ردیف کد ملک آدرس پلاک ثبتی نوع ملک کاربری عرصه (متر مربع) اعیان (متر مربع) مبلغ پایه شرایط پرداخت توضیحات
1 011496 هشتگرد-ضلع جنوبي بلوار امام خميني -حد فاصل خيابان راه آهن تا خيابان افشين-جنب بانک سپه مرکزي هشتگرد 4/4156 مغازه تجاري قدرالسهم 187/48 1,064,855,120,000 درصورت برابربودن قيمت پيشنهادي اولويت باپرداخت نقدي،پيشنهادغير نقدي(حداقل20%نقدوالباقي حداکثراقساط60ماهه بانرخ سودمصوب شوراي پول واعتبار(درحال حاضر23%))قابل بررسي است، درصدپرداخت نقدي ومدت بازپرداخت الباقي ثمن دربرگه پيشنهادات بصورت مشخص وشفاف اعلام گردد تخليه-يک واحد تجاري ملکي داراي سند تک برگي به مساحت 142/3 مترمربع در همکف و 45/18 مترمربع بالکن مي باشد.
2 011498 تهران- نارمک-خيابان شهيد دکتر آيت-نبش خيابان شهيد نوروزي-پلاک 123-طبقه همکف 7182/30677 و7182/30678 واحد تجاري قدرالسهم 250/67 600,379,855,000 درصورت برابربودن قيمت پيشنهادي اولويت باپرداخت نقدي،پيشنهادغير نقدي(حداقل20%نقدوالباقي حداکثراقساط60ماهه بانرخ سودمصوب شوراي پول واعتبار(درحال حاضر23%))قابل بررسي است، درصدپرداخت نقدي ومدت بازپرداخت الباقي ثمن دربرگه پيشنهادات بصورت مشخص وشفاف اعلام گردد تخليه-قيمت پايه کارشناسي بر اساس مساحت مجاز بنا و مساحت مندرج در اسناد مالکيت ميباشد.مساحت موجود نيم طبقه ،حدود 50 متر مربع کمتر از مساحت مجاز بنا و مساحت مندرج در اسناد مالکيت ميباشد -ملک مذکور داراي 2 سند تک برگ جداگانه بوده و مراحل تجميع ملک شهرداري و اداره ثبت محل انجام نشده است.اعياني شامل 129/43 متر مربع در طبقه همکف و مابقي نيم طبقه مي باشد
3 011524 بومهن-بلوار امام خميني (ره)-روبروي مسجد اهل بيت(ع) 8/5417 و 7 زمين مسكوني 344/05 0 488,840,000,000 درصورت برابربودن قيمت پيشنهادي اولويت باپرداخت نقدي،پيشنهادغير نقدي(حداقل20%نقدوالباقي حداکثراقساط60ماهه بانرخ سودمصوب شوراي پول واعتبار(درحال حاضر23%))قابل بررسي است، درصدپرداخت نقدي ومدت بازپرداخت الباقي ثمن دربرگه پيشنهادات بصورت مشخص وشفاف اعلام گردد تخليه-ملک با وضع موجود به فروش ميرسد
4 011525 تهران - ميدان رسالت-خيابان هنگام-نبش کوچه سوم-پلاک 2 6720/4907 مغازه تجاري قدرالسهم 164/89 616,100,000,000 درصورت برابربودن قيمت پيشنهادي اولويت باپرداخت نقدي،پيشنهادغير نقدي(حداقل20%نقدوالباقي حداکثراقساط60ماهه بانرخ سودمصوب شوراي پول واعتبار(درحال حاضر23%))قابل بررسي است، درصدپرداخت نقدي ومدت بازپرداخت الباقي ثمن دربرگه پيشنهادات بصورت مشخص وشفاف اعلام گردد تخليه-مساحت ملک 164/89 متر مربع واقع در طبقه همکف که 9 متر مربع آن جزئي از اصلاحي آتي است.
5 011526 تهران - تهرانپارس-خيابان پروين-خيابان 152 شرقي -پلاک9 88/20637 مغازه تجاري قدرالسهم 294/81 1,051,410,000,000 درصورت برابربودن قيمت پيشنهادي اولويت باپرداخت نقدي،پيشنهادغير نقدي(حداقل20%نقدوالباقي حداکثراقساط60ماهه بانرخ سودمصوب شوراي پول واعتبار(درحال حاضر23%))قابل بررسي است، درصدپرداخت نقدي ومدت بازپرداخت الباقي ثمن دربرگه پيشنهادات بصورت مشخص وشفاف اعلام گردد تخليه-اعياني شامل 269/01 متر مربع در طبقه همکف و 25/80 متر مربع در نيم طبقه
6 011527 تهران - بزرگراه افسريه-20 متري افسريه-بين 15 متري دوم و سوم-پلاک 307 -طبقه همکف 4476/52346 ساختمان تجاري 120 366 1,010,000,000,000 درصورت برابربودن قيمت پيشنهادي اولويت باپرداخت نقدي،پيشنهادغير نقدي(حداقل20%نقدوالباقي حداکثراقساط60ماهه بانرخ سودمصوب شوراي پول واعتبار(درحال حاضر23%))قابل بررسي است، درصدپرداخت نقدي ومدت بازپرداخت الباقي ثمن دربرگه پيشنهادات بصورت مشخص وشفاف اعلام گردد تخليه -فروش ملک با وضع موجود و بر اساس مساحت مندرج در سند انتقال قطعي مي باشد
7 011529 تهران - خيابان اميرکبير شرقي(امين حضور)نرسيده به چهاراه سرچشمه-روبروي حسينيه بني فاطمه -پاساژ البرز 5666/1-10 مغازه تجاري قدرالسهم 297/56 1,914,960,000,000 درصورت برابربودن قيمت پيشنهادي اولويت باپرداخت نقدي،پيشنهادغير نقدي(حداقل20%نقدوالباقي حداکثراقساط60ماهه بانرخ سودمصوب شوراي پول واعتبار(درحال حاضر23%))قابل بررسي است، درصدپرداخت نقدي ومدت بازپرداخت الباقي ثمن دربرگه پيشنهادات بصورت مشخص وشفاف اعلام گردد تخليه -ملک تجاري و دو نبش و داراي زير زمين بر خيابان امير حضور در گذر اصلي -هر پلاک ثبتي داراي سند تکبرگ جداگانه مي باشد-اخذ تمامي مدارک، استعلامها،پايانکار و مفاصا حساب و ... قبل و بعد از قرارداد جهت انتقال سند از مراجع ذيصلاح شهرداري،اداره ثبت، سازمان امور مالياتي،تامين اجتماعي و ... بر عهده خريدار مي باشد
8 011530 تهران - شهرک اکباتان-بلوار اصلي(نفيسي)بالاتر از سه راه مخابرات-جنب کوچه سهيلي-پلاک 79 2395/500235 مغازه تجاري قدرالسهم 180/51 1,732,150,000,000 درصورت برابربودن قيمت پيشنهادي اولويت باپرداخت نقدي،پيشنهادغير نقدي(حداقل20%نقدوالباقي حداکثراقساط60ماهه بانرخ سودمصوب شوراي پول واعتبار(درحال حاضر23%))قابل بررسي است، درصدپرداخت نقدي ومدت بازپرداخت الباقي ثمن دربرگه پيشنهادات بصورت مشخص وشفاف اعلام گردد تخليه-اخذ تمامي استعلامها،مدارک ،مفاصا حساب و ... قبل از قرارداد جهت انتقال سند از مراجع ذيصلاح شهرداري،اداره ثبت،سازمان امور مالياتي ،تامين اجتماعي و ... بر عهده خريدار مي باشد
9 011533 کرج-خيابان شهيد بهشتي-ميدان توحيد-ضلع جنوب شرقي ساختمان وليعصر -طبقه همکف و زيرزمين 157/22631 مغازه و زيرزمين تجاري قدرالسهم 416/64 484,800,000,000 درصورت برابربودن قيمت پيشنهادي اولويت باپرداخت نقدي،پيشنهادغير نقدي(حداقل20%نقدوالباقي حداکثراقساط60ماهه بانرخ سودمصوب شوراي پول واعتبار(درحال حاضر23%))قابل بررسي است، درصدپرداخت نقدي ومدت بازپرداخت الباقي ثمن دربرگه پيشنهادات بصورت مشخص وشفاف اعلام گردد تخليه-يک واحد مغازه به صورت همکف و زير زمين و بالکن با کاربري تجاري و داراي سند تک برگ
10 011535 ساوه -خيابان امام خميني-جنب بانک ملي 2156/0 و 2156/1 ساختمان و مغازه تجاري مسکوني 485/2 1377/5 1,767,500,000,000 درصورت برابربودن قيمت پيشنهادي اولويت باپرداخت نقدي،پيشنهادغير نقدي(حداقل20%نقدوالباقي حداکثراقساط60ماهه بانرخ سودمصوب شوراي پول واعتبار(درحال حاضر23%))قابل بررسي است، درصدپرداخت نقدي ومدت بازپرداخت الباقي ثمن دربرگه پيشنهادات بصورت مشخص وشفاف اعلام گردد تخليه-مساحت عرصه 485/2 متر مربع اعلام گرديده که داراي عقب نشيني به عمق 5 متر از سمت معبر اصلي بوده و بر اين اساس زيربناي کل 1377/5 متر مربع شامل زير زمين همکف و اول هرکدام به مساحت 332/5 متر مربع و طبقات دوم و سوم هريک به مساحت 190 متر مربع ميباشد

تغییر رنگ