هزينه تنظيم وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود ) 8- براي کليه املاک ، بازديد الزامي است و در وضعيت موجود واگذار ميگردد و براي املاک متصرف دار تخليه ملک بر عهده خريدار است . 9- املاکي که بصورت نقد و اقساط واگذار مي شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تمليک مي باشد . 10- هزينه آگهي و کارشناسي بر عهده خريدار است و مشاراليه مي بايست اين هزينه را بر اساس اعلام نظر بانک قبل از انعقاد قراردادها نقداً در وجه بانک واريز نمايد . 11- متقاضيان خريد مي بايست مبلغ 000,000,1 ريال به حساب شماره 0104403889003 در وجه کارپردازي اداره امور شعب بانک ملي استان همدان ( قابل واريز در کليه شعب بانک ملي کشور ) واريز و اصل رسيد را به همراه برگه هاي تکميل شده تحويل دهند . 12- متقاضيان خريد املاک به صورت نقد و اقساط مي بايست در برگه هاي شرايط شرکت در مزايده (که به صورت نقد و اقساط در اختيار ايشان قرار مي گيرد ) صراحتاً اشاره به مدت مورد نظر بر اساس جدول ذيل نمايند . 13- در صورتيکه مبالغ پيشنهادي خريداران ، به طور مساوي باشد ، اولويت فروش با شرايط نقدي است . 14- بانک تا قبل از ارسال و ابلاغ نامه قبول برنده مزايده يا ابلاغ الکترونيکي از طريق سامانه ستاد، در رد يا قبول پيشنهاد خريد، همچنين تجديد جلسه يا انصراف از مزايده و فروش بدون ذکر دليل مختار است. 15- توجه: فيش واريز نقدي 5% تضمين شرکت در مزايده در پاکت دربسته مهر و موم شده بايد تا تاريخ 07/09/1400 ساعت 13:30 به دبيرخانه اداره امور واقع در همدان – خيابان مهديه – اداره امور شعب بانک ملي استان همدان – طبقه پنجم تحويل داده شود و رسيد دريافت گردد. 16- نحوه فروش املاک بانک به شرح ذيل اعلام ميگردد . • فروش نقدي تمامي اموال منقول و غير منقول با قيمت پايه مزايده مي باشد. • املاک متصرف دار با ارائه وکالت نامه بلاعزل به فروش مي رسد و پيگيري کليه امور آن بر عهده خريدار مي باشد. • نحوه فروش اموال به صورت نقد و اقساط با قيمت پايه مزايده به شرح جدول ذيل مي باشد: رديف کاربري پيش پرداخت مدت تنفس نحوه بازپرداخت نرخ سود 1 صنعتي، دامداري، کشاورزي معادل 10% قيمت واگذاري حداکثر يکسال اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا به مدت 5 سال حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار (در حال حاضر با نرخ 18%) 2 تجاري، خدماتي معادل 20% قيمت واگذاري حداکثر شش ماه اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس به مدت 5سال 3 مسکوني، اداري معادل 50% قيمت واگذاري - اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر به مدت 5سال معادل 40% قيمت واگذاري - اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر به مدت 4سال معادل 30% قيمت واگذاري - اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر به مدت 3سال *تبصره: در صورتي که برنده مزايده اقدام به پيشنهاد قيمت نقد و اقساط نموده باشد، بايد به مبلغ کل اقساط باقيمانده يک برگ چک يا سفته به بانک ارائه نموده و اطلاعات آنرا در سامانه تدارک الکترونيک دولت بارگذاري نمايند. *شماره هاي ثبت سيستمي در سامانه تدارک الکترونيکي دولت: 2000001088000005 *در خصوص املاک واقع در شهرکهاي صنعتي، پرداخت کليه بدهي هاي ملک به شرکت شهرک هاي صنعتي به عهده خريدار مي باشد لذا خريدار مي بايست قبل از ارائه پيشنهاد قيمت، جهت کشف ميزان کل بدهي (فارغ از سال ايجاد بدهي) به شرکت مذکور مراجعه و مراتب را مدنظر قرار دهد. بديهي است بعد از تسويه و در زمان انتقال هرگونه اختلاف في مابين (فروشنده-خريدار) بلااثر خواهد بود. املاک مزايده درآبانماه 1400-(نوبت چهارم) ادرس نوع ملک کاربري مساحت عرصه مساحت اعيان مبلغ پايه مزايده (ريال) پلاک ثبتي وضعيت توضيحات 1 ملک تجاري واقع درنهاوند ميدان 17شهريورابتداي بلوارامام حسين شامل142مترمربع تجاري درهمکف 42مترمربع نيم طبقه 142مترمربع زيرزمين باکاربري انباري و8/5مترمربع بالکن خارجي مغازه تجاري 148 335 45,367,500,000 2724/76 تخليه بازديداز ملک الزامي است . فروش براساس وضعيت موجود. 2 يک واحد مرغداري نيمه متروکه و مشاعي واقع در کيلومتر 6جاده ملاير به اراک ، حومه روستاي جوراب ، باند برگشت به ملاير مرغداري مرغداري 20000 1,450 4,954,625,000 2066/564 متصرف دار بازديداز ملک الزامي است . فروش براساس وضعيت موجود. بخشي به مساحت 630مترمربع داراي ستون و فاقد سقف مي باشد، بانک مالک 30/49 شعير از 96 شعير ملک مي باشد 3 ساختمان 3/5 طبقه مسکوني واقع در شهرک فرهنگيان، ميدان معلم، خيابان خرد، کوچه چهل و يکم، نبش چهار راه مسکوني مسکوني 198/85 362 28,500,000,000 1/3144/705 متصرف دار بازديداز ملک الزامي است . فروش براساس وضعيت موجود. 4 کارخانه لبني واقع در تويسرکان، شهرک صنعتي فرسفج، داراي قرارداد واگذاري از شرکت شهرک هاي صنعتي استان همدان کارخانه صنعتي 9498 3,036 125,357,200,000 قطعات 9 و 10 و 11 شهرک صنعتي فرسفج متصرف دار فروش براساس وضعيت موجود.بازديدازملک الزاميست 5 کارخانه بانضمام ماشين الات منصوب واقع در شهرک صنعتي رزن خيابان صنعت حدفاصل خيابان يکم وسوم جنب شرکت آذر صنعت کارخانه ومنصوبات صنعتي 3360 861 41,262,000,000 قطعات 18و29از اراضي شهرک صنعتي رزن تخليه بازديداز ملک الزامي است . فروش براساس وضعيت موجود.فروش ازطريق جانشيني درشرکت شهرک هاي صنعتي . 6 زمين مزروعي واقع در ملاير روستاي علي آباد دمق زمين مزروعي مزروعي بيشه زار 11000 0.0 2,200,000,000 23/2267 تخليه بازديداز ملک الزامي است . فروش براساس وضعيت موجود. 7 خانه حياط دار واقع در رزن روستاي بابانظر جنب ايستگاه جمعآوري شير مسکوني مسکوني 507 190 2,300,000,000 183/894 متصرف دار بازديداز ملک الزامي است . فروش براساس وضعيت موجود. 8 کارخانه توليد لوله وپروفيل واقع درشهرک صنعتي ويان قطعه 43 کارخانه بهمراه ماشين آلات منصوب صنعتي 7800 2333 109,703,000,000 قطعه43 واقع در شهرک صنعتي ويان تخليه بازديداز ملک الزامي است . فروش براساس وضعيت موجود 9 کارخانه به همراه ماشين آلات-نهاوند شهرک صنعتي نهاوندميدان صنعت خيابان کارگرخيابان هشتم روبري کارخانه سبدبافي بهکاران. کارخانه ومنصوبات صنعتي 8441 2441 79,542,350,000 قطعه30و45و46و47 از شهرک صنعتي نهاوند تخليه فروش براساس وضعيت موجود-بازديدازملک الزاميست-متراژاعيان براساس گزارش کارشناس .فروش ازطريق جانشيني درشرکت شهرک هاي صنعتي-10دستگاه ليفتراک و 5دستگاه جک پالت و 2دستگاه ارابه از اموال قابل فروش نمي باشد 10 کارخانه توليد کرانچي واقع درشهرک صنعتي قهاوندانتهاي خيابان اول نبش خيابان چهارم قطعه81 کارخانه بهمراه ماشين آلات منصوب صنعتي 6300 1745 82,774,000,000 قطعه81 تخليه بازديداز ملک الزامي است . فروش براساس وضعيت موجود 11 منزل مسکوني واقع درنهاوند ابتداي خيابان گل زردخيابان آزادگان کوچه دوم سمت راست. خانه مسکوني 242 350 5,531,000,000 1/220 متصرف دار بازديداز ملک الزامي است . فروش براساس وضعيت موجود. 12 منزل مسکوني واقع درنهاوند کوي گل زردبلوارپرستارکوچه جنب بيمارستان عليمرادي کوچه باهنر خانه مسکوني 178 120 2,604,000,000 1/662 متصرف دار بازديداز ملک الزامي است . فروش براساس وضعيت موجود. 13 منزل مسکوني واقع درنهاوند گيان خيابان شهرداري خيابان بسيج کوچه شهيد کرمعلي خانه مسکوني 564/4 148 4,436,400,000 15/778 متصرف دار بازديداز ملک الزامي است . فروش براساس وضعيت موجود.

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 2-1400

مزايده املاک مازاد بانک ملي استان خراسان شمالي شماره 2-1400

ادامه

مزايده اموال ملکي و تمليکي مازاد بانک ملي ، اداره امور شعب زنجان مزايده آبان 1400

بسمه تعالي آگهي مزايده سراسري نوبت دوم املاک و اموال مازاد بانک ملي ايران بانک ملي ايران در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir (: مزايده ? مزايده دستگاه اجرائي ? مزايده گر) مزايده شماره 2000003193000002 مربوط به اموال غيرمنقول و شماره يک مربوط به اموال منقول، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط، متصرفدار و غيرمتصرفدار به فروش برساند. متقاضيان مي‌توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 01/08/1400 لغايت ساعت 14:00 روز يک شنبه مورخ 30/08/1400 پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر، از طريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با امور شعب (دايره مهندسي و املاک -زنجان) با شماره 33770152 مطرح نمايند. توضيحات: 1- بانک ملي ايران در قبول يا رد پيشنهادات مختار است. 2- پيشنهادات فاقد سپرده، کمتر از ميزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط، مردود مي‌باشد. 3- رعايت کليه موارد مندرج در شرايط مزايده الزامي است. 4- متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي‌بايست پس از مراجعه به آدرس الکترونيکي فوق‌الذکر و انتخاب اموال مورد نظر، جهت شرکت در مزايده نسبت به تهيه توکن از دفاتر منتخب خدمات پيشخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضاي الکترونيکي، نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند. متقاضيان مي‌توانند براي دريافت اطلاعات بيشتر در اين زمينه با کارشناسان سامانه تدارکات الکترونيکي دولت با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نمايند. 5- سپرده (وديعه) شرکت در مزايده معادل 5% قيمت پايه مزايده است که متقاضيان مي‌بايست به يکي از دو روش پرداختي تصريح شده در سامانه ستاد، از طريق درگاه سامانه و يا وجه موردنظر را به حساب شماره 0109955552001 به نام اداره امور شعب استان زنجان واريز و تصوير رسيد پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگزاري نمايند. 6- کليه پاکتهاي حاوي پيشنهادات متقاضيان راس ساعت 11:00 صبح روز دوشنبه مورخ 03/09/1400 به صورت الکترونيکي از طريق سامانه ستاد بازگشايي و از طريق آدرس الکترونيکي به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. 7- درخصوص املاک متصرف دار، به برنده مزايده وکالتنامه کاري جهت انجام امور قانوني اعطاء گشته و کليه هزينه‌هاي مربوط به اخذ استعلام در ارتباط با نقل و انتقال، تنظيم وکالتنامه و ساير موارد بر عهده خريدار مي‌باشد. 8- باتوجه به اعلان قبلي بانک مبني بر متصرفدار بودن يا تخليه املاک، بانک از پذيرفتن هرگونه اعتراض از متقاضيان، معذور مي‌باشد. 9- در املاک سرقفلي، رضايت مالک جهت تغييرشغل و در صورت لزوم تغيير کاربري برعهده خريدار مي‌باشد. 10- درخصوص املاکي که به صورت نقد و اقساط به فروش مي‌رسد، قرارداد اجاره به شرط تمليک منعقد و در املاک سرقفلي يا حق کسب و پيشه، قرارداد به صورت صلح حقوق اقساطي خواهد بود که به دو روش ذيل صورت مي‌پذيرد: الف- انعقاد قرارداد عادي صلح حقوق اقساطي (بدون نياز به ارائه وثيقه) ب- عقد صلح اقساط به صورت رسمي با اخذ وثيقه مورد پذيرش بانک به ميزان مانده بخش اقساطي ثمن معامله و سود متعلقه آن. 11- هزينه آگهي و کارشناسي برعهده خريدار بوده و هزينه هاي مذکور مي‌بايست بر اساس اعلام نظر بانک پيش از انعقاد قرارداد نقداً در وجه بانک واريز گردد. 12- متقاضيان خريد املاک با شرايط اجاره به شرط تمليک، مي‌بايست در برگه هاي شرايط شرکت در مزايده (که از طريق سامانه ستاد خريداري مي‌گردد) صراحتاً اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر بر اساس جدول ذيل نمايند. 13- در صورتي که مبالغ پيشنهادي خريداران، يکسان باشد، اولويت فروش با خريد نقدي است. 14- نحوه فروش اموال مازاد بانک به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: نحوه فروش با شرايط نقد رديف توضيحات 1 مزايده اموال منقول صرفاً به صورت نقدي مي‌باشد. 2 املاک متصرفدار، با ارائه وکالتنامه به فروش مي‌رسد و بانک هيچگونه مسئوليتي در قبال تخليه آن ندارد. نحوه فروش با شرايط نقد و اقساط رديف کاربري پيش پرداخت مدت تنفس الباقي مدت نرخ سود 1 تجاري معادل 20% قيمت واگذاري حداکثر6 ماه اقساط متوالي ماهيانه حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعأبه مدت پنج سال 18% 2 صنعتي، کشاورزي و دامداري معادل 10% قيمت واگذاري حداکثر يک سال

ادامه

مزايده اموال تمليکي و مازاد بانک ملي اداره امور شعب لرستانIndex

آگهي مزايده شماره 2/1400 املاک مازاد بانک ملي ايران اداره امور شعب استان لرستان بانک ملي ايران اداره امور شعب استان لرستان در راستاي اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و تأکيدات دولت محترم،اموال تمليکي و مازاد خودرا با شرايط ويژه و استثنايي به فروش مي رساند،ودر نظراست ، اموال مذکور بر مبناي قيمت پايه مزايده ،در وضعيت موجود و به صورت نقدي ، نقد و اقساط ،بدون متصرف و متصرف دار(باشرايط مختلف) در معرض فروش قرار گيرد . متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر ، بازديد از اموال ، دريافت اسناد مزايده (برگه هاي شرايط شرکت در مزايده ) و تسليم پيشنهادات خود از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 29/07/1400 تاساعت 12 روز شنبه مورخ 15/08/1400 ضمن مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir (مزايده –مزايده دستگاه اجرايي-مزايده گر) مزايده شماره 1000001199000002 مربوط به اموال منقول و مزايده شماره 2000001199000002 مربوط به اموال غيرمنقول ، پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده از طريق سامانه مذکور ثبت و بارگذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در اين زمينه با شماره تلفن 06633313158 (دايره ساختمان و املاک بانک ملي اداره امور شعب لرستان )مطرح نمايند. توضيح اينکه مهلت دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه ستاد تا ساعت 8 صبح چهارشنبه مورخ 05/08/1400 مي باشد. روابط عمومي بانک ملي ايران اداره امور شعب استان لرستان

ادامه

مزايده سراسري شماره 1400/05(نوبت پنجم) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

بانک ملي ايران در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت نقد واقساط فروش برساند. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 14 مورخ 1400/07/28لغايت ساعت 17 مورخ 1400/08/22مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 14 مورخ 1400/07/28تا ساعت 17 مورخ 1400/08/12مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 14 مورخ 1400/07/28تا ساعت 17 مورخ 1400/08/22مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1400/08/23خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 17 مورخ 1400/08/12) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 1 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده -مزايده سراسري نوبت پنجم اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 2000091218000005 اموال غيرمنقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت دوم املاک و اموال مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان سمنان

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان سمنان در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي/ نقد و اقساط به فروش برساند. متقاضيان مي¬ توانند براي کسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ? مزايده سراسري نوبت دوم بانک ملي اداره امور شعب استان سمنان و يا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir مزايده ? مزايده¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ دستگاه ¬¬-اجرايي ? مزايده¬ گر (مزايده شماره 2000003309000005 اموال غير منقول ) مراجعه نمايند . و يا با شماره تلفن 33324693-023 تماس حاصل نمايند . ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده و خريد اسناد مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت مي باشد . - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 10 صبح مورخ 18/7/1400 تا ساعت 14 مورخ 8/8/1400 مي باشد . - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 10 صبح مورخ 18/7/1400 تا ساعت 14 مورخ 28/7/1400 مي باشد - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 10 صبح مورخ 18/7/1400 تا ساعت 14 مورخ 8/8/1400 مي باشد - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 10/8/1400 خواهد بود توجه : امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتما مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستادايران ) اقدام نمايند.

ادامه

مزايده سراسري نوبت هشتم واگذاري سهام شرکت صنايع غذايي درياچه گهر لرستان (سهامي خاص)

بانک ملي در نظر دارد تعداد 000ر000ر185ر1 سهم خود معادل 98/75 درصد سهام شرکت مذکور را از طريق با قيمت پايه 7/272/937/000ريال به صورت نقد / نقد و اقساط به فروش برساند . - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 14 مورخ 1400/07/07 لغايت ساعت 17 مورخ 1400/07/24 مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 14 مورخ 1400/07/07 تا ساعت 17 مورخ 1400/07/24 مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 14 مورخ 1400/07/07 تا ساعت 17 مورخ1400/07/14 مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 9 صبح روز يکشنبه مورخ 1400/07/25خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 17 مورخ 1400/07/14) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره 60993592 2- ارتباط پيامکي ارسال عدد 1 به شماره تلفن 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده -مزايده سراسري نوبت هشتم واگذاري سهام شرکت صنايع غذايي درياچه گهر لرستان (سهامي خاص) 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 1000091218000003 اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران ( به آدرس تهران خيابان فردوسي -ادارات مرکزي- ساختمان فردوسي- طبقه اول)

ادامه

مزايده سراسري شماره 1400/04(نوبت چهارم) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

بانک ملي ايران در نظر دارد تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق مزايده الکترونيکي سامانه تدارکات دولت (ستاد ايران) به صورت نقد واقساط فروش برساند. - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 14 مورخ 1400/06/31 لغايت ساعت 17 مورخ 1400/07/24 مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 14 مورخ 1400/06/31 تا ساعت 17 مورخ 1400/07/14 مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 14 مورخ1400/06/31 تا ساعت 17 مورخ1400/07/24 مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 1400/07/25خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 17 مورخ 1400/07/14) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر -مي¬توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره تلفن 60994040 2- ارسال پيامک عدد 1 به سر خط 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ?مزايده سراسري نوبت چهارم اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر-( مزايده شماره 2000091218000004 اموال غيرمنقول) 5- مراجعه حضوري به کليه ادارات امور و شعب بانک ملي ايران (دايره اعتبارات يا پيگيري وصول مطالبات)

ادامه

آکهي مزايده سراسري نوبت اول اموال و املاک تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

بانک ملي ايران در نظر دارد ، تعدادي از اموال و املاک مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) بر مبناي قيمت پايه مزايده ، با وضعيت موجود و به صورت نقد / نقد و اقساط ، به فروش برساند . متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر از ساعت 8 صبح روز 20/ 06/1400 به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس : WWW.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ? (مزايده شماره اموال غير منقول) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن هاي ,041-35234089,041- 35231362 تماس حاصل نمايند . ارائـه پيشنهاد و شرکت در مزايده صرفـا از طريق سامانه تدارکـات الکترونيکي دولت و حداکثر تـا ساعت 13 روز مورخ 03/ 07 /1400 امکـان پذير بوده و تـاريخ بازگشـائي پاکت هـاي الکتـرونيکي ساعت 10 صبح روز مورخ 04/ 07/1400 خواهد بود . شرايط و نحوه شرکت در مزايده اموال : بانک ملي ايران استان آذربايجان شرقي – به نشاني تبريز – ميدان شهدا که ذيلا به اختصار "بانک" ناميده مي شود در نظر دارد در راستاي عمل به منويات مقام معظم رهبري و اجراي مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور مصوب 01/02/1394 و مصوبه هيئت محترم وزيران به شماره 175043/ت436 ه..... مورخ 30/10/1386 بر اساس قوانين و مقررات جاري حاکم از طريق مزايده ، اموال متعلق به خود را به بالاترين قيمت پيشنهادي با شرايط و ضوابط ذيل به فروش رساند : 1- متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي بايست پس از مراجعه به آدرس الکترونيکي WWW.setadiran.ir و انتخاب اموال مورد نظر ؛ جهت شرکت در مزايده نسبت بـه تهيـه توکن از دفـاتر منتخب خدمـات پيشخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضاي الکترونيکي ، نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند . متقاضيان مي توانند براي دريافت اطلاعات بيشتر در اين زمينه با کارشناسان سامانه تدارکات الکترونيکي دولت با شماره تلفن 041-35231362 و 04135234089 تماس حاصل نمايند . 2- سپرده (وديعه) شرکت در مزايده معادل 5% قيمت پايه مزايده است که متقاضيان مي بايست وجه مود نظر را به حساب شماره IR880170000000110317323009 به نام کارپردازي بانک ملي اداره امورشعب استان آذربايجان شرقي واريز و تصوير رسيد پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگذاري نمايند . 3- متقاضي اظهار و اقرار مي نمايد با توجه به قانون منع مداخله وزرا ، نمايندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتي و کشوري مصوب 02/10/1337 هيچگونه محدوديت قانوني جهت شرکت در مزايده ندارد . 4- متقاضي شرکت در مزايده نبايد ممنوع المعامله باشد . 5- با توجه به قانون مبارزه با پولشوئي مصوب 02/11/1386 و قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مصوب 13/11/1394 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن و اصلاحات بعد از آن ، بدينوسيله متقاضي خريد متعهد مي شود ، ضمن رعايت مواد قوانين ياد شده و مقررات مربوطه : 5-1 – از هرگونه اقدامي که منجر به پولشوئي و تامين مالي تروريسم گردد ، خودداري نمايد . 5-2 – به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حسابها و خدمات بانکي و ابرازهاي الکترونيکي خود را ندهد و در صورت اطلاع از بهره برداري ساير اشخاص ، بلافاصله موضوع را به بانک اطلاع دهد . 5-3 – اعلام مي نمايد ، اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرين تغييرات مي باشد .

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران- اداره امور شعب استان مرکزي - اراک شماره 01-1400

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان مرکزي – اراک در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir (مزايده ? مزايده¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ دستگاه¬¬¬اجرايي ? مزايده¬ گر) مزايده شماره 2000001378000002 مربوط به اموال غيرمنقول ، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط، متصرف¬دار و غيرمتصرفدار به فروش برساند. لذا آگهي مورد نظر در مورخ 03/07/1400 درسامانه تدارکات الکترونيکي دولت منتشر و متقاضيان مي¬توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي يادشده و مطالعـه ضوابط و مقـررات مربوطـه تا مورخ 14/07/1400 نسبت به دريافت اسناد اقدام نموده و از ساعت 9:00 صبح شنبه مورخ 03/07/1400 لغايت ساعت 13:00 روزشنبه مورخ 24/07/1400 پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر، از طريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه امـوال مـورد مزايده، با شماره تلفن 32231770-086 (دايره مهندسي و املاک)، مطرح نمايند. توضيحات: 1- بانک ملي ايران در قبول يا رد پيشنهادات مختار است. 2- پيشنهادات فاقد سپرده، کمتر از ميزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط؛ مردود مي¬باشد. 3- رعايت کليه موارد مندرج در شرايط مزايده الزامي است. 4- متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي¬بايست پس از مراجعـه به آدرس الکترونيکي فـوق الذکر و انتخاب اموال مـورد نظـر؛ جهت شرکت در مزايده نسبت به تهـيه توکن از دفاتر منتخب خدمات پيشخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضاي الکترونيکي، نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند. متقاضيان مي توانند براي دريافت اطلاعات بيشتر در اين زمينه با کارشناسان سامانه تدارکات الکترونيکي دولت با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نمايند. 5- سپرده (وديعه) شرکت در مزايده معادل 5 % قيمت پايه مزايده است که متقاضيان مي¬بايست به يکي از دو روش¬ پرداختي تصريح شده در سامانه ستاد، از طريق درگاه سامانه و يا وجه مورد نظر را به حساب شماره 0110549940002 به نام «اداره امور شعب استان مرکزي – اراک» واريز و تصوير رسيد پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. 6- کليه پاکت هاي حاوي پيشنهادات متقاضيان راس ساعت 8:00 صبح روز يکشنبه مورخ 25/07/1400 به صورت الکترونيکي از طريق سامانه ستاد بازگشايي و از طريق آدرس الکترونيکي به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. 7- در خصوص املاک متصرف دار، به برنده مزايده وکالتنامه کاري جهت انجام امور قانوني اعطاء مي شود و کليه هزينه¬هاي مربوط به اخذ استعلام در ارتباط با نقل و انتقال، تنظيم وکالتنامه و ساير موارد برعهده خريدار مي¬باشد. 8- با توجه به اعلان قبلي بانک مبني بر متصرفدار بودن يا تخليه املاک ، بانک از پذيرفتن هرگونه اعتراض در اين زمينه از متقاضيان، معذور مي باشد. 9- در املاک سرقفلي يا حق کسب و پيشه ، رضايت مالک جهت تغيير شغل و در صورت لزوم تغيير کاربري برعهده خريدار مي¬باشد. 10- در خصوص املاکي که به صورت نقد و اقساط به فروش مي¬رسد، قرارداد اجاره به شرط تمليک منعقد و در املاک سرقفلي يا حق کسب و پيشه، قرارداد به صورت صلح حقوق اقساطي خواهد بود که به دو روش ذيل صورت مي پذيرد: الف) انعقاد قرارداد عادي صلح حقوق اقساطي ب) عقد صلح اقساط به صورت رسمي با اخذ وثيقه مورد پذيرش بانک به ميزان مانده بخش اقساطي ثمن معامله و سود متعلقه آن. 11- هزينه آگهي و کارشناسي برعهده خريدار بوده و هزينه هاي مذکور مي¬بايست بر اساس اعلام نظر بانک پيش از انعقاد قرارداد نقداً در وجه بانک واريز گردد. 12- متقاضيان خريد املاک با شرايط اقساط (اجاره به شرط تمليک)، مي¬بايست در برگه¬هاي شرايط شرکت در مزايده (که از طريق سامانه ستاد خريداري مي¬گردد) صراحتاً مدت و نرخ سود مورد نظر را براساس جدول ذيل مشخص نمايند. 13- در صورتيکه مبالغ پيشنهادي خريداران يکسان باشد، اولويت فروش با خريد نقدي و در شرايط مساوي اقساطي ، اولويت با پيشنهاد اقساطي کوتاه مدت تراست. 14- نحوه فروش اموال مازاد بانک به شرح زير اعلام مي¬گردد: رديف توضيحات 1 مزايده اموال منقول به صورت نقد و اقساط ، صرفا با روش فروش اقساطي و اخذ 100% وثيقه غير منقول شهري ، مفروز و بلامعارض امکانپذير مي¬باشد. 2 املاک متصرفدار، با ارائه وکالتنامه به فروش مي¬رسد و بانک هيچگونه مسئوليتي در قبال تخليه آن ندارد. نحوه فروش با شرايط نقد و اقساط رديف کاربري پيش پرداخت مدت تنفس مدت شرايط اقساط 1 مسکوني ، اداري 50% قيمت واگذاري - اقساط متوالي ماهيانه ، به مدت 5 سال 18 % 40 % قيمت واگذاري - اقساط متوالي ماهيانه ، به مدت 4 سال 18 % 30 % قيمت واگذاري - اقساط متوالي ماهيانه ، به مدت 3 سال 18 % 2 تجاري ، خدماتي 20 % قيمت واگذاري حداکثر شش ماه اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا به مدت 5 سال 18 % 3 صنعتي ، دامداري ،کشاورزي 10 % قيمت واگذاري حداکثر يکسال اقساط متوالي ماهيانه ، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا به مدت 5 سال 18 %

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان البرز 03 _ 1400

آگهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان البرز- (3-1400) در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقد /نقد و اقساط ، به فروش برساند. متقاضيان مي¬توانند براي کسب اطلاعات بيشتر از ساعت 15روزسه شنبه 03/07/1400به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ? مزايده شماره 03/1400املاک بانک ملي ايران در استان البرز ويا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ? (مزايده شماره) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 34257649-026 تماس حاصل نمايند. ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 19روز شنبه مورخ 17/07/1400 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشائي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 11صبح روز يکشنبه مورخ 18/07/1400خواهد بود.

ادامه

ليست املاک مزايده شهريور ماه استان کرمانشاه

به نام خدا آگهي مزايده املاک مازاد بر نياز اداره امور شعب بانک ملي استان کرمانشاه اداره امور شعب بانک ملي استان کرمانشاه در نظر دارد املاک مازاد خود را به شرح جدول پيوست و جزييات مندرج در اسناد مزايده با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيک دولت (ستاد) بر مبناي قيمت پايه از طريق مزايده شماره 2000003185000002 به صورت الکترونيکي و به شرح جدول زمان بندي زير به صورت نقد و اقساط مطابق با جدول روش فروش مندرج در متن آگهي به فروش برساند. متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت Setadiran.ir و با در نظر داشتن شماره مزايده نسبت به خريد اسناد مزايده و شرکت در آن اقدام نمايند . همچنين مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به اداره امور شعب بانک ملي استان کرمانشاه ، طبقه سوم ، واحد کارشناسي ساختمان و املاک و همچنين سايت بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir مراجعه نمايند . خاطرنشان مي سازد که رعايت موارد زير الزامي مي باشد : 1 – فرآيند مزايده در سامانه تدارکات الکترونيک دولت برگزار مي گردد و تمامي مراحل آن شامل خريد اسناد ، پرداخت تضمين شرکت در مزايده (وديعه) ، پيشنهاد قيمت ، گشودن پاکت پيشنهاد قيمت ، اعلام به برنده ، واريز وجه مزايده و تحويل ملک در بستر سامانه ستاد خواهد بود . بديهي است قيمت پيشنهادي تنها در صورتي معتبر و پذيرفته است که در سامانه ستاد ارسال شده باشد . زمان دريافت اسناد و مهلت تحويل پيشنهاد قيمت و نيز زمان بازگشايي پاکت ها همان است که در متن آگهي قيد گرديده. 2 – متقاضيان مي بايست ابتدا گواهي الکترونيکي (توکن) خود را دريافت و با استفاده از شناسه کاربري و کلمه عبور دريافتي در مزايده شرکت نمايند . 3 – بانک ملي ايران در پذيرفتن يا رد هر يک از پيشنهادات مختار است . 4 – سپرده ( وديعه ) شرکت در مزايده معادل 5 درصد قيمت پايه مزايده است که مي بايست يا از طريق الکترونيکي به حساب معرفي شده واريز وديعه در سامانه ستاد واريز گردد و يا به صورت غير الکترونيکي ( فيش بانکي ) انجام و اصل مدرک واريز وديعه تا پيش از پايان مهلت ارائه قيمت به بانک تحويل شود . 5 – پيشنهادات داراي سپرده کمتر از ميزان مقرر ، مبهم ، مخدوش و مشروط ، مردود خواهند بود . 6 – رعايت کليه نکات و موارد درج شده در برگه ها و اسناد مزايده الزامي است . 7 - براي کليه املاک بازديد الزامي است و در وضعيت موجود واگذار مي گردند . 8 – در صورتي که اسناد مالکيت هر يک از ملک هاي مورد مزايده از نوع دفترچه اي و يا سند انتقال اجرايي باشند ، مزايده گر برنده تعهد مي نمايد انجام کليه امورات اداري و اجرايي و پيگيري هاي مرتبط با دريافت سند تک برگي به نام بانک و سپس دريافت سند تک برگي به نام خريدار را تقبل نمايد . بديهي است که هزينه هاي در تعهد بانک، پس از پرداخت آنها توسط خريدار و دريافت اسناد تک برگي، با ارائه رسيدهاي پرداخت معتبر از سوي بانک به خريدار پرداخت خواهند گرديد. 9 – هزينه هاي نقل و انتقال شهرداري و دفترخانه و هزينه هاي اداره دارايي و مفاصاحساب هاي لازم مرتبط با نقل و انتقال سند تا تاريخ انتقال سند به عهده بانک مي باشد . 10 – هزينه هاي آگهي روزنامه و کارشناسي تعيين قيمت ملک بر عهده خريدار است و خريدار مي بايست اين هزينه ها را بر اساس اعلام ، تا پيش از انعقاد قرارداد در وجه بانک ملي ايران پرداخت نمايد . 11 – پرداخت کارمزد سامانه ستاد براي هر ملک، بر عهده برنده مزايده آن ملک مي باشد. 12 – متقاضيان مي بايست جهت خريد اوراق و اسناد مزايده مبلغ 500 هزار ريال به حساب معرفي شده در سامانه ستاد واريز و اسناد مربوطه را از طريق سامانه دريافت نمايند . 13 – متولي امورات مرتبط با فروش املاک تمليکي ، شعبه تمليک کننده و متولي امورات مرتبط با فروش املاک مازاد ملکي ، اداره امور شعب مي باشد . 14 - فروش املاک از نظر فيزيکي و اسناد قانوني و ساير شرايط با وضع موجود بوده و بازديد الزامي است و پيشنهاد دهنده مي پذيرد و تعهد مي نمايد که وضعيت کنوني ملک را مشاهده و بررسي نموده و در زمان انتقال سند ، چنانچه از سوي ادارات و سازمان هاي ذيربط هر گونه تغييري به هر علت در ابعاد ملک شامل عرصه و اعيان و نيز کاربري ملک به وجود آيد ، کليه پيگيري ها و پرداخت هزينه هاي مربوطه بر عهده خريدار خواهد بود . 15 - مزايده گر بايد کليه مدارک پيوست شامل آگهي روزنامه ، تعهد نامه شرکت در مزايده و نيز برگه هاي شرايط و نحوه شرکت در مزايده را که پيشتر از طريق سامانه ستاد دريافت کرده به دقت مطالعه نموده و با آگاهي کامل از شرايط و خواسته هاي بانک که در آنها قيد شده و همچنين پس از بازديد از ملک تک تک آنها را امضا و به همراه مستند واريز 5 درصد وديعه شرکت در مزايده علاوه بر بارگذاري در سامانه ستاد ، در پاکت دربسته و مهر و موم شده قرار داده و تا پيش از پايان يافتن مهلت مزايده به واحد کارشناسي ساختمان و املاک بانک ملي استان کرمانشاه تحويل نمايد . بديهي است در غير اين صورت پس از اعلام قيمت و در صورت برنده شدن هيچ اعتراضي وارد نمي باشد . 16 – مزايده گر برنده مي بايست در مهلت تعيين شده از سوي بانک براي واريز وجه مزايده و انعقاد قرارداد ، برنده بودن خود را در سامانه ستاد تاييد نموده و هزينه کارمزد سامانه را پرداخت نمايد و رسيد پرداخت کارمزد را به بانک تحويل دهد . در غير اينصورت برنده بودن مزايده گر باطل اعلام شده و سپرده شرکت در مزايده وي به نفع بانک ضبط خواهد گرديد . در همين راستا و پيش از اعلام قيمت و شرکت در مزايده مي بايست استعلام هاي مورد نياز در خصوص ميزان کارمزد از سامانه ستاد بعمل آيد. 17 – کليه املاک با وضع موجود به فروش مي رسند و بانک ملي ايران هيچگونه تعهدي در خصوص کاربري و ساير مجوزهاي قانوني جهت فعاليت يا بهره برداري ندارد . 18 – فروش املاک به صورت نقد و اقساط در قالب عقد قرارداد اجاره به شرط تمليک با سود مصوب 18 درصد به شرح جدول زير بوده که پس از دريافت مبلغ در نظر گرفته شده به صورت نقدي، مبلغ باقيمانده در قالب عقد قرارداد اجاره به شرط تمليک و با اعمال سود 18 درصد، از برنده مزايده دريافت مي گردد . بديهي است انتقال سند مالکيت منوط به پرداخت کليه اقساط در موعد مقررشان خواهد بود . رديف روش فروش 1 املاک داراي کاربري صنعتي ، کشاورزي و دامداري به صورت 20% نقد و 80% باقيمانده با اقساط ماهيانه براي مدت 60 ماه با نرخ سود 18 درصد . 2 املاک داراي کاربري تجاري به صورت 50% نقد و 50% باقيمانده با اقساط ماهيانه براي مدت 36 ماه با نرخ سود 18 درصد 3 املاک داراي کاربري مسکوني و اداري به صورت 30% نقد و 70% باقيمانده با اقساط ماهيانه براي مدت 36 ماه با نرخ سود 18 درصد املاک متصرف دار با وکالتنامه بلاعزل به فروش مي رسند شماره تماس جهت پاسخگويي در ساعات اداري : 38231292 زمان انتشار مزايده در سايت از تاريخ 27/06/1400 ساعت 12 تا تاريخ 14/07/1400 ساعت 13 مهلت دريافت اسناد مزايده از تاريخ 27/06/1400 ساعت 12 تا تاريخ 04/07/1400 ساعت 12 مهلت بازديد املاک از تاريخ 27/06/1400 تا تاريخ 14/07/1400 ساعت 10 تا 12 مهلت ارائه پيشنهاد قيمت از تاريخ 27/06/1400 ساعت 12 تا تاريخ 14/07/1400 ساعت 13 زمان بازگشايي پيشنهاد قيمت ها تاريخ 17/07/1400 محل مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

ادامه

اگهي مزايده عمومي فروش املاک و مستغلات بانک ملي اداره امور شعب استان گيلان 1400/01

بانک ملي اداره امور شعب استان گيلان در نظر دارد املاک و مستغلات مازاد بر نياز ان اداره با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را از طريق مزايده عمومي شماره 2000001068000001 خود در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت – ستاد – به صورت الکترونيکي واگذار نمايد . تاريخ انتشار : 9 صبح شنبه 20/06/1400 مهلت دريافت اسناد مزايده : تا ساعت 13 بعدظهر 25/06/1400 تاريخ بازديد : طي ساعات 9 الي 12 از تاريخ 20/06/1400 لغايت 07/07/1400 مهلت ارائه پيشنهاد : از ساعت 9 صبح 20/06/1400 لغايت ساعت 13:30 عصر 07/07/1400 تاريخ بازگشايي : ساعت 8 صبح 08/07/1400 تاريخ اعلام به برنده : ساعت 9 صبح 08/07/1400 ضمنا رعايت موارد ذيل الزامي است : 1. برگزاري مزايده صرفا از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت – ستاد- به ادرس www.setadiran.ir مي باشد و کليه مراحل انجام مزايده شامل " ثبت نام و اخذ راهنمايي جهت دريافت امضاي ديجيتال ( توکن ) ، خريد و دريافت اسناد مزايده ، پرداخت وديعه تضمين شرکت در مزايده ، ارسال پيشنهاد قيمت ، اطلاع از برنده بودن و پذيرش ان " تنها از طريق اين سامانه انجام پذير خواهد بود. 2. کليه اطلاعات املاک و مستغلات شامل " مشخصات ، شرايط و نحوه فروش " در برد اعلان عمومي سامانه مزايده قابل مشاهده و دسترسي است .بازديد از املاک الزمي بوده و کليه املاک در وضعيت موجود واگذار ميگردند. کاربر پاسخگو : حسن پيشنماززاده 5-33113412 ( -013 ) داخلي : 1440

ادامه

آگهي مزايده عمومي فروش املاک مازاد بر نياز بانک ملي استان کرمان

اداره امور شعب بانک ملي استان کرمان در نظر دارد املاک مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به نشاني www.setadiran.ir و شماره مزايده 2000004185000001 به صورت الکترونيکي به فروش برساند. تاريخ انتشار : 1400/06/17 مهلت دريافت اسناد مزايده: 1400/06/27 ساعت 10 صبح مهلت بازديد تا:1400/07/06 و شماره تماس 03432234763 جهت هماهنگي مهلت ارسال پيشنهاد: 1400/07/07 ساعت 10 صبح تاريخ بازگشايي: 1400/07/07

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان گلستان – نوبت 1400/06

داره امور شعب بانک ملي استان گلستان در راستاي اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و تاکيدات دولت محترم ، تعدادي از اموال مازاد خود را با شرايط ويژه و استثنائي و از طريق سامانه تدارک الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس ( ir.www.setadiran: مزايده – مزايده دستگاه اجرايي – مزايده گر ) مزايده شماره 2000003681000002 مربوط به اموال غير منقول ، بر مبناي قيمت پايه مزايده ، با وضعيت موجود و به صورت نقدي ، نقد و اقساط ، متصرفدار و غير متصرفدار به فروش برساند . متقاضيان ميتوتنند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه ، از ساعت 08:00 روز سه شنبه مورخ 1400/06/09 لغايت ساعت 12:30 روز پنج شنبه مورخ 1400/05/25 پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر ، از طريق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاري نموده و سئوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده ، به اداره امورشعب بانک ملي استان گلستان واقع در گرگان – خيابان شهيد بهشتي – سه راه بانک ملي – نبش بهشت 10 مراجعه نمايند. متقاضيان محترم مي توانند در صورت وجود هرگونه پرسش يا ابهام با شماره تلفن 01732267753 تماس حاصل نمايند

ادامه

گهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان البرز- (2-1400)

بانک ملي ايران در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقد /نقد و اقساط ، به فروش برساند. متقاضيان مي¬توانند براي کسب اطلاعات بيشتر از ساعت 15روزسه شنبه 1400/06/16 به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ? مزايده شماره 1400/2 املاک بانک ملي ايران در استان البرز ويا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ? (مزايده شماره) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 34257649-026 تماس حاصل نمايند. ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 19روز شنبه مورخ 1400/06/27 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشائي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 11صبح روز يکشنبه مورخ 1400/06/28خواهد بود.

ادامه

آگهي مزايده فروش املاک مازاد برنياز بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به نشاني www.setadiran.ir از تاريخ 1400/6/28 لغايت 1400/07/11

بسمه تعالي آگهي مزايده شماره 1/1400 املاک بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي اداره امور شعب بانک ملي ايران استان خراسان شمالي ، در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقد /نقد و اقساط ، به فروش برساند. متقاضيان مي¬توانند براي کسب اطلاعات بيشتر از ساعت 8 روزپنجشنبه 11/06/1400به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ? مزايده شماره 1/1400 املاک بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي ويا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ? (مزايده شماره 2000003232000001 اموال غيرمنقول ) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 32720416-058 تماس حاصل نمايند. ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشائي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/07/12 خواهد بود.

ادامه

آگهي مزايده اداره امورشعب استان خراسان رضوي 1400

بانک ملي ايران در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقد /نقد و اقساط ، به فروش برساند. متقاضيان مي-توانند براي کسب اطلاعات بيشتر از ساعت 9 صبح روز 13/06/1400 به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده و يا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ? (مزايده شماره *************** اموال غيرمنقول ) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 37637756-051 تماس حاصل نمايند. ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 17روز سه شنبه مورخ 23/06/1400 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشائي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 9صبح روز چهار شنبه مورخ 24/6/1400 خواهد بود.

ادامه

آگهي مزايده اداره امورشعب استان فارس شماره 1000001267000011

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان فارس در نظر دارد نسبت به برگزاري مزايده هاي عمومي اموال مازاد به شرح ذيل از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت اقدام نمايد.متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر و شرکت در مزايده به سايت اينترنتي WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمايند.

ادامه

آگهي مزايده اداره امور شعب استان فارس به شماره1000001267000010

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان فارس در نظر دارد نسبت به برگزاري مزايده هاي عمومي اموال مازاد به شرح ذيل از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت اقدام نمايد.متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر و شرکت در مزايده به سايت اينترنتي WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمايند.

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان همدان - نوبت دوم شهريور 1400

بسمه تعالي آگهي مزايده امالک مازاد بانک ملي استان همدان )نوبت دوم – شهريور1400) اداره امور شعب بانک ملي استان همدان در نظر دارد ، قسمتي از امالک مازاد خود را از طريق مزايده کتبي بر مبناي قيمت پايه مزايده ، در وضعيت موجود و به صورت نقد و اقساط ، بدون متصرف و داراي متصرف به فروش برساند ، متقاضيان مي توانند براي کسب اطالعات بيشتر ، بازديد از امالک تا ساعت 13 روز پنجشنبه 18/06/1400 در محل اين اداره واقع در خيابان مهديه ،ساختمان اداره امور شعب بانک ملي استان همدان مراجعه نمايند و يا با شماره هاي 38370002 و 38371018 تماس حاصل نمايند و قيمت پيشنهادي خود را تا ساعت 30:13 روز يکشنبه مورخ 21/06/1400در سامانه ستاد الکترونيک دولت اعالم نماييد . 1 -پيشنهادات فاقد سپرده يا داراي سپرده کمتر از ميزان مقرر ، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است . 2 -رعايت کليه موارد مندرج در برگه هاي مزايده الزامي است. 3 -ارائه تضمين الزم جهت اموال منقول و ماشين آالت منصوب در امالک فروخته شده در مزايده در قراردادهاي اجاره به شرط تمليک از سوي خريدار با اخذ 100 %وثيقه غيرمنقول ارزنده، شهري، مفروز و بالمعارض الزاميست. 4 -سپرده ) وديعه ( شرکت در مزايده معادل 5 %قيمت پايه مزايده است که متقاضي به صورت وجه نقد يا اوراق مشارکت يا ضمانت نامه بانکي معتبر و مورد قبول و يا اوراق بهادار به همراه پاکت حاوي برگه شرايط شرکت در مزايده تحويل دهند . 5 -بررسي کليه پيشنهادات متقاضيان خريد که از طرق سامانه ستاد دريافت گرديده است، در ساعت 8 صبح روز دوشنبه 22/06/1400در اداره امور شعب استان همدان انجام خواهد شد، لذا متقاضيان ميتوانند درموعدياد شده با ارائه کارت شناسائي در جلسه مذکور شرکت نمايند . 6 -امالک داراي متصرف به صورت وکالت بالعزل و تقبل کليه هزينه هاي مربوط به اخذ استعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و ساير موارد بر عهده خريدار واگذار مي گردد ) هزينه تنظيم وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود ( 7 -براي کليه امالک ، بازديد الزامي است و در وضعيت موجود واگذار ميگردد و براي امالک متصرف دار تخليه ملک بر عهده خريدار است . 8 -امالکي که بصورت نقد و اقساط واگذار مي شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تمليک مي باشد . 9 -هزينه آگهي و کارشناسي بر عهده خريدار است و مشاراليه مي بايست اين هزينه را بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد قراردادها نقداً در وجه بانک واريز نمايد . 10-متقاضيان خريد مي بايست مبلغ 000,000,1 ريال به حساب شماره 0104403889003 در وجه کارپردازي اداره امور شعب بانک ملي استان همدان ) قابل واريز در کليه شعب بانک ملي کشور ( واريز و اصل رسيد را به همراه برگه هاي تکميل شده تحويل دهند . 11-متقاضيان خريد امالک به صورت نقد و اقساط مي بايست در برگه هاي شرايط شرکت در مزايده )که به صورت نقد و اقساط در اختيار ايشان قرار مي گيرد ( صراحتاً اشاره به مدت مورد نظر بر اساس جدول ذيل نمايند . 12-در صورتيکه مبالغ پيشنهادي خريداران ، به طور مساوي باشد ، اولويت فروش با شرايط نقدي است . 13-بانک تا قبل از ارسال و ابالغ نامه قبول برنده مزايده يا ابالغ الکترونيکي از طريق سامانه ستاد، در رد يا قبول پيشنهاد خريد، همچنين تجديد جلسه يا انصراف از مزايده و فروش بدون ذکر دليل مختار است. 14-توجه: فيش واريز نقدي 5 %تضمين شرکت در مزايده در پاکت دربسته مهر و موم شده بايد تا تاريخ 21/06/1400 ساعت 30:13 به دبيرخانه اداره امور واقع در همدان – خيابان مهديه – اداره امور شعب بانک ملي استان همدان – طبقه پنجم تحويل داده شود و رسيد دريافت گردد. 15-نحوه فروش امالک بانک به شرح ذيل اعالم ميگردد . ? فروش نقدي تمامي اموال منقول و غير منقول با قيمت پايه مزايده مي باشد. ? امالک متصرف دار با ارائه وکالت نامه بالعزل به فروش مي رسد و پيگيري کليه امور آن بر عهده خريدار مي باشد. ? نحوه فروش اموال به صورت نقد و اقساط با قيمت پايه مزايده به شرح جدول ذيل مي باشد: رديف کاربري پيش پرداخت مدت تنفس نحوه بازپرداخت نرخ سود 1 صنعتي، دامداري، کشاورزي معادل 10 %قيمت واگذاري حداکثر يکسال اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا به مدت 5 سال حداکثر نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار )در حال حاضر با نرخ 18)% 2 تجاري، خدماتي معادل 20 %قيمت واگذاري حداکثر شش ماه اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس به مدت 5سال 3 مسکوني، اداري معادل 50 %قيمت واگذاري - اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر به مدت 5سال معادل 40 %قيمت واگذاري - اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر به مدت 4سال معادل 30 %قيمت واگذاري - اقساط متوالي ماهيانه، حداکثر به مدت 3سال *تبصره: در صورتي که برنده مزايده اقدام به پيشنهاد قيمت نقد و اقساط نموده باشد، بايد به مبلغ کل اقساط باقيمانده يک برگ چک يا سفته به بانک ارائه نموده و اطالعات آنرا در سامانه تدارک الکترونيک دولت بارگذاري نمايند. *شماره هاي ثبت سيستمي در سامانه تدارک الکترونيکي دولت: 2000001088000003

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان البرز-کرج(1-1400)

بانک ملي ايران در نظر دارد، تعدادي از اموال منقول و غير منقول مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir (مزايده / مزايده / دستگاه / اجرايي / مزايده گر)، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط، به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 15:00روز دوشنبه 1400/05/11 لغايت ساعت 19:00 روزپنجشنبه 1400/05/21 پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر،ازطريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نمايند، و زمان بازگشايي 1400/05/23ساعت 11 صبح در اداره امور شعب استان البرز صورت مي پذيرد. ،متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 34257649 026-داخلي 407 تماس حاصل نمايند

ادامه

آگهي مزايده شماره 1/1400 اموال مازاد بانک ملي ايران اداره امور شعب استان لرستان

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان لرستان در نظر دارد تعدادي از اموال تمليکي و مازاد خودرا از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد) به آدرس (https://www.setadiran.ir ) www.setadiran.ir (مزايده – مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر ) مزايده شماره 2000001199000001 مربوط به اموال غيرمنقول و مزايده شماره 1000001199000001 مربوط به اموال منقول ، بر مبناي قيمت پايه مزايده ،با وضعيت موجود و به صورت نقدي ، نقد و اقساط ،بدون متصرف و متصرف دار به فروش برساند . متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه ، از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 20/05/1400 تاساعت 12 روز سه شنبه مورخ 02/06/1400 پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر ،از طريق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مزايده با شماره تلفن 06633313158 (دايره ساختمان و املاک ) مطرح نمايند وهمچنين در ساير شهرستانها متقاضيان مي توانند به شعب مرکزي اين بانک مراجعه نمايند . تعهدنامه شرکت در مزايده شرايط و نحوه شرکت در مزايده اموال : بانک ملي ايران به نشاني خرم آباد- خيابان امام خميني –چهارراه بانک - ساختمان بانک ملي ايران – اداره امور شعب استان لرستان که ذيلاً به اختصار "بانک" ناميده مي¬شود، در نظر دارد در راستاي عمل به منويات مقام معظم رهبري و اجراي مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت¬پذير و ارتقاء نظام مالي کشور مصوب 01/02/1394 و مصوبه هيئت محترم وزيران به شماره 175043/ت436هـ مورخ 30/10/1386 بر اساس قوانين و مقررات جاري حاکم از طريق مزايده، اموال متعلق به خود را به بالاترين قيمت پيشنهادي با شرايط و ضوابط ذکر شده به فروش رساند

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت اول املاک و اموال مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان سمنان

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان سمنان در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي/ نقد و اقساط به فروش برساند. متقاضيان مي¬ توانند براي کسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ? مزايده سراسري نوبت اول بانک ملي اداره امور شعب استان سمنان و يا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir مزايده ? مزايده¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ دستگاه ¬¬-اجرايي ? مزايده¬ گر (مزايده شماره 2000003309000004 اموال غير منقول ) مراجعه نمايند . و يا با شماره تلفن 33324693-023 تماس حاصل نمايند . ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 10 صبح روز يکشنبه 31/05/1400 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشايي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 02/06/1400 خواهد بود .

ادامه

آگهي مزايده اموال منقول تمليکي و مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان خوزستان

اداره امور شعب بانک ملي استان خوزستان در نظر دارد، اموال منقول تمليکي و مازاد (شناور) خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به شماره مزايده (1000005540000003) به فروش برساند . علاوه بر اين که کليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارک الکترونيکي دولت به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مزايده گر مي بايست در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مزايده محقق سازد . تاريخ انتشار مزايده در سامانه: روز چهارشنبه 13/05/1400 مهلت زماني دريافت اسناد مزايده از سايت: ساعت 14 روز شنبه 23/05/1400 مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 16 روز شنبه 23/05/1400 زمان بازگشايي پاکت ها: ساعت 10 صبح روز يکشنبه 24/05/1400 اطلاعات تماس دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطلاعات اسناد مزايده و ارائه پاکت ها آدرس: اهواز امانيه خ سقراط شرقي سمت رودخانه اداره امور شعب استان خوزستان تلفن: 06133360050 -06133367344 علاقمندان به شرکت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الکترونيکي (توکن) با شماره هاي زير تماس حاصل نمايند: مرکز پشتيباني و راهبري سامانه: 1456 رديف نام اموال منقول پايه مزايده (ريال) محل 1 شناور موعود 000/000/000/50 ريال خرمشهر 2 2295 سهم مشاعي از شناور پرستوي مهاجر110 000/500/037/21 ريال آبادان

ادامه

مزايده شماره يک اموال منقول و غير منقول استاني اداره امور شعب زنجان

ليست اموال ملکي و تمليکي مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان زنجان- مزايده مرداد 1400 رديف نشاني ملک نوع ملک کاربري مساحت عرصه مساحت اعيان پلاک ثبتي وضعبت توضيحات مبلغ پايه مزايده به ريال 1 ارمغانخانه، خيابان قدس نبش ارمغان 1 زمين و سوله صنعتي 1/1132 53/263 63/81 تخليه ملک با وضعيت موجود به فروش مي‌رسد . فروش نقدي با قيمت پايه مزايده با لحاظ 10 درصد تخفيف ميباشد. 77840000000 2 زنجان، شهرک صنعتي شماره يک، نبش نياوران 5 کارخانه و ماشين آلات صنعتي 46/4175 5/577 573/68 تخليه ملک و ماشين آلات مربوطه با وضعيت موجود به فروش مي‌رسد و فروش نقدي با قيمت پايه مزايده با لحاظ 10 درصد تخفيف ميباشد. 79162137600 3 زنجان بازار پايين، مجاور پاساژ وثوق، محل سابق شعبه گلشن ساختمان و مغازه تجاري 66/121 04/166 1/2651 و 2651 دو شعير از 2656 الي2668، 2656، 2474 تخليه ملک با وضعيت موجود به فروش مي‌رسد و فروش نقدي با قيمت پايه مزايده با لحاظ 10 درصد تخفيف ميباشد. 55807437280 4 خرمدره، شهرک صنعتي خرمدره، خيابان نگين 2، محل سابق شرکت تهران ستاک زمين و مستحدثات صنعتي 77/17915 12000 5/97 تخليه ملک با وضعيت موجود به فروش مي‌رسد و داراي بدهي به شرکت شهرکهاي صنعتي بوده و فروش نقدي با قيمت پايه مزايده با لحاظ 10 درصد تخفيف ميباشد. 118104000000 5 زنجان خيابان امام کوچه باشگاه، محل سابق شعبه کوي باشگاه ساختمان و مغازه تجاري 197 93/145 2/125 و 3/125 تخليه ملک مذکور به صورت يک باب و دو دهنه مغازه با کاربري موجود تجاري بوده و جهت اطلاع کامل از وضعيت آن با واحد مهندسي و املاک بانک ملي استان زنجان هماهنگي لازم معمول فرمائيد. ضمناً ملک با وضعيت موجود به فروش مي‌رسد و بازديد الزامي و فروش نقدي با قيمت پايه مزايده با لحاظ 10 درصد تخفيف ميباشد. 110782476000 6 زنجان خيابان فردوسي محل سابق شعبه فردوسي ساختمان و مغازه تجاري و انباري تاسيسات 75/108 11/307 2/2523 تخليه ملک با وضعيت موجود به فروش مي‌رسد و فروش نقدي با قيمت پايه مزايده با لحاظ 10 درصد تخفيف ميباشد. 87527804000

ادامه

آگهي مزايده اداره امور شعب استان البرز

آگهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان البرز-کرج(1-1400) بانک ملي ايران در نظر دارد، تعدادي از اموال منقول و غير منقول مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir (مزايده ? مزايده­­­­­­­­­­ دستگاه ­­­اجرايي ? مزايده­ گر)، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط، به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 15:00روز دوشنبه 11/05/1400 لغايت ساعت 19:00 روزپنجشنبه 21/05/1400 پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر،ازطريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نمايند، و زمان بازگشايي 23/05/1400ساعت 11 صبح در اداره امور شعب استان البرز صورت مي پذيرد. ،متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 34257649 026-داخلي 407 تماس حاصل نمايند. توضيحات : 1- بانک ملي ايران در قبول يا رد يک يا کليه پيشنهاد ها مختار است. 2- پيشنهاد هاي فاقد سپرده يا داراي سپرده کمتر از ميزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط ،مردود است. 3- رعايت کليه موارد مندرج در برگه هاي مزايده الزامي است. 4- سپرده (وديعه) شرکت در مزايده معادل 5 % قيمت پايه مزايده است که متقاضيان ميبايست به يکي از دو روش­ پرداختي تصريح شده در سامانه ستاد، از طريق درگاه سامانه و يا وجه مورد نظر را به حساب شماره 0111359628007 به نام "اداره امور شعب استان البرز" واريز و تصوير رسيد پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. 5- متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي بايست پس از مراجعه به آدرس الکترونيکي فوق الذکر و انتخاب اموال مورد نظر؛ جهت شرکت در مزايده نسبت به تهيه توکن از دفاتر منتخب خدمات پيشخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضاي الکترونيکي، نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند. متقاضيان مي توانند براي دريافت اطلاعات بيشتر در اين زمينه با کارشناسان سامانه تدارکات الکترونيکي دولت با شماره تلفن 41934 -021 تماس حاصل نمايند. 6- کليه پاکت هاي حاوي پيشنهادات متقاضيان به صورت الکترونيکي از طريق سامانه ستاد بازگشايي و از طريق آدرس الکترونيکي به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. 7- در خصوص املاک متصرف دار، به برنده مزايده وکالتنامه کاري جهت انجام امور قانوني اعطاء گشته و کليه هزينه ­هاي مربوط به اخذ استعلام در ارتباط با نقل و انتقال، تنظيم وکالتنامه و ساير موارد برعهده خريدار مي ­باشد. 8- براي کليه املاک ، بازديد الزامي است و در وضعيت موجود واگذار مي گردد و براي املاک متصرف دار، وفق شرايط مندرج در برگ مزايده ، تخليه ملک بر عهده خريدار است. 9- املاکي که به صورت نقد و اقساط واگذار مي شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تمليک مي باشد . 10- هزينه آگهي و کارشناسي بر عهده خريدار است و مشاراليه مي بايست اين هزينه را بر اساس اعلام نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک واريز نمايد. 11- متقاضيان خريد املاک با شرايط اجاره به شرط تمليک، مي ­بايست در برگه­ هاي شرايط شرکت در مزايده (که از طريق سامانه ستاد خريداري مي­ گردد) صراحتاً اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر براساس جدول ذيل نمايند. 12- در صورتي که مبالغ پيشنهادي خريداران ، به طور مساوي باشد ، اولويت فروش با شرايط نقدي است. 13- در خصوص املاکي که به صورت نقد و اقساط به فروش مي­رسد، قرارداد اجاره به شرط تمليک منعقد .ميگردد. 14- با توجه به امکان بازديد املاک تخليه براي کليه شرکت کنندگان در مزايده، بانک از پذيرفتن هرگونه اعتراض در اين زمينه از متقاضيان، معذور مي­ باشد. 15- . نحوه فروش اموال مازاد بانک به شرح ذيل اعلام ميگردد: نحوه فروش با شرايط نقد نحوه فروش با شرايط نقد و اقساط رديف کاربري مدت شرايط اقساط 1 تجاري 12 ماهه 50% نقد + 50% اقساط ماهيانه با سود 18 % 24 ماهه 50% نقد + 50% اقساط ماهيانه با سود 18 % 36 ماهه 50% نقد + 50% اقساط ماهيانه با سود 18 %

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت سوم املاک و اموال مازاد اداره امور شعب استان چهار محال بختياري

بسمه تعالي آگهي مزايده سراسري نوبت سوم املاک و اموال مازاد اداره امور شعب استان چهار محال و بختياري مرداد ماه 1400 اداره امور شعب بانک ملي استان چهار محال و بختياري در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.ir ( مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ) مزايده شماره2000003340000004مربوط به اموال غيرمنقول، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط وغير متصرفدار به فروش برساند . متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 10:00 صبح روزچهارشنبه مورخ 06/05/1400لغايت ساعت 13:00روز چهارشنبه مورخ 20/05/1400پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر، از طريق سامانه ستاد، ثبت و بار گذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تلفن 32225116-038 ، دايره مهندسي و املاک مطرح نمايند . توضيحات : 1. بانک ملي ايران در قبول يا رد پيشنهادات مختار است . 2. پيشنهادات فاقد سپرده، کمتر از ميزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط؛ مردود مي باشد . 3. رعايت کليه موارد مندرج در شرايط مزايده الزامي است . 4. متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي بايست پس از مراجعه به آدرس الکترونيکي فوق الذکر و انتخاب اموال مورد نظر؛ جهت شرکت در مزايده نسبت به تهيه توکن از دفاتر منتخب خدمات پيشخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضاي الکترونيکي، نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند. متقاضيان مي توانند براي دريافت اطلاعات بيشتر در اين زمينه با کارشناسان سامانه تدارکات الکترونيکي دولت با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نمايند . 5. سپرده ( وديعه ) شرکت در مزايده معادل 5 % قيمت پايه مزايده است که متقاضيان مي بايست به يکي از دو روش پرداختي تصريح شده در سامانه ستاد، از طريق درگاه سامانه و يا وجه مورد نظر را به حساب شماره 0110435904005 به نام " اداره امور شعب بانک ملي استان چهارمحال وبختياري " واريز و تصوير رسيد پرداخت شده را در سامانه ستاد بار گذاري نمايند . 6. کليه پاکت هاي حاوي پيشنهادات متقاضيان راس ساعت 10:00صبح روزشنبه مورخ23/05/1400 به صورت فيزيکي بازگشايي و همزمان با مدارک و مستندات بارگذاري شده در سامانه تدارک ستاد مطابقت داده خواهد شد و در صورت عدم مغايرت مراتب جهت تعيين برنده مزايده به کميسيون قبول معاملات گزارش مي گردد. نتيجه مزايده از طريق سامانه تدارک ستاد به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسيد . 7. در خصوص املاک متصرف دار، به برنده مزايده وکالتنامه کاري جهت انجام امور قانوني اعطاء گشته و کليه هزينه هاي مربوط به اخذ استعلام در ارتباط با نقل و انتقال، تنظيم وکالتنامه و ساير موارد بر عهده خريدار مي باشد . 8. با توجه به اعلان قبلي بانک مبني بر متصرف دار بودن يا تخليه املاک، بانک از پذيرفتن هر گونه اعتراض از متقاضيان ، معذور ميباشد . 9. در املاک سرقفلي، رضايت مالک جهت تغيير شغل و در صورت لزوم تغيير کاربري بر عهده خريدار مي باشد . 10. در خصوص املاکي که به صورت نقد و اقساط به فروش مي رسد، قرارداد اجاره به شرط تمليک منعقد و در املاک سرقفلي يا حق کسب و پيشه، قرارداد به صورت صلح حقوقي اقساطي خواهد بود که به دو روش ذيل صورت مي پذيرد : " 1- انعقاد قرارداد عادي صلح حقوق اقساطي ( بدون نياز به ارائه وثيقه ) 2- عقد صلح اقساط به صورت رسمي با اخذ وثيقه مورد پذيرش بانک به ميزان مانده بخش اقساطي ثمن معامله و سود متعلقه آن . " 11. متقاضيان خريد املاک با شرايط اجاره به شرط تمليک ، مي بايست در برگه هاي شرايط شرکت در مزايده ( که از طريق سامانه ستاد خريداري مي گردد ) صراحتاً اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر بر اساس جدول ذيل نمايند . 12. متقاضيان جهت خريد اسناد مزايده مي بايست مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 0110435904005 واريز نمايند . 13. در صورتيکه مبالغ پيشنهادي خريداران، يکسان باشد، اولويت فروش با خريد نقدي است . 14. نحوه فروش املاک مازاد بانک به شرح ذيل اعلام مي گردد : نحوه فروش با شرايط نقد : رديف توضيحات 1 در صورت خريد نقدي 10 درصد تخفيف به خريدار داده خواهد شد. ( به استثناء موارد ذکر شده در توضيحات ). نحوه فروش با شرايط نقد و اقساط : رديف کاربري پيش پرداخت مدت شرايط اقساط 1 صنعتي – کشاورزي دامداري – خدماتي 20 % يک ساله 18 % 2 مسکوني – تجاري اداري 50 % يک ساله 18 % دو ساله 18 %

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان البرز-کرج ( 1-1400)

بانک ملي ايران در نظر دارد، تعدادي از اموال منقول و غير منقول مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir (مزايده ? مزايده­­­­­­­­­­ دستگاه ­­­اجرايي ? مزايده­ گر)، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط، به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 12:00روز سه شنبه 15/04/1400 لغايت ساعت 12:00 روزپنجشنبه 24/04/1400 پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر،ازطريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نمايند، و زمان بازگشايي 26/04/1400ساعت 10 صبح در اداره امور شعب استان البرز صورت مي پذيرد. ،متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 34257649 026-داخلي 407 تماس حاصل نمايند.

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان همدان

اداره امور شعب بانک ملي استان همدان در نظر دارد ، قسمتي از املاک مازاد خود را از طريق مزايده کتبي بر مبناي قيمت پايه مزايده ، در وضعيت موجود و به صورت نقد و اقساط ، بدون متصرف و داراي متصرف به فروش برساند ، متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر ، بازديد از املاک تا ساعت 12 روز پنجشنبه 17/04/1400 در محل اين اداره واقع در خيابان مهديه ،‌ساختمان اداره امور شعب بانک ملي استان همدان مراجعه نمايند و يا با شماره هاي 38370002 و 38371018 تماس حاصل نمايند و قيمت پيشنهادي خود را تا ساعت 13:30 روز يکشنبه مورخ 20/04/1400در سامانه ستاد الکترونيک دولت اعلام نماييد .

ادامه

آگهي مزايده عمومي فروش مستغلات شماره 2000001195000001 بانک ملي استان اصفهان

آگهي مزايده عمومي فروش مستغلات شماره 2000001195000001 بانک ملي استان اصفهان در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( setadiran.ir )و با شماره مزايده سيستمي به صورت الکترونيکي به فروش برساند . تاريخ انتشار : 1400/4/23 ساعت 8 صبح مهلت دريافت اسناد: تا تاريخ 1400/5/2 ساعت 19 تاريخ بازديد : از تاريخ 1400/4/24 الي تاريخ 1400/5/2 از ساعت 8 صبح تا ساعت 12 مهلت ارسال پيشنهاد از تاريخ 1400/4/23 ساعت 8 صبح تا تاريخ 1400/5/2 ساعت 19 تاريخ بازگشايي 1400/5/3 ساعت 10 صبح اعلام برنده مورخ 1400/5/3ساعت 11 صبح

ادامه

آگهي مزايده استاني املاک و اموال مازاد بانک ملي استان مازندران شماره 1400/1

اداره امور شعب بانک ملي استان مازندران در نظر دارد، تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس (/http:// www.setadiran.ir) (مزايده مزايده دستگاه اجرائي مزايده گر) مزايده مربوط به اموال غيرمنقول به شماره 2000030013000001 بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و بصورت نقدي، نقد و اقساط، متصرف دار و غير متصرف دار به فروش برساند. متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 8:00 روز شنبه مورخ 19ر04ر1400 لغايت ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 29ر04ر1400 پيشنهاد قيمت خود را حداکثر تا مهلت مقرر، از طريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تماس 33347022-011 تماس حاصل نمايند.

ادامه

مزايده سراسري شماره 1400/03(نوبت سوم) املاک و اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران

متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر از ساعت 14 روز يکشنبه 1400/04/13به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده/ مزايده سراسري نوبت سوم اموال تمليکي ومازاد بانک ملي ايران و يا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مزايده / مزايده دستگاه اجرايي / مزايده گر / (مزايده شماره 2000091218000003 اموال غيرمنقول ) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 60994040-021 تماس حاصل نمايند. ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 17روز شنبه مورخ 1400/04/26 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشائي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 9صبح روز يکشنبه مورخ 1400/04/27 خواهد بود.

ادامه

آگهي مزايده سراسري نوبت دوم املاک و اموال مازاد اداره امور شعب استان چهار محال و بختياري خرداد ماه 1400

آگهي مزايده سراسري نوبت دوم املاک و اموال مازاد اداره امور شعب استان چهار محال و بختياري خرداد ماه 1400 اداره امور شعب بانک ملي استان چهار محال و بختياري در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.ir ( مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ) مزايده شماره 2000003340000002 مربوط به اموال غيرمنقول، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط وغير متصرفدار به فروش برساند . متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 10:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 20/03/1400لغايت ساعت 13:00روز يکشنبه مورخ 30/03/1400پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر، از طريق سامانه ستاد، ثبت و بار گذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده، با شماره تلفن 32225116-038 ، دايره مهندسي و املاک مطرح نمايند . توضيحات : 1. بانک ملي ايران در قبول يا رد پيشنهادات مختار است . 2. پيشنهادات فاقد سپرده، کمتر از ميزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط؛ مردود مي باشد . 3. رعايت کليه موارد مندرج در شرايط مزايده الزامي است . 4. متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي بايست پس از مراجعه به آدرس الکترونيکي فوق الذکر و انتخاب اموال مورد نظر؛ جهت شرکت در مزايده نسبت به تهيه توکن از دفاتر منتخب خدمات پيشخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضاي الکترونيکي، نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند. متقاضيان مي توانند براي دريافت اطلاعات بيشتر در اين زمينه با کارشناسان سامانه تدارکات الکترونيکي دولت با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نمايند . 5. سپرده ( وديعه ) شرکت در مزايده معادل 5 % قيمت پايه مزايده است که متقاضيان مي بايست به يکي از دو روش پرداختي تصريح شده در سامانه ستاد، از طريق درگاه سامانه و يا وجه مورد نظر را به حساب شماره 0110435904005 به نام " اداره امور شعب بانک ملي استان چهارمحال وبختياري " واريز و تصوير رسيد پرداخت شده را در سامانه ستاد بار گذاري نمايند . 6. کليه پاکت هاي حاوي پيشنهادات متقاضيان راس ساعت 10:00صبح روز سه شنبه مورخ 01/04/1400 به صورت فيزيکي بازگشايي و همزمان با مدارک و مستندات بارگذاري شده در سامانه تدارک ستاد مطابقت داده خواهد شد و در صورت عدم مغايرت مراتب جهت تعيين برنده مزايده به کميسيون قبول معاملات گزارش مي گردد. نتيجه مزايده از طريق سامانه تدارک ستاد به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسيد . 7. در خصوص املاک متصرف دار، به برنده مزايده وکالتنامه کاري جهت انجام امور قانوني اعطاء گشته و کليه هزينه هاي مربوط به اخذ استعلام در ارتباط با نقل و انتقال، تنظيم وکالتنامه و ساير موارد بر عهده خريدار مي باشد . 8. با توجه بهاعلان قبلي بانک مبني بر متصرف دار بودن يا تخليه املاک، بانک از پذيرفتن هر گونه اعتراض از متقاضيان ، معذور ميباشد . 9. در املاک سرقفلي، رضايت مالک جهت تغيير شغل و در صورت لزوم تغيير کاربري بر عهده خريدار مي باشد . 10. در خصوص املاکي که به صورت نقد و اقساط به فروش مي رسد، قرارداد اجاره به شرط تمليک منعقد و در املاک سرقفلي يا حق کسب و پيشه، قرارداد به صورت صلح حقوقي اقساطي خواهد بود که به دو روش ذيل صورت مي پذيرد : " 1- انعقاد قرارداد عادي صلح حقوق اقساطي ( بدون نياز به ارائه وثيقه ) 2- عقد صلح اقساط به صورت رسمي با اخذ وثيقه مورد پذيرش بانک به ميزان مانده بخش اقساطي ثمن معامله و سود متعلقه آن . " 11. متقاضيان خريد املاک با شرايط اجاره به شرط تمليک ، مي بايست در برگه هاي شرايط شرکت در مزايده ( که از طريق سامانه ستاد خريداري مي گردد ) صراحتاً اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر بر اساس جدول ذيل نمايند . 12. متقاضيان جهت خريد اسناد مزايده مي بايست مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 0110435904005 واريز نمايند . 13. در صورتيکه مبالغ پيشنهادي خريداران، يکسان باشد، اولويت فروش با خريد نقدي است . 14. نحوه فروش املاک مازاد بانک به شرح ذيل اعلام مي گردد : نحوه فروش با شرايط نقد : رديف توضيحات 1 در صورت خريد نقدي 10 درصد تخفيف به خريدار داده خواهد شد. ( به استثناء موارد ذکر شده در توضيحات ). نحوه فروش با شرايط نقد و اقساط : رديف کاربري پيش پرداخت مدت شرايط اقساط 1 صنعتي – کشاورزي دامداري – خدماتي 20 % يک ساله 18 % دو ساله 18 % سه ساله 18 % 2 مسکوني – تجاري اداري 50 % يک ساله 18 % دو ساله 18 % سه ساله 18 %

ادامه

مزايده سراسري شماره 1400/02 (نوبت دوم) اموال مازاد بانک ملي ايران

فروش نقدي وقسطي املاک اموال مازاد بانک ملي ايران در مزايده الکترونيکي متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر از ساعت 14 روز يکشنبه 01400/03/09 به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده / مزايده سراسري نوبت دوم اموال مازاد بانک ملي ايران و يا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مزايده / مزايده دستگاه اجرايي / مزايده گر / (مزايده شماره 2000091218000001 اموال غيرمنقول ) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 60994040-021 تماس حاصل نمايند. ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 17روز شنبه مورخ 1400/03/22 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشائي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 9صبح روز يکشنبه مورخ 1400/03/23 خواهد بود.

ادامه

مزايده شماره 99/4 املاک مازاد بانک ملي ايران اداره امورشعب استان لرستان

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان لرستان در راستاي اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و تاکيدات دولت محترم، املاک تمليکي و مازاد خود را با شرايط ويژه و استثنايي به فروش مي رساند، و در نظر است ، املاک مذکور بر مبناي قيمت پايه مزايده ، در وضعيت موجود و به صورت نقدي ، نقد و اقساط ، بدون متصرف و متصرف دار (با شرايط مختلف در معرض فروش قرار گيرد . متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر ، بازديد از املاک ، دريافت اسناد مزايده (برگه هاي شرايط شرکت در مزايده ) و تسليم پيشنهادات خود از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه1396/06/12 تاساعت 12 روز شنبه مورخ1396/06/22 از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran1.ir مراجعه نمايند و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مزايده با شماره تلفن 6633313158. (دايره ساختمان و املاک ) مطرح نمايند وهمچنين در ساير شهرستانها متقاضيان مي توانند به شعب مرکزي اين بانک مراجعه نمايند . آدرس دورود- خيابان منوچهري مساحت عرصه 133/62 مساحت اعيان 234/90 مبلغ پايه مزايده 13/212/774/000 ريال پلاک ثبتي 115/1272 وضعيت تخليه نوع ملک عرصه و اعيان تجاري توضيحات : شعبه منحله منوچهري دورود ششدانگ

ادامه

مزايده نوبت اول اموال منقول تمليکي ومازاد بانک ملي اداره امور شعب استان خوزستان

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان خوزستان در نظر دارد، اموال منقول تمليکي و مازاد (شناور) خود را از طريق مناسي ايران سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به شماره مزايده (1000005540000001) به فروش برساند. کليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرسwww. setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مزايده محقق سازند. تاريخ انتشار مزايده در سامانه، روز شنبه 1400/02/25 مهلت زماني دريافت اسناد مزايده از سايه روز سه شنبه 1400/03/04 مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 11 روز سه شنبه 1400/03/04 زمان بازگشايي پاکت ها، ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1400/03/05 اطلاعات تمام دستگاه مزايده گزار: جهت دريافت اطلاعات، اسناد مزايده و ارائه پاکت ها آدرس: اهواز امانيه خ سقراط شرقي سمت رودخانه اداره امور شعب استان خوزستان تلفن: 09133367344- 0913339050 علاقمندان به شرکت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الکترونيکي (توکن) با شماره هاي زير تماس حاصل نمايند مرکز پشتيباني و راهبري سامانه: 021-41934 دفتر ثبت نام : است 8585193768 و 88969737 ردبف (1) نام اموال منقول 4399 سهم مشاعي از شناور منتظر 101 قيمت پايه مزايده 30/793/000/000 ريال محل آبادان اداره امورشعب استان خوزستان

ادامه

مزايده سراسري نوبت اول واگذاري در مجتمع تجاري سالاريه قم

بانک ملي در نظر دارد سهم / منافع خود در مجتمع تجاري مذکور را از طريق مزايده (صلح حقوق)با قيمت پايه 000ر720ر698ر579ر13 ريال به صورت نقد / نقد و اقساط به فروش برساند . متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر از ساعت 12 روز يکشنبه 1400/02/05 به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده / مزايده سراسري نوبت اول واگذاري در مجتمع تجاري سالاريه قم و يا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مزايده / مزايده دستگاه اجرايي / مزايده گر / (مزايده شماره 2000091218000002 اموال غيرمنقول) مراجعه نمايند . درضمن ارائه پيشنهاد صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 17روز شنبه مورخ 1400/02/18 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشائي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 10 روز يکشنبه مورخ 1400/02/19 خواهد بود.

ادامه

مزايده سراسري نوبت هفتم واگذاري سهام شرکت صنايع غذايي درياچه گهر لرستان (سهامي خاص)

بانک ملي در نظر دارد تعداد 000ر000ر185ر1 سهم خود معادل 98/75 درصد سهام شرکت مذکور را از طريق مزايده با قيمت پايه 000ر000ر103ر075ر7 ريال به صورت نقد / نقد و اقساط به فروش برساند . متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر از ساعت 12 روز يکشنبه 1400/02/05 به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده / مزايده سراسري نوبت هفتم واگذاري سهام شرکت صنايع غذايي درياچه گهر لرستان (سهامي خاص) و يا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مزايده / مزايده دستگاه اجرايي / مزايده گر / (مزايده شماره 1000091218000001 اموال منقول) مراجعه نمايند . درضمن ارائه پيشنهاد صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 17روز شنبه مورخ 1400/02/18 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشائي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 10 روز يکشنبه مورخ 1400/02/19 خواهد بود.

ادامه

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

تغییر رنگ